Tuyển tập Toán Olympic sinh viên toàn quốc 1993 - 2005

pdf
Số trang Tuyển tập Toán Olympic sinh viên toàn quốc 1993 - 2005 116 Cỡ tệp Tuyển tập Toán Olympic sinh viên toàn quốc 1993 - 2005 1 MB Lượt tải Tuyển tập Toán Olympic sinh viên toàn quốc 1993 - 2005 0 Lượt đọc Tuyển tập Toán Olympic sinh viên toàn quốc 1993 - 2005 6
Đánh giá Tuyển tập Toán Olympic sinh viên toàn quốc 1993 - 2005
4.6 ( 18 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 116 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

Tuyển tập Olympic Toán toàn quốc 1993 - 2005 DongPhD. No rights reserved. Share and share alike. TUYEN TAP OLYMPIC TOAN SINH VIEN TOAN QUOC 1993 - 2005 (de thi & loi giai) dua theo Cac de thi Olympic toan sinh vien toan quoc cua Nguyen Van Mau, Le Ngoc Lang, Pham The Long, Nguyen Minh Tuan, Hanoi, 2006. &KŒQJ &˜F Ž² WKL 2O\PSLF FK½QK WKØF  &|X 2O\PSLF QˆP 9¿QJ 1J•\ WKØ QKªW w W ? r ) D 7°P W£W F F‘F PD WU¤Q WKÒF VDR FKR F 0 w W d ( 1 ) 3 ( d E &KR 1z VÁ QJX\ƒQ yd , 333, yz Kd , 333, Kz WKºD PQ ‡L«X NL¯Q €ŸW C yd Kd L N N N L yz Kz ) (3 d L y d Kd y d K1 NNN h y 1 Kd d L y K 1 1 NNN \)h H N N N y z Kd y z K1 NNN 7¶QK / I‚ \/ &|X + D &KR W w?D ) 8s- 1y FÊD W w?D WUƒQ b E 7¶QK W¶FK SK‚Q DUFWJ ?, {) 8$b1 ( I y d Kz y 1 Kz n n3 O N d L y z Kz ? , ? ; b3 7°P PÂW QJX\ƒQ KŽP ?1 L d Q? $ 3 1 d L wWJ?D  2O\PSLF QP &|X D &KR KŽP VÁ W w?D [‘F ‡·QK YŽ F¼ ‡’R KŽP E¤F KDL OLƒQ WÍF YŽ NK„QJ ‡¾QJ QK£W E”QJ NK„QJ WUƒQ E£W NÓ ‡R’Q QŽR FÊD b %L®W U”QJ ‡¾ WK· FÊD KŽP VÁ r ) W w?D F—W ‡†ÃQJ WK•QJ y? L Kr L ) W’L ED ‡L¬P SK‚Q EL¯W &KÑQJ PLQK U”QJ W¾Q W’L ?( ; b VDR FKR W II w?( D ) ( YŽ W II w?D ‡¿L G£X TXD ? ) ?( 3 E .