TÝn hiÖu hãa vµ lý thuyÕt chung vÒ tèi −u luËt ®iÒu khiÓn thang m¸y Huy

pdf
Số trang TÝn hiÖu hãa vµ lý thuyÕt chung vÒ tèi −u luËt ®iÒu khiÓn thang m¸y Huy 41 Cỡ tệp TÝn hiÖu hãa vµ lý thuyÕt chung vÒ tèi −u luËt ®iÒu khiÓn thang m¸y Huy 643 KB Lượt tải TÝn hiÖu hãa vµ lý thuyÕt chung vÒ tèi −u luËt ®iÒu khiÓn thang m¸y Huy 1 Lượt đọc TÝn hiÖu hãa vµ lý thuyÕt chung vÒ tèi −u luËt ®iÒu khiÓn thang m¸y Huy 13
Đánh giá TÝn hiÖu hãa vµ lý thuyÕt chung vÒ tèi −u luËt ®iÒu khiÓn thang m¸y Huy
4.3 ( 16 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 41 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

TÝn hiÖu hãa vµ lý thuyÕt chung vÒ tèi −u luËt ®iÒu khiÓn thang m¸y Huy M¹nh øng dông PLC cho hÖ thèng khèng chÕ ®iÒu khiÓn thang m¸y Chuyªn ngµnh Tù ®éng ho¸ XNCN 1 TÝn hiÖu hãa vµ lý thuyÕt chung vÒ tèi −u luËt ®iÒu khiÓn thang m¸y Huy M¹nh 2 Ch−¬ng I tÝn hiÖu ho¸ vµ lý thuyÕt chung vÒ tèi −u luËt ®iÒu khiÓn thang m¸y 1.1 Tèi −u ho¸ ch−¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn thang m¸y 1.1.1 VÊn ®Ò tèi −u ho¸ trong ®iÒu khiÓn thang m¸y : Nh− ®· biÕt, trong c¸c thang m¸y c¸c nót Ên gäi thang ®−îc bè trÝ ë c¸c tÇng, tuú theo thiÕt kÕ m¹ch mµ mçi tÇng sÏ cã 1 hoÆc 2 nót gäi thang. ë ph−¬ng ¸n nµy, tÊt c¶ c¸c tÇng ( trõ tÇng th−îng chØ cã nót gäi xuèng vµ tÇng 1 chØ cã nót gäi lªn ) ®Òu bè trÝ 2 nót Ên gäi thang, mét nót gäi lªn vµ mét nót gäi xuèng. Trong buång thang còng cã mét bµn phÝm gåm c¸c nót Ên ®Õn tÇng, ®ãng më cöa nhanh, dõng khÈn cÊp, b¸o chu«ng khi cÇn thiÕt. C¸c tÝn hiÖu ®ã t¸c ®éng vµo hÖ ®iÒu khiÓn thang m¸y kh«ng theo mét quy luËt nµo c¶. Do ®ã vÊn ®Ò ®Æt ra lµ : thang m¸y ph¶i cã mét luËt ®iÒu khiÓn sao cho võa tho¶ m·n ®−îc c¸c yªu cÇu c«ng nghÖ, võa ®¸p øng ®−îc sù tèi −u vÒ qu·ng ®−êng mµ buång thang ph¶i dÞch chuyÓn, thêi gian phôc vô còng nh− n¨ng l−îng tiªu tèn, ®ång thêi mäi hµnh kh¸ch c¶m thÊy tho¶i m¸i khi sö dông thang m¸y. Nh− vËy, mét vÊn ®Ò ®Æt ra lµ lµm thÕ nµo ®Ó cã thÓ phôc vô ®−îc tÊt c¶ hµnh kh¸ch mét