Tìm hiểu Bộ luật Hình sự của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa: Phần 1

pdf
Số trang Tìm hiểu Bộ luật Hình sự của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa: Phần 1 114 Cỡ tệp Tìm hiểu Bộ luật Hình sự của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa: Phần 1 23 MB Lượt tải Tìm hiểu Bộ luật Hình sự của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa: Phần 1 0 Lượt đọc Tìm hiểu Bộ luật Hình sự của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa: Phần 1 14
Đánh giá Tìm hiểu Bộ luật Hình sự của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa: Phần 1
5 ( 12 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 114 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

ĐINH BÍCH HÀ ( D ị c h v à giổi t h i ệ u ) Bệ LUậr HÌNH S9 CỦA NtfAc CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA • ■ II NHÀ XUẤT BẢN T ư PH Á P HÀ N ỏ l - 2007 LÒI G I Ớ I THIỆU lỉỏ lu ậ l llìiih sự c ua nuoc hoì\ x à hội c h ủ n<':hĩri Việt N a m nãnì 1999 cluiH' k\ h ọ p thú' (>, Q uốc hội k h o á X thỏtiu cỊua n g à v 21 !í)'J9 và cỏ lìiộu lực t h i h a n h tù’ nMixy (31/7/200(.). h'úi 6 lìãuì á p d ụ n g vno t h ự c t i ễ n . Bộ luậi lỉnih sụ Iinín I 999 (.lã góp phan qiinn I m ỉ m vào việc (!áii traĩilì. tội ti^iía và c h ô n g |)hạm. ìvÃUịi c a o V t h ứ c l u n n ỉ h u p h á ị ) l u ậ t cùa cônỊỊ clâiì. T u y n h i ê n q u a c ò n g la<- k i ê m ( r a . I r u y tô, \ v t Nii (’á(' vụ áỉi h ì n h .sụ\ các C(> q u a n liỏii hâi ìlì tô t ụ n g clà Ị)lìál lìiộii b ấ t c ạ p kh i à p ilụiiư Ị)há]> l u ậ t h ì n h sự tt’ong ihực' tiổn. Một sô diếii \ rowìỉ Bộ Uiật quy dịnh vò v ã ì i b à n h u ở n g claiì c h i í a I h ậ t Ì'U \ hC\ lììột số t h u ậ t n^:ừ n i a i ì i í l i n h k h á i CỊuát, c h ư a ưiỏi h ạ n d ú ọ v p h ạ m vi xnc dịiìh lội |)h ạm . T r u ỏ c ihiú- lìạuỊi: lội p l ì ọ m ng à y CÍUIỊT cliền biên hòt SLÌC I^hiic tạ]) (nhâl là tội |)hạm ma tuý. ih a m ti’oníí klìi IV) luậl clâ cluờc xãy d ũ n g k h a làu nõn co nhitni nộ] ^\unịX trc) khôiití pliù hỢp voi i h ự c liỏỉi... \'ì \ ã v . \ ii ( siia (lõi. I)ó .sung và lìoài) {ÌVìvn lỉỏ luàl Hìtìh sú ]ì;ini 1999 là tàì Nỏu. (ỉii;i li‘ình súa (lối. 1>Ô >ung \ à lìo;in ihiệii Hò lu.ụ Hình sụ' nám 1999 là một cỊuá Irình nịĩhién CVÚI khn;i h ọ c lávi (lài. v ừ a r út k i n l ì n g h i ệ m lii' t h ự c t i e n i\Ị) (lụiiị,' ỉ ^ h á p l u ậ t h ì n h s ự V i ệ t N a i i ì , v ừ a t i ê i ) I h u n h u i ì ị - ĩ t i i i h K)a plìáp luậi tiêii liên l i r n thô giííi cỉe vận d ụ n g chu p h ù họỊ) v ỏ i l ì n h h ì n h k i n l i ti> - x ã hÒ! c ủ a đát iuí<>f. itốiiíí ihòi phù họp vỏi \11 ( h è p h at triõn chuiiỊí cu a p h á p luật (|Uíi. t h è h iện trình dộ c a o iroiiií lioại (lộn e lỘỊJ |)ha|) c ua các nhà làin liiạl T rim g Hon. Vi ihẻ. vãn ban Iiá;. sì* là một lãi liệu t h a m kháo can tlúêi cho các Iiha làm l u ạ t Việt N í i n i cCaip n h ư I i l n í n g ngúòi n g h i ê n ( LIU. (ỊLian tâni đèn kh«;i học ị)h;i|) lý. Xin tr àn l i ọ n g tĩioi thiệu ciiòn sách cùng hạn (lọe. TlìíniP »> (-i Iiàỉii 20()7 N H Ả X U Ả r B Ả N T U P H Ã Í’ 6 M Ụ C LỤC Trang Lôi giiói thiệu 5 Phần I GIÓI THIỆU BỘ LUẬT HÌNH sự CỦA NƯỚC CỘNG HOẲ NHAN DÂN ĨRUNGHOA 1. '3iai Ihieu Bo iuàt Hinh SJ nân 19??