Thuế ứng dụng - GV Trịnh Quốc Hùng

ppt
Số trang Thuế ứng dụng - GV Trịnh Quốc Hùng 43 Cỡ tệp Thuế ứng dụng - GV Trịnh Quốc Hùng 814 KB Lượt tải Thuế ứng dụng - GV Trịnh Quốc Hùng 0 Lượt đọc Thuế ứng dụng - GV Trịnh Quốc Hùng 2
Đánh giá Thuế ứng dụng - GV Trịnh Quốc Hùng
4.6 ( 8 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

Giới thiệu học phần THUẾ ỨNG DỤNG GV: TRỊNH QUỐC HÙNG Mục tiêu môn học  Mô tả được những vấn đề chung về thuế  Thực hiện được việc tính thuế phải nộp đối với một số sắc thuế quan trọng như: o Thuế Xuất nhập khẩu o Thuế Tiêu thụ đặc biệt o Thuế Giá trị gia tăng o Thuế Thu nhập doanh nghiệp o Thuế Thu nhập cá nhân Mục tiêu môn học  Hiểu được nghĩa vụ, quyền lợi của người nộp thuế, cũng như các vấn đề liên quan đến quản lý thuế như: o Đăng ký thuế o Kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế o Hoàn thuế o Xử phạt vi phạm thuế o Khiếu nại thuế Tài liệu học tập Sách, giáo trình chính:  [1] Giáo trình Thuế, ĐH Công Nghiệp TPHCM. Tài liệu tham khảo:  [1] Luật thuế  [2] Các thông tư, nghị định thuế Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên  Thảo luận theo nhóm  Kiểm tra thường kỳ : làm bài tập lớn  Thi giữa học phần  Thi kết thúc học phần  Khác: theo yêu cầu của giảng viên  Thang điểm thi: Theo qui chế của trường Nội dung môn học  Chương 1: Tổng quan về thuế Việt Nam  Chương 2: Thuế Xuất nhập khẩu  Chương 3: Thuế Tiêu thụ đặc biệt  Chương 4: Thuế Giá trị gia tăng  Chương 5: Thuế Thu nhập doanh nghiệp  Chương 6: Thuế Thu nhập cá nhân  Chương 7: Các loại thuế khác CHƯƠNG 1 TOÅNG QUAN VEÀ THUEÁ VIEÄT NAM Mục tiêu môn học  Mô tả được một số khái niệm về thuế  Mô tả được cách phân loại thuế.  Hiểu rõ được mục tiêu của việc thu thuế  Mô tả được hệ thống thuế của Việt Nam hiện hành Noäi dung chöông 1 1.1 Khái niệm về thuế 1.2 Vai trò của thuế 1.3 Đặc điểm của thuế 1.4 Các yếu tố của một sắc thuế 1.5 Phân loại thuế 1.6 Quy trình kê khai - thủ tục thu nộp 1.7 Tác động của chính sách thuế đến nền kinh tế 1.1 Khaùi nieäm Trên giác độ người nộp thuế  Thuế là khoản đóng góp bắt buộc mà các tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ phải nộp cho nhà nước theo luật định để đáp ứng nhu cầu chi tiêu của Nhà nước. Trên giác độ cơ quan thu thuế  Thuế là khoản thu có tính bắt buộc đối với các thể nhân, pháp nhân trong xã hội, theo mức độ và thời hạn được pháp luật quy định, nhằm sử dụng cho mục đích chung của toàn xã hội. 1.1 Khaùi nieäm Thuế là khoản đóng góp bắt buộc của mỗi tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ đối với nhà nước theo luật định Thuế khác với Tiền phạt và Phí & Lệ phí? Tiền phạt là khoản tiền phải nộp khi một tổ chức hay cá nhân vi phạm pháp luật.  