Tìm Hàm theo vần M

pdf
Số trang Tìm Hàm theo vần M 2 Cỡ tệp Tìm Hàm theo vần M 78 KB Lượt tải Tìm Hàm theo vần M 0 Lượt đọc Tìm Hàm theo vần M 0
Đánh giá Tìm Hàm theo vần M
4.3 ( 6 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

Tìm Hàm theo vần M MATCH (lookup_value, lookup_array, match_type) : Trả về vị trí của một giá trị trong một dãy giá trị MAX (number1, number2, ...) : Trả về giá trị lớn nhất của một tập giá trị MAXA (number1, number2, ...) : Trả về giá trị lớn nhất của một tập giá trị, bao gồm cả các giá trị logic và text MDETERM (array) : Tính định thức của một ma trận MDURATION (settlement, maturity, coupon, yld, frequency, basis) : Tính thời hạn Macauley sửa đổi cho chứng khoán dựa trên đồng mệnh giá $100 MEDIAN (number1, number2, ...) : Tính trung bình vị của các số MID (text, start_num, num_chars) : Trả về một hoặc nhiều ký tự liên tiếp bên trong một chuỗi, bắt đầu tại một vị trí cho trước MIN (number1, number2, ...) : Trả về giá trị nhỏ nhất của một tập giá trị MINA (number1, number2, ...) : Trả về giá trị nhỏ nhất của một tập giá trị, bao gồm cả các giá trị logic và text MINUTE (serial_number) : Trả về phần phút của một giá trị thời gian. Kết quả trả về là một số nguyên từ 0 đến 59 MINVERSE (array) : Tìm ma trận nghịch đảo của một ma trận MIRR (values, finance_rate, reinvest_rate) : Tính tỷ suất doanh lợi nội tại trong một chuỗi luân chuyển tiền mặt theo chu kỳ MMULT (array1, array2) : Tính tích hai ma trận MOD (number, divisor) : Lấy phần dư của một phép chia MODE (number1, number2, ...) : Trả về giá trị xuất hiện nhiều nhất trong một mảng giá trị MONTH (serial_number) : Trả về phần tháng của một giá trị ngày tháng, được đại diện bởi số tuần tự. Kết quả trả về là một số nguyên từ 1 đến 12 MROUND (number, multiple) : Làm tròn một số đến bội số của một số khác MULTINOMIAL (number1, number2, ...) : Tính tỷ lệ giữa giai thừa tổng và tích giai thừa các số
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.