Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình: Nâng cao hiệu quả quản lý vệ sinh môi trường khu đô thị Văn Quán quận Hà Đông – TP. Hà Nội

pdf
Số trang Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình: Nâng cao hiệu quả quản lý vệ sinh môi trường khu đô thị Văn Quán quận Hà Đông – TP. Hà Nội 23 Cỡ tệp Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình: Nâng cao hiệu quả quản lý vệ sinh môi trường khu đô thị Văn Quán quận Hà Đông – TP. Hà Nội 2 MB Lượt tải Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình: Nâng cao hiệu quả quản lý vệ sinh môi trường khu đô thị Văn Quán quận Hà Đông – TP. Hà Nội 5 Lượt đọc Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình: Nâng cao hiệu quả quản lý vệ sinh môi trường khu đô thị Văn Quán quận Hà Đông – TP. Hà Nội 25
Đánh giá Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình: Nâng cao hiệu quả quản lý vệ sinh môi trường khu đô thị Văn Quán quận Hà Đông – TP. Hà Nội
4.9 ( 11 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 23 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI NGUYỄN THÁI HÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG KHU ĐÔ THỊ MỚI VĂN QUÁN, QUẬN HÀ ĐÔNG, TP HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ VÀ CÔNG TRÌNH Hà Nội- 2016 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI NGUYỄN THÁI HÀ KHÓA 2014 - 2016 NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG KHU ĐÔ THỊ MỚI VĂN QUÁN, QUẬN HÀ ĐÔNG, TP HÀ NỘI Chuyên ngành: Quản lý đô thị và công trình Mã số: 60.58.01.06 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ VÀ CÔNG TRÌNH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS.NGUYỄN LÂM QUẢNG Hà Nội - 2016 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khóa học cũng như luận văn này, tác giả bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội, Khoa Sau đại học và các khoa, phòng, ban liên quan, cùng tập thể cán bộ giảng viên của Nhà trường đã tạo mọi điều kiện thuận lợi trong thời gian tác giả học tập và nghiên cứu. Tác giả xin trân trọng cảm ơn PGS.TS. Nguyễn Lâm Quảng, người đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, động viên và chỉ bảo tác giả trong quá trình thực hiện luận văn. Tác giả gửi lời cảm ơn tới các cơ quan liên quan đã giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lợi trong quá trình tác giả nghiên cứu, tìm kiếm tài liệu và thu thập số liệu. Xin cảm ơn cơ quan, đồng nghiệp và gia đình đã giúp đỡ, động viên và tạo mọi điệu kiện tốt nhất để tác giả hoàn thành khóa học. Xin trân trọng cảm ơn ! TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Thái Hà LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sĩ này là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của tôi. Các số liệu khoa học, kết quả nghiên cứu của luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng. TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Thái Hà MỤC LỤC MỞ ĐẦU ....................................................................................................... 1 1. Lý do chọn đề tài. ................................................................................... 1 2. Mục đích nghiên cứu: ............................................................................. 2 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:.......................................................... 2 4. Phương pháp nghiên cứu. ....................................................................... 2 5. Các khái niệm ......................................................................................... 3 6. Cấu trúc của luận văn: ............................................................................ 6 NỘI DUNG ................................................................................................... 7 CHƯƠNG 1: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG TẠI KHU ĐÔ THỊ MỚI VĂN QUÁN, QUẬN HÀ ĐÔNG ..... 7 1.1 Giới thiệu chung về khu đô thị mới Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội [30] . 7 1.1.1 Vị trí địa lý .................................................................................... 7 1.1.2. Điều kiện tự nhiên [30] ................................................................. 8 1.1.3. Đặc điểm kinh tế - xã hội của khu đô thị mới Văn Quán [30] ....... 9 1.2 Hiện trạng về điều kiện vệ sinh môi trường Khu đô thị mới Văn Quán ................................................................................................................. 10 1.2.1 Hiện trạng về thoát nước [30] ...................................................... 