Xây dựng nội dung môn khiêu vũ thể thao cho sinh viên trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

pdf
Số trang Xây dựng nội dung môn khiêu vũ thể thao cho sinh viên trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 4 Cỡ tệp Xây dựng nội dung môn khiêu vũ thể thao cho sinh viên trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 479 KB Lượt tải Xây dựng nội dung môn khiêu vũ thể thao cho sinh viên trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 0 Lượt đọc Xây dựng nội dung môn khiêu vũ thể thao cho sinh viên trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 3
Đánh giá Xây dựng nội dung môn khiêu vũ thể thao cho sinh viên trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
4 ( 3 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

54 THEÅ DUÏC THEÅ THAO QUAÀN CHUÙNG VAØ TRÖÔØNG HOÏC Xaây döïng noäi dung moân khieâu vuõ theå thao cho sinh vieân tröôøng Ñaïi hoïc Vaên hoùa, Theå thao vaø Du lòch Thanh Hoùa TS. Trònh Ngoïc Trung; ThS. Leâ Thò Thanh Loan; ThS. Mai Thò Thanh Thuûy Q TOÙM TAÉT: Nghieân cöùu xaây döïng vaø öùng duïng noäi dung moân Khieâu vuõ theå thao cho sinh vieân (SV) khoâng chuyeân Theå duïc theå thao tröôøng Ñaïi hoïc Vaên hoùa, Theå thao vaø Du lòch Thanh Hoùa, hoïc moân Giaùo duïc theå chaát, vôùi noäi dung moân hoïc hôïp lyù vôùi ñoái töôïng sinh vieân, cô sôû vaät chaát cuûa nhaø tröôøng, böôùc ñaàu thu ñöôïc keát quaû toát. Töø khoùa: Xaây döïng, giaùo duïc theå chaát, Ñaïi hoïc Vaên hoùa, Theå thao vaø Du lòch Thanh Hoùa. ABSTRACT: Researching, building and applying the content of sports dance for non-sport students of Thanh Hoa University of Culture, Sports and Tourism, physical education subject, with the subject content reason with the students, the school's facilities, initially obtained good results. Keywords: Construction, physical education, Thanh Hoa University of Culture, Sports and Tourism. 1. ÑAËT VAÁN ÑEÀ Trong nhöõng naêm gaàn ñaây, moân Khieâu vuõ theå thao ñöôïc du nhaäp vaøo Vieät Nam vaø ñaõ nhaän ñöôïc söï höôûng öùng cuûa moïi taàng lôùp nhaân daân tham gia. Khieâu vuõ theå thao laø moät moân theå thao vôùi hai doøng chính, ñoù laø doøng Coå ñieån vôùi naêm ñieäu nhaûy nhö: Van Vieân (Vienese Waltz), Van hieän ñaïi (Modern Waltz), Taêng-goâ (Tango), Phoâxtroát chaäm (Slow Foxtrot), Quyùch teùp (Quickstep) vaø doøng Chaâu Myõ La tinh mang ñaëc tröng cuûa naêm ñieäu nhaûy: Samba, Rumba, Chachacha, Ja (Jive), Pasoâñoáp (Pasodoble). Song song vôùi söï phaùt trieån ñoù, khieâu vuõ theå thao ñöôïc ñöa vaøo giaûng daïy taïi caùc tröôøng ñaïi hoïc vaø cao ñaúng trong caû nöôùc. Khoa Theå duïc theå thao (TDTT) tröôøng Ñaïi hoïc Vaên hoùa, Theå thao vaø Du lòch Thanh Hoùa (ÑHVHTT&DLTH) vôùi chöùc naêng laø ñaøo taïo caùc caùn boä veà lónh vöïc vaên hoùa theå thao, caùn boä quaûn lyù TDTT coù trình ñoä cao veà coâng taùc TDTT. Khieâu vuõ (AÛnh minh hoïa) theå thao laø moät hoaït ñoäng vaän ñoäng khoâng coù chu kyø vaø raát ña daïng, phong phuù, khoù veà kyõ thuaät, cao veà ngheä thuaät, caùc böôùc phoái hôïp thöôøng phöùc taïp, ñoøi hoûi söï khoå luyeän ñaëc bieät vôùi moät trình ñoä theå löïc ñaûm baûo cho hoaït ñoäng vaän ñoäng khieâu vuõ theå thao nhö: söùc nhanh, söùc maïnh, söùc beàn, ñoä deûo vaø khaû naêng phoái hôïp cao. Qua tìm hieåu vaø quan saùt thöïc tieãn vieäc taäp luyeän vaø thi ñaáu khieâu vuõ theå thao trong caùc nhaø tröôøng ñaïi hoïc trong nhöõng naêm qua, chuùng toâi nhaän thaáy tính tích cöïc cuûa hoaït ñoäng naøy veà maët giaùo duïc ñoái vôùi SV laø söï nhieät tình, höùng thuù vaø haêng say trong taäp luyeän cuõng nhö trong thi ñaáu. Tröôøng ÑHVHTT&DLTH ñaõ tieán haønh toå chöùc cho SV hoïc taäp moân khieâu vuõ theå thao. Nhöng vieäc öùng duïng noäi dung taäp luyeän vaãn coøn nhieàu baát caäp nhö: noäi dung taäp luyeän, giaùo aùn, phöông phaùp vaø phöông tieän taäp luyeän coøn chöa hôïp lyù neân hieäu quaû khi hoïc SOÁ 1/2020 KHOA HOÏC THEÅ THAO THEÅ DUÏC THEÅ THAO QUAÀN CHUÙNG VAØ TRÖÔØNG HOÏC moân khieâu vuõ theå thao coøn haïn cheá, xuaát phaùt töø lí do treân chuùng toâi tieán haønh nghieân cöùu: “Xaây döïng noäi dung moân khieâu vuõ theå thao cho sinh vieân tröôøng Ñaïi hoïc Vaên hoùa, Theå thao vaø Du lòch Thanh Hoùa”. Trong quaù trình nghieân cöùu, ñeà taøi söû duïng caùc phöông phaùp nghieân cöùu: phaân tích vaø toång hôïp taøi lieäu, phoûng vaán, chuyeân gia, TN sö phaïm, toaùn thoáng keâ. 2. KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU 2.1. Nghieân cöùu xaây döïng noäi dung giaûng daïy moân khieâu vuõ theå thao cho SV tröôøng ÑHVHTT&DLTH 2.1.1. Nghieân cöùu xaây döïng noäi dung giaûng daïy moân khieâu vuõ theå thao. Töø keát quaû nghieân cöùu lyù thuyeát, thoâng qua ñoïc vaø phaân tích taøi lieäu tham khaûo chuùng toâi tieán haønh phoûng vaán tröïc tieáp caùc giaûng vieân giaûng daïy vaø caùc nhaø quaûn lyù veà TDTT, veà noäi dung giaûng daïy khieâu vuõ theå thao. Noäi dung phoûng vaán tröïc tieáp thoâng qua hoûi vaø traû lôøi raát phuø hôïp, phuø hôïp, khoâng phuø hôïp ñoái vôùi caùc kieán thöùc caàn trang bò cho moân hoïc ñaõ thu thaäp ñöôïc ôû böôùc moät. Keát quaû phoûng vaán ñöôïc trình baày taïi baûng 1. 55 Baûng 1 cho thaáy, ôû caùc noäi dung khi ñöôïc hoûi veà veäc xaùc ñònh noäi dung chi tieát ôû taát caû caùc tieâu chí theo moân theå thao ñaõ löïa choïn, ñeàu coù chung moät quan ñieåm ñoàng nhaát vôùi caùc nghieân cöùu lyù luaän ñaõ thu thaäp ñöôïc qua caùc taøi lieäu nghieân cöùu. Keát quaû phoûng vaán thaáp nhaát 91.7% cao nhaát 98.3% soá yù kieán löïa choïn laø ñoàng yù, vaäy coù nghóa laø noäi dung moân Khieâu vuõ theå thao maø chuùng toâi löïa choïn ñeàu ñöôïc caùc giaùo vieân vaø caùc nhaø quaûn lyù chuyeân gia ñaùnh giaù cao vaø coi ñaây laø noäi dung cho moân hoïc ñaõ löïa choïn. 2.1.2. Thöïc nghieäm vaø ñaùnh giaù hieäu quaû cuûa noäi dung khieâu vuõ theå thao ñaõ löïa choïn Nhoùm TN ñöôïc choïn ngaãu nhieân 25 SV (12 nam vaø 13 nöõ), khoùa K2 vaø K3 tröôøng Ñaïi hoïc Vaên hoùa, Theå thao vaø Du lòch Thanh Hoùa. Ñaùnh giaù keát quaû TN veà maët theå löïc chung, keát quaû hoïc taäp, tinh thaàn töï giaùc cuûa SV… Quaù trình ñaùnh giaù keát quaû chuùng toâi söû duïng phöông phaùp so saùnh töï ñoái chieáu. Keát quaû ñöôïc ñaùnh giaù tröôùc vaø sau TN thoâng qua 6 test theo tieâu chuaån ñaùnh giaù theå löïc cuûa SV (theo quyeát ñònh soá 53/2008/QÑ - BGDÑT ngaøy 18 thaùng 9 naêm 2008 cuûa Boä tröôûng Boä Giaùo duïc vaø ñaøo taïo. Keát quaû hoïc taäp thoâng qua ñieåm keát thuùc cuoái kyø. Baûng 1. Löïa choïn noäi dung giaûng daïy khieâu vuõ theå thao (n = 20) TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Kieán thöùc caàn trang bò Lyù thuyeát Lòch söû phaùt trieån Nguyeân lyù kyõ thuaät Kyõ, chieán thuaät thi ñaáu Luaät thi ñaáu Thöïc haønh: Thöïc haønh kyõ thuaät vuõ ñieäu chachacha Daùng ñieäu Tö theá Chuyeån ñoäng cô baûn Chuyeån ñoäng tay, chaân, hoâng Chuyeån ñoäng ñoâi Kyõ thuaät xoay Baøi chachacha quy ñònh Thöïc haønh kyõ thuaät vuõ ñieäu Rumba Daùng ñieäu Tö theá Chuyeån ñoäng cô baûn Chuyeån ñoäng tay, chaân, hoâng Chuyeån ñoäng ñoâi Kyõ thuaät xoay Baøi Rumba quy ñònh KHOA HOÏC THEÅ THAO SOÁ 1/2020 Raát phuø hôïp (3 ñieåm) Keát quaû phoûng vaán Khoâng phuø Phuø hôïp hôïp (2 ñieåm) (1 ñieåm) n Ñieåm n Ñieåm 1 2 0 00 2 4 0 00 2 4 0 00 3 6 0 00 n 19 18 18 17 Ñieåm 57 54 54 51 19 16 18 18 17 15 19 57 48 54 54 51 45 57 1 4 2 2 3 5 1 2 8 4 4 6 10 2 0 0 0 0 0 0 0 19 15 18 18 15 18 18 57 45 54 54 45 54 54 1 5 2 2 5 2 2 2 10 4 4 10 4 4 0 0 0 0 0 0 0 Toång Ñieåm 59 58 58 57 % 98.3 96.7 96.7 95.0 00 00 00 00 00 00 00 59 56 58 58 57 55 59 98.3 93.3 96.7 96.7 95.0 91.7 98.3 00 00 00 00 00 00 00 59 55 58 58 55 58 58 98.3 91.7 96.7 96.7 91.7 96.7 96.7 56 THEÅ DUÏC THEÅ THAO QUAÀN CHUÙNG VAØ TRÖÔØNG HOÏC Baûng 2. Keát quaû kieåm tra caùc chæ tieâu theå löïc cuaû lôùp khieâu vuõ theå thao tröôùc vaø sau TN (n = 25) naêm hoïc 2015 - 2016 TT Tröôùc TN Test/ Ñoái töôïng xd Nam Löïc boùp tay thuaän (KG) Naèm ngöûa gaäp buïng (laàn/30 s) Baät xa taïi choã (cm) Chaïy 30m XPC (s) Chaïy con thoi 4 x 10m(s) Chaïy tuyø söùc 5 phuùt (m) Nöõ Löïc boùp tay thuaän (KG) Naèm ngöûa gaäp buïng (laàn/30 s) Baät xa taïi choã (cm) Chaïy 30m XPC (s) Chaïy con thoi 4 x 10m (s) Chaïy tuyø söùc 5 phuùt (m) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ±δd (n = 12) 42.67 1.36 16.58 2.41 214.73 10.69 5.93 0.76 12.42 0.49 927.61 50.64 (n = 13) 25.78 2.16 15.77 2.95 162.29 4.68 6.27 0.42 13.02 0.72 859.08 58.63 Sau TN xd Söï khaùc bieät thoáng keâ ±δd (n = 12) 44.03 1.42 19.42 2.83 226.32 11.58 5.04 0.88 11.92 0.51 981.68 54.07 (n = 13) 27.94 2.87 18.92 3.15 167.79 5.51 5.97 0.29 12.18 0.83 919.40 60.31 t tính P W% 2.396 2.640 2.546 2.624 2.486 2.529 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 3.14 15.74 5.25 16.06 4.17 5.66 2.168 2.635 2.747 2.114 2.731 2.585 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 8.04 