Tin học đại cương - Nguyễn Đình Liên

pdf
Số trang Tin học đại cương - Nguyễn Đình Liên 24 Cỡ tệp Tin học đại cương - Nguyễn Đình Liên 1 MB Lượt tải Tin học đại cương - Nguyễn Đình Liên 0 Lượt đọc Tin học đại cương - Nguyễn Đình Liên 23
Đánh giá Tin học đại cương - Nguyễn Đình Liên
4.3 ( 6 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 24 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

Tin học đại cương GV: Nguyễn Đình Liên LOGO NỘI DUNG  Tổng quan về Máy tính và Windows  MS WORD  MS EXCEL MS POWERPOINT Tổng quan về Internet 2 1 Phần 1: Tin học căn bản Tổng quan về Máy tính và Windows 3 Tổng quan về máy tính  Tổng quan về Máy tính:  Khái niệm:     Máy tính: là một thiết bị điện tử dùng để lưu trữ và xử lý thông tin. Tin học: là ngành khoa học về xử lý thông tin dựa trên máy tính. Hệ thống máy tính: Gồm phần cứng và phần mềm. Cấu trúc máy tính: BỘ XỬ LÝ TRUNG TÂM (CPU) THIẾT BỊ NHẬP (Input Devices) BỘ NHỚ CHÍNH (Memory) THIẾT BỊ XUẤT (OuTput Devices) 4 2 Tổng quan về máy tính  Tổng quan về Máy tính:  Thiết bị nhập: Là các thiết bị dùng để đưa thông tin vào máy tính như:    Chuột Bàn phím Máy scan 5 Tổng quan về máy tính  Tổng quan về Máy tính:  Thiết bị nhập: Là các thiết bị dùng để đưa thông tin vào máy tính như:     Máy scan Bút vẽ Webcam – Camera. …. 6 3 Tổng quan về máy tính  Tổng quan về Máy tính:  Thiết bị xuất: Là các thiết bị dùng để xuất thông tin sau khi máy tính xử lý xong như.   Màn hình Máy in 7 Tổng quan về máy tính  Tổng quan về Máy tính:  Thiết bị xuất: Là các thiết bị dùng để xuất thông tin sau khi máy tính xử lý xong như.    Loa. Máy chiếu ….. 8 4 Tổng quan về máy tính  Tổng quan về Máy tính:  Các đơn vị lưu trữ thông tin:       Bit là đơn vị lưu trữ nhỏ nhất (0/1). 1 Byte = 8 bits 1 KB (KiloByte) = 210 Bytes = 1024 Bytes 1 MB (MegaByte) = 210 KB = 1.048.576 Bytes 1 GB (GigaByte) = 210 MB = 1.073.741.824 Bytes Một số thiết bị lưu trữ:      Đĩa mềm Đĩa cứng Đĩa quang Băng từ Thiết bị lưu trữ di động 9 Tổng quan về máy tính  Tổng quan về Máy tính – đĩa mềm: 10 5 Tổng quan về máy tính  Tổng quan về Máy tính – đĩa cứng: 11 Tổng quan về máy tính  Tổng quan về Máy tính – đĩa quang: 12 6 Tổng quan về máy tính  Tổng quan về Máy tính – thiết bị nhớ di động: 13 Tổng quan về máy tính  Tổng quan về Máy tính:  Bộ xử lý trung tâm (CPU):   Là một con chip điện tử. Điều khiển mọi hoạt động của máy tính. Board mạch chính:  Là một mạch điện tử dùng để liên kết (kết nối) các thiết bị lại với nhau 14 7 Phần mềm  Khái niệm phần mềm  Phần mềm (software) là một tập hợp những câu lệnh được viết bằng một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình theo một trật tự xác định nhằm tự động thực hiện một số nhiệm vụ hoặc chức năng hoặc giải quyết một bài toán nào đó. 15 Phần mềm  Phân loại phần mềm  Phần mềm hệ thống: dùng để vận hành máy tính và các phần cứng máy tính.  Phần mềm ứng dụng: dùng để thực hiện một hay nhiều công việc nào đó.  Phần mềm chuyển dịch mã: dùng biên dịch (hoặc thông dịch) các các câu lệnh từ một ngôn ngữ lập trình sang một ngôn ngữ mà máy tính có thể thực thi được. 16 8 Hệ điều hành  Khái niệm hệ điều hành    Hệ điều hành là một phần mềm chạy trên máy tính, dùng để điều hành, quản lý các thiết bị phần cứng và các tài nguyên phần mềm trên máy tính. Hệ điều hành đóng vai trò trung gian trong việc giao tiếp giữa người sử dụng và phần cứng máy tính, cung cấp một môi trường cho phép người sử dụng phát triển và thực hiện các ứng dụng một cách dễ dàng. Một số hệ điều hành: MS-Dos, Windows, Linux, Unix. 17 Hệ điều hành Windows  Tổng quan về Microsoft  Bill Gate (28/10/1955)  Microsoft    Microsoft Windows Microsoft Office: Word, Excel, Access, Power Point. Microsoft Paint, … 18 9 Hệ điều hành Windows  Một số tiện ích và thao tác cơ bản trên windows  Khởi động máy  Thoát windows: Start  Shut down (Turn off)       Switch user Log off Lock Restart Sleep (Stand by) Hibernate 19 Hệ điều hành Windows  Một số tiện ích và thao tác cơ bản trên window  Làm quen với màn hình window Các tập tin và thư mục Desktop Taskbar Khay thệ thống (System tray) Start Button 20 10
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.