c¸ch tèi −u nhÊt, cã thÓ nhí ®−îc nhiÒu tÝn hiÖu gäi Cabin vµ xö lý c¸c tÝn hiÖu nhí nµy theo mét luËt tèi −u. Trong tr−êng hîp nµy ta sö dông lý thuyÕt hµng ®îi. 1.1.2 Lý thuyÕt hµng ®îi : a. Kh¸i niÖm chung vÒ hÖ thèng hµng ®îi HÖ thèng hµng ®îi (Queueing System) lµ hÖ thèng cã c¸c bé phËn phôc vô (Services) vµ c¸c kh¸ch hµng ®i ®Õn hÖ thèng (Arriving Customers) ®Ó ®−îc phôc vô. NÕu khi kh¸ch hµng ®Õn mµ c¸c bé phËn phôc vô ®Òu bËn th× c¸c kh¸ch hµng Chuyªn ngµnh Tù ®éng ho¸ XNCN TÝn hiÖu hãa vµ lý thuyÕt chung vÒ tèi −u luËt ®iÒu khiÓn thang m¸y Huy M¹nh 3 ph¶i s¾p hµng ®Ó ®îi ®−îc phôc vô. ChÝnh v× vËy mµ hÖ thèng nµy cã tªn lµ hÖ thèng hµng ®îi. Lý thuyÕt to¸n häc ®Ó kh¶o s¸t c¸c hÖ thèng hµng ®îi ®−îc gäi lµ lý thuyÕt phôc vô ®¸m ®«ng (c¸c kh¸ch hµng ®−îc coi lµ mét ®¸m ®«ng ®−îc phôc vô). b. C¸c ®Æc tr−ng cho hµng ®îi * ChiÒu dµi hµng ®îi Lµ sè kh¸ch hµng cã trong hµng ®îi (h¹n chÕ hoÆc kh«ng h¹n chÕ ). * Thêi gian ®îi Lµ kho¶ng thêi gian tõ khi kh¸ch hµng ®Õn hÖ thèng cho ®Õn khi b¾t ®Çu ®−îc phôc vô. Thêi gian ®îi cã thÓ h¹n chÕ hoÆc kh«ng h¹n chÕ. * LuËt s¾p hµng Lµ ph−¬ng thøc chän kh¸ch hµng trong hµng ®îi. Th«ng th−êng cã c¸c luËt s¾p hµng nh− sau : 1. §Õn tr−íc phôc vô tr−íc 2. §Õn tr−íc phôc vô sau 3. NgÉu nhiªn 4. ¦u tiªn ... c. C¸c thµnh phÇn chÝnh cña hÖ thèng hµng ®îi HÖ thèng hµng ®îi cã ba bé phËn chÝnh lµ : * Dßng kh¸ch hµng Lµ c¸c phÇn tö, yªu cÇu, sù kiÖn ®i ®Õn hÖ thèng ®Ó ®−îc phôc vô - ®−îc gäi chung lµ kh¸ch hµng. §Æc tr−ng cho dßng kh¸ch hµng lµ c−êng ®é dßng kh¸ch hµng λ/®¬n vÞ thêi gian. Dßng kh¸ch hµng lµ mét dßng sù kiÖn ngÉu nhiªn, do ®ã kho¶ng c¸ch thêi gian gi÷a c¸c kh¸ch hµng còng lµ mét ®¹i l−îng ngÉu nhiªn. Chuyªn ngµnh Tù ®éng ho¸ XNCN TÝn hiÖu hãa vµ lý thuyÕt chung vÒ tèi −u luËt ®iÒu khiÓn thang m¸y Huy M¹nh 4 * Kªnh phôc vô Lµ c¸c c¬ cÊu ®Ó phôc vô kh¸ch hµng, thùc hiÖn c¸c yªu cÇu cña kh¸ch hµng. Thêi gian phôc vô (Service time) vµ kho¶ng thêi gian gi÷a c¸c lÇn phôc vô lµ nh÷ng ®¹i l−îng ngÉu nhiªn. Tuú theo hÖ thèng cã mét hay nhiÒu ®iÓm phôc vô mµ ng−êi ta gäi lµ hÖ thèng cã mét hoÆc nhiÒu kªnh phôc vô. §Æc tr−ng cho kªnh phôc vô lµ dßng phôc vô víi c−êng ®é lµ µ/®¬n vÞ thêi gian. C−êng ®é phôc vô lµ sè kh¸ch hµng ®−îc phôc vô xong trªn mét ®¬n vÞ thêi gian. * Hµng ®îi (Queue) Lµ sè kh¸ch hµng chê ®Õn l−ît ®−îc phôc vô. Tuú theo sè kh¸ch hµng ®Õn nhiÒu hay Ýt (c−êng ®é λ lín hay bÐ), kh¶ n¨ng phôc vô (sè kªnh phôc vô, thêi gian phôc vô) mµ sè kh¸ch hµng ph¶i ®îi trong hµng ®îi nhiÒu hay Ýt. V× vËy, ®é dµi hµng ®îi còng lµ mét ®¹i l−îng ngÉu nhiªn. * LuËt s¾p hµng Trong hÖ thèng hµng ®îi cã mét kªnh phôc vô th−êng cã luËt s¾p hµng ®iÒu chØnh sau ®©y: - FIFO (First - In First - Out) : Kh¸ch hµng ®Õn tr−íc phôc vô tr−íc . LuËt FIFO th−êng ®−îc dïng ë nh÷ng n¬i nh− : + S¾p hµng tr−íc quÇy tÝnh tiÒn cña siªu thÞ + S¾p hµng vµo c¬ së dÞch vô , ph−¬ng tiÖn vËn t¶i . + C¸c thiÕt bÞ s¾p hµng trªn b¨ng t¶i chê ®Õn l−ît ®−îc l¾p r¸p .v.v. - LIFO (Last - In First - Out) : Kh¸ch hµng ®Õn sau ®−îc phôc vô tr−íc luËt LIFO th−êng ®−îc dïng ë nh÷ng níi nh− ; + Ra khái buång thanh m¸y : ng−êi nµo vµo sau cïng sÏ ®−îc ra tr−íc tiªn . + §äc gi÷ liÖu trªn b¨ng tõ : d÷ liÖu ghi sau sÏ ®−îc ®äc tr−íc . + Hµng ho¸ ®−îc xÕp vµo thïng chøa : hµng xÕp sau cïng (phÝa trªn cña hµng chøa sÏ ®ù¬c lÊy ra tr−íc v.v... - NgÉu nhiªn : c¸c kh¸ch hµnh ®Òu cã chÕ ®é −u tiªn nh− nhau vµ ®−îc phôc vô mét c¸ch ngÉu nhiªn . LuËt nµy th−êng ®ùîc lÊy ë c¸c tr−êng hîp sau nh− : + Phô n÷ trÎ em vµ ng−êi tµn tËt ®−îc −u tiªn phôc tr−íc. Chuyªn ngµnh Tù ®éng ho¸ XNCN TÝn hiÖu hãa vµ lý thuyÕt chung vÒ tèi −u luËt ®iÒu khiÓn thang m¸y Huy M¹nh 5 + LuËt FIFO còng lµ tr−êng hîp ®Æc biÖt víi ®Çu −u tiªn lµ ®Õn tr−íc . + Thêi gian phôc vô ng¾n ®−îc phôc vô tr−íc (shortest job first). VÝ dô trªn nót giao th«ng xe nhá gän nhanh ®−îc −u tiªn ®i trø¬c so víi xe to cång kÒnh di chuyÓn chËm v.v... *ChiÒu dµi hµng ®îi ChiÒu dµi hµng ®îi lµ sè kh¸ch hµng ®øng ®îi ®Ó ®ùoc phôc vô. NÕu sè vÞ trÝ ®Ó ®øng ®îi kh«ng h¹n chÕ th× chiÒu dµi hµng ®îi cã thÓ dµi bÊt kú . Ng−îc l¹i nÕu sè vÞ trÝ ®øng ®îi lµ h¹n chÕ th× th× chiÒu dµi hµng ®øng ®îi kh«ng v−ît qu¸ sè ®· cho tr−íc . Trong tr−êng hîp nµy nÕu kh¸ch hµng ®Õn ®óng vµo lóc chiÒu dµi hµng ®îi ®· ®Çy th× ph¶i rêi bá hÖ thèng vµ hÖ thèng sÏ bÞ mÊt kh¸ch hµng . ChiÒu dµi hµng ®îi lµ mét ®¹i l−îng ngÉu nhiªn phô thuéc vµo c−êng ®é dßng kh¸ch hµng vµ dßng phôc vô. * Thêi gian s¾p hµng Thêi gian s¾p hµng lµ qu·ng thêi gian kh¸ch hµng ®øng ®îi trong hµng ®îi chê ®Ó chê ®Õn l−ît phôc vô. Cã lo¹i kh¸ch hµng cã thÓ ®îi bao l©u còng ®ù¬c, ngù¬c l¹i cã lo¹i kh¸ch hµng chØ cã thÓ ®îi trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh, hÕt thêi gian ®ã kh¸ch hµng sÏ rêi bá hÖ thèng mÆc dÇu vÉn cßn chç ®Ó ®øng ®îi. Trong tr−êng hîp nµy hÖ thèng sÏ mÊt kh¸ch hµng. §Ó gi¶m kh¶ n¨ng mÊt kh¸ch hµng hÖ thèng ph¶i t¨ng c−êng ®é dßng phôc vô hoÆc t¨ng sè kªnh phôc vô. 1.2 thuËt to¸n tèi −u ®iÒu khiÓn thang m¸y : Khi thiÕt kÕ thuËt to¸n tèi −u ®iÒu khiÓn thang m¸y víi hÖ thèng hµng ®îi ta thÊy cã nh÷ng ®Æc ®iÓm cÇn l−u ý nh− sau : - NÕu chiÒu dµi hµng ®îi lín qu¸ cã thÓ x¶y ra tr−êng hîp hµnh kh¸ch kh«ng ®îi ®−îc ®· kh«ng ®i thang m¸y. Trong khi ®ã, ®Õn l−ît ®−îc phôc vô thang m¸y vÉn ch¹y ®Õn ®óng vÞ trÝ gäi. Nh− vËy sÏ dÉn ®Õn l·ng phÝ thêi gian vµ gi¶m hiÖu suÊt ho¹t ®éng cña thang. Do ®ã trong tr−êng hîp nµy ta chän chiÒu dµi hµng ®îi lµ 60. - Khi x¾p xÕp hµng ®îi, mét vÊn ®Ò ®Æt ra lµ cã thÓ ë mét tÇng cã nhiÒu tÝn hiÖu gäi thang cña nhiÒu ng−êi. V× vËy, mçi khi cã tÝn hiÖu gäi thang cÇn ph¶i duyÖt toµn bé hµng ®îi xem tÝn hiÖu nµy ®· cã mÆt trong hµng ®îi hay ch−a, tr−íc khi thªm vµo hµng ®îi. Chuyªn ngµnh Tù ®éng ho¸ XNCN TÝn hiÖu hãa vµ lý thuyÕt chung vÒ tèi −u luËt ®iÒu khiÓn thang m¸y Huy M¹nh 6 - Khi hµnh kh¸ch ®i vµo thang m¸y vµ Ên nót gäi tÇng, sau qu¸ tr×nh chuyÓn ®éng, thang m¸y sÏ dõng l¹i ë vÞ trÝ tÇng ®· gäi. Tuy nhiªn, cã thÓ tÇng nµy ®· cã mÆt trong hµng ®îi vµ nh− vËy, coi nh− tÝn hiÖu gäi thang nµy ®· ®−îc phôc