18.18 3.34 4.89 6.61 6.78 Baûng 3. Keát quaû hoïc taäp cuûa SV sau thöïc nghieäm khieâu vuõ theå thao TT Soá sinh vieân 1 25 2 25 Xuaát saéc (10) SL % 1 4.00 3 12.00 Gioûi (8 - 9) SL % 3 12.00 4 16.00 Lyù thuyeát Khaù (7) SL % 11 44.00 Thöïc haønh 13 52.00 TB (5 - 6) SL % 10 40.00 5 20.00 Döôùi TB (1 - 4) SL % 0 % 0 0% Bieåu ñoà 1. Nhòp taêng tröôûng SV sau TN khieâu vuõ theå thao Nhoùm thöïc nghieäm (TN) noäi dung kieåm tra bao goàm: Kieán thöùc (kieán thöùc chung, kieán thöùc chuyeân moân), kyõ naêng thöïc haønh. Keát quaû kieåm tra lyù thuyeát vaø thöïc haønh. Keát quaû TN sö phaïm ñöôïc trình baày cuï theå taïi baûng 2, 3 vaø bieåu ñoà 1. 2.1.3. Ñaùnh giaù veà toá chaát theå löïc cuûa SV Söï phaùt trieån toá chaát theå löïc qua caùc test ñaùnh giaù cuûa nam vaø nöõ SV ôû lôùp khieâu vuõ theå thao, tröôùc vaø sau TN thoâng qua so saùnh töï ñoái chieáu taïi caùc baûng 2 vaø baûng bieåu ñoà 1: Sau khi keát thuùc quaù trình TN ôû caû hai ñoái töôïng nam vaø nöõ SV, keát quaû kieåm tra trình ñoä theå löïc cuûa SOÁ 1/2020 KHOA HOÏC THEÅ THAO THEÅ DUÏC THEÅ THAO QUAÀN CHUÙNG VAØ TRÖÔØNG HOÏC 2 nhoùm nam vaø nöõ SV lôùp Khieâu vuõ theå thao sau TN ñeàu coù söï khaùc bieät mang yù nghóa thoáng keâ caàn thieát vôùi ttính > tbaûng ôû ngöôõng p < 0.05. Ñieàu ñoù coù nghóa trình ñoä theå löïc sau TN toát hôn haún so vôùi tröôùc TN. Chöùng toû raèng noäi dung hoïc taäp moân khieâu vuõ theå thao ñaõ löïa choïn phaùt huy hieäu quaû thieát thöïc trong vieäc naâng cao theå löïc cho ñoái töôïng nghieân cöùu. So saùnh dieãn bieán nhòp taêng tröôûng keát quaû kieåm tra caùc test ñaùnh giaù theå löïc giöõa 2 nhoùm ñoái töôïng nghieân cöùu cho thaáy: Nhòp taêng tröôûng ôû taát caû caùc noäi dung kieåm tra sau TN cuûa nam, nöõ SV ñeàu taêng cuï theå nam thaáp nhaát 3.14% cao nhaát 16.06%. Nöõ thaáp nhaát 3.34% cao nhaát 18.18%. Nhö vaäy sau 1 hoïc kyø TN noäi dung moân khieâu vuõ theå thao ñaõ löïa choïn ñaõ ñem laïi hieäu quaû nhaát ñònh trong vieäc naâng cao toá chaát teå löïc cho ñoái töôïng nghieân cöùu. 2.1.4. Ñaùnh giaù veà keát quaû hoïc taäp cuûa SV Qua baûng 3 cho thaáy keát quaû hoïc taäp moân Khieâu vuõ theå thao TN 25 SV 12 nam, 13 nöõ (noäi dung lyù thuyeát vaø thöïc haønh) cuûa SV cuï theå nhö sau: Ñieåm xuaát saéc phaàn ñieåm lyù thuyeát laø 4% phaàn ñieåm thöïc haønh laø 12.%, ñieåm gioûi phaàn ñieåm lyù thuyeát 12% phaàn ñieåm thöïc haønh 16%, ñieåm khaù phaàn ñieåm lyù thuyeát 44% phaàn ñieåm thöïc haønh 52%, ñieåm trung bình phaàn ñieåm lyù thuyeát 40% phaàn ñieåm thöïc haønh 20%. ñieåm döôùi trung bình laø 0%. Phaân tích keát quaû thoáng keâ veà keát quaû hoïc taäp cuûa SV phaàn lyù thuyeát soá SV coù phaàn traêm tyû leä ñieåm thaáp hôn phaàn thöïc haønh ôû caùc loaïi ñieåm xuaát saéc, gioûi, khaù, rieâng trung bình tyû leä ñieåm thöïc haønh thaáp hôn ñieåm lyù thuyeát, ñieåm döôùi trung bình caû lyù thuyeát vaø thöïc haønh ñeàu khoâng coù. Qua ñoù chuùng ta cuõng 57 thaáy raèng SV