Trắc nghiệm sinh ôn thi đại học - DI TRUYỀN GIỚI TÍNH

pdf
Số trang Trắc nghiệm sinh ôn thi đại học - DI TRUYỀN GIỚI TÍNH 6 Cỡ tệp Trắc nghiệm sinh ôn thi đại học - DI TRUYỀN GIỚI TÍNH 107 KB Lượt tải Trắc nghiệm sinh ôn thi đại học - DI TRUYỀN GIỚI TÍNH 0 Lượt đọc Trắc nghiệm sinh ôn thi đại học - DI TRUYỀN GIỚI TÍNH 5
Đánh giá Trắc nghiệm sinh ôn thi đại học - DI TRUYỀN GIỚI TÍNH
4.1 ( 14 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

DI TRUYỀN GIỚI TÍNH Câu 1 ðặc ñiểm nào dưới ñây không ñúng nói về cặp nhiễm sắc thể (NST) Giới tính : A) Chỉ gồm 1 cặp NST B) C) D) Khác nhau ở 2 giới Một số trường hợp con ñực chỉ có 1 NST giới tính X Con ñực luôn luôn mang cặp NST giới tính XY,Con cái mang cặp NST giớí tính XX D ðặc ñiểm nào dưới ñây không phải là của NST thường : Tồn tại gồm nhiều cặp tương ñồng Chủ yếu mang các gen quy ñịnh tính trạng thường , một số ít NST có mang một số gen chi phối sự hình thành giới tính Giống nhau ở cả 2 giới tính Các gen tồn tại thành từng cặp Alen B Hiện tượng con ñực mang cặp NST giới tính XX còn con cái mang cặp NST giới tính XY ñược gặp ở : ðộng vật có vú Chim , Bướm, ếch nhái bọ nhậy Châu chấu , rệp B Hiện tượng con ñực mang cặp NST giới tính X còn con cái mang cặp NST giới tính XX ñược gặp ở : ðộng vật có vú Chim , Bướm, ếch nhái bọ nhậy Châu chấu , rệp D Hiện tượng con cái mang cặp NST giới tính X còn con ñực mang cặp NST giới tính XX ñược gặp ở : Ruồi giấm cây gai, chua me Bọ nh ậy Châu chấu và rệp C Giới ñồng giao tử là : Cơ thể có kiểu gen ñồng hợp tử Cơ thể có kiểu gen dị hợp tử ðáp án Câu 2 A) B) C) D) ðáp án Câu 3 A) B) C) D) ðáp án Câu 4 A) B) C) D) ðáp án Câu 5 A) B) C) D) ðáp án C âu 6 A) B) Chuyên ðề Ôn thi ðH - Sinh Học 12 http://ebook.here.vn – Thư viện sách trực tuyến C) D) ðáp án C âu 7 A) B) C) D) ðáp án Câu 8 A) B) C) D) ðáp án Câu 9 A) B) C) D) ðáp án Câu 10 A) B) C) D) ðáp án Câu 11 A) B) C) D) Cơ thể mang cặp NST giới tính là XX Cơ thể mà giới tính chỉ do một NST giới tính X quy ñịnh C Giới dị giao tử là Cơ thể có kiểu gen dị hợp tử Cơ thể có ki u gen ñồng hợp tử Cơ thể mang cặp NST giới tính là XY Cơ thể mang cặp NST giới tính XX C Phát biểu nào dưới ñây về sự di truyền giới tính là không ñúng? Các gen trên NST giới tính không chỉ quy ñịnh tính trạng liên quan ñến giới tính mà còn quy ñịnh một số tính trạng thường Ở các loài giao phối, thống kê trên một số lượng lớn cá thể cho thấy số cơ thể ñực và cơ thể cái xấp xỉ bằng nhau Cặp NST giới tính có thể tương ñồng hoặc không tương ñồng tuỳ theo giới tính của từng nhóm . loài Cặp NST giới tính chỉ có ở tế bào sinh dục D Ở người bình thường , nội dung nào dưới ñây nói về các NST là không ñúng : Mỗi tế bào sinh dục 2n ñều có 44 NST thường và 2 NST giới tính Người nữ là giới dị giao tử, người nam là giới ñồng giao tử Trứng mang NST X gặp tinh trùng mang NST X sẽ hình thành hợp tử mang cặp NST XX phát triển thành người nữ. Trứng mang NST X gặp tinh trùng mang NST Y sẽ hình thành hợp t ử mang cặp NST XX phát triển thành người nam Người nam mang cặp NST giới