Trắc nghiệm sinh ôn thi đại học - ĐỘT BIẾN ĐA BỘI THỂ

pdf
Số trang Trắc nghiệm sinh ôn thi đại học - ĐỘT BIẾN ĐA BỘI THỂ 5 Cỡ tệp Trắc nghiệm sinh ôn thi đại học - ĐỘT BIẾN ĐA BỘI THỂ 98 KB Lượt tải Trắc nghiệm sinh ôn thi đại học - ĐỘT BIẾN ĐA BỘI THỂ 0 Lượt đọc Trắc nghiệm sinh ôn thi đại học - ĐỘT BIẾN ĐA BỘI THỂ 10
Đánh giá Trắc nghiệm sinh ôn thi đại học - ĐỘT BIẾN ĐA BỘI THỂ
4.7 ( 19 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

ðỘT BIẾN ðA BỘI THỂ Câu 1 A) B) C) D) ðáp án Câu 2 A) B) C) D) ðáp án Câu 3 A) B) C) D) ðáp án Câu 4 A) B) C) D) ðáp án Câu 5 A) B) C) D) ðáp án Câu 6 A) B) C) D) ðáp án Câu 7 Thể ña bội là dạng ñột biến mà tế bào sinh dưỡng của cơ thể : Mang bộ NST là một số bội của n Bộ NST bị thừa 1 hoặc vài NST của cùng 1 cặp NST tương ñồng Mang bộ NST là một bội số của n và lớn hơn 2n Mang bộ NST bị thừa 1 NST C Thể ña bội trên thực tế ñược gặp phổ biến ở: ðộng, thực vật bậc thấp ðộng vật Thực vật Giống cây ăn quả không hạt C Sự rối loạn phân ly của toàn bộ NST trong nguyên phân sẽ làm xuất hiện dòng tế bào: 4n 2n 3n n A Sự rối loạn phân ly của toàn bộ NST trong lần phân bào 1 của phân bào giảm nhiễm của một tế bào sinh dục sẽ tạo ra: Giao tử n và 2n Giao tử 2n Giao tử n Giao tử 4n B Cơ thể thực vật ña bội có ñặc ñiểm: Cơ quan sinh dưỡng lớn, thời gian sinh trưởng kéo dài Có thể không có hạt Có khả năng chống chịu tốt với những ñiều kiện có hại Tất cả ñều ñúng -D Cơ thể 3n hình thành do Rối loạn phân ly của toàn bộ bộ NST xảy ra ở tế bào sôma Rối loạn phân ly của toàn bộ bộ NST xảy ra ở giai ñoạn tiền phôi Rối loạn phân ly của toàn bộ bộ NST xảy ra do sự kêt hợp giữa một giao tử 2n và một giao tử n Rối loạn phân ly của toàn bộ bộ NST trong quá trình sinh noãn tạo ra noãn 2n , sau ñó ñược thụ tinh bởi hạt phấn bình thường ñơn bội C Tác nhân hoá học nào sau ñây ñược sử dụng phổ biến trong thực tế ñể gây ra dạng ñột biến ña bội Chuyên ðề Ôn thi ðH - Sinh Học 12 http://ebook.here.vn – Thư viện sách trực tuyến A) B) C) D) ðáp án Câu 8 A) B) C) D) ðáp án Câu 9 A) B) C) D) ðáp án Câu 10 A) B) C) D) ðáp án Câu 11 A) B) C) D) ðáp án Câu 12 A) B) C) D) ðáp án Câu 13 A) B) C) 5- brom uraxin Cônsixin Êtyl mêtalsulfỏnat (EMS) Nitrôzơ methyl urê (NMU) B Cơ chế gây ñột biến ña bội của cônsixin là do: Tách sớm tâm ñộng của các NST kép Cản trở sự hình thành thoi vô sắc ðình chỉ hoạt ñộng nhân ñôi của các NST Ngăn cản không cho màng tế bào phân chia B Các dạng cây trồng tam bội như dưa hấu, nho thường không hạt do: Không có khả năng sinh giao tử bình thường Không có cơ quan sinh dục ñực Không có cơ quan sinh dục cái Cơ chế xác ñịnh giới tính bị rối loạn A Trong thực tiễn chọn giống cây trồng ñột biến ña bội ñược sử dụng ñể: Tạo ra những giống năng xuất cao Khắc phục tính bất thụ của các cơ thể lai xa Tạo ra các giống qua không hạt Tất cả ñều ñúng -D Cơ sở tế bào học của khả năng khắc phục tính bất thụ ở cơ thể lai xa bằng phương pháp gây ñột biến ña bội khác là do: Gia tăng khả năng sinh dưỡng và phát triển của cây Tế bào ña bội có kích thước lớn hơn giúp các NST trượt