vô. V× vËy, cÇn ph¶i lo¹i tÝn hiÖu nµy ra khái danh s¸ch hµng ®îi ®Ó qu¸ tr×nh phôc vô cña thang m¸y kh«ng bÞ nhÇm lÉn. - Trong qu¸ tr×nh phôc vô cã thÓ cã nh÷ng tr−êng hîp thang m¸y kh«ng phôc vô kÞp thêi, dÉn ®Õn t×nh tr¹ng mÊt kh¸ch hµng do thang m¸y ®· chuyÓn ®éng ®Õn tÇng gäi nh−ng kh«ng cã ng−êi ®i vµo thang m¸y. V× vËy cÇn ph¶i cã tÝn hiÖu c¶m biÕn sµn Cabin hoÆc ®Æt thêi gian trÔ ®Ó sau khi cöa buång thang ®· khÐp l¹i nh−ng kh«ng cã ng−êi th× tÝn hiÖu gäi thang tiÕp theo trong hµng ®îi sÏ ®−îc phôc vô. S¬ ®å thuËt to¸n ®iÒu khiÓn ®−îc m« t¶ nh− h×nh 3-6. Trong ®ã hµng ®îi H§ lµ mét m¶ng 60 phÇn tö chøa tèi ®a 60 tÝn hiÖu gäi s¾p hµng. Ký hiÖu H§[n] lµ tÝn hiÖu gäi thø n trong hµng ®îi. ThuËt to¸n nµy ®−îc gi¶i thÝch trong phÇn s¬ ®å thuËt to¸n ®iÒu khiÓn hÖ thèng. 1.3 tÝn hiÖu ho¸ cho hÖ thèng ®iÒu khiÓn logic kh¶ tr×nh 1.3.1 ThiÕt kÕ bé t¹o m· phÝm cho c¸c c«ng t¾c vµ nót Ên : a. Bµn phÝm gäi tÇng Khi sè tÇng Ýt, viÖc t¹o m· phÝm cho c¸c nót Ên gäi tÇng, gäi thang vµ c¸c tÝn hiÖu c¶m biÕn vÞ trÝ rÊt ®¬n gi¶n. C¸c tÝn hiÖu nµy sÏ t¸c ®éng ®Õn mét bé ph¸t xung ®Ó ph¸t ra c¸c xung t−¬ng øng víi phÝm gäi. C¸c xung nµy sÏ ®−îc ®−a ®Õn mét bé ®Õm ®Ó cã ®−îc m· phÝm. Tuy nhiªn, khi sè tÇng nhiÒu, viÖc t¹o m· nh− trªn sÏ rÊt phøc t¹p vµ ph¶i cã rÊt nhiÒu d©y dÉn tÝn hiÖu. V× vËy, chóng ta sÏ lùa chän ph−¬ng ¸n thiÕt kÕ cho thang m¸y nhiÒu tÇng víi c¸c bé t¹o m· theo ma trËn phÝm d−íi d¹ng c¸c m· quÐt (Scan code). Trong thùc tÕ cã nhiÒu lo¹i phÝm mµ khi tiÕp xóc sÏ g©y ra nh÷ng hiÖn t−îng nh− : - Thay ®æi ®iÖn trë cña phÝm. - Thay ®æi ®iÖn dung cña phÝm. - Thay ®æi dßng ®iÖn ch¹y qua phÝm theo ®Þnh luËt Hall. Chuyªn ngµnh Tù ®éng ho¸ XNCN TÝn hiÖu hãa vµ lý thuyÕt chung vÒ tèi −u luËt ®iÒu khiÓn thang m¸y Huy M¹nh 7 §Ó gi¶m sè l−îng d©y dÉn ph¶i biÕn ®æi sè thø tù cña c¸c phÝm (m· ho¸ c¸c phÝm) thµnh d¹ng nhÞ ph©n hoÆc d¹ng sè Hexa. Trong tr−êng hîp nµy, ng−êi ta sö dông mét bé ®Õm quÐt bµn phÝm. Khi cã mét phÝm ®−îc Ên bé ®Õm sÏ ®−îc lÖnh dõng l¹i vµ ë ®Çu