Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình: Nâng cao năng lực tư vấn giám sát tại Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng – Sở xây dựng Hà Nội

pdf
Số trang Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình: Nâng cao năng lực tư vấn giám sát tại Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng – Sở xây dựng Hà Nội 19 Cỡ tệp Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình: Nâng cao năng lực tư vấn giám sát tại Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng – Sở xây dựng Hà Nội 2 MB Lượt tải Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình: Nâng cao năng lực tư vấn giám sát tại Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng – Sở xây dựng Hà Nội 1 Lượt đọc Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình: Nâng cao năng lực tư vấn giám sát tại Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng – Sở xây dựng Hà Nội 46
Đánh giá Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình: Nâng cao năng lực tư vấn giám sát tại Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng – Sở xây dựng Hà Nội
4.4 ( 17 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 19 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI TRỊNH NGUYÊN NGÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC TƯ VẤN GIÁM SÁT TẠI TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG – SỞ XÂY DỰNG HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ VÀ CÔNG TRÌNH Hà Nội - 2016 2 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI ----------------------- TRỊNH NGUYÊN NGÀ KHOÁ: 2014-2016 NÂNG CAO NĂNG LỰC TƯ VẤN GIÁM SÁT TẠI TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG – SỞ XÂY DỰNG HÀ NỘI Chuyên ngành: Quản lý đô thị & Công trình Mã số: 60.58.01.06 Luận văn thạc sĩ quản lý đô thị & công trình NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. TRẦN VĂN TẤN Hà Nội - 2016 3 LỜI CẢM ƠN Tác giả xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo Khoa Đào tạo Sau đại học trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho tác giả hoàn thành luận văn này. Đặc biệt tác giả xin trân trọng cảm ơn thầy giáo hướng dẫn PGS.TS Trần Văn Tấn đã hết lòng ủng hộ và hướng dẫn tác giả hoàn thành luận văn. Tác giả xin trân trọng cảm ơn các Thầy Cô trong Hội đồng khoa học đã đóng góp những góp ý, những lời khuyên quý giá cho bản luận văn này. Tác giả cũng xin trân trọng cảm ơn Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng – Sở xây dựng Hà Nội, Thư viện trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội đã quan tâm giúp đỡ , tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ, giúp đỡ tác giả trong việc thu thập thông tin, tài liệu trong quá trình thực hiện luận văn. Xin cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp và gia đình đã giúp đỡ, chia sẻ khó khăn và động viên tác giả trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu để hoàn thành luận văn này. Mặc dù đã có nhiều cố gắng hoàn thành luận văn bằng tất cả khả năng của mình, tuy nhiên không thể tránh khỏi những thiếu sót, kính mong nhận được sự đóng góp của quý thầy cô và các bạn. Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, tháng 06 năm 2016 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Trịnh Nguyên Ngà 4 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sĩ này là công trình nghiêm cứu khoa học độc lập của tôi. Các số liệu khoa học, kết quả nghiên cứu của Luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng. TÁC GIẢ LUẬN VĂN Trịnh nguyên Ngà 5 MỤC LỤC Lời cảm ơn. Lời cam đoan. Mục Lục. Danh mục các chữ viết tắt. Danh mục các bảng, biểu. Danh mục các hình vẽ, sơ đồ. MỞ ĐẦU * Lý do chọn đề tài.............................................................................. 1 * Mục đích nghiên cứu....................................................................... 2 * Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.................................................. 2 * Phương pháp nghiên cứu................................................................ 2 * Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài....................................... 3 * Cấu trúc luân văn............................................................................ 3 NỘI DUNG CHƯƠNG 1 : THỰC TRẠNG NĂNG LỰC TƯ VẤN GIÁM SÁT TẠI TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG – SỞ XÂY DỰNG HÀ NỘI.…………………….……... 4 1.1 Tổng quan hoạt động tư vấn giám sát của Việt Nam.......................... 4 1.2. Giới thiệu Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng Sở xây dựng Hà Nội……………………............................…….............. 5 1.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển..................................................... 6 1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.................................................... 6 1.2.3. Cơ cấu tổ chức và nhân sự của đơn vị............................................ 9 1.3. Phân tích, đánh giá thực trạng năng lực tư vấn giám sát của Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng – Sở xây dựng Hà Nội............................................................................................................ 16 6 1.3.1. Năng lực chuyên gia....................................................................... 16 1.3.2. Năng lực tổ chức quản lý................................................................ 24 1.3.3. Năng lực trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật.............................. 31 1.3.4. Năng lực tài chính.......................................................................... 