Tìm Hàm theo vần I

pdf
Số trang Tìm Hàm theo vần I 4 Cỡ tệp Tìm Hàm theo vần I 84 KB Lượt tải Tìm Hàm theo vần I 0 Lượt đọc Tìm Hàm theo vần I 2
Đánh giá Tìm Hàm theo vần I
4.7 ( 19 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

Tìm Hàm theo vần I IF (logical_test, value_if_true, value_if_false) : Dùng để kiểm tra điều kiện theo giá trị và công thức IFERROR (value, value_if_error) : Nếu lỗi xảy ra thì... làm gì đó IMABS (inumber) : Trả về trị tuyệt đối của một số phức IMAGINARY (inumber) : Trả về hệ số ảo của một số phức IMARGUMENT (inumber) : Trả về đối số θ (theta), là một góc tính theo radian IMCONJUGATE (inumber) : Trả về số phức liên hợp của một số phức IMCOS (inumber) : Trả về cosine của một số phức IMDIV (inumber1, inumber2) : Tính thương số (kết quả của phép chia) của hai số phức IMEXP (inumber) : Trả về số mũ của một số phức IMLN (inumber) : Trả về logarite tự nhiên của một số phức IMLOG10 (inumber) : Trả về logarite thập phân của một số phức IMLOG2 (inumber) : Trả về logarite cơ số 2 của một số phức IMPOWER (inumber, number) : Tính lũy thừa của một số phức IMPRODUCT (inumber1, inumber2,...) : Tính tích số của 2 đến 255 số phức với nhau IMREAL (inumber) : Trả về hệ số thực của một số phức IMSIN (inumber) : Trả về sine của một số phức IMSQRT (inumber) : Trả về căn bậc 2 của một số phức IMSUB (inumber1, inumber2) : Tính hiệu số của hai số phức IMSUM (inumber1, inumber2,...) : Tính tổng của 2 đến 255 số phức INDEX (reference, row_num, column_num, area_num) : Tìm một giá trị trong một bảng (hoặc một mảng) nếu biết vị trí của nó trong bảng (hoặc mảng) này, dựa vào số thứ tự hàng và số thứ tự cột INDIRECT (ref_text, a1) : Trả về một tham chiếu từ chuỗi ký tự. Tham chiếu được trả về ngay tức thời để hiển thị nội dung của chúng - Cũng có thể dùng hàm INDIRECT khi muốn thay đổi tham chiếu tới một ô bên trong một công thức mà không cần thay đổi công thức đó INFO (info_text) : Trả về thông tin của môi trường hoạt động lúc đang làm việc với MS Excel INT (number) : Làm tròn một số xuống số nguyên gần nhất INTERCEPT (known_y's, known_x's) : Tìm điểm giao nhau của một đường thẳng với trục y bằng cách sử dụng các trị x và y cho trước INTRATE (settlement, maturity, investment, redemption, basis) : Tính lãi suất cho một chứng khoán đầu tư toàn bộ IPMT (rate, per, nper, pv, fv, type) : Trả về khoản thanh toán lãi cho một đầu tư dựa trên việc chi trả cố định theo kỳ và dựa trên lãi suất không đổi IRR (values, guess) : Tính lợi suất nội hàm cho một chuỗi các lưu động tiền mặt được thể hiện bởi các trị số IS... (value) : Gồm các hàm: ISBLANK, ISERR, ISERROR, ISLOGICAL, ISNA, ISNONTEXT, ISNUMBER, ISREF, ISTEXT. Dùng để kiểm tra dữ liệu trong Excel. Tất cả đều trả về giá trị TRUE nếu kiểm tra thấy đúng và FALSE nếu kiểm tra thấy sai ISEVEN (number) : Trả về TRUE nếu number là số chẵn, FALSE nếu number là số lẻ ISODD (number) : Trả về TRUE nếu number là số lẻ, FALSE nếu number là số chẵn ISPMT (rate, per, nper, pv) : Tính số tiền lãi đã trả tại một kỳ nào đó đối với một khoản vay có lãi suất không đổi, sau khi đã trừ số tiền gốc phải trả cho kỳ đó.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.