10 1.2.2 Hiện trạng thu gom rác thải [30] .................................................. 17 1.3 Hiện trạng về quản lý vệ sinh môi trường trên địa bàn TP. Hà Nội ..... 23 1.3.1 Hiện trạng công tác duy trì, thu gom, xử lý chất thải rắn [30] ...... 23 1.3.2 Hiện trạng công tác duy tu, bảo trì hệ thống thoát nước [3] [30] .. 24 1.4 Hiện trạng về quản lý vệ sinh môi trường khu đô thị Văn Quán ......... 24 1.4.1 Cơ cấu tổ chức quản lý vệ sinh môi trường của Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. [5] [30] ........................................... 25 1.4.2 Cơ cấu tổ chức Cty TNHH MTV Dịch vụ nhà ở và khu đô thị [5] [30] ....................................................................................................... 26 1.5 Sự tham gia của cộng đồng trong quản lý vệ sinh môi trường tại khu đô thị Văn Quán ............................................................................................ 29 1.6. Đánh giá chung về công tác quản lý vệ sinh môi trường khu đô thị mới Văn Quán, quận Hà Đông, TP Hà Nội............................................... 31 1.6.1. Về quản lý chất thải rắn .............................................................. 31 1.6.2. Đánh giá về điều kiện thoát nước ................................................ 32 CHƯƠNG 2: CƠ SƠ KHOA HỌC QUẢN LÝ HIỆU QUẢ .................... 35 VỆ SINH MÔI TRƯỜNG.......................................................................... 35 2.1 Yêu cầu kỹ thuật đối với vệ sinh môi trường [4] [8] ........................... 35 2.1.1 Yêu cầu đối với công tác duy trì vệ sinh đường phố, khu vực công cộng...................................................................................................... 35 2.1.2 Đối với công tác duy trì hệ thống thoát nước, mặt nước [3] [8].... 49 2.2 Yêu cầu đối với quản lý công tác vệ sinh môi trường ......................... 53 2.2.1 Đối với công tác vệ sinh, thu gom chất thải rắn sinh hoạt [6] [8] . 53 2.2.2 Đối với công tác duy trì hệ thống thoát nước [3] [9] .................... 56 2.3 Sự tham gia của cộng đồng trong quản lý vệ sinh môi trường. ............ 58 2.3.1 Vai trò của cộng đồng [6] [7] ....................................................... 58 2.3.2 Cơ cấu tổ chức thực hiện sự tham gia của cộng đồng [6] [7]........ 60 2.4. Các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý vệ sinh môi trường........ 61 2.4.1. Văn bản do cơ quan quản lý nhà nước Trung ương ban hành [6] .... 61 2.4.2. Văn bản do UBND thành phố Hà Nội ban hành.............................. 63 2.4.3. Các văn bản, quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Hà Tây (cũ) và của quận Hà Đông ban hành. [30]......................................................... 64 2.5. Kinh nghiệm quản lý vệ sinh môi trường trong nước và quôc tế ........ 64 2.5.1 Kinh nghiệm quản lý môi trường ở ngoài nước [6] [30]............... 64 CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HIỆU QUẢ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG KHU ĐT VĂN QUÁN, QUẬN HÀ ĐÔNG ... 74 3.1. Quan điểm và nguyên tắc quản lý vệ sinh môi trường khu đô thị mới Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. .......................................... 74 3.1.1. Quan điểm .................................................................................. 74 3.1.2. Nguyên tắc về quản lý vệ sinh môi trường khu đô thị mới Văn Quán ..................................................................................................... 74 3.2 Giải pháp kỹ thuật đảm bảo vệ sinh môi trường khu đô thị ................. 76 3.2.1 Giải pháp thu gom chất thải rắn sinh hoạt khu dân cư, nơi công cộng...................................................................................................... 76 3.2.2 Giải pháp bảo vệ môi trường mặt nước của các hồ trong khu đô thị Văn Quán ............................................................................................. 80 3.2.3 Giải pháp thoát nước luân lưu bằng kỹ thuật thấm ....................... 82 3.3 Đề xuất tổ chức quản lý vệ sinh môi trường khu đô thị Văn Quán ...... 88 3.3.1 Cơ cấu tổ chức quản lý ................................................................ 88 3.3.2 Phí vệ sinh môi trường ................................................................. 89 3.4 Đề xuất sự tham gia của cộng đồng quản lý vệ sinh môi trường ......... 90 3.4.1 Đề xuất mô hình tổ chức cộng đồng............................................. 90 3.4.2 Đề xuất về hoạt động của cộng đồng trong quản lý vệ sinh môi trường ................................................................................................... 