ra cña c¸c bé ®Õm sÏ thu ®−îc mét m· nhÞ ph©n t−¬ng øng víi sè thø tù cña phÝm. M· nµy ®−îc gäi lµ m· quÐt bµn phÝm. Nguyªn t¾c t¹o m· quÐt cho bµn phÝm ®−îc minh ho¹ nh− s¬ ®å h×nh 2.1. A3 A2 A1 A0 Thanh ghi cét EN1 Thanh ghi hµng EN2 B3 B2 Vcc B1 B0 Ng¾t H×nh 2-1: S¬ ®å t¹o m· bµn phÝm Ng−êi ta ®−a ra c¸c gi¸ trÞ 1 lÇn l−ît quÐt vµo c¸c cét, sau ®ã ®äc vµo c¸c gi¸ trÞ øng víi c¸c cét kh¸c nhau ë thanh ghi hµng tõ ®ã cã thÓ biÕt ®−îc m· cña phÝm. S¬ ®å cô thÓ t¹o m· quÐt cña b¶ng 64 nót Ên nh− h×nh 2-1. Vi m¹ch 4001 ( 4 cæng NOR ) 2 lèi vµo ) ®−îc m· thµnh m¹ch ph¸t xung ®ång hå 50Hz cã thÓ ®iÒu khiÓn ch¹y hoÆc dõng ®−îc. Khi bé ph¸t xung ch¹y, hai tÇng ®Õm nhÞ ph©n (dïng IC4520) sÏ ®Õm liªn tôc vµ thÓ hiÖn kÕt qu¶ b»ng xung ®iÖn ¸p ë c¸c lèi ra cña chóng. TÇng ®Õm thø hai ®−a kÕt qu¶ vµo A2B2C2 cña vi m¹ch gi¶i m· 4051 (demultiplexer 1-8) khèng chÕ c¸c cét cña bµn phÝm. Chuyªn ngµnh Tù ®éng ho¸ XNCN TÝn hiÖu hãa vµ lý thuyÕt chung vÒ tèi −u luËt ®iÒu khiÓn thang m¸y Huy M¹nh 8 B¶ng c¸c chÕ ®é lµm viÖc cña 4051 nh− sau : C B A Z nèi víi 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 TÇng ®Õm thø nhÊt ®−a kÕt qu¶ vµo A1B1C1 cña vi m¹ch 4051 khèng chÕ hµng cña bµn phÝm. Khi Ên phÝm, hai ®Çu d©y hµng vµ cét cña phÝm ®ã ®−îc nèi víi nhau t¹o nªn ®iÖn ¸p +5V tõ Z2 ®−a sang Z1 ®Ó lµm dõng bé ph¸t xung ®ång hå. Trªn c¸c lèi ra 1..6 sÏ gi÷ nguyªn tr¹ng th¸i cña hai tÇng ®Õm lóc dõng vµ ®ã còng chÝnh lµ m· nhÞ ph©n t−¬ng øng víi ký tù ghi trªn phÝm Ên. VÝ dô khi Ên phÝm sè “12” (hµng 3, cét 1), bé ph¸t xung ®ång hå tiÕp tôc ch¹y, c¸c lèi ra cña bé ®Õm cø liªn tôc thay ®æi vµ chØ dõng khi A1B1C1=110 (Z1 nèi víi 3) vµ A2B2C2 = 100 (Z2 nèi víi 1). Nh− vËy ë ®Çu ra ta sÏ cã m· nhÞ ph©n t−¬ng øng víi sè 12 lµ 00001100. Khi nh¶ phÝm, hai bé ®Õm l¹i tiÕp tôc biÕn ®æi quay vßng chê ®Õn khi cã mét phÝm kh¸c ®−îc Ên. NÕu cã mét phÝm thø 2 ®−îc Ên trong khi phÝm thø nhÊt ch−a ®−îc nh¶ th× vÉn kh«ng cã g× thay ®æi cho ®Õn khi phÝm thø nhÊt ®−îc nh¶. Sau ®ã qu¸ tr×nh