Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình: Nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng đất tại thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

pdf
Số trang Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình: Nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng đất tại thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 25 Cỡ tệp Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình: Nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng đất tại thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 2 MB Lượt tải Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình: Nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng đất tại thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 1 Lượt đọc Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình: Nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng đất tại thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 55
Đánh giá Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình: Nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng đất tại thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
4.6 ( 8 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 25 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI ---------------------------------- TRẦN HUY HOÀNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT TẠI THỊ TRẤN YÊN VIÊN, HUYỆN GIA LÂM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ VÀ CÔNG TR ÌNH Hà Nội - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI ---------------------------------- TRẦN HUY HOÀNG KHÓA 2014-2016 NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT TAI THỊ TRẤN YÊN VIÊN, HUYỆN GIA LÂM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành: Quản lý đô thị và công trình Mã: 60.58.10 LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ V À CÔNG TRÌNH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN HUY DẦN Hà Nội – 2016 LỜI CẢM ƠN Trong quá trình thực hiện và hoàn thành luận văn, tôi đã nhận được sự quan tâm góp ý của các thầy giáo, cô giáo, khoa Sau đại học trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội. Tôi cũng nhận được sự giúp đỡ của lãnh đạo, cán bộ công nhân viên tại Ủy ban nhân dân thị trấn Yên Viên, Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm, Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội – chi nhánh huyện Gia Lâm, chi nhánh phát triển quỹ đất huyện Gia Lâm. Tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ quý báu đó. Cho phép tôi được bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất đến thầy giáo hướng dẫn khoa học TS. Nguyễn Huy Dần đã dành nhiều thời gian để giảng dạy và hướng dẫn cho tôi trong học tập và nghiên cứu chuyên môn, đã giúp đỡ chỉ bảo tôi tận tình để tôi hoàn thành tốt công việc nghiên cứu của mình. Cuối cùng, tôi xin cảm ơn đến tất cả các anh chị, em, bạn bè người thân và đồng nghiệp đã động viên giúp đỡ về mọi mặt trong cuộc sống để tôi yên tâm học tập và nghiên cứu. Xin chân thành cảm ơn! Hà nội, tháng 4/2015 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Trần Huy Hoàng LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sĩ này là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của tôi. Các số liệu khoa học, kết quả nghiên cứu của Luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng. TÁC GIẢ LUẬN VĂN Trần Huy Hoàng MỤC LỤC Lời cảm ơn Lời cam đoan Mục lục Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt Danh mục các bảng, biểu Danh mục các hình vẽ, đồ thị PHẦN MỞ ĐẦU................................................................................................................. 1 Lý do chọn đề tài. ........................................................................................................... 1 Mục đích nghiên cứu. .................................................................................................... 2 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. .............................................................................. 2 Phương pháp nghiên cứu.............................................................................................. 2 Một số khái niệm, thuật ngữ sử dụng trong luận văn.............................................. 3 Cấu trúc luận văn........................................................................................................... 4 NỘI DUNG.......................................................................................................................... 6 CHƯƠNG 1. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT THỊ TRẤN YÊN VIÊN, HUYỆN GIA LÂM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI .......................... 6 1.1. Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội......................................................................................... 6 1.1.1. Điều kiện tự nhiên........................................................................................................... 6 1.1.2. Các nguồn tài nguyên .................................................................................................... 8 1.1.3. Điều kiện kinh tế ............................................................................................................. 9 1.1.4. Tình hình văn hóa, xã hội. .......................................................................................... 10 1.2. Công tác quản lý đất đai trên địa bàn thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội ......................................................................................................... 11 1.2.1. Tổ chức thi hành pháp luật đất đai, xây dựng, nhà ở, quy hoạch..................... 11 1.2.2. Quy hoạch thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội ................. 12 1.2.3. Hiện trạng sử dụng đất của thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội ................................................................................................................................................ 13 1.2.4. Tình hình biến động hiện trạng sử dụng đất giai đoạn 2010 - 2014. .............. 17 1.2.5. Bộ máy quản lý đất đai của thị trấn Yên Viên ...................................................... 23 1.2.6. Quản lý sử dụng đất theo quy hoạch ....................................................................... 24 1.2.7. Công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản ....................................... 26 1.2.8. Công tác quản lý, sử dụng đất công trên địa bàn thị trấn Yên Viên................ 27 1.2.9. Công tác đăng ký quyền sử dụng đất, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất .................................................................................... 32 1.2.10. Giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn thị trấn ............................................. 38 1.3. Những vấn đề cần giải quyết............................................................................... 