95 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .................................................................... 98 1. Kết luận. ............................................................................................... 98 2. Kiến nghị ............................................................................................ 100 DANH MỤC HÌNH MINH HỌA Hình 1. 1 Sơ đồ vị trí dự án Khu đô thị mới Văn Quán................................... 7 Hình 1. 2 Khu đô thị mới Văn Quán [30] ..................................................... 10 Hình 1. 3 Trạm bơm và kênh Yên Phúc........................................................ 11 Hình 1. 4 Bè thủy sinh trên hồ Văn Quán. .................................................... 14 Hình 1. 5 Rác thải trên hồ Văn Quán. ........................................................... 15 Hình 1. 6 Hình ảnh ngập úng một số nơi trên đường của khu đô thị mới Văn Quán............................................................................................................. 16 Hình 1. 7 Sơ đồ thu gom chất thải rắn tại khu đô thị Văn Quán .................... 18 Hình 1. 8 Thùng đựng rác công cộng............................................................ 19 Hình 1. 9 Hầm chứa rác tại tầng 1 các đơn nguyên của chung cư cao tầng ... 20 Hình 1. 10 Điểm tập kết rác của khu đô thị................................................... 20 Hình 1. 11 Công tác ép rác và vận chuyển lên bãi xử lý ............................... 21 Hình 1. 12 Sơ đồ hệ thống thu gom rác trong nhà chung cư cao tầng ........... 23 Hình 1. 13 Sơ đồ tổ chức Ban Duy Tu các công trình hạ tầng KT đô thị ...... 26 Hình 1. 14 Sơ đồ tổ chức của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ nhà ở và khu đô thị................................................................................................. 28 Hình 1. 15 Sơ đồ tổ chức Xí nghiệp thực hiện công tác duy trì, quản lý vệ sinh môi trường khu đô thị Văn Quán .................................................................. 29 Hình 1. 16 Chợ tạm trong khu đô thị Văn Quán ........................................... 30 Hình 1. 17 Tình trạng lấn chiếm vỉ hè .......................................................... 31 Hình 1. 18 Tình trạng lấn chiếm vỉ hè .......................................................... 31 Hình 2. 1 Các loại cống hàm ếch .................................................................. 40 Hình 2. 2 Hiện trạng cống, mương thoát nước bẩn tại phường Bắc Hà [6]. .. 71 Hình 3. 1 Sơ đồ đề xuất quản lý chất thải rắn theo chiến lược 3R tại khu đô thị Văn Quán, quận Hà Đông, TP Hà Nội.......................................................... 79 Hình 3. 2 Đề xuất thùng đựng rác theo phương thức 3R trong quản lý chất thải rắn tại khu đô thị Văn Quán, quận Hà Đông .......................................... 80 Hình 3. 3 Đề xuất giải pháp thoát nước mưa cho khu đô thị Văn Quán ........ 81 Hình 3. 4 Các thiết bị thấm nước. Thiết bị vật liệu nhân tạo (a) và vật liệu tự nhiên (b) ....................................................................................................... 83 Hình 3. 5 Bãi lọc trồng cây hồ Văn Quán ..................................................... 83 Hình 3. 6 Bãi đỗ xe có kết cấu vỉa hè thấm nước .......................................... 84 Hình 3. 7 Gạch Block ................................................................................... 85 Hình 3. 8 Kết cấu điển hình của vỉa hè thấm nước........................................ 85 Hình 3. 9 Kết cấu vỉa hè thấm nước có hệ thống chứa nước ......................... 85 Hình 3. 10 Kết cấu mương thấm nước cho khu đô thị mới Văn Quán........... 86 Hình 3. 11 Sơ đồ các vị trí đấu nối trong bản đồ quy hoạch san nền và thoát nước khu đô thị Văn Quán............................................................................ 87 Hình 3. 12 Đề xuất cơ cấu tổ chức quản lý vệ sinh môi trường khu đô thị Văn Quán............................................................................................................. 89 Hình 3. 13 Sơ đồ tổ chức quản lý đội VSMT tự quản ................................... 98 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1. 1 Tổng hợp khối lượng cống, rãnh khu đô thị Văn Quán ................. 11 Bảng 1. 2 Kết quả phân tích chất lượng nước hồ văn quán 1 ........................ 14 Bảng 1. 3 Kết quả nghiên cứu tính chất lượng nước hồ văn quán 2 ............. 14
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.