¶ KL¯X hz w D OŽ W¤S KÇS W£W F F‘F ‡D WKÑF YÆL K¯ VÁ WKÒF F¼ E¤F NK„QJ Y†ÇW TX‘ z &KR KDL VÁ SK‚Q EL¯W y, K ; b h1 w D [‘F ‡·QK WKHR F„QJ WKÑF ;©W ‘QK [’ W U hn w D €w?D ; hn w D U W w€D ) €w? L yD €w? L KD3 L +ºL W F¼ SKL OŽ WRŽQ ‘QK NK„QJ" LL 7¶QK W d w(D 9¿QJ 1J•\ WKØ KDL &|X &KR ( a a d &KÑQJ PLQK U”QJ YÆL P½L y, K ; X SK† QJ WU°QK F n yF L K ) ( F¼ ¶W QK£W PÂW QJKL¯P WKR PQ ‡L«X NL¯Q /F / a 1 3 $ YŽ ( a r c L &KÑQJ PLQK U”QJ 1 0 rwDUFWJ r ?D OQ w{BR ? d L r 1 D3 &|X &KR ( a ? a +ºL NKL QŽR WK° [\ UD G£X ‡•QJ WKÑF &|X &KR €w?D W) FRQVW OŽ ‡D WKÑF YÆL K¯ VÁ WKÒF &KÑQJ PLQK U”QJ Q®X K¯ SK† QJ WU°QK T? $ € € z €w0D R$t 0Q0 ) (, ( $? € € Z €w0D {BR 0Q0 ) (3 ( F¼ QJKL¯P WKÒF WK° VÁ QJKL¯P WKÒF FK± F¼ WK¬ OŽ KÐX K’Q &|X &KR KDL PD WU¤Q WKÒF YX„QJ ‡¾QJ F£S \ YŽ 4 *L WKL®W U”QJ I‚w\ L 4D W) ( YŽ I‚w\ 4D W) ( €ŸW w W \ 4 - ) 3 4 \ &KÑQJ PLQK U”QJ I‚ - W) (  2O\PSLF QˆP &K† QJ &‘F ‡« WKL 2O\PSLF FK¶QK WKÑF 0‹Q WKL ‡™L VÈ &|X &KR yd , y1 , yn , y; ; b &KÑQJ PLQK U”QJ PD WU¤Q C I d L y1 y1 y; yn h y1 d L y1d y; yn n n \)h 1 H yn y; d L y1 y1 O y1 d L y1d y; yn NK QJK·FK 7°P \d &|X &KR y7i w7, i ) d, 333, zD OŽ F‘F VÁ WKÒF QJX\ƒQ +\ JLL K¯ SK† QJ WU°QK Td € ?d ) ydd ?d L yd1 ?1 L N N N L ydz ?z € € € 1 € € zd? ) y1d ?d L y11 ?1 L N N N L y1z ?z 1 1 € € NNNNNNNNN € € € d € Z ? z ) yzd ?d L yz1 ?1 L N N N L yzz ?z 1 &|X &KR PD WU¤Q 7¶QK W¿QJ &|X 7°P w {BR 1$i z \i ) R$t 1$i z R$t 1$i z {BR 1$i z W i ; L3 C€ ) \€( L \€d L N N N L \€zd w€, z ; L D3 j$8 ? ( D j$8 z WURQJ ‡¼ o OŽ PD WU¤Q ‡ Q Y· YŽ C d \)H ? z Q d z w\ oD , ? ?I zO, z ; L d  2O\PSLF QP &|X &KÑQJ PLQK U”QJ Q®X \ OŽ PD WU¤Q YX„QJ F£S z YÆL \1 ) o WK° K’QJ w\ L oD L K’QJ wo \D ) z3 &|X &KR \ OŽ PD WU¤Q YX„QJ F£S KDL WKºD PQ ‡L«X NL¯Q \1 ) \ &KÑQJ PLQK U”QJ ‡¬ \ \ ) ( OŽ PD WU¤Q YX„QJ F£S  OŽ PD WU¤Q NK„QJ ‡L«X NL¯Q F Q YŽ ‡Ê OŽ W¾Q W’L PD WU¤Q YX„QJ F£S KDL ( VDR FKR )\ ( L (\ (3 0‹Q WKL *L–L W½FK &|X &KR z VÁ QJX\ƒQ G† QJ y> , K> ; b w> ) (, d, 333, zD &KÑQJ PLQK U”QJ SK† QJ WU°QK z 3 ?L wy> R$t >? L K> {BR >?D ) ( >)d F¼ QJKL¯P WURQJ NKRQJ w$, $D &|X &KR KŽP VÁ W w?D OLƒQ WÍF YŽ F¼ ‡’R KŽP F£S PÂW WUƒQ w(, D YŽ NK„QJ SKL OŽ KŽP K”QJ &KR y, K OŽ KDL VÁ WKÒF WKºD PQ ‡L«X NL¯Q ( c y c K &KÑQJ PLQK U”QJ SK† QJ WU°QK ?W I w?D W w?D ) F¼ ¶W QK£W PÂW QJKL¯P WKXÂF wy, KD &|X D &KR KŽP VÁ W U >y, KH yW wKD KwyD Ky >y, KH, YÆL y c K YŽ WKºD PQ ‡L«X NL¯Q /W w?D W wrD/ c /? r/, ?, r ; >y, KH YŽ ? W) r3 &KÑQJ PLQK U”QJ SK† QJ WU°QK W w?D ) ? F¼ GX\ QK£W PÂW QJKL¯P WKXÂF >y, KH E &KR KŽP VÁ W w?D NK YL WUƒQ >y, KH YŽ ? ; >y, KH WK° /W I w?D/ c /W w?D/ &KÑQJ PLQK U”QJ W w?D # ( YÆL P½L ? ; >y, KH &K† QJ &‘F ‡« WKL 2O\PSLF FK¶QK WKÑF &|X ;©W W¶FK SK‚Q {z ) D 7¶QK {z E &KÑQJ PLQK U”QJ 8; ( $ ?z ; ?Q? wz ; L D3 {z c 11zLn w1zD 1 3 d &|X 7°P ‡’R KŽP F£S z FÊD KŽP VÁ r &|X D &KÑQJ Wº U”QJ W¶FK SK‚Q 8 NK„QJ SKÍ WKXÂF YŽR E 7¶QK  Q? wd L ?1 Dwd L ? D ( {) DUFWJ ? W’L ? ) ( 8 2O\PSLF QˆP Q? $ 3 ? L ?1 L ? L d 0‹Q WKL ‡™L VÈ &|X &KR \ OŽ PD WU¤Q YX„QJ F£S z VDR FKR \d ) n\ 7¶QK GHWw\dx \D3 &|X &KR F‘F VÁ y7i L yi7 ) (, 7, i ) SK† QJ WU°QK T € ydd ?d L yd1 ?1 L N N N L ydz ?z € € € zy ? L y ? L N N N L y ? 1d d 11 1 1z z € € € € Zy ? L y ? L N N N L y ? zd d z1 1 F¼ QJKL¯P NK„QJ W P WK†ÃQJ zz z d, 1, 333, z &KÑQJ PLQK U”QJ K¯ )( )( )( NNNNNNNNN  2O\PSLF QP w W 1 d 7¶QK - z ÑQJ YÆL P½L z QJX\ƒQ G† QJ d 1 &|X &KR PD WU¤Q - ) FKR WU†ÆF &|X &KR KDL VÁ WKÒF SK‚Q ‡†ÇF [‘F ‡·QK QK† VDX T € z? K7i ) y € Z K *L VÏ 7¶QK EL¯W y, K YŽ FKR 4 ) wK7i D OŽ PD WU¤Q YX„QJ F£S NKL 7 ) i, W i, 7 L i ) 1z, NKL 7 ) NKL 7 ) i, 7 ) i ) 1z L d3 I‚ 4 ) ; E 3 >)( > w? yD> 3 &|X &KR PD WU¤Q YX„QJ \ ) wy7i D F£S z z k dD F¼ K’QJ „ ;©W PD WU¤Q \ ) w\7i D WURQJ ‡¼ \7i OŽ SK Q EÈ ‡’L VÁ FÊD y7i WURQJ \ 7°P K’QJ FÊD \ &|X &KR 4 OŽ PD WU¤Q YX„QJ F£S z YŽ OŽ PÂW VÁ WKÒF WKºD PQ ‡L«X NL¯Q GHWw4 oD ) ( YÆL o OŽ PD WU¤Q ‡ Q Y· &KÑQJ PLQK U”QJ YÆL P½L y( , yd , 333, yz ; b z ; L WD ‡«X F¼ z z p3 Q 3 > y> 4 y> > o ) ( GHW >( >( 0‹Q WKL *L–L W½FK &|X &KR KŽP VÁ W w?D OLƒQ WÍF YŽ QJK·FK EL®Q WUƒQ >(, KH YŽ FKR y ; >(, KH3 &KÑQJ PLQK U”QJ 8y 8K K W w?DQ? y W w?DQ?3 &|X ;©W ‡D WKÑF ( ( d Qz 1 >? dDz H 1z z Q?z &KÑQJ PLQK U”QJ Q®X W w?D OŽ ‡D WKÑF E¤F E wE c zD WK° hz w?D ) 8d d W w?Dhz w?DQ? ) (3 &K† QJ &‘F ‡« WKL 2O\PSLF FK¶QK WKÑF &|X &KÑQJ PLQK U”QJ KŽP VÁ l 1 db? W w?D ) ( NK YL Y„ K’Q W’L ? ) ( NKL ? W) ( ?)( &|X &KR KŽP VÁ W w?D NK YL Y„ K’Q WUƒQ b YŽ WKºD PQ F‘F ‡L«X NL¯Q - k ( VDR FKR W wzD w?D/ a - ? ; b, z ; L, pdQ ) ( z ; L 3 W z &KÑQJ PLQK U”QJ NKL ‡¼ W w?D # (, ? ; b3 &|X &KR KŽP VÁ W w?D OLƒQ WÍF WUƒQ >(, dH &KÑQJ PLQK U”QJ 8s- /W w?D/ ) j$8 € ?;>(,dH L p 8d ( /W w?D/€ Q? Qd € 3 &|X 7°P W U b b WKºD PQ F‘F ‡L«X NL¯Q D W w? L rD a W w?D L W wrD w?, r ; bD W w?D ) d3 E j$8 ? ( ? &|X 7¶QK  {z ) 8$ ( R$t z? Q?, z ; L3 R$t ? 2O\PSLF QˆP 0‹Q WKL ‡™L VÈ &|X &KR hz w?D OŽ ‡D WKÑF E¤F z YŽ FKR E ; L &KÑQJ PLQK U”QJ L 1®X hz w?E D FKLD K®W FKR ? d WK° Q¼ FKLD K®W FKR ?E d LL 1®X hz w?E D FKLD K®W FKR ? yD> WK° Q¼ FKLD K®W FKR w?E yE D> wy W) (D  2O\PSLF QP &|X &KR PD WU¤Q w W y K \) , y, K, ; b3 ( L &KÑQJ PLQK U”QJ Q®X \dE ) ( WK° \1 ) ( LL ;‘F ‡·QK y, K, VDR FKR W¾Q W’L z ; L ‡¬ &|X &KR 7¶QK \z w W d ( ) ( d C Iz C I 1 ( ( ydd wzD yd1 wzD ydn wzD H( n (O ) Hy1d wzD y11 wzD y1n wzDO 3 ( d 1 ynd wzD yn1 wzD ynn wzD j$8 z y11 wzD 3 yn1 wzD &|X &KR \ OŽ PÂW PD WU¤Q YX„QJ F£S z &KÑQJ PLQK U”QJ Q®X \ NK„QJ NK QJK·FK WK° F¼ WK¬ WKD\ WK® F‘F SK Q WÏ y7i FÊD \ EÄL VÁ KRŸF VÁ F¸Q F‘F SK Q WÏ NK‘F Y¢Q JLÑ QJX\ƒQ ‡¬ QK¤Q ‡†ÇF PD WU¤Q PÆL C NK QJK·FK &|X &KÑQJ PLQK U”QJ Q®X y W) ( WK° K¯ T € y? L wd KDr L F L wd QD0 ) y € € € z wK dD? L yr L wQ dDF L 0 ) K € ? L wd QDr L yF L wK dD0 ) € € € ZwQ dD? ) r L wd KDF L y0 ) Q OX„Q OX„Q F¼ QJKL¯P K, , Q ; b 0‹Q WKL *L–L W½FK &|X .KR V‘W W¶QK NK YL FÊD KŽP VÁ W w?D ) /? d/ /? 1/ N N N /? dE/3 &|X &KR K ; b 7¶QK y j$8 L 8y y wd L Q? ?1 Dwd L K ?D 3
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.