tính XY, qua giảm phân cho 2 loại giao t ử X và Y với tỉ lệ xấp xỉ 1:1 khi tính trên số lượng lớn B NST giới tính có ñặc ñiểm Tồn tại thành từng cặp giống nhau ở 2 giới Chỉ mang các gen chi phối sự hình thành các tính trạng ñặc trưng cho giới NST giới tính có thể tương ñồng hoặc không tương ñồng tuỳ theo giới tính của từng nhóm , loài Một giới mang cặp NST giới tính XY giới kia là XX C Ở người số thai nam cao hơn s ố thai nữ ñược cho là do: Gen ñột biến gây chết ở trên NST Y làm tỉ lệ thai nam bị sẩy nhiều hơn Tinh trùng mang NST Y nhẹ hơn lên có tốc ñộ vận chuyển nhanh hơn tinh trùng mang NST X , do ñó tỉ lệ thụ tinh của các tinh trùng Y cao hơn Trên NST X có thể mang các gen lặn ñột biến có hại do ñó các thai nữ c ó t ỉ l ệ sẩy cao hơn NST X mang cái gen lặn ñột biến có hại trong khi ñó NST Y không mang các gen tương ứng với NST X nên thai nam có tỉ lệ sẩy thai và ñẻ non hơn Chuyên ðề Ôn thi ðH - Sinh Học 12 http://ebook.here.vn – Thư viện sách trực tuyến ðáp án Câu 12 A) B) C) D) ðáp án Câu 13 A) B) C) D) ðáp án Câu 14 A) B) C) D) ðáp án Câu 15 A) B) C) D) ðáp án Câu 16 thai nữ B Ở người diễn biến của tỉ lệ giới tính qua các giai ñoạn diễn ra như sau Khi sinh : tỉ lệ con gái nhiều hơn con trai ;tuổi thiếu niên : tỉ lệ con trai b ằng con gái ; tuổi già cụ bà nhiều hơn cụ ông Khi sinh : tỉ lệ con trai nhiều hơn con gái ;tuổi thiếu niên : tỉ lệ con trai bằng con gái ; tuổi già cụ bà nhiều hơn cụ ông Khi sinh : tỉ lệ con trai nhiều hơn con gái ;tuổi thiếu niên : tỉ lệ con gái bằng con trai ; tuổi già cụ ông nhiều hơn cụ bà Khi sinh : tỉ lệ con trai nhiều hơn con gái ;tuổi thiếu niên : tỉ lệ con gái bằng con trai ; tuổi già cụ ông nhiều hơn cụ bà B Ở người tỉ lệ con trai nhiều hơn con gái nhưng ở tuổi thiếu niên tỉ lệ con gái bằng con trai ñược cho là do : Gen ñột biến gây chết ở trên NST Y làm tỉ lệ trẻ nam bị chết nhiều hơn ở tuổi thiếu niên , ñưa tỉ lệ nam và nữ về trạng thái cân bằng Gen ñột biến ở trên NST Y làm tỉ lệ trẻ nam bị chết nhiều hơn ở tuổi thiếu niên . ñưa tỉ lệ nam và nữ vào trạng thái cân bằng Trên NST X có thể mang các gen trội ñột biến có hại do ñó các trẻ nam mang cặp NST giới tính sẽ có tỉ lệ tử vong cao trong thời kì thiếu niên NST X mang các gen lặn ñột biến có hại trong khi ñó NST Y không mang các gen tương ứng với NST X nên trẻ nam có tỉ lệ tử vong ở tuổi thiếu niên cao hơn nữ , ñưa tỉ lệ nam và nữ về trạng thái cân bằng D Nội dung nào dưới ñây là không ñúng Ở người bộ NST 2n =46 với 44NST thường và 2 NST giới tính. người nữ mang cặp NST giới tính XX , người nam là XY Ở người tỉ lệ nam cao hơn một ít so với nữ ở giai ñoạn sơ sinh nhưng ở ñộ tuổi già tỉ lệ cụ bà cao hơn cụ ông Người nam mang cặp NST giới tính XY sẽ cho 2 loại giao t ử X và Y với t ỉ lệ xấp xỉ nên sự thụ tinh sẽ cho 2 loại tổ hợp XX v à XY với tỉ lệ bằng nhau Ở người , việc sinh trai hay gái chủ yếu do giao tử của người mẹ quyết ñịnh D Ở bò sát châu châ ú và rệp …. Con cái mang cặp NST giới tính XX , Con ñực là XO Con cái cho 1 loại giao tử mang X , con ñực cũng cho một loại giao tử mang X Con ñực mang hội chứng Tocno Con ñực qua giảm phân cho 2 loại giao tử , 1 loại mang NST X , 1 loại chỉ gồm các NST thường , không ó NST giới tính Tỉ lệ giới tính ở nhóm này l à 2 cái :1 ñực C Cơ sở tế bào học của sự hình thành giới tính ñực cái ở sinh vật à: Chuyên ðề Ôn thi ðH - Sinh Học 12 http://ebook.here.vn – Thư viện sách trực tuyến A) B) C) D) ðáp án Câu 17 A) B) C) D) ðáp án Câu 18 A) B) C) D) ðáp án Câu19 A) B) C) D) ðáp án C âu 20 A) B) C) D) ðáp án C âu 21 A) B) Sự phân ly và tổ hợp của cặp NST giới tính trong quá trình nguyên phân và thụ tinh Vai trò của các hoocmon trong quá trình phát triển cá thể Sự phân ly và tổ hợp của cặp NST giới tính trong quá trình giảm phân và thụ tinh Phụ thuộc vào cặp NST giới tính tương ñồng hay không tương ñồng cơ thể C Yếu tố nào dưới ñây có thể ảnh hưởng ñến sự phân hoá giới tính Cái hoocmon sinh dục nh ệt ñộ , sự chiếu sáng , dinh dưỡng……. Có thễ ảnh hưởng lên sự phân hoá giới tính Ảnh hưởng của môi trường trong và ngoài lên sự phát triển của các tính trạng giới tính Tất cả ñều ñúng -D Trong sản xuất hiểu ñược cơ chế xác ñịnh giới tính và các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình phân hoá giới tính người ta có thể : Chủ ñộng ñiều chỉnh tỉ lệ ñực, cái ở ñời sau nhằm ñưa lại hiệu quả sản xuất cao thuật lợi trong việc lựa chọn cặp bố mẹ thích hợp ñể tạo ưu thế lai Giúp phát triển sớm giới tính ở vật nuôi và cây trồng Tất cả ñều ñúng A Ngoại trừ trưòng hợp phổ biến là con ñực mang căp NST XY con cái là XX , Còn có trường hợp ñực XX . Cái XY ñực XO . Cái XX ðực XX . Cái XO Tất cả ñều ñúng -D Quan sát tế bào sinh dưỡng của 1 con châu chấu bình thường người ta ñếm ñược 23 NST . ñây là bộ NST của châu chấu thuộc giới tính nào Châu chấu cái Châu chấu ñực Châu chấu mang ñột biến thể 3 nhiễm Châu chấu mang ñột biến thể 1 nhiễm B Quan sát tế bào sinh dưỡng của 1 con châu chấu bình thường người ta ñếm ñược 23 NST . Con châu chấu sẽ cho bao nhiêu loại giao tử khác nhau . Nếu các cặp NST ñồng dạng có cấu trúc khác nhau giả sử không xảy ra trao ñổi chéo trong quá trình giảm ph ân 2048 4096 Chuyên ðề Ôn thi ðH - Sinh Học 12 http://ebook.here.vn – Thư viện sách trực tuyến C) D) ðáp án C âu 22 A) B) C) D) ðáp án C âu 23 A) B) C) D) ðáp án Câu 24 A) B) C) D) ðáp án Câu 25 A) B) C) 1024 Không có giao tử do giảm phân bất thường A Quan sát tế bào sinh dưỡng của 1 con châu chấu bình thường người ta ñếm ñược 23 NST . Số lượng NST trong bộ NST của châu chấu của giới tính kia : 24 22 21 26 A Một tế bào trứng của 1 loại ñơn tính giao phối ñược thụ tinh trong ống nghiệm, khi hợp tử nguyên phân ñến giai ñoạn 8 phôi bào người ta tách các phôi bào và cho phát triển riêng r ẽ . Các phôi bào ñược kích thích ñể phát triển thành các cá thể này có thể giao phối ñược với nhau không Có thể giao phối ñược với nhau do các cá thể mang cặp NST giới tính khác nhau Không thể giao phối ñược với nhau do các cá thể mang cặp NST giới tính giống nhau Có thể giao phối ñược hoặc không tuỳ theo cặp NST giới tính của cơ thể Có thế