hoïc moân khieâu vuõ theå thao ñaõ löïa choïn phaàn lyù thuyeát keùm hôn phaàn thöïc haønh. Nhöng khaû naêng tieáp thu noäi dung moân Khieâu vuõ theå thao ñaõ löïa choïn TN laø raát coù yù nghóa, coù söï haáp daãn ñoái vôùi ngöôøi daïy vaø ngöôøi hoïc, SV coù höùng thuù cao khi hoïc noäi dung môùi ñaõ löïa choïn vaø cuï theå laø ñieåm soá cuûa caùc em ñaït tyû leä cao vaø khoâng coù em naøo ñieåm döôùi trung bình. 3. KEÁT LUAÄN Thoâng qua nghieân cöùu noäi dung moân khieâu vuõ theå thao cho SV tröôøng ÑHVHTT&DLTH cho thaáy: Qua nghieân cöùu löïa choïn vaø ñaùnh giaù tröôùc vaø sau TN, ñoàng thôøi ñöôïc thaåm ñònh qua yù kieán löïa choïn cuûa caùc nhaø quaûn lyù, giaûng vieân tröïc tieáp daïy vaø thoâng qua TN ñaõ löïa choïn ñöôïc noäi dung moân khieâu vuõ theå thao. Noäi dung moân hoïc ñaûm baûo tính khoa hoïc, tính thöïc tieãn, tính hieäu quaû, tính khaû thi. Khoái löôïng kieán thöùc phuø hôïp vôùi ñònh höôùng ñaøo taïo, ñaûm baûo cho SV coù thôøi gian ñeå lónh hoäi kieán thöùc vaø reøn luyeän kyõ naêng, tuaân thuû tính phaùp lyù veà thôøi löôïng ñöôïc quy ñònh taïi chöông trình khung cuûa Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo. Thoâng qua TN ñaùnh giaù noäi dung moân khieâu vuõ theå thao cho thaáy, theå löïc cuûa SV nhoùm TN so vôùi nhoùm ÑC ñaõ coù söï khaùc bieät mang yù nghóa thoáng keâ caàn thieát vôùi ttính > tbaûng ôû ngöôõng p < 0.05, söï taêng tröôûng veà keát quaû hoïc taäp. Nhö vaäy noäi dung moân khieâu vuõ theå thao ñaõ löïa choïn, ñem laïi hieäu quaû cao cho moân hoïc GDTC trong ñaøo taïo SV tröôøng ÑHVHTT&DLTH. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Nguõ Duy Anh, Vuõ Ñöùc Thu (2004), "Moät soá giaûi phaùp veà GDTC goùp phaàn naâng cao taàm voùc vaø theå traïng hoïc sinh phoå thoâng giai ñoaïn 2004 - 2010”, Taïp chí Khoa hoïc TDTT (3), tr 23-29. 2. Nguõ Duy Anh, Vuõ Ñöùc Thu (2006), "Ñònh höôùng chieán löôïc taêng cöôøng söùc khoeû hoïc sinh trong nhaø tröôøng phoå thoâng caùc caáp ñeán naêm 2010", Tuyeån taäp Nghieân cöùu GDTC, y teá tröôøng hoïc laàn thöù IV-2006, Nxb TDTT Haø Noäi. 3. Ban chaáp haønh Trung öông Ñaûng Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam (2005), Vaên kieän Ñaïi hoäi Ñaûng thôøi kyø ñoåi môùi (Ñaïi hoäi VI, VII,VIII, IX), Nxb chính trò quoác gia, tr.99. 4. Vuõ Thanh Mai, chuû bieân (2011), Khieâu vuõ theå thao, Giaùo trình duøng cho sinh vieân ñaïi hoïc TDTT, Nxb TDTT, Haø Noäi, 5. Ñoàng Vaên Trieäu, Leâ Anh Thô (2000), Lyù luaän vaø phöông phaùp giaùo duïc theå chaát trong tröôøng hoïc, Nxb TDTT, Haø Noäi. Trích nguoàn: Luaän aùn Tieán só cuûa cuûa Trònh Ngoïc Trung vôùi teân ñeà taøi “Nghieân cöùu noäi dung moân GDTC cho sinh vieân tröôøng Ñaïi hoïc Vaên hoaù Theå thao vaø Du lòch Thanh Hoaù”. (Ngaøy Toøa soaïn nhaän ñöôïc baøi: 25/11/2019; ngaøy phaûn bieän ñaùnh giaù: 28/1/2020; ngaøy chaáp nhaän ñaêng: 23/2/2020) KHOA HOÏC THEÅ THAO SOÁ 1/2020
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.