Tìm Hàm theo vần M

pdf
Số trang Tìm Hàm theo vần M 2 Cỡ tệp Tìm Hàm theo vần M 78 KB Lượt tải Tìm Hàm theo vần M 0 Lượt đọc Tìm Hàm theo vần M 0
Đánh giá Tìm Hàm theo vần M
4.3 ( 6 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

Tìm Hàm theo vần M MATCH (lookup_value, lookup_array, match_type) : Trả về vị trí của một giá trị trong một dãy giá trị MAX (number1, number2, ...) : Trả về giá trị lớn nhất của một tập giá trị MAXA (number1, number2, ...) : Trả về giá trị lớn nhất của một tập giá trị, bao gồm cả các giá trị logic và text MDETERM (array) : Tính định thức của một ma trận MDURATION (settlement, maturity, coupon, yld, frequency, basis) : Tính thời hạn Macauley sửa đổi cho chứng khoán dựa trên đồng mệnh giá $100 MEDIAN (number1, number2, ...) : Tính trung bình vị của các số MID (text, start_num, num_chars) : Trả về một hoặc nhiều ký tự liên tiếp bên trong một chuỗi, bắt đầu tại một vị trí cho trước MIN (number1, number2, ...) : Trả về giá trị nhỏ nhất của một tập giá trị MINA (number1, number2, ...) : Trả về giá trị nhỏ nhất của một tập giá trị, bao gồm cả các giá trị logic và text MINUTE (serial_number) : Trả về phần phút của một giá trị thời gian. Kết quả trả về là một số nguyên từ 0 đến 59 MINVERSE (array) : Tìm ma trận nghịch đảo của một ma trận MIRR (values, finance_rate, reinvest_rate) : Tính tỷ suất doanh lợi nội tại trong một chuỗi luân chuyển tiền mặt theo chu kỳ MMULT (array1, array2) : Tính tích hai ma trận MOD (number, divisor) : Lấy phần dư của một phép chia MODE (number1, number2, ...) : Trả về giá trị xuất hiện nhiều nhất trong một mảng giá trị MONTH (serial_number) : Trả về phần tháng của một giá trị ngày tháng, được đại diện bởi số tuần tự. Kết quả trả về là một số nguyên từ 1 đến 12 MROUND (number, multiple) : Làm tròn một số đến bội số của một số khác MULTINOMIAL (number1, number2, ...) : Tính tỷ lệ giữa giai thừa tổng và tích giai thừa các số
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.