giao phối ñược hoặc không tuỳ theo các chất kích thích tăng trưởng ñược sử dụng B Một tế bào trứng của 1 loại ñơn tính giao phối ñược thụ tinh trong ống nghiệm, khi hợp tử nguyên phân ñến giai ñoạn 8 phôi bào người ta tách các phôi bào và cho phát triển riêng r ẽ .Nếu lấy trứng trong cơ thể cái của loài ñó ñem ña bội hoái nhân tạo ñể tạo thành cơ thể lưỡng bội , giới tính của các cơ thể ña bộ hoá này sẽ giống nhau hay khác nhau? Khác nhau nếu cơ thế cái của loài là giới dị giao tử , giống nhau nếu cơ thể cái của loài là giới ñồng giao tử Giống nhau nếu cơ thể cái của loài là giới dị giao tử, khác nhau nếu cơ thể cái của loài là giới ñồng giao tử Luôn luôn khác nhau do tính chất của thể ña bội Luôn luôn giống nhau do ñược lưỡng bội hoá từ 1 trứng ñơn bộ chỉ c 1 NST giới tính A Một tế bào trứng của 1 loại ñơn tính giao phối ñược thụ tinh trong ống nghiệm, khi hợp tử nguyên phân ñến giai ñoạn 8 phôi bào người ta tách các phôi bào và cho phát triển riêng rẽ . Giới tính của các cơ thể lưỡng bội hoá nói trên có gi ống với giới tính c ủa cơ thể mẹ không ? Luôn luôn khác do các cơ thể ñược tạo ra bằng con ñường ña bội hoá , cơ thể mang các tính chất của thể ña bội Luôn luôn giống với cơ thể mẹ do ñược lưỡng bội hoá từ các trứng lấy từ cơ thể mẹ Nếu cơ thể mẹ là giới dị giao tử sẽ không có c thể nào có giới tình giống mẹ. Chuyên ðề Ôn thi ðH - Sinh Học 12 http://ebook.here.vn – Thư viện sách trực tuyến D) ðáp án C âu 26 A) B) C) D) ðáp án C âu 27 A) B) C) D) ðáp án nếu mẹ là giới ñồng giao tử các cá thể ñều có giới tính giống mẹ Nếu cơ thể mẹ là giới ñồng gia ởt sẽ không có cá thể nào có giới tính giống mẹ, nếu mẹ là giới dị giao tử các cá thể ñều có giới tính giống mẹ C Một tế bào trứng của 1 loại ñơn tính giao phối ñược thụ tinh trong ống nghiệm, khi hợp tử nguyên phân ñến giai ñoạn 8 phôi bào người ta tách các phôi bào và cho phát triển riêng rẽ . Kiểu gen cuả các cá thể ñược hình thành từ con ñư ng ña bội hoá nói trên có ñồng nhất với nhau không Hoàn toàn ñồng nhất do các trứng ñơn bội ñã ñược lưỡng bội hoá , dẫn ñến sự nhân ñôi của kiểu gen ñơn bội Một số ñồng nhất nhưng một số thì không do sự khác biệt trong cặp NST giới tính Một số ñồng nhất nhưng 1 số thì không phụ thu c vào sự phân ly ng ẫu nhiên của các cặp NST và sự trao ñổi chéo giữa các cặp NST tương ñồng trong giảm phân Không do trong gi ảm ph ân sự phân ly ngẫu nhiên của các cặp NST khác nhau về nguồn gốc ,sự trao ñổi chéo c ủa các cặp NST tương ñồng ñã dẫn ñến sự khác biệt trong cấu trúc của kiểu gen ở mỗi giao tử D Trên cơ sở hiểu ñược c ơ chế xác ñịnh giới tính ở người . di truyền học giới tính có ý nghĩa gì ñối với y học Hiểu ñược nguyên nhân và ñề xuất các phương pháp phát hiện của 1 số bệnh di truyền hiểm nghèo do rối loạn phân ly và t ổ hợp của cặp NST giới tính Cho phép sinh con theo ý muốn ðiều trị các trường hợp bất thường về giới tính ở người Tất cả ñều ñúng A Chuyên ðề Ôn thi ðH - Sinh Học 12 http://ebook.here.vn – Thư viện sách trực tuyến
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.