Phí và Lệ phí là khoản tiền phải trả khi một tổ chức, nhân có sử dụng dịch vụ của một tổ chức/cá nhân cả cơ quan nhà nước cá khác, kể 1.1 Khaùi nieäm - Phí là khoản thu nhằm thu hồi chi phí đầu tư cung cấp các dich cụ công cộng theo quy định của pháp luật VD: Phí kiểm dịch… - Lệ phí là khoản thu gắn liền với việc cung cấp trực tiếp các dịch vụ hành chính pháp lý của nhà nước… VD: lệ phí đăng ký kết hôn… 1.2 Vai troø cuûa thueá  Để tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.  Điều tiết nền kinh tế vĩ mô  Điều tiết thu nhập, tài sản  Nâng cao phúc lợi kinh tế và xã hội  Là công cụ thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh 1.3 Ñaëc ñieåm cuûa thueá Thueá coù 3 ñaëc ñieåm:  Tính baét buoäc phaûi noäp thueá  Tính khoâng hoaøn traû tröïc tieáp  Tính coá ñònh cuûa thueá 1.4 Caùc yeáu toá cuûa moät saéc thueá 1.4.1 Tên gọi 1.4.2 Người nộp thuế (đối tượng nộp thuế) 1.4.3 Cơ sở tính thuế (đối tượng tính thuế) 1.4.4 Thuế suất 1.4.5 Căn cứ tính thuế 1.4.1 Teân goïi  Ñaët teân theo ñoái töôïng tính thueá  Ñaët teân theo noäi dung 1.4.2 Người noäp thueá  Người nộp thuế là thể nhân hoặc pháp nhân có trách nhiệm trực tiếp nộp thuế cho nhà nước  Người nộp thuế khác với Người chịu thuế  Đối tượng nộp thuế khác với Đối tượng chịu thuế 1.4.3 Cơ sở tính thueá  Mỗi sắc thuế có một cơ sở tính thuế riêng  Cơ sở tính thuế thường thể hiện bằng đồng tiền  Cơ sở tính thuế còn gọi là đối tượng chịu thuế 1.4.4 Thueá suaát Thueá suaát goàm hai loaïi cô baûn:  Thueá suaát tuyeät ñoái: 1.000.000 ñ; 3.000.000 ñ  Thueá suaát töông ñoái (tyû leä): 6%, 10%, 25%.. Tuøy theo töøng loaïi thueá maø coù caùc thueá suaát khaùc nhau. 1.4.5 Căn cứ tính thueá  Là căn cứ để xác định mức thuế phải nộp theo quy định của Luật thuế  Căn cứ tính thuế đối với mỗi sắc thuế là cơ sở tính thuế (giá tính thuế) và thuế suất (tỷ lệ %)  Ví dụ: Thuế GTGT phải nộp Giá tính thuế của HHDV =Thuế suất 1.5 Phaân loaïi thueá 1.5.1 Phân loại theo cơ sở tính thuế 1.5.2 Phân loại theo cách thu thuế 1.5.3 Phân loại theo cách tính thuế 1.5.1 Phân loại theo cơ sở tính thuế  Thuế đánh trên thu nhập  Thuế thu nhập doanh nghiệp  Thuế thu nhập cá nhân  Thuế đánh trên tải sản  Thuế chuyển nhượng vốn, chyển nhượng BĐS  Thuế tài sản  Thuế đánh trên tiêu thụ  Thuế GTGT  Thuế Tiêu thụ đặc biệt 1.5.2 Phân loại theo cách thu thuế  Thuế trực thu  Thuế thu nhập doanh nghiệp  Thuế thu nhập cá nhân  Thuế chyển nhượng BĐS  Thuế gián thu  Thuế GTGT  Thuế Tiêu thụ đặc biệt 1.5.3 Phân loại theo cách tính thuế  Thuế tuyệt đối  Số thuế được tính và thu trên 1 đơn vị đối tượng chịu thuế  Thuế tỷ lệ  Số thuế được tính và thu trên giá trị của đối tượng chịu thuế. 1.6 Quy trình – Thuû tuïc thu noäp thueá  Keâ khai thuế  Noäp thueá Phaûi laäp ñuùng kyø haïn, noäp ñuùng thôøi haïn  Cheá ñoä mieãn giaûm thueá 1.7 Taùc ñoäng cuûa chính saùch thueá 1.7.1 Thueá taùc ñoäng leân giaù caû HHDV. 1.7.2 Thueