Tổng hợp đề thi Violympic Toán lớp 1 năm 2015-2016

pdf
Số trang Tổng hợp đề thi Violympic Toán lớp 1 năm 2015-2016 66 Cỡ tệp Tổng hợp đề thi Violympic Toán lớp 1 năm 2015-2016 3 MB Lượt tải Tổng hợp đề thi Violympic Toán lớp 1 năm 2015-2016 4 Lượt đọc Tổng hợp đề thi Violympic Toán lớp 1 năm 2015-2016 69
Đánh giá Tổng hợp đề thi Violympic Toán lớp 1 năm 2015-2016
4.8 ( 10 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 66 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

TỔNG HỢP ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 1 NĂM 2015-2016 1. ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 1 VÒNG 1 NĂM 2015-2016 2. ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 1 VÒNG 2 NĂM 2015-2016 3. ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 1 VÒNG 3 NĂM 2015-2016 4. ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 1 VÒNG 4 NĂM 2015-2016 5. ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 1 VÒNG 5 NĂM 2015-2016 6. ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 1 VÒNG 6 NĂM 2015-2016 7. ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 1 VÒNG 7 NĂM 2015-2016 8. ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 1 VÒNG 8 NĂM 2015-2016 9. ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 1 VÒNG 9 NĂM 2015-2016 10. ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 1 VÒNG 10 NĂM 2015-2016 11. ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 1 VÒNG 11 NĂM 2015-2016 12. ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 1 VÒNG 12 NĂM 2015-2016 13. ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 1 VÒNG 13 NĂM 2015-2016 14. ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 1 VÒNG 14 NĂM 2015-2016 15. ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 1 VÒNG 15 NĂM 2015-2016 16. ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 1 VÒNG 16 NĂM 2015-2016 17. ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 1 VÒNG 17 NĂM 2015-2016 18. ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 1 VÒNG 18 NĂM 2015-2016 19. ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 1 VÒNG 19 NĂM 2015-2016 ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 1 VÒNG 1 NĂM 2015 - 2016 I. Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần Trả lời: Các giá trị theo thứ tự tăng dần: (7) < ... < ... < ... < ... < ... < ... < ... < ... < ... < Nhập số thứ tự của các hình vào chỗ chấm để được dãy giá trị theo thứ tự tăng dần II. Chọn các cặp có giá trị bằng nhau hoặc đồng nhất với nhau Trả lời: Các cặp có giá trị bằng nhau: (1) = (2); (3) = ...; (4) = ...; (5) = ...; (6) = ... Dùng dấu (;) để tách các cặp gía trị ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 1 VÒNG 2 NĂM 2015 - 2016 I. Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần Trả lời: Các giá trị theo thứ tự tăng dần: (7) < ... < ... < ... < ... < ... < ... < ... < ... < ... < Nhập số thứ tự của các hình vào chỗ chấm để được dãy giá trị theo thứ tự tăng dần II. Chọn các cặp có giá trị bằng nhau hoặc đồng nhất với nhau Trả lời: Các cặp có giá trị bằng nhau: (1) = (10); (2) = ...; (3) = ...; (4) = ...; (5) = ... Dùng dấu (;) để tách các cặp gía trị ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 1 VÒNG 3 NĂM 2015 - 2016 Bài 1: Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần Trả lời: Các giá trị theo thứ tự tăng dần là: ....... < ...... < ...... < ......< ...... < ........ Nhập các giá trị trong bảng vào chỗ chấm để được dãy số theo giá trị tăng dần. Bài 2: Hãy điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm. Câu 1: 1 ..... 4 Câu 2: 5 ..... 6 Câu 3: 2 ...... 6 Câu 4: 3 ..... 6 Câu 5: 4 ...... 5 Câu 6: 6 ..... 2 Câu 7: 8 ...... 9 Câu 8: 8 .... 10 Câu 9: 3 .... 8 Câu 10: 10 ..... 6 ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 1 VÒNG 4 NĂM 2015 - 2016 Bài 1: Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần Trả lời: Các giá trị theo thứ tự tăng dần là: (1) < ...... < ...... < ......< ...... < ........ < ........ < ....... < ......... < ........ Nhập số thứ tự của các hình vào chỗ chấm để được dãy giá trị theo thứ tự tăng dần Bài 2: Chọn các cặp có giá trị bằng nhau hoặc đồng nhất với nhau Trả lời: Các cặp có giá trị bằng nhau: (1) = (4); (2) = ...; (3) = ...; (5) = ...; (7) = ... Dùng dấu (;) để tách các cặp gía trị Bài 3: Nối các giá trị ở cột A với các giá trị ở cột B để được các cặp giá trị bằng nhau A 1+ 2 2+2 1 2+0 8 7 6 2+3 10 0 Trả lời: B Số 0 Số 8 4+1 3 +1 Số 7 1+1 Số 6 1+0 3+0 Số 10
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.