Trắc nghiệm về quy luật phân li độc lập Menden

pdf
Số trang Trắc nghiệm về quy luật phân li độc lập Menden 7 Cỡ tệp Trắc nghiệm về quy luật phân li độc lập Menden 104 KB Lượt tải Trắc nghiệm về quy luật phân li độc lập Menden 9 Lượt đọc Trắc nghiệm về quy luật phân li độc lập Menden 127
Đánh giá Trắc nghiệm về quy luật phân li độc lập Menden
4.6 ( 8 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

trác nghiem định luật phân ly độc lập Men den Trắc nghiệm về quy luật phân li độc lập Mendel 1.Trong quy luật di truyền phân ly độc lập với các gen trội là trội hoàn toàn. Nếu P thuần chủng khác nhau bởi n cặp tương phản thì: F1 sẽ dị hợp về bao nhiêu cặp gen? A. 2n B. 3n C. n D. 2n 2. Trong quy luật di truyền phân ly độc lập với các gen trội là trội hoàn toàn. Nếu P thuần chủng khác nhau bởi n cặp tương phản thì: tỷ lệ kiểu hình ở F2 là: A. (3:1)n B. (1:2:1)n C. 9:3:3:1 D. (1:1)n 3. Trong quy luật di truyền phân ly độc lập với các gen trội là trội hoàn toàn. Nếu P thuần chủng khác nhau bởi n cặp tương phản thì: F1 sẽ cho bao nhiêu loại giao tử? A. 3n B. n C. 2n D. 2n 4. Trong quy luật di truyền phân ly độc lập với các gen trội là trội hoàn toàn. Nếu P thuần chủng khác nhau bởi n cặp tương phản thì: ở F2 số kiểu hình đồng hợp lặn là: A. 1 B. 3n C. 2n D. 4 5. Ở đậu Hà Lan gen A quy định hạt vàng, a quy định hạt lục, B: hạt trơn, b: hạt nhăn. Hai cặp gen này di truyền phân ly độc lập với nhau: Phép lai nàp dưới đây sẽ cho kiểu gen và kiểu hình ít nhất: A. AABB x AaBb AABb B. AABb x Aabb C. Aabb x aaBb D. AABB x 6. Định luật phân ly độc lập được phát biểu như sau: Khi lai cặp bố mẹ ………. khác nhau về…….cặp tính trạng tương phản thì sự di truyền của cặp tính trạng này………vào sự di truyền của cặp tính trạng kia. A. Cùng loài; hai;phụ thuộc B. thuần chủng;hai; phụ thuộc C. thuần chủng; hai hay nhiều; không phụ thuộc D. Cùng loài;hai hay nhiều;không phụ thuộc 7. Điều kiện nghiệm đúng cho định luật phân li độc lập của Menden: A. Tính trạng chỉ so 1 cặp gen quy định và tính trạng trội phải trội hoàn toàn B. Phải phân tích trên 1 lượng lớn cá thể và các cặp gen quy định cá cặp tính trạng tương phản phải nằm trên các cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau C. Bố mẹ thuần chủng và khác nhau bởi các cặp tính trạng tương phản D. Tất cả đều đúng 8. Trong quy luật di truyền phân ly độc lập với các gen trội là trội hoàn toàn. Nếu P thuần chủng khác nhau bởi n cặp tương phản thì Số loại kỉểu hình ở F2 là: A. 9:3:3:1 B. 2n C. (3:1)n D. 3n 9. Xét 2 cặp alen A, a và B, b nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể thường đồng dạng khác nhau. Hãy cho biết: Có thể có bao nhiêu kiểu gen khác nhau trong quần thể? A. 9 B. 6 C. 4 D. 1 10. Ở đậu Hà Lan gen A quy định hạt vàng, a quy định hạt lục, B: hạt trơn, b: hạt nhăn. Hai