dễ dàng hơn trên sợi vô sắc trong qua trình phân bào Các NST với tâm ñộng lớn hơn sẽ trượt dễ dàng trên thoi vô sắc trong quá trình phân bào Giúp khôi phục lại cặp NST ñồng dạng, tạo ñiệu kiện cho chúng tiếp hợp, trao ñổi chéo bình thường D Cơ thể thực vật ña bội có thể ñược phát hiện bằng phương pháp nào dưới ñây là chính xác nhất ðánh giá sự phát triển bằng cơ quan sinh dưỡng ðánh giá khả năng sinh sản Quan sát và ñêm số lưỡng NST trong tế bào ðánh giá khả năng sinh trưởng và khả năng chống chịu với sâu bệnh C Một thể ña bội chỉ ñược hình thành từ một thể ña bội khảm khi: Cơ thể khảm phải là sự sinh sản hữu tính Cơ thể khảm ñó có khả năng sinh sản sinh dưỡng Cơ thể khảm ñó thuộc loài sinh sản theo kiểu tự thụ phấn Chuyên ðề Ôn thi ðH - Sinh Học 12 http://ebook.here.vn – Thư viện sách trực tuyến D) ðáp án Câu 14 A) B) C) D) ðáp án Câu 15 A) B) C) D) ðáp án Câu 16 A) B) C) D) ðáp án Câu 17 A) B) C) D) ðáp án Câu 18 A) B) C) D) ðáp án Câu 19 A) B) C) D) Cơ thể khảm ñó là loài lưỡng tính B ðặc ñiểm nào dưới ñây của thể ña bội là không ñúng: Trong thể ña bội bộ NST của tế bào sinh dưỡng là một bội số của một bộ NST ñơn bội, lớn hơn 2n ðược chia làm hai dạng: thể ba nhiễm và thể ña nhiễm Ở ñộng vật giao phối ít gặp thể ña bội do gây chết rất sớm, cơ chế xác ñịnh giới tính bị rối loạn ảnh hưởng tới quá trình sinh sản Cây ña bội lẻ bị bất thụ tạo nên giống không hạt B Thể tứ bội xuất hiện khi: Xảy ra sự không phân ly của toàn bộ NST trong nguyên phân của tế bào 2n Xảy ra sự không phân ly của toàn bộ NST vào giai ñoạn sớm của hợp tử trong lần nguyên phân ñầu tiên Do kết quả của sự kết hợp giữa giao tử bất thường 2n với giao tử 2n B và C ñúng -D Sự không phân ly của toàn bộ bộ nhiễm sắc thể vào giai ñoạn sớm của hợp tử trong lần nguyên phân ñầu tiên sẽ tạo ra: Thể tứ bội Thể khảm Thể tam bội Thể ña nhiễm A Sự không phân ly của toàn bộ bộ nhiễm sắc thể xảy ra ở ñỉnh sinh dưỡng của một cành cây sẽ tạo ra: Thể tứ bội Thể khảm Thể tam bội Thể ña nhiễm B Khi tất cả các cặp nhiễm sắc thể tự nhân ñôi nhưng thoi vô sắc không hình thành, tế bào không phân chia sẽ tạo thành tế bào: Mang bộ NST ña bội Mang bộ NST tứ bội Mang bộ NST tam bội Mang bộ NST ñơn bội B ðặc ñiểm nào dưới ñây là ñiểm giống nhau cơ bản giữa hai dạng ñột biến thể ña bội và thể dị bội: ðều là dạng ñột biến số lượng NST ðều dẫn ñến tình trạng mất khả năng sinh sản ðều gây ra những hậu quả nghiêm trọng trên kiểu hình ðều do rối loạn phân ly của 1 hoặc 1 số cặp NST tương ñồng trong quá Chuyên ðề Ôn thi ðH - Sinh Học 12 http://ebook.here.vn – Thư viện sách trực tuyến ðáp án Câu 20 A) B) C) D) ðáp án Câu 21 A) B) C) D) ðáp án Câu 22 A) B) C) D) ðáp án Câu 23 A) B) C) D) ðáp án Câu 24 A) B) C) D) ðáp án Câu 25 A) trình phân bào A ðặc ñiểm nào dưới ñây là ñiểm giống nhau cơ bản giữa 2 dạng ñột biế thể ña bội và thể dị bội: ðều là nguồn nguyên liệu cho quá trình tiến hoá và chọn giống ðều dẫn ñến tình trạng mất khả năng sinh sản ðều gây ra những hậu quả nghiêm trọng trên kiểu hình ðều do rối loạn phân ly của 1 hoặc 1 số cặp NST tương ñồng