TỰ HỌC EXCEL

pdf
Số trang TỰ HỌC EXCEL 75 Cỡ tệp TỰ HỌC EXCEL 659 KB Lượt tải TỰ HỌC EXCEL 9 Lượt đọc TỰ HỌC EXCEL 31
Đánh giá TỰ HỌC EXCEL
4 ( 3 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 75 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

Khoa CNTT - V§H Më Excel 1 I. khëi ®éng vµ mµn h×nh Excel 1. Khëi ®éng Sau khi khëi ®éng WINdows lµm theo mét trong c¸c c¸ch sau - Nh¸y chuét vµo biÓu t−îng Microsoft Excel ë gãc trªn bªn ph¶i mµn h×nh. - NÕu dïng Win 3.1x, trong cöa sæ Microsoft Office ®· më chän biÓu t−îng Microsoft Excel råi nh¸y ®óp chuét. - NÕu dïng Win 95, nh¸y vµo Start / Program / Microsoft Excel 2. Mµn h×nh a - C¸c thµnh phÇn cña mµn h×nh Excel Mµn h×nh cña Excel lµ mét cöa sæ ®· ®−îc phãng to vµ tr«ng gÇn gièng mµn h×nh cña Word, bao gåm c¸c thµnh phÇn sau : - Thanh tiªu ®Ò (Title bar) : ë dßng trªn cïng cña mµn h×nh, khi míi khëi ®éng Excel t¹i ®©y ghi Microsoft Excel - Book1, khi ta ®Æt tªn cho b¶ng tÝnh, tªn nµy kÌm theo phÇn më réng . XLS sÏ thay thÕ tõ Book1. - C¸c thanh Menu, C«ng cô, §Þnh d¹ng gièng nh− cña Word. PhÇn lín c¸c biÓu t−îng trªn c¸c thanh nµy cã c«ng dông ý nghÜa nh− trong Word, ý nghÜa cña mét sè biÓu t−îng dïng riªng cho Excel ®−îc ghi trªn trang 3. - Thanh C«ng thøc (Formula Bar) : lµ dßng thø n¨m cña mµn h×nh hiÓn thÞ to¹ ®é (®Þa chØ hoÆc tªn) «, nót huû bá :, nót lùa chän ;, néi dung d÷ liÖu trong « hiÖn t¹i (« cã khung viÒn chung quanh) - Thanh Tr¹ng th¸i (Status bar) : lµ dßng cuèi cïng hiÓn thÞ c¸c chÕ ®é ho¹t ®éng cña Excel : Ready Enter Pointer Edit : §ang s½n sµng lµm viÖc. : §ang nhËp d÷ liÖu hay c«ng thøc. : §ang ghi c«ng thøc tham chiÕu ®Õn mét ®Þa chØ. : §ang ®iÒu chØnh d÷ liÖu hay c«ng thøc trong « hiÖn t¹i - Thanh thÎ tªn b¶ng tÝnh (Sheet tabs) : lµ dßng ngay trªn thanh Tr¹ng th¸i, hiÓn thÞ tªn cña c¸c b¶ng tÝnh (khi chóng ch−a ®−îc ®Æt tªn, t¹i ®©y ghi Sheet1, Sheet2, ..., Sheet16). Bªn tr¸i lµ c¸c nót chuyÓn tíi c¸c b¶ng tÝnh. Khoa CNTT - V§H Më Excel 2 - Thanh cuén Däc (Vertical Scroll Bar), cuén Ngang (Horizontal Scroll Bar) gièng nh− trong Word. - Cöa sæ B¶ng tÝnh (Worksheet Window) lµ phÇn lín nhÊt dïng ®Ó nhËp d÷ liÖu, tÝnh to¸n, vÏ ®å thÞ nh− sau : Hép Tªn (§Þa chØ) Nót chän toµn bé b¶ng tÝnh Tªn cét Con trá « Sè thø tù hµng Mèc ®iÒn Nót chuyÓn tíi b¶ng tÝnh B¶ng tÝnh hiÖn t¹i ThÎ tªn b¶ng tÝnh Thanh thÎ tªn b¶ng tÝnh b - C¸c thµnh phÇn cña cöa sæ B¶ng tÝnh : - Cét (Column) : Lµ tËp hîp c¸c « trong b¶ng tÝnh theo chiÒu däc ®−îc ®¸nh thø tù b»ng ch÷ c¸i (tõ tr¸i sang ph¶i b¾t ®Çu tõ A, B, C, ... AA, AB ®Õn IV, tæng sè cã 256 cét). Ngoµi cïng bªn tr¸i lµ nót chän (®¸nh dÊu khèi) toµn bé b¶ng tÝnh. - Hµng (Row) : Lµ tËp hîp c¸c « trong b¶ng tÝnh theo chiÒu ngang ®−îc ®¸nh thø tù b»ng sè tõ 1 ®Õn 16.384). - « (Cell) : Lµ giao cña mét cét vµ mét hµng. §Þa chØ cña « ®−îc x¸c ®Þnh b»ng cét tr−íc, hµng sau, vÝ dô C4, AB25. « hiÖn t¹i : Lµ « cã khung viÒn chung quanh víi mét chÊm vu«ng nhá ë gãc ph¶i d−íi (Mèc ®iÒn) hay cßn gäi lµ Con trá « (sau ®©y gäi t¾t lµ con trá). To¹ ®é cña « nµy ®−îc hiÓn thÞ trªn thanh C«ng thøc. - Con trá bµn phÝm : Lµ v¹ch ®øng | nhÊp nh¸y ®Ó biÓu thÞ vÞ trÝ ký tù sÏ ®−îc chÌn vµo. - Con trá chuét cã c¸c d¹ng sau : DÊu ⎜ : dïng ®Ó ®−a con trá « vÒ vÞ trÝ nµo ®ã. DÊu Û : dïng ®Ó chän lÖnh, biÓu t−îng hoÆc cuén b¶ng tÝnh. Excel Khoa CNTT - V§H Më 3 c - DÞch chuyÓn con trá « trong B¶ng tÝnh theo mét trong c¸c c¸ch sau : - Trá chuét vµo « cÇn chuyÓn tíi, bÊm nót tr¸i. - Ên c¸c phÝm mòi tªn • PgUp, PgDn • Home • Tab • Shift + Tab • End + Home - F5, ®Þa chØ «, ↵ : chuyÓn tíi c¸c hµng, cét l©n cËn. : lªn hoÆc xuèng mét mµn h×nh. : VÒ « A1. : Sang ph¶i mét mµn h×nh : Sang tr¸i mét mµn h×nh : §Õn « cuèi cïng cña b¶ng tÝnh : VÒ « ®ã, vÝ dô ®Ó vÒ nhanh « H22, ta Ên phÝm F5, gâ H22 råi Ên ↵ Chó ý : C¸c thao t¸c cã dÊu • chØ thùc hiÖn ®−îc khi chän lÖnh Tools, Option, Transition, ®iÒn dÊu : ë tuú chän Transition Navigation Keys 3. Ra khái Excel theo mét trong c¸c c¸ch sau : - Chän File, Exit hoÆc - Ên Alt + F4 - Nh¸y ®óp chuét t¹i dÊu trõ ë gãc tr¸i trªn cña mµn h×nh ®Ó trë vÒ Windows 3.x. - Nh¸y vµo dÊu : trªn cïng ë gãc ph¶i cña mµn h×nh ®Ó trë vÒ Windows 95. ý nghÜa c¸c biÓu t−îng trªn thanh c«ng cô (ToolBar) Help : Trî gióp Tip Wizard : Gîi ý Zoom Control : Phãng