Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình: Quản lý môi trường nước mặt cung cấp cho sinh hoạt và công nghiệp huyện mê Linh – Thành phố Hà Nội

pdf
Số trang Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình: Quản lý môi trường nước mặt cung cấp cho sinh hoạt và công nghiệp huyện mê Linh – Thành phố Hà Nội 23 Cỡ tệp Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình: Quản lý môi trường nước mặt cung cấp cho sinh hoạt và công nghiệp huyện mê Linh – Thành phố Hà Nội 714 KB Lượt tải Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình: Quản lý môi trường nước mặt cung cấp cho sinh hoạt và công nghiệp huyện mê Linh – Thành phố Hà Nội 0 Lượt đọc Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình: Quản lý môi trường nước mặt cung cấp cho sinh hoạt và công nghiệp huyện mê Linh – Thành phố Hà Nội 13
Đánh giá Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình: Quản lý môi trường nước mặt cung cấp cho sinh hoạt và công nghiệp huyện mê Linh – Thành phố Hà Nội
4.6 ( 8 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 23 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI QUÁCH THỊ HỒNG DIỆP QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT CUNG CẤP CHO SINH HOẠT VÀ CÔNG NGHIỆP HUYỆN MÊ LINH THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ VÀ CÔNG TRÌNH Hà Nội – 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI QUÁCH THỊ HỒNG DIỆP KHÓA 2013-2015 QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT CUNG CẤP CHO SINH HOẠT VÀ CÔNG NGHIỆP HUYỆN MÊ LINH THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành: Quản lý đô thị và công trình Mã số: 60.58.01.06 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ VÀ CÔNG TRÌNH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG Hà Nội - 2015 LỜI CẢM ƠN Sau một thời gian nghiên cứu, với sự giúp đỡ của các thầy, cô giáo, sự động viên của bạn bè, đồng nghiệp, sự sẻ chia, ủng hộ của gia đình, hôm nay tôi đã hoàn thành luận văn thạc sỹ. Để đạt được kết quả này, trước hết tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo đã tham giảng dạy, truyền thụ những kiến thức quý báu cho tôi trong suốt quá trình học tập. Đặc biệt, cảm ơn PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Dung, người đã dành nhiều tâm huyết, tận tình hướng dẫn tôi trong suốt quá trình làm luận văn. Những nhận xét, đóng góp sâu sắc của Cô là những gợi ý quý báu để tôi giải quyết các vấn đề tốt hơn cho đề tài của mình. Xin cảm ơn tất cả bạn bè, đồng nghiệp đã động viên, tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong công việc để có thời gian hoàn thành luận văn. Và cuối cùng, cảm ơn gia đình và người thân đã luôn ủng hộ, chia sẻ cùng tôi những khó khăn trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả ! Hà Nội, tháng 06 năm 2015 Học viên Quách Thị Hồng Diệp LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sĩ này là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của tôi. Các số liệu khoa học, kết quả nghiên cứu của Luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng. Tác giả luận văn MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG, BIỂU DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ PHẦN MỞ ĐẦU ............................................................................................................. 1 Tính cấp thiết của đề tài: ..........................................................................................1 Mục đích nghiên cứu .................................................................................................2 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ............................................................................2 Nội dung nghiên cứu .................................................................................................2 Phương pháp nghiên cứu ..........................................................................................3 Kết quả nghiên cứu: ..................................................................................................3 PHẦN NỘI DUNG ......................................................................................................... 4 CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG NƯỚC CUNG CẤP CHO SINH HOẠT VÀ CÔNG NGHIỆP HUYỆN MÊ LINH, TP HÀ NỘI. ................................................................................................................................. 4 1.1. Giới thiệu chung về huyện Mê Linh, TP Hà Nội .............................................4 1.1.1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiện ...................................................................... 4 1.1.2. Đặc điểm kinh tế, xã hội ................................................................................ 