42 CHƯƠNG 2. CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT ...................................................................................................................... 45 2.1. Cơ sở pháp luật, quy hoạch và tổ chức quản lý sử dụng đất thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội ................................................................ 45 2.1.1. Cơ sở pháp luật .............................................................................................................. 45 2.1.2. Cơ sở về quy hoạch ...................................................................................................... 51 2.1.3. Cơ sở tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước ............................................................... 52 2.2. Cơ sở lý luận về quản lý sử dụng đất................................................................. 54 2.2.1. Một số lý luận về quản lý sử dụng đất..................................................................... 54 2.2.2. Các mô hình quản lý đất đai....................................................................................... 57 2.3. Cơ sở thực tiễn về quản lý sử dụng đất đai ...................................................... 59 2.3.1. Vương Quốc Thụy Điển: ............................................................................................ 59 2.3.2. Trung Quốc: ……………………………………………………… .63. 2.3.3. Mô hình quản lý đất đai ở Việt Nam ....................................................................... 70 2.3.4. Kinh nghiệm quản lý sử dụng đất ở Đà Nẵng....................................................... 71 CHƯƠNG 3. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT THỊ TRẤN YÊN VIÊN, HUYỆN GIA LÂM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI...................................... 75 3.1. Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội thị trấn Yên Viên đến năm 2020 ......... 75 3.2. Định hướng phát triển thị trấn Yên Viên ......................................................... 75 3.3. Quan điểm, định hướng quản lý sử dụng đất thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội .............................................................................................. 76 3.3.1. Quan điểm quản lý sử dụng đất thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội ................................................................................................................................. 76 3.3.2. Định hướng quản lý sử dụng đất thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội ................................................................................................................................. 77 3.4. Giải pháp chung .................................................................................................... 77 3.4.1. Hoàn thiện cơ chế chính sách .................................................................................... 77 3.4.2. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ...................................................................... 79 3.4.3. Cơ sở vật chất................................................................................................................. 82 3.4.4. Công tác tuyên truyền .................................................................................................. 82 3.4.5. Công tác thanh tra, kiểm tra ....................................................................................... 82 3.4.6. Sự tham gia của cộng đồng trong quản lý sử dụng đất....................................... 83 3.5. Một số giải pháp cụ thể ........................................................................................ 83 3.5.1. Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường..................... 83 3.5.2. Quy hoạch chi tiết thị trấn Yên Viên ....................................................................... 84 3.5.3. Hoàn thiện bộ máy quản lý đất đai........................................................................... 84 3.5.4. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trong quản lý đất đai..................................... 85 3.5.5. Tăng cường nâng cao năng lực cán bộ quản lý đất đai....................................... 85 3.5.6. Tuyên truyền, giáo dục pháp luật về đất đai .......................................................... 86 3.5.7. Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thị trấn Yên Viên ........................... 87 3.5.8. Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn thị trấn Yên Viên: ....................................................................................... 88 3.5.9. Đăng ký quyền sử dụng đất, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp GCN QSD đất trên địa bàn thị trấn Yên Viên: ....................................................................................... 89 3.6. Giải pháp về quản lý đất công ............................................................................ 89 3.7. Giải quyết một số trường hợp cụ thể trong việc nâng cao hiệu quả việc quản lý sử dụng đất ..................................................................................................... 91 3.7.1. Đối với các trường hợp cho thuê đất ....................................................................... 91 3.7.2. Đối với các trường hợp đất công bị lấn chiếm...................................................... 93 3.7.3. Một số ý kiến nhằm đẩy nhanh công tác đăng ký quyền sử dụng đất............ 94 3.8. Giải pháp nâng cao chất lượng hòa giải ở cơ sở để giải quyết các tranh chấp đất đai............................................................................................................................. 95 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ....................................................................................... 99 Kết luận.......................................................................................................................... 99 Kiến nghị ..................................................................................................................... 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Tên đầy đủ CNH, HĐH Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ANCT-TTATXH An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội TTAT Trật tự an toàn UBND Ủy ban nhân dân THCS Trung học cơ sở NHT Nhà hỏa táng ĐVHC Đơn vị hành chính HĐND Hội đồng nhân dân VT1 Vị trí 1 GCN Giấy chứng nhận GCN QSD đất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất QSD đất Quyền sử dụng đất GPMB Giải phóng mặt bằng CNTT Công nghệ thông tin ĐC - XD Địa chính – Xây dựng CCHC Cải cách hành chính Bộ TN&MT Bộ Tài nguyên và Môi trường GS.TSKH Giáo sư, tiến sĩ khoa học SHNH Sở hữu nhà nước TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh VLXD Vật liệu xây dựng TDTT Thể dục thể thao QLNN Quản lý nhà nước XHCN Xã hội chủ nghĩa CQNN Cơ quan nhà nước TĐC Tái định cư QHĐT Quy hoạch đô thị
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.