to, thu nhá b¶ng tÝnh Drawing : VÏ mét h×nh Texbox : Hép v¨n b¶n AutoSum : TÝnh tæng Function Wizard : Gäi hµm Sort Acsending : S¾p xÕp t¨ng Sort Decsending : S¾p xÕp gi¶m Chart Wizard : VÏ ®å thÞ Excel Khoa CNTT - V§H Më 4 ý nghÜa c¸c biÓu t−îng trªn thanh ®Þnh d¹ng (Formating) Font Color : MÇu ch÷ Color : MÇu nÒn Borders : §−êng viÒn Decrease Decimal : Bít ®i 1sâ thËp ph©n Increase Decimal : T¨ng thªm 1sâ th.p. Comma Style : DÊu t¸ch ngh×n, triÖu, tû Percent Style: Nh©n víi 100 vµ ®iÒn dÊu % Currency Style : §iÒn dÊu tiÒn tÖ Center Accross Columns : C¨n vµo gi÷a cña nhiÒu « ý nghÜa c¸c thµnh phÇn cña thanh c«ng thøc (FormULA BAR) Hép Tªn (§Þa chØ ) « hiÖn t¹i Nót huû bá néi dung võa gâ Néi dung « hiÖn t¹i Nót gäi hµm Nót ®iÒn néi dung võa gâ II. c¸c thao t¸c víi b¶ng tÝnh 1. L−u (ghi) b¶ng tÝnh lªn ®Üa Chän biÓu t−îng Save hoÆc môc File, Save. NÕu ®©y lµ lÇn ®Çu tiªn thùc hiÖn thao t¸c nµy víi b¶ng tÝnh, ta ph¶i gâ vµo tªn cho b¶ng tÝnh trong « File Name theo quy t¾c ®Æt tªn tÖp cña DOS, Excel sÏ tù g¸n kiÓu .XLS cho nã. Tªn b¶ng tÝnh sÏ xuÊt hiÖn trªn thanh tiªu ®Ò cña cöa sæ. Sau ®ã trong qu¸ tr×nh lµm viÖc, ta th−êng xuyªn ghi b¶ng tÝnh lªn ®Üa b»ng c¸ch trªn mµ kh«ng cÇn ®Æt tªn cho nã. NÕu ta cÇn l−u gi÷ b¶ng tÝnh víi tªn kh¸c, chän môc File, Save As vµ ®Æt tªn míi cho nã. Khoa CNTT - V§H Më Excel 5 2. Më b¶ng tÝnh ®∙ cã trªn ®Üa Chän biÓu t−îng Open hoÆc môc File, Open. XuÊt hiÖn hép tho¹i Open víi danh s¸ch c¸c b¶ng tÝnh trong khung File Name ®−îc xÕp theo thø tù A,B,C. Ta chän tÖp cÇn thiÕt råi chän OK. NÕu b¶ng tÝnh ta cÇn l¹i ë trªn ®Üa kh¸c hoÆc th− môc kh¸c, ta chän ®Üa tõ « Drives, nh¸y ®óp t¹i th− môc cÇn thiÕt cña khung Directories Excel cßn cã c¸ch më b¶ng tÝnh kh¸c: chän môc File, xuÊt hiÖn Menu däc víi danh s¸ch 4* b¶ng tÝnh míi lµm gÇn nhÊt ë phÝa d−íi. Ta chän tÖp cÇn thiÕt tõ danh s¸ch nµy. Danh s¸ch c¸c b¶ng tÝnh nµy cã thÓ nhiÒu h¬n tuú thuéc vµo ng−êi cµi ®Æt. 3. §ãng b¶ng tÝnh Tr−íc khi chuyÓn sang b¶ng tÝnh kh¸c hoÆc lµm viÖc kh¸c, ph¶i ghi tÖp lªn ®Üa sau ®ã míi ®ãng nã b»ng c¸ch chän môc File, Close. NÕu quªn ch−a ghi tÖp lªn ®Üa, Excel sÏ hái : Do you want to save change to . XLS ? Chän Yes ®Ó ghi l¹i, No ®Ó kh«ng ghi nh÷ng thay ®æi võa t¹o ra cho b¶ng tÝnh. 4. ChÌn thªm 1 b¶ng tÝnh - Insert / Worksheet, hoÆc - Nh¸y nót ph¶i chuét trªn thanh thÎ tªn b¶ng tÝnh ®Ó gäi Menu t¾t (sau ®©y chóng ta quy −íc gäi thao t¸c nµy lµ [Menu t¾t], chän Insert Worksheet 5. Xo¸ bít 1 b¶ng tÝnh - Edit, Delete Sheet, hoÆc - [Menu t¾t], Delete sheet 6. §æi tªn b¶ng tÝnh - Nh¸y ®óp vµo thÎ tªn (tøc lµ vµo tªn b¶ng tÝnh, sau ®©y chóng ta quy −íc gäi lµ thÎ tªn) trªn thanh thÎ tªn hoÆc Format / Sheet / Rename hoÆc [Menu t¾t], Rename - Gâ vµo tªn míi, ↵ hoÆc OK 7. Sao chÐp / ChuyÓn 1 b¶ng tÝnh C¸ch 1: Gi÷ Ctrl trong khi kÐo th¶ thÎ tªn t¹i mét thÎ tªn kh¸c (Sheet kh¸c). NÕu kh«ng gi÷ Ctrl b¶ng tÝnh sÏ ®−îc chuyÓn ®i. C¸ch 2: Edit, Move or Copy Sheet. Chän vÞ trÝ ®Æt b¶ng tÝnh hiÖn t¹i tr−íc b¶ng tÝnh nµo trong khung Before Sheet. NÕu ®¸nh dÊu chän vµo Creat a Copy, Excel sÏ sao chÐp b¶ng tÝnh chø kh«ng chuyÓn nã. * Con sè nµy cã thÓ kh¸c, tuú thuéc vµo viÖc chän Tools, Options, Recently Used Files List Khoa CNTT - V§H Më Excel 6 ChØ dïng c¸ch 2 nÕu b¶ng tÝnh nguån vµ ®Ých c¸ch xa nhau (kh«ng thÊy thÎ tªn cña chóng cïng mét lóc). 8. T¸ch b¶ng tÝnh Cã 3 c¸ch gióp ta ®ång thêi thÊy nh÷ng phÇn kh¸c nhau cña b¶ng tÝnh C¸ch 1: Trá chuét vµo thanh t¸ch cho xuÊt hiÖn mòi tªn 2 ®Çu, kÐo th¶ nã t¹i vÞ trÝ cÇn t¸ch. C¸ch 2: §−a con trá « vÒ vÞ trÝ cÇn t¸ch, chän môc Window / Split. Sau ®ã ®Ó bá t¸ch chän Window / Remove Split C¸ch 3: §−a con trá « vÒ vÞ trÝ cÇn t¸ch, chän môc Window / Freeze Panes. Sau ®ã ®Ó bá t¸ch chän Window / Unfreeze Panes 9. Èn vµ hiÖn l¹i 1 b¶ng tÝnh - Chän Format, Sheet, Hide ®Ó ¶n b¶ng tÝnh - §Ó hiÖn l¹i b¶ng tÝnh Format, Sheet, Unhide 10. B¶o vÖ b¶ng tÝnh §Ó nh÷ng thiÕt lËp vÒ B¶o vÖ vµ che giÊu « (xem trang 26) cã t¸c dông, cÇn b¶o vÖ b¶ng tÝnh. C¸ch lµm nh− sau : - Tool / Protection - Chän Protect Sheet ®Ó b¶o vÖ b¶ng tÝnh, chän Protect Workbook ®Ó b¶o vÖ tËp b¶ng tÝnh. - NÕu cÇn thiÕt gâ mËt khÈu vµo vïng Password. 2 lÇn gâ ph¶i gièng nhau vµ l−u ý r»ng mËt khÈu trong Excel ph©n biÖt ch÷ hoa víi ch÷ th−êng ! - §Ó bá t×nh tr¹ng b¶o vÖ : chän Tool / Protection / Unprotect Sheet hay Unprotect Workbook. NÕu cã mËt khÈu, ph¶i gâ vµo, nÕu ®óng ta míi cËp nhËt ®−îc b¶ng tÝnh. 11. Chän nhiÒu b¶ng tÝnh a. LiÒn kÒ : Nh¸y chuét vµo thÎ tªn ®Çu, gi÷ Shift trong khi nh¸y chuét vµo thÎ tªn cuèi b. C¸ch nhau : Gi÷ Ctrl trong khi lÇn l−ît nh¸y chuét vµo c¸c thÎ tªn c. §Ó bá viÖc chän mét b¶ng tÝnh nµo : gi÷ Ctrl trong khi nh¸y chuét vµo thÎ tªn cña b¶ng tÝnh ®ã IIi. Xö lý d÷ liÖu trong b¶ng tÝnh 1. C¸c kiÓu d÷ liÖu Trong mçi « chØ cã thÓ chøa mét kiÓu d÷ liÖu. KiÓu d÷ liÖu cña « phô thuéc vµo ký tù ®Çu tiªn gâ vµo. C¸c kiÓu d÷ liÖu trong mét « ®−îc ph©n ra nh− sau : a - D¹ng chuçi (Text) - B¾t ®Çu bëi c¸c ch÷ c¸i a ®Õn z hoÆc A ®Õn Z Excel Khoa CNTT - V§H Më 7 - Nh÷ng d÷ liÖu chuçi d¹ng sè nh− : sè ®iÖn tho¹i, sè nhµ, m· sè, .v.v. khi nhËp vµo ph¶i b¾t ®Çu b»ng dÊu nh¸y ®¬n (') vµ kh«ng cã gi¸ trÞ tÝnh to¸n. - Theo mÆc ®Þnh, d÷ liÖu d¹ng chuçi ®−îc c¨n sang tr¸i «. b - D¹ng sè (Number) B¾t ®Çu bëi : - C¸c sè tõ 0 ®Õn 9. - C¸c dÊu +, - , (, *, $ (hoÆc mét dÊu ®¬n vÞ tiÒn kh¸c tuú thuéc vµo viÖc ®Æt c¸c th«ng sè quèc tÕ cña Windows). - Theo mÆc ®Þnh, d÷ liÖu d¹ng sè ®−îc c¨n sang ph¶i «. c - D¹ng c«ng thøc (Formulas) B¾t ®Çu bëi c¸c dÊu = hoÆc +. Sau khi Ên ↵ c«ng thøc nhËp vµo chØ thÓ hiÖn trªn thanh c«ng thøc cßn kÕt qu¶ cña nã ®−îc thÓ hiÖn trong «. NÕu thÊy : ##### : #DIV/0! : #NAME? : #N/A : #VALUE! : Cã thÓ lµ do : Cét qu¸ hÑp Chia cho 0 Thùc hiÖn phÐp tÝnh víi mét biÕn kh«ng x¸c ®Þnh (tªn kh«ng g¾n víi mét « hay mét vïng nµo c¶) Tham chiÕu ®Õn mét « rçng hoÆc kh«ng cã trong danh s¸ch Sai vÒ kiÓu cña to¸n h¹ng (vÝ dô : lÊy sè chia cho ký tù hoÆc ngµy th¸ng) d - D¹ng Ngµy (Date), giê (Time) Trong c¸ch tr×nh bµy d−íi ®©y : DD lµ 2 con sè chØ Ngµy MM lµ 2 con sè chØ Th¸ng YY lµ 2 con sè chØ N¨m NhËp theo d¹ng MM/DD/YY hoÆc DD/MM/YY tuú thuéc vµo viÖc ®Æt c¸c th«ng sè quèc tÕ cña Windows, vÝ dô nÕu ®Æt th«ng sè quèc tÕ kiÓu Ph¸p, ta gâ vµo 27/09/04, tr−êng hîp dïng kiÓu Mü (ngÇm ®Þnh) ta gâ vµo 09/27/04. Khi nhËp sai d¹ng thøc, Excel tù ®éng chuyÓn sang d¹ng chuçi (c¨n sang tr¸i «) vµ ta kh«ng thÓ dïng d÷ liÖu kiÓu nµy ®Ó tÝnh to¸n. Cã thÓ nhËp ngµy b»ng c¸ch : - nhËp hµm =DATE(YY,MM,DD), ®©y lµ c¸ch nhËp ngµy tèt nhÊt. - sau ®ã chän Format, Cells, Number, Date vµ chän d¹ng thÓ hiÖn ngµy ë khung bªn ph¶i. §Æc biÖt : Ctrl + ; (dÊu chÊm phÈy) cho Ngµy hÖ thèng Ctrl + Shift + ; cho Giê hÖ thèng - Theo mÆc ®Þnh, d÷ liÖu d¹ng ngµy th¸ng ®−îc c¨n sang ph¶i «. Khoa CNTT - V§H Më Excel 8 2. C¸c to¸n tö trong c«ng thøc a - To¸n tö sè + céng - trõ * nh©n (vÝ dô = 10*50 cho kÕt qu¶ 500) / chia = 126/3 42 ^ luü thõa = 5^2 25 % phÇn tr¨m = 50%*600 300 Thø tù −u tiªn cña c¸c phÐp to¸n nh− sau : luü thõa tr−íc råi ®Õn nh©n chia vµ sau cïng míi ®Õn céng trõ. C¸c phÐp to¸n cïng møc −u tiªn (nh− nh©n chia hoÆc céng trõ) thùc hiÖn tõ tr¸i sang ph¶i. Muèn thay ®æi thø tù −u tiªn, dïng c¸c cÆp ngoÆc trßn, to¸n tö trong cÆp ngoÆc ë s©u nhÊt sÏ ®−îc thùc hiÖn tr−íc. VÝ dô: c¸c « A1, B1, C1 chøa c¸c sè 2,3, 4, nÕu trong « D1 gâ =A1+B1*C1 sÏ ®−îc kÕt qu¶ 14, gâ =(A1+B1)*C1 sÏ ®−îc kÕt qu¶ 20. b - To¸n tö chuçi & Nèi chuçi ="Tin "&"hoc" Tin häc c - To¸n tö so s¸nh > lín h¬n >= lín h¬n hoÆc b»ng < > kh¸c < nhá h¬n <= nhá h¬n hoÆc b»ng C¸c to¸n tö so s¸nh cho kÕt qu¶ lµ True (§óng) hoÆc False (Sai). VÝ dô, trong « A1 ®ang cã sè 26, « B1 cã sè -125. NÕu t¹i « C1 gâ c«ng thøc = A1>B1 sÏ nhËn ®−îc kÕt qu¶ TRUE = A1<=B1 sÏ nhËn ®−îc kÕt qu¶ FALSE, v.v.. 3. NhËp d÷ liÖu a - D÷ liÖu bÊt kú - §−a con trá « vÒ « cÇn thiÕt. - NhËp d÷ liÖu theo lo¹i d¹ng thøc. - §Ó kÕt thóc viÖc nhËp d÷ liÖu, lµm theo mét trong c¸c c¸ch sau : • Ên phÝm Enter, con trá « sÏ xuèng « d−íi. • Ên mét phÝm mòi tªn ®Ó ®−a con trá « sang « cÇn thiÕt, vÝ dô Ên phÝm → sÏ ®−a con trá « sang bªn ph¶i. • Chän nót ; (mµu xanh l¸ c©y) trªn thanh c«ng thøc. • Trá chuét vµo « cÇn tíi, Ên nót tr¸i. Excel Khoa CNTT - V§H Më 9 Cã thÓ dïng miÒn nhËp d÷ liÖu sau ®©y: Gi¶ sö cÇn nhËp 2 cét : Dòng V©n Khoa TuÊn Hµ 200 300 150 180 250 vµo c¸c « A1: B5. Ta lµm theo c¸c b−íc sau : - §¸nh dÊu khèi miÒn A1:B5 (xem trang 13 vÒ c¸ch ®¸nh dÊu khèi) - §Ó nhËp theo tõng hµng, Ên phÝm Tab sau mçi lÇn gâ d÷ liÖu vµo mét «. - §Ó nhËp theo tõng cét, Ên phÝm ↵ sau mçi lÇn gâ d÷ liÖu vµo mét «. H−íng dÞch chuyÓn cña « nhËp d÷ liÖu khi Ên Tab hoÆc ↵ : A 1 2 3 4 5 B A B 1 2 3 4 5 Ên Tab Ên ↵ b. D÷ liÖu trong c¸c « gièng nhau : - §¸nh dÊu khèi miÒn cÇn ®iÒn d÷ liÖu (vÝ dô A1:B5) - Gâ vµo d÷ liÖu (vÝ dô sè 2000) - KÕt thóc viÖc nhËp b»ng c¸ch Ên phÝm Ctrl + ↵. KÕt qu¶ lµ : miÒn A1:B5 sÏ ®−îc ®iÒn kÝn bëi sè 2000 c. D÷ liÖu trong c¸c « tu©n theo mét quy luËt • Chuçi sè víi b−íc nh¶y lµ 1: - §−a con trá vÒ « ®Çu tiªn cña miÒn, gâ vµo sè b¾t ®Çu, vÝ dô ®Ó ®¸nh sè thø tù cho mét sè « b¾t ®Çu tõ 1, ta gâ 1. - Trá chuét vµo mèc ®iÒn cho xuÊt hiÖn dÊu + mµu ®en, gi÷ phÝm Ctrl trong khi kÐo vµ th¶ chuét t¹i « cuèi cña miÒn (tõ ®©y vÒ sau ta gäi thao t¸c nµy lµ ®iÒn tù ®éng (AutoFill)). KÕt qu¶ ta ®−îc chuçi sè 1, 2, 3, ... • Chuçi sè víi b−íc nh¶y bÊt kú: - §−a con trá vÒ « ®Çu tiªn cña miÒn, gâ vµo sè b¾t ®Çu, vÝ dô ®Ó cã chuçi sè ch½n ta gâ 2 vµo mét « nµo ®ã. - VÒ « d−íi (hoÆc bªn ph¶i) cña miÒn, gâ vµo sè tiÕp theo, vÝ dô 4. Khoa CNTT - V§H Më Excel 10 - §¸nh dÊu khèi 2 « nµy, trá chuét vµo mèc ®iÒn cho xuÊt hiÖn dÊu + mµu ®en, kÐo vµ th¶ chuét t¹i « cuèi cña miÒn. A KÐo dÊu + vµ th¶ t¹i « A7, ta sÏ ®−îc chuçi sè 2,4,6,8,10,12,14 tai miÒn A1:A7 1 2 3 4 5 6 7 B 2 4 • Chuçi Ngµy th¸ng t¨ng : - §−a con trá vÒ « ®Çu tiªn cña miÒn, gâ vµo ngµy th¸ng n¨m b¾t ®Çu. - Trá chuét vµo mèc ®iÒn cho xuÊt hiÖn dÊu +, bÊm gi÷ nót ph¶i, kÐo th¶ t¹i « cuèi miÒn. - Trong menu t¾t chän : Fill Days : ®Ó t¨ng 1 ngµy (vÝ dô : 15/04/1999, 16/04/1999, 17/04/1999) Fill Months : ®Ó t¨ng 1 th¸ng (vÝ dô : 15/04/1999, 15/05/1999, 15/06/1999) Fill Years : ®Ó t¨ng 1 n¨m(vÝ dô : 15/04/1999, 15/05/2000, 15/06/2001) • §iÒn mét danh s¸ch tù t¹o : - NÕu danh s¸ch nµy ch−a cã th× ph¶i t¹o b»ng c¸ch : - Tools / Option / Custom List - Trong khung List Entries lÇn l−ît nhËp c¸c gi¸ trÞ cho danh s¸ch, hÕt mçi gi¸ trÞ bÊm ↵ ®Ó xuèng dßng. VÝ dô : Thø Hai ↵ Thø Ba ↵. Cuèi cïng ta ®−îc nh− h×nh sau : - OK - §Ó sö dông : - nhËp mét gi¸ trÞ cã trong danh s¸ch tù t¹o vµo « ®Çu - ®iÒn tù ®éng tíi « cuèi miÒn (xem c¸ch ®iÒn tù ®éng ë trang 9).
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.