7 1.1.3. Hiện trạng kết cấu hạ tầng kỹ thuật huyện Mê Linh.................................... 13 1.1.4. Tài nguyên nước mặt cung cấp cho sinh hoạt và công nghiệp huyện Mê Linh. ....................................................................................................................... 22 1.2. Hiện trạng chất lượng môi trường nước cung cấp cho sinh hoạt và công nghiệp huyện Mê Linh, TP Hà Nội ........................................................................23 1.2.1. Các nguồn ô nhiễm môi trường nước .......................................................... 23 1.2.2. Hiện trạng sử dụng nguồn nước cung cấp cho sinh hoạt và công nghiệp huyện Mê Linh ....................................................................................................... 26 1.2.3. Hiện trạng nước mặt tại các thủy vực điển hình .......................................... 29 1.2.4. Hiện trạng nước mặt tại các khu vực có khu, cụm, điểm công nghiệp........ 32 1.3. Thực trạng công tác quản lý môi trường nước mặt cung cấp cho sinh hoạt và công nghiệp huyện Mê Linh, TP Hà Nội ...............................................................35 1.3.1. Thực trạng cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ quản lý môi trường nước mặt huyện Mê Linh, TP Hà Nội. ........................................................................... 35 1.3.2. Thực trạng công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm môi trường nước mặt cung cấp cho sinh hoạt và công nghiệp huyện Mê Linh. ............................... 38 1.3.3. Thực trạng các hoạt động tham gia của cộng đồng trong bảo vệ môi trường nước mặt cung cấp cho sinh hoạt và công nghiệp huyện Mê Linh. ...................... 39 1.4. Đánh giá thực trạng công tác quản lý môi trường nước mặt cung cấp cho sinh hoạt và công nghiệp huyện Mê Linh, TP Hà Nội. ................................................39 1.4.1. Đánh giá hiện trạng môi trường nước mặt cung cấp cho sinh hoạt và công nghiệp huyện Mê Linh. .......................................................................................... 40 1.4.2. Đánh giá thực trạng quản lý môi trường nước mặt cung cấp cho sinh hoạt và công nghiệphuyện Mê Linh. ............................................................................. 40 1.5. Các dự án nghiên cứu về bảo vệ môi trường nước mặt cung cấp cho sinh hoạt và công nghiệp tại Hà Nội ............................................................................................ 41 CHƯƠNG II: CỞ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN QUẢN LÝ NGUỒN NƯỚC CUNG CẤP CHO SINH HOẠT VÀ CÔNG NGHIỆP HUYỆN MÊ LINH .......... 44 2.1. Khái niệm về quản lý môi trường nước mặt cung cấp cho sinh hoạt và công nghiệp: ......................................................................................................................44 2.1.1. Khái niệm về môi trường nước mặt cung cấp cho sinh hoạt và công nghiệp ................................................................................................................................ 44 2.1.2. Khái niệm về công tác quản lý môi trường nước mặt cung cấp cho sinh hoạt và công nghiệp ....................................................................................................... 44 2.2. Cơ sở pháp lý quản lý môi trường nước cung cấp cho sinh hoạt và công nghiệp .......................................................................................................................45 2.2.1. Các văn bản quản lý môi trường nước mặt do Nhà nước ban hành ............ 45 2.2.3. Quy chuẩn, tiêu chuẩn quản lý môi trường nước mặt ................................. 46 2.3. Cơ sở lý luận quản lý môi trường nước cung cấp cho sinh hoạt và công nghiệp ...................................................................................................................................46 2.3.1. Quan điểm và mục tiêu bảo vệ môi trường nước mặt cung cấp cho công nghiệp và sinh hoạt huyện Mê Linh ...................................................................... 46 2.3.2. Dự báo ô nhiễm môi trường nước huyện Mê Linh trong phát triển kinh tế xã hội ...................................................................................................................... 48 2.3.3. Các quy định quản lý môi trường nước cung cấp cho sinh hoạt và công nghiệp ..................................................................................................................... 57 2.3.4. Sự tham gia của cộng đồng bảo vệ môi trường nước mặt cung cấp cho sinh hoạt và công nghiệp. .............................................................................................. 58 2.3.5. Giáo dục cộng đồng quản lý môi trường nước mặt ..................................... 