Tổng hợp đề thi Violympic Toán lớp 7 năm 2015-2016

pdf
Số trang Tổng hợp đề thi Violympic Toán lớp 7 năm 2015-2016 71 Cỡ tệp Tổng hợp đề thi Violympic Toán lớp 7 năm 2015-2016 3 MB Lượt tải Tổng hợp đề thi Violympic Toán lớp 7 năm 2015-2016 2 Lượt đọc Tổng hợp đề thi Violympic Toán lớp 7 năm 2015-2016 47
Đánh giá Tổng hợp đề thi Violympic Toán lớp 7 năm 2015-2016
4.1 ( 4 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 71 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

TỔNG HỢP ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 7 NĂM 2015-2016 1. ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 7 VÒNG 1 NĂM 2015-2016 2. ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 7 VÒNG 2 NĂM 2015-2016 3. ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 7 VÒNG 3 NĂM 2015-2016 4. ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 7 VÒNG 4 NĂM 2015-2016 5. ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 7 VÒNG 5 NĂM 2015-2016 6. ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 7 VÒNG 6 NĂM 2015-2016 7. ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 7 VÒNG 7 NĂM 2015-2016 8. ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 7 VÒNG 8 NĂM 2015-2016 9. ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 7 VÒNG 9 NĂM 2015-2016 10. ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 7 VÒNG 10 NĂM 2015-2016 11. ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 7 VÒNG 11 NĂM 2015-2016 12. ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 7 VÒNG 12 NĂM 2015-2016 13. ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 7 VÒNG 13 NĂM 2015-2016 14. ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 7 VÒNG 14 NĂM 2015-2016 15. ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 7 VÒNG 15 NĂM 2015-2016 16. ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 7 VÒNG 16 NĂM 2015-2016 17. ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 7 VÒNG 17 NĂM 2015-2016 ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 7 VÒNG 1 NĂM 2015-2016 Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần Trả lời: Các giá trị theo thứ tự tăng dần là: (7) < ..... < ...... < ...... < ........ (Nhập số thứ tự của các giá trị trong mỗi ô) Bài 2: Đi tìm kho báu Câu 2.1: Góc xOy có số đo bằng 60o; góc đối đỉnh với góc xOy có số đo là:  A. 120o  B. 60o  C. 90o  D. 30o Câu 2.2: Cho hai đường thẳng xx' và yy' cắt nhau tại điểm O. Biết số đo góc xOy bằng 4 lần số đo góc x'Oy. Số đo góc xOy là:  A. 140o  B. 136o  C. 128o  D. 144o Câu 2.3: Hai đường thẳng xx' và yy' cắt nhau tại điểm O tạo thành 4 góc, trong đó tổng hai góc xOy và x'Oy' bằng 248o. Số đo góc xOy' là:  A. 78o  B. 56o  C. 68o  D. 48o Câu 2.4: Giá trị của biểu thức:  A. 10  B. 12  C. 6  D. 8 là: Câu 2.5: Giá trị của x thỏa mãn:  A. -2012  B. -2011  C. 2011  D. 2012 là: Bài 3: Điền số thích hợp Câu 3.1: Kết quả của phép tính: 3/5 + (-2/3) - (-5/2) - 13/30 bằng: ............... Câu 3.2: Cho x thỏa mãn -x - 3/4 = -8/11. Khi đó 11x = .............. Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất. Câu 3.3: Cho số hữu tỉ x thỏa mãn: 6/7 - (x - 1/2) = 5/6. Khi đó 21x = .............. Câu 3.4: Kết quả của phép tính: bằng: ............ Câu 3.5: Cho hai góc kề bù AOB và BOC. Biết góc BOC = 5AOB. Khi đó góc đối đỉnh với góc BOC có số đo bằng ...............o Câu 3.6: Kết quả của phép tính: 5/8 - (-2/5) - 3/10 là: ................ Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất. Câu 3.7: Cho góc xOy = 30o. Biết x'Oy và xOy là hai góc kề bù, x'Oy' và x'Oy là hai góc kề bù. Số đo góc x'Oy' là: .................o Câu 3.8: Cho ba đường thẳng xx'; yy'; zz' đồng quy tại O sao cho góc xOy = 60o và Ox là tia phân giác của góc xOy'. Số góc có số đo bằng 120o trong hình vẽ là: ........... góc. Câu 3.9: Cho a, b Z, a < 0, b > 0. So sánh hai số hữu tỉ a/b và ta được a/b .............. Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm Câu 3.10: Cho 2 số hữu tỉ x = -17/23 và y = -171717/232323 Kết quả so sánh x và y là: x ........... y Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 7 VÒNG 2 NĂM 2015-2016 Bài 1: Tìm cặp bằng nhau Trả lời: Các cặp giá trị bằng nhau là: (1) = ........; (2) = .........; (3) = .........; (4) = .........; (6) = ...........; (7) = ........; (8) = ......... ; (10) = ........; (12) = ........; (13) = ......... Điền số thứ tự của các ô vào chỗ chấm cho thích hợp. Bài 2: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm Câu 2.1: Kết quả của phép tính: bằng: ............... Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất. Câu 2.2: Giá trị của x thỏa mãn 3x - 5.2.4 + 2.23 = 0 là x = ............ Câu 2.3: Giá trị của biểu thức: (3x2 + 3) - 2(x2 + 2x) + 2015 tại x = 1 là .............. Câu 2.4: Giá trị của biểu thức A = (-3333)4 : (-1111)4 + (2 : 3981)5.(-3981)5 bằng: .............. Câu 2.5: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức I20092007x + 2010I là: ............... Câu 2.6: Giá trị lớn nhất của biểu thức Q = 19,5 - I1,5 - xI đạt được khi x = ............... Câu 2.7: 216 chia cho 17 có số dư là ............. Câu 2.8: Các phần tử của tập hợp các số x thỏa mãn Ix - 2,5I + I3,5 - xI = 0 là: {.........} Câu 2.9: Số cặp số dương a và b thỏa mãn là: ................. Câu 2.10: Hãy điền dấu >, = thích hợp vào chỗ chấm: Cho M = x(x - 3). Nếu 0 < x < 3 thì M ............ 0 Bài 3: Đỉnh núi trí tuệ Câu 3.1: Tính: -4,117 + 0,363 = ................ Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất. Câu 3.2: Tìm x thỏa mãn: 2x + 1 = I4 - 7I Trả lời: x = ................ Câu 3.3: Giá trị của x < 0 thỏa mãn Ix2 + 1I = 5 là: x = ............... Câu 3.4: Tìm x thỏa mãn: 2x - 0,35 + 85/100 = 0 Trả lời: x = ............ Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất. Câu 3.5: Giá trị lớn nhất của biểu thức B = 12 - I3x + 2015I - I-3I là: .............. Câu 3.6: Cho góc xOy = 60o. Số đo của góc đối đỉnh với góc xOy là: ...............o Câu 3.7: Giá trị của x thỏa mãn: là: x = ............... Câu 3.8: Giá trị của x thỏa mãn: là x = ............... Câu 3.9: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức: A = I2x + 2015I - 3 là: .................
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.