* II Sửa dói. bó sung Bo luậl Hinh ău' 11 13 ‘ 997 15 III Cac lân sứa dổi. bổ sung Bc luãi H "n sư ‘ư sau nàm 1997 dénney 24 Phán II TOÀN VĂN BỘ LUẬT HÌNH sự CỦA N ƯỚC CỘNG HOẤ NHAN DẦN TRUNG HOA 35 PHẦN CHUNG 37 Chương ì. Nhiem vu. rixguyen tấc cơ bán Vii pr ain vi áp dung 37 CÚ3 Bộ luảt Hình sư Chương ìl. Toi pham 41 Mục 1. Tv^i phan va irarh ^ h le r ^inh s..‘ 41 Mục 2. Chuán Di ptiam ; o , pham !0I ct-ưa ':al va lự ý nứa chưrg chàm dửl việc pham iọi Đòng pham 47 Mục4 Chú ihể toi pham la cơ quan, đơn vịva tó chức 49 c/?i/0 rtír///. Hinh pha; 50 Mục 1. Cac loa. 8 46 pnat 5C A/yci*. Quản chế 52 Mục 3. cả i tạo lao dong 53 Mục 4. Tu có Ihơi han va tu chung thán 54 A /í/cí. Tứ hinh 55 Mục 6. Phạl tièn 56 Mục 7. T jớ c các quyènlơi chinh Iri 57 4ÍÍ/C Í. Tich thu tai sán 59 Chương IV. Ap dung hinn phạt 60 Mục 1. Quyết dinh hinh phat 60 A/ỵCi?. Tai phan 61 Mục J. Tư Ihư va !àp cong 62 Mục4. Quyet d rr . ninh pnal trong trương hơp pham nhièu ÌOI 63 Mục 5. t\ĩf Vqo 65 Mục 6. Giám hinn phat 67 Mục 7. 'a n :ha 69 Mục 8. 72 J Chương V. f,hừ rg quỵ d Ph ■'"cT 73 PHẨN CÁC TỘI PHẠM ChươngI. Toi varí' pharr ar> •'in'- 78 ' ‘ Ta 78 Chươtig //. Tội xam phạm a " loa'' :ống ccng Chương m. Tòi xam pham '.'■ả: :ư :e 83 :rương xả hói chứ nghía 94 Mục 1. Các tói sán xuả! va ban r^.an^ J a ■'a''g 'em châí tương 94 Muc2. "ỘI buón láu 100 A/ỵc J. "o xàm pharr trã: !ơ q.-3n ly ccr,.;;;.XI nghiep 105 Mục 4. "ÓI 112 xam Dham t.rãt tư quán !y 1e r tG Mục 5. "O! gian tíót tién ie 129 Mục 6 "ội xám pham quán ly chứng tư :nu'nué 137 Mục 7. "oi xám pnam qjyén sơ hữu iri luè 145 Mục 8. "ỘI gáy rdi loan Iràl tư thi trương 149 Chương IV. Toi xám pham quyẽn :ư iio thõr Ii'ế, quyén dán chú cúa ccng dan 156 Chươíỉg V. Tỏi Xd'ii phdin !rfi Sdd 163 Chưc^ìg VI. Tói xám pham Irát tư quán lý xã hO! 175 9 Mục 1. Tói gãy rỏi tràt lư còng cong 175 Mục2. Tội xám pham hoạt dộng tư pháp 188 Mục 3. Tỏi gãy nguy hai chc viéc quản lý biẻr giới quõc gia 193 Mục4. Tói xâm hai việc quán ly di sán '96 Mục 5. Tòi gây nguy hai cho vé sinh cóng cóng <>Ũ0 Mục 6. Tòi phá hoai lai nguyéa mói trưởng 205 Mục z Tội buỏn lâu. mua bán, vặn chuyển va sán xuât chá! ma túy 210 Mục 8. Tói tổ chức, cưỡng bức, dần dát. chứa chàp va mòi giớibánđãm 217 Mục9. Tòi sán xuất, mua bán, truyén bá ván hóa phấm đối truy 220 Chương VII. Tói gáy nguy hai cho lơi ich quòc phong 223 Chương vm. Tội tham ò. hối lò 228 Chương IX. Tội khóng làm tròn trách nhièm 236 ChưcữigX. Tội VI pham chức Irách cúa quân nhàr 246 ĐIỂU KHOẢN CUỐI CÙNG 10 257 Phần I GIỚI THIỆU Bộ LUẬT HÌNH sự CỦA NƯỎC CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA • • • • n
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.