biÕn ®æi quay vßng l¹i ®−îc tiÕp tôc vµ chØ dõng l¹i øng víi m· nhÞ ph©n cña phÝm thø hai. Do thùc tÕ ®Ò tµi thiÕt kÕ thang m¸y cho cao èc 60 tÇng, bµn phÝm chØ ®−a ra sè nhÞ ph©n lín nhÊt lµ 63, tøc lµ chØ sö dông hÕt 6 ®−êng truyÒn d÷ liÖu nªn chØ cÇn sö dông 6 ®Çu vµo ( INPUT ) cña PLC. b. Bµn phÝm gäi thang Bµn phÝm gäi thang cã cÊu t¹o vµ nguyªn t¾c ho¹t ®éng t−¬ng tù nh− bµn phÝm gäi tÇng. Tuy nhiªn do sè l−îng phÝm t¨ng lªn gÊp ®«i nªn kÕt cÊu cña bµn phÝm gäi thang cã kh¸c ®«i chót, tøc lµ ph¶i t¨ng thªm sè linh kiÖn ®Ó cã thÓ ®−a Chuyªn ngµnh Tù ®éng ho¸ XNCN TÝn hiÖu hãa vµ lý thuyÕt chung vÒ tèi −u luËt ®iÒu khiÓn thang m¸y Huy M¹nh 9 ra m· quÐt cña c¸c sè tõ 0 ®Õn 127; trong ®ã c¸c phÝm cã m· tõ 1 ®Õn 59 dïng ®Ó gäi thang lªn t−¬ng øng víi c¸c tÇng tõ 1 ®Õn 59, cßn c¸c phÝm cã m· tõ 62 ®Õn 120 dïng ®Ó gäi thang xuèng t−¬ng øng víi c¸c tÇng tõ 2 ®Õn 60. C¸c tÝn hiÖu ra tõ bµn phÝm gäi thang ®−îc ®−a vµo 7 ®Çu vµo cña PLC. PhÝm ®−îc Ên M· ASCII ra H×nh 2-2: B¶ng m· phÝm gäi tÇng . 1.3.2 ThiÕt kÕ m¹ch cho c¸c sensor Nh− trªn ®· ®Ò cËp, ®Ó dõng chÝnh x¸c buång thang th× ph¶i cã tÝn hiÖu b¸o gi¶m tèc tr−íc khi phanh h·m ®Õn sµn. T¹i vïng dõng, ng−êi ta bè trÝ 5 sensor ®−îc bè trÝ nh− trªn h×nh vÏ 2-3. TÊt c¶ 5 sensor nµy ®−îc ®Êu song song vµ ®−a vµo mét ®Çu vµo ng¾t sè 0 cña PLC. Ch−¬ng tr×nh ng¾t sÏ ph¶i gi¶i m· ®Ó x¸c ®Þnh thø tù c¸c tÝn hiÖu ®Ó b¸o cho ch−¬ng tr×nh chÝnh biÕt ®Ó cã c¸c ph¶n øng phï hîp. Chuyªn ngµnh Tù ®éng ho¸ XNCN TÝn hiÖu hãa vµ lý thuyÕt chung vÒ tèi −u luËt ®iÒu khiÓn thang m¸y Huy M¹nh 10 Sµn tÇng Sensor 5 Sensor 4 Sensor 3 Khèi ®iÒu khiÓn ®éng c¬ cöa Sensor 2 * 8 16 24 32 40 48 56 Sensor 1 1 2 3 9 10 11 17 18 19 25 26 27 33 34 35 41 42 43 49 50 51 57 58 59 4 5 6 7 12 13 14 15 20 21 22 23 28 29 30 31 36 37 38 39 44 45 46 47 52 53 54 55 60 O pen Close Emer PhÝm gäi lªn PhÝm gäi xuèng PhÝm gäi xuèng Sµn tÇng H×nh 2-3: Vïng dõng cho thang m¸y. Chuyªn ngµnh Tù ®éng ho¸ XNCN
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.