Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình: Quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình tại Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà Hà Nội

pdf
Số trang Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình: Quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình tại Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà Hà Nội 20 Cỡ tệp Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình: Quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình tại Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà Hà Nội 2 MB Lượt tải Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình: Quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình tại Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà Hà Nội 58 Lượt đọc Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình: Quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình tại Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà Hà Nội 113
Đánh giá Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình: Quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình tại Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà Hà Nội
4.3 ( 6 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 20 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI ---------------------------------- TRỊNH BẢO KHIÊM QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TẠI TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ VÀ CÔNG TRÌNH HÀ NỘI - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI ---------------------------------- TRỊNH BẢO KHIÊM KHÓA: 2014-2016 QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TẠI TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI Chuyên ngành: Quản lý đô thị & công trình Mã số: 60.58.01.06 LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ VÀ CÔNG TRÌNH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. PHẠM VĂN BỘ HÀ NỘI – 2016 LỜI CẢM ƠN Tác giả xin chân thành cảm ơn các cán bộ, giảng viên trường Đại học Kiến Trúc, nhất là các cán bộ, giảng viên Khoa Đào tạo Sau đại học đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho tác giả hoàn thành bản luận văn. Đặc biệt tác giả xin trân trọng cảm ơn thầy giáo TS Phạm Văn Bộ là người đã hướng dẫn trực tiếp, thầy giáo PGS.TS Lê Anh Dũng là người đã định hướng đề tài nghiên cứu và các thầy cô trong hội đồng đã góp ý để em chỉnh sửa và hoàn thiện đề tài. Tác giả cũng xin trân trọng cảm ơn lãnh đạo cùng các đồng nghiệp trong Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội và Ban quản lý dự án đã quan tâm tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tác giả trong việc thu thập thông tin, tài liệu trong quá trình thực hiện luận văn. Chân thành cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp và gia đình đã giúp đỡ , chia sẻ khó khăn và động viên tác giả trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu để hoàn thành luận văn này. Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Học viên Trịnh Bảo Khiêm LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sĩ này là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của tôi. Các số liệu khoa học, kết quả nghiên cứu của Luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng. TÁC GIẢ LUẬN VĂN Trịnh Bảo Khiêm MỤC LỤC Lời cảm ơn Lời cam đoan Mục lục Danh mục các chữ viết tắt Danh mục các bảng biểu Danh mục các hình vẽ, đồ thị MỞ ĐẦU Lý do chọn đề tài...................................................................................................... 1 Mục đích nghiên cứu. .............................................................................................. 2 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ........................................................................... 2 Phương pháp nghiên cứu ......................................................................................... 3 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài ................................................................. 3 Cấu trúc luận văn ..................................................................................................... 4 NỘI DUNG Chương 1: Thực trạng quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình của Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà nội. ......................................................................... 5 1.1. Tổng quan về công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình ở Việt Nam ........ 5 1.2. Khái quát về Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội .......................... 7 1.2.1.Quá trình hình thành, phát triển ..................................................................... 7 1.2.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ ......................................................... 9 1.2.3. Các lĩnh vực hoạt động ................................................................................. 11 1.2.4. Mục tiêu chiến lược và kết quả kinh doanh ................................................... 13 1.3. Thực trạng quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình của Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà nội ....................................................................................... 15 1.3.1. Hình thức, mô hình tổ chức bộ máy quản lý dự án....................................... 15 1.3.2. Thực trạng QLDA đầu tư xây dựng công trình ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư của Tổng công ty...................................................................................................... 18 1.3.3. Thực trạng QLDA một số dự án của Tổng công ty đã và đang thực hiện từ năm 2005-2015 ........................................................................................................ 