trong quá trình phân bào A ðặc ñiểm nào dưới ñây là ñiểm giống nhau cơ bản giữa 2 dạng ñột biến thể ña bội và thể dị bội: ðều có thể xảy ra do rối loạn phân ly của NST trong quá trình giảm phân ðều dẫn ñến tình trạng mất khả năng sinh sản ðều gây ra những hậu quả nghiêm trọng trên kiểu hình ðều không ảnh hưởng ñến số lượng của các cặp NST giới tính A ðặc ñiểm nào dưới ñây là ñiểm giống nhau cơ bản giữa 2 dạng ñột biến thể ña bội và thể dị bội: ðều dẫn ñến tình trạng mất khả năng sinh sản ðều có thể xảy ra do rối loạn phân ly NST ở tế bào sinh dưỡng hoặc tế bào sinh dục trong quá trình phân bào ðều là dạng ñột biến số lượng NST ðều không ảnh hưởng ñến số lượng của các cặp NST giới tính C ðặc ñiểm nào dưới ñây là ñiểm giống nhau cơ bản giữa 2 dạng ñột biến ña bội và dị bội: ðều dẫn ñến tình trạng mất khả năng sinh sản của thể ñột biến ðều xả ra do rối loạn phân ly của một hoặc một số cặp NST tương ñồng ở tế boà sinh dưỡng hoặc tế bào sinh dục trong quá trình phân bào ðều có thể xảy ra ở tế bào sinh dưỡng, tế bào sinh dục hoặc vào giai ñoạn tiền phôi ðều không ảnh hưởng ñến số lượng của các cặp NST giới tính C ðặc ñiểm nào dưới ñây là ñiểm khác nhau cơ bản giữa thể ña bội và thể dị bội ở thực vật: Thể ña bội ñược sử dụng ñể khắc phục tính bất thụ của cơ thể lai xa Dạng ña bội lẻ thường làm mất khả năng sinh sản Thể ña bội làm tăng kích thước tế bào Tất cả ñều ñúng -D ðặc ñiểm nào dưới ñây là ñiểm khác nhau cơ bản giữa thể ña bội và thể dị bội ở thực vật: Thể ña bội xảy ra do rối loạn phân ly của toàn bộ bộ NST của tế bào Chuyên ðề Ôn thi ðH - Sinh Học 12 http://ebook.here.vn – Thư viện sách trực tuyến B) C) D) ðáp án Câu 26 A) B) C) D) ðáp án Câu 27 A) B) C) D) ðáp án Câu 28 A) B) C) D) ðáp án Thể ña bội ñược ứng dụng nhiều trong chọn giống cây trồng Thể ña bội làm cơ quan sinh dưỡng to, phát triển khoẻ, chống chịu tốt Tất cả ñều ñúng -D Mô tả nào dưới ñây là không ñúng về ñiểm giống nhau giữa thể ña bội và thể dị bội ðều có thể xảy ra ở tế bào sinh dưỡng, tế bào sinh dục hoặc ở giai ñoạn tiển phôi ðều do rối loạn phân ly của NST trong quá trình phân bào Tạo ra các giống cây trồng không hạt ðều là nguồn nguyên liệu cho quá trình tiến hoá và chọn giống C Mô tả nào dưới ñây là không ñúng với ñiểm giống nhau và khác nhau giữa thể ña bội và dị bội: ðều thuộc dạng ñột biến số lượng NST ðều do rối loạn phân ly của toàn bộ bộ NST trong qua trình phân bào nguyên nhiễm hoặc giảm nhiễm ðều là nguồn nguyên liệu cho quá trình tiến hoá và chọn giống ðều có thể xảy ra ở tế bào sinh dưỡng, tế bào sinh dục hoặc ở giai ñoạn tiền phôi B Mô tả nào dưới ñây là ñiểm không ñúng về ñiểm giống nhau và khác nhau giữa thể ña bội và dị bội: ðều do rối loạn phân ly của NST trong quá trình phân bào ðều là nguồn nguyên liệu cho quá trình tiến hoá và chọn giống ðều chỉ xảy ra ở quá trình sinh dục ðều có thể xảy ra ở tế bào sinh dưỡng, tế bào sinh dục hoặc ở giai ñoạn tiền phôi C Chuyên ðề Ôn thi ðH - Sinh Học 12 http://ebook.here.vn – Thư viện sách trực tuyến
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.