61 2.3.6. Truyền thông cộng đồng quản lý môi trường nước mặt. ............................. 63 2.4. Kinh nghiệm quản lý môi trường nước mặt cung cấp cho sinh hoạt và công nghiệp trên thế giới và Việt Nam ...........................................................................65 2.4.1. Kinh nghiệm quản lý môi trường nước mặt cung cấp cho sinh hoạt và công nghiệp trên thế giới ................................................................................................ 65 2.4.2. Kinh nghiệm quản lý môi trường nước cung cấp cho sinh hoạt và công nghiệp ở Việt Nam ................................................................................................. 69 CHƯƠNG III: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT CUNG CẤP CHO SINH HOẠT VÀ CÔNG NGHIỆP HUYỆN MÊ LINH .......... 74 3.1. Đề xuất giải pháp kỹ thuật bảo vệ môi trường nước mặt cung cấp cho sinh hoạt và công nghiệp huyện Mê Linh .....................................................................74 3.1.1. Đề xuất giải pháp kỹ thuật quản lý nguồn nước mặt cung cấp cho sinh hoạt và công nghiệp huyện Mê Linh. ............................................................................ 74 3.1.2. Đề xuất giải pháp kỹ thuật bảo vệ môi trường nước mặt tại các thủy vực điển hình................................................................................................................. 82 3.1.3. Đề xuất giải pháp kỹ thuật bảo vệ môi trường nước mặt tại các khu vực có khu, cụm, điểm công nghiệp. ................................................................................. 86 3.2. Đề xuất một số giải pháp quản lý môi trường nước mặt cung cấp cho sinh hoạt và công nghiệphuyện Mê Linh. .....................................................................89 3.2.1. Đề xuất giải pháp kiện toàn cơ cấu tổ chức quản lý môi trường nước mặt . 89 3.2.2. Đề xuất giải pháp đào tạo nâng cao năng lực quản lý môi trường nước mặt ................................................................................................................................ 90 3.2.3. Phân công tổ chức thực hiện quản lý môi trường nước mặt ........................ 91 3.3. Đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cộng đồng bảo vệ môi trường nước mặt ...................................................................................................................................94 3.3.1. Sự tham gia của cộng đồng bảo vệ môi trường nước mặt cung cấp cho sinh hoạt và công nghiệp ............................................................................................... 94 3.3.2. Giải pháp giáo dục cộng đồng ..................................................................... 96 3.3.3. Giải pháp truyền thông cộng đồng............................................................. 101 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ....................................................................... 103 KẾT LUẬN ................................................................................................................. 103 KIẾN NGHỊ ................................................................................................................ 104 PHẦN TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Tên đầy đủ TP Thành phố UBND Ủy ban nhân dân HDND Hội đồng nhân dân KTXH Kinh tế xã hội CN Công nghiệp KCN Khu công nghiệp CCN Cụm công nghiệp BTNMT Bộ tài nguyên Môi Trường BYT Bộ y tế TN&MT Tài nguyên và môi trường QCVN Quy chuẩn Việt Nam TCCP Tiêu chuẩn cho phép TCXDVN Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam KSONN Kiểm soát ô nhiễm nước TCXD Tiêu chuẩn xây dựng BVMT Bảo vệ môi trường T.BVTV Thuốc bảo vệ thực vật ĐTM Đô thị mới CTTN Công trình thu nước LVS Lưu vực sông TSTV Thủy sinh thực vật DANH MỤC BẢNG, BIỂU Số hiệu bảng, biểu Tên bảng, biểu Bảng 1.1: Khối lượng nước thải sinh hoạt năm 2015 Bảng 1.2: Tải lượng ô nhiễm nguồn nước mặt do nước thải đô thị và công nghiệp đến năm 2015 Bảng 1.3: Hiện trạng đáp ứng nhu cầu sử dụng nước năm 2015 Bảng 1.4: Hiện trạng nhu cầu cấp nước cho sản xuất tập trung của huyện Mê Linh năm 2015 Bảng 1.5: Địa điểm quan trắc, lấy mẫu nước mặt tại các thủy vực điển hình Bảng 1.6: Địa điểm quan trắc, lấy mẫu nước mặt tại các khu, cụm, điểm CN Bảng 2.1: Dự báo nhu cầu sử dụng nước của huyện Mê Linh đến năm 2025 Bảng 2.2: Nhu cầu cấp nước cho sản xuất tập trung của huyện Mê Linh Bảng 2.3: Dự báo khối lượng nước thải sinh hoạt đến năm 2025 Bảng 2.4: Dự báo lưu lượng nước thải công nghiệp đến năm 2025 Bảng 2.5: Hàm lượng chất bẩn một người một ngày xả vào hệ thống thoát nước Bảng 2.6: Thành phần nước thải đô thị và khu dân cư Bảng 2.7: Dự báo tải lượng ô nhiễm nguồn nước mặt do nước thải đô thịvà công nghiệp đến năm 2025
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.