20 1.4. Đánh giá công tác QLDA đầu tư xây dựng công trình tại TCT đầu tư và phát triển nhà Hà Nội ...................................................................................................... 35 1.4.1. Những kết quả đạt được trong quản lý dự án đầu tư tại Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội ......................................................................................... 35 1.4.2. Những hạn chế, yếu kém trong quản lý dự án đầu tư tại Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội ......................................................................................... 36 Chương 2: Cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình .......................................................................................................................... 39 2.1. Cơ sở lý luận về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình ............................ 39 2.1.1. Các khái niệm liên quan................................................................................. 39 2.1.2. Đặc điểm của một dự án đầu tư xây dựng công trình .................................... 40 2.1.3. Các nguyên tắc của quản lý dự án xây dựng công trình ................................ 45 2.1.4. Các hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình ............... 46 2.1.5. Các nội dung của quản lý dự án đầu tư xây dựng.......................................... 50 2.1.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình ................................................................................................................. 55 2.2. Cơ sở pháp lý về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình ........................... 59 2.2.1. Các văn bản luật liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình ... 59 2.2.2. Các văn bản dưới luật liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình .......................................................................................................................... 62 2.2.3. Các văn bản của ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội liên quan đến dự án đầu tư xây dựng công trình . ........................................................................................... 64 Chương 3: Các giải pháp nhằm tăng cường quản lý có hiệu quả các dự án đầu tư xây dựng công trình của Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội................ 65 3.1. Định hướng phát triển của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội từ nay cho đến 2020 ......................................................................................................... 65 3.2. Các giải pháp tăng cường công tác quản lý có hiệu quả các dự đầu tư xây dựng công trình của Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội ................................ . 66 3.2.1. Giải pháp về mặt tổ chức bộ máy và năng lực đội ngũ nhân sự Ban quản lý dự án ............................................................................................................................. 66 3.2.2. Giải pháp liên quan đến công tác chuẩn bị đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình ..................................................................................................................... ......... 71 3.2.3. Giải pháp liên quan đến công tác thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình .............................................................................................................................. ......... 75 3.2.4. Giải pháp liên quan đến công tác nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ công nghệ và xử lý thông tin ..................................................................................... .......... 85 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận ...……………………………………………………..……………..... 90 Kiến nghị ……………….………………………………………………….….. 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CĐT Chủ đầu tư DAĐT Dự án đầu tư ĐTPT Đầu tư phát triển GPMB Giải phóng mặt bằng KĐTM Khu đô thị mới QLDA Quản lý dự án QHKT Quy hoạch kiến trúc XDCB Xây dựng cơ bản TCT Tổng công ty TKBVTC-DT Thiết kế bản vẽ thi công-Dự toán TKKT-TDT Thiết kế kỹ thuật-Tổng dự toán TMĐT Tổng mức đầu tư UBND Ủy ban Nhân dân PAKT Phương án kỹ thuật SXKD Sản xuất kinh doanh DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Tên bảng, biểu Trang Biểu đồ 1.1 : Tổng sản lượng, doanh thu hàng năm 14 Biểu đồ 1.2 : Nộp ngân sách, lơi nhuận hàng năm 14 Biểu đồ 1.3 : Thu nhập bình quân người/tháng hàng năm 15 Bảng 1.1 : Quy trình thực hiện đầu tư xây dựng công trình Giai đoạn chuẩn bị đầu tư 18 Bảng 1.2 : Tiến độ thực hiện các gói thầu đã thực hiện -Công trình: Trụ sở TCT đầu tư và phát triển nhà Hà Nội Bảng 1.3 : Tổng hợp giá trị phát sinh-Công trình: Trụ sở TCT đầu tư và phát triển nhà Hà Nội 24 27 Bảng 1.4 : Tiến độ điều chỉnh các hạng mục –Dự án: Xây dựng khu tái định cư Nam Trung Yên phần xây dựng nhà 33 ở và HTXH thiết yếu tại ô đất A14 Bảng 1.5 : Tổng mức đầu tư điều chỉnh –Dự án: Xây dựng khu tái định cư Nam Trung Yên phần XD nhà ở và HTXH thiết yếu tại ô đất A14 Bảng 3.1 : Phối hợp công việc và phân chia trách nhiệm 34 70 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Tên hình Trang Hình 1.1 : Sơ đồ tổ chức Tổng công ty 09 Hình 1.2 : Sơ đồ tổ chức bộ máy QLDA 16 Hình 1.3 : Trụ sở chính và kinh doanh thương mại của Handico 23 Hình 1.4 : Phối cảnh Trụ sở TCT đầu tư và phát triển nhà Hà Nội 25 Hình 1.5 : Phối cảnh Dự án khu tái định cư Nam Trung Yên (ô đất A14) 32 Hình 2.1 : Các nội dung Quản lý dự án đầu tư xây dựng 50 Hình 2.2 : Các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng QLDA ĐTXD 56 Hình 3.1 : Đề xuất Sơ đồ tổ chức bộ máy QLDA 66 Hình 3.2 : Ví dụ về biểu đồ EVM trong QLDA 85 Hình 3.3 : Ví dụ về biểu đồ EVM trong QLDA 88
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.