35 1.3.5. Kỹ năng giám sát tại hiện trường................................................... 39 1.4. Những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân của Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng trong những năm 20102015......................................................................................................... 40 CHƯƠNG 2 : CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ PHÁP LÝ VỀ HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN GIÁM SÁT VÀ NĂNG LỰC TƯ VẤN GIÁM SÁT CỦA TỔ CHỨC............................................................................. 44 2.1. Cơ sở khoa học về hoạt động tư vấn giám sát thi công xây dựng......................................................................................................... 44 2.1.1. Khái niệm về tư vấn giám sát......................................................... 44 2.1.2. Vai trò, nhiệm vụ của tư vấn giám sát. ......................................... 45 2.1.3 Nội dung giám sát thi công xây dựng công trình............................. 47 2.1.4. Công tác giám sát thi công xây dựng công trình trên công trường. 54 2.1.5 Mô hình tổ chức bộ máy tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.......................................................................................................... 64 2.2. Cơ sở khoa học về năng lực tư vấn giám sát thi công xây dựng.. 70 2.2.1. Khái niệm về năng lực tư vấn giám sát.......................................... 70 2.2.2. Các tiêu chí đáng giá về năng lực................................................... 71 2.3. Cơ sở pháp lý và văn bản pháp luật quy định về điều kiện năng lực tổ chức cá nhân trong hoạt động tư vấn giám sát......................... 74 2.3.1. Quy định chung về điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng.......................................................................................... 74 2.3.2. Điều kiện năng lực hoạt động của cá nhân khi giám sát thi công xây dựng công trình.................................................................................. 76 7 2.3.3. Điều kiện của tổ chức tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình........................................................................................................... 77 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC TƯ VẤN GIÁM SÁT TẠI TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG- SỞ XÂY DỰNG HÀ NỘI... 79 3.1. Định hướng về hoạt động tư vấn giám sát của Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng đến năm 2020........................... 79 3.2. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực tư vấn giám sát thi công xây dựng cho Trung tâm................................................... 80 3.2.1. Nâng cao năng lực chuyên gia........................................................ 80 3.2.2. Nâng cao năng lực trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật .............. 84 3.2.3. Nâng cao năng lực về tổ chức quản lý............................................ 86 3.2.4. Nâng cao năng lực về tài chính....................................................... 97 3.2.5. Nâng cao kỹ năng giám sát tại hiện trường ................................... 99 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. Kết luận.................................................................................................... 101 Kiến nghị................................................................................................. TÀI LIỆU THAM KHẢO 102 8 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Tên đầy đủ ĐTXD Đầu tư xây dựng TVXD Tư vấn xây dựng TVGS Tư cấn giám sát QLDA Quản lý dự án UBND Uỷ ban nhân dân TNDN Thu nhập doanh nghiệp QĐ Quyết định PC&CC Phòng cháy & chữa cháy 9 DANH MỤC BẢNG, BIỂU Số hiệu bảng, Tên bảng, biểu Trang Bảng 1.1 Danh sách cán bộ, nhân viên của đơn vị. 11 Bảng 1.2 Một số thành tích khen thưởng đã đạt được. 13 Bảng 1.3 Một số gói thầu tư vấn giám sát đã và đang 14 biểu thực hiện. Bảng 1.4 Năng lực nhân sự theo độ tuổi 16 Bảng 1.5 Bảng kinh nghiệm năm công tác của các cán bộ 17 Bảng 1.6 Bảng tổng hợp năng lực của đơn vị 18 Bảng 1.7 Năng lực nhân sự theo chuyên ngành 19 Bảng 1.8 Năng lực nhân sự theo độ tuổi 19 Bảng 1.9 Năng lực nhân sự theo năm kinh nghiệm 20 Bảng 1.10 Danh sách các chứng chỉ hành nghề của đơn vị 20 Bảng 1.11 Lực lượng cán bộ chủ trì các công tác tư vấn 21 Bảng 1.12 Cơ sở vật chất thiết bị hiện có của đơn vị 31 Bảng 1.13 Doanh thu trong các năm gần đây 36 Bảng 1.14 Số liệu tổng hợp kết quả kinh doanh 5 năm gần 37 đây Bảng 1.15 Giá trị hợp đồng đã ký trong các năm gần đây 38 10 DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ Số hiệu hình Hình 1.1 Hình 2.1 Hình 2.2 Tên Hình Trang Cơ cấu tổ chức của Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng Sơ đồ làm việc của đoàn tư vấn giám sát 9 66 68 Hình 3.1 Mô hình tổ chức đoàn kỹ sư tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Quy trình giám sát thi công xây dựng công trình Hình 3.2 Quy trình giám sát chất lượng thi công xây dựng công 94 88 trình Hình 3.3 Quy trình giám sát, khống chế tiến độ thi công 95 Hình 3.4 Quy trình nghiệm thu vật tư đầu vào 96
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.