cặp gen này di truyền phân ly độc lập với nhau: Những phép lai nào dưới đây sẽ không làm xuất hiện kiểu hình lục nhăn ở thế hệ sau: A. AaBb x AaBb B. aabb x AaBB C. Aabb x aaBb D. AaBb x Aabb 11. Lai hai và nhiều cặp tính trạng là phép lai trong đó : A. cặp bố mẹ thuần chủng đem lai phân biệt nhau nhiều cặp tính trạng tương phản B. cặp bố mẹ đem lai phân biệt nhau về hai hay nhiều cặp tính trạng tương phản C. cặp bố mẹ thuần chủng đem lai phân biệt nhau hai cặp tính trạng tương phản D. cặp bố mẹ thuần chủng đem lai phân biệt nhau về hai hay nhiều cặp tính trạng tương phản 12. Trong quy luật di truyền phân ly độc lập với các gen trội là trội hoàn toàn. Nếu P thuần chủng khác nhau bởi n cặp tương phản thì: Số loại kiểu gen khác nhau ở F2 là: A. (1:1)n B. 3n C. (1:2:1)n D. 2n 13. Cơ thể có kiểu gen AaBbddEe qua giảm phân sẽ cho số lọai giao tử: A. 6 B. 8 C. 12 D. 16 14. Trong quy luật di truyền phân ly độc lập với các gen trội là trội hoàn toàn. Nếu P thuần chủng khác nhau bởi n cặp tương phản thì: Tỷ lệ kiểu gen ở F2: A. (1:2:1)n B. (1:2:1)2 C. (3:1)n D. 9:3:3:1 15. Xét 2 cặp alen A, a và B, b nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể thường đồng dạng khác nhau. Hãy cho biết Có thể có bao nhiêu kiểu gen dị hợp tử trong số cá kiểu gen nói trên? A. 1 B. 5 C. 4 D. 0 16. Ở đậu Hà Lan gen A quy định hạt vàng, a quy định hạt lục, B: hạt trơn, b: hạt nhăn. Hai cặp gen này di truyền phân ly độc lập với nhau: Tiến hành lai giữa 2 cây đậu Hà Lan thuần chủng hạt vàng trơn và lục trơn được F1, cho F1 tự thụ, ở F2 sẽ xuất hiện tỉ lệ phân tính: A. 3 vàng nhăn : 3 lục trơn : 1 vàng trơn : 1 lục nhăn B. 3 vàng trơn : 1 lục nhăn C. 9 vàng trơn : 3 vàng nhăn : 3 lục trơn : 1 lục nhăn D. 3 vàng trơn : 1 lục trơn 17. Cơ sở tế bào học của hiện tượng di truyền phân ly độc lập là………(P:sự phân ly của cặp NST tương đồng; T:tiếp hợp và trao đổi tréo trong cặp NST tương đồng ; N: sự phân ly ngẫu nhiên của các cặp NST tương đồng ) trong giảm phân để tạo ra các giao tử………(G:giống nhau trong các tổ hợp gen; K: khác nhau trong các tổ hợp gen) sau đó các giao tử này kết hợp tự do trong quá trình……(M: giảm phân;Th: thụ tinh) A. P;K;G B. N;K;Th C. P;G;G D. T;K;Th 18. Định luật thứ 3 của Menđen được phát biểu như sau: A. Khi lai giữa hai cơ thể thuần chủng khác nhau về hai cặp tính trạng tương phản thì sự di truyền của cặp tính trạng này không phụ thộc vào sự di truyền của cặp tính trạng kia B. Khi lai giữa hai cơ thể thuần chủng khác nhau về hai hay nhiều cặp tính trạng tương phản thì sự di truyền của cặp tính trạng này không phụ thộc vào sự di truyền của cặp tính trạng kia C. Khi lai giữa hai cơ thể thuần chủng khác nhau về hai hay nhiều cặp tính trạng tương phản thì mỗi tính trạng đều phân tính ở F2 theo tỉ lệ 3 trội : 1 lặn D. Khi lai giữa hai cơ thể khác nhau về hai hay nhiều cặp tính trạng tương phản thì sự di truyền của cặp tính trạng này không phụ thộc vào sự di truyền của cặp tính trạng kia 19. Điều kiện nào dưới đây không phải là điều kiện nghiệm đúng cho định luật 3 của Menden? A. Bố mẹ thuần chủng và khác nhau bởi 1 cặp tính trạng tương phản B. Các cặp gen phải tác động riêng rẽ lên sự hình thành tính trạng C. Phải phân tích trên 1 lượng lớn cá thể D. Các cặp gen quy định các cặp tính trạng tương phản phải nằm trên cùng 1 cặp nhiễm sắc thể tương đồng 20. Định luật phân ly độc lập góp phần giải thích hiện tượng: A. Liên kết giữa các gen cùng nằm trên 1 cặp nhiễm sắc thể(NST) tương đồng B. Biến dị tổ hợp vô cùng phong phú ở loài giao phối C. Thay đổi vị trí giữa các gen cùng nằm trên 2 NST khác nhau của cặp NST tương đồng D. Phân ly ngẫu nhiên của các cặp gen trong giảm phân và tổ hợp tự do trong thụ tinh 21. Phép lai giữa 2 cá thể có kiểu gen AaBbDd x aaBBDd với các gen trội là trội hoàn toàn sẽ cho ở thế hệ sau: A. 8 kiểu hình : 8 kiểu gen B. 4 kiểu hình : 8 kiểu gen C. 8 kiểu hình : 12 kiểu gen D. 4 kiểu hình : 12 kiểu gen 22. Trong quy luật di truyền phân ly độc lập với các gen trội là trội hoàn toàn. Nếu P thuần chủng khác nhau bởi n cặp tương phản thì: ở F2 số kiểu gen dị hợp là : A. 4n B. 2n C. 3n D. 1 23. Trong quy luật di truyền phân ly độc lập với các gen trội là trội hoàn toàn. Nếu P thuần chủng khác nhau bởi n cặp tương phản thì: ở F2 số kiểu gen đồng hợp là: A. (1:1)n B. 4 C. 2n D. 4n 24. Ở đậu Hà Lan gen A quy định hạt vàng, a quy định hạt lục, B: hạt trơn, b: hạt nhăn. Hai cặp gen này di truyền phân ly độc lập với nhau: Phép lai nào dưới đây sẽ cho số kiểu hình nhiều nhất: A. AaBb x aabb B. Aabb x aaBb C. AaBb x AaBb D. Tất cả đều đúng 25. Ở đậu Hà Lan gen A quy định hạt vàng, a quy định hạt lục, B: hạt trơn, b: hạt nhăn. Hai cặp gen này di truyền phân ly độc lập với nhau: Để thu được hạt vàng trơn phải thực hiện giao phấn giữa các cá thể bố mẹ có kiểu gen: A. AaBb x AABB B. aaBB x Aabb C. AABB x aabb D. tất cả đều đúng 26. Ở đậu Hà Lan gen A quy định hạt vàng, a quy định hạt lục, B: hạt trơn, b: hạt nhăn. Hai cặp gen này di truyền phân ly độc lập với nhau: Lai phân tích 1 cây đậu Hà Lan mang kiểu hình trội, thế hệ sau được tỉ lệ 50% vang trơn : 50% lục trơn. Cây đậu Hà Lan đó phải có kiểu gen: A. AABb B. Aabb C. AaBb D. AaBB 27. Xét 2 cặp alen A, a và B, b nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể thường đồng dạng khác nhau. Hãy cho biết Có thể có bao nhiêu kiểu gen đồng hợp tử trong số các kiểu gen nói trên? A. 0 1. C B. 4 2. A 3. D 4. A C. 1 5. D 6. C 7. D 8. B D. 5 9. A 10. B 11. D 12. B 13. B 14. A 15. A 16. D 17. B 18. B 19. D 20. B 21. D 22. D 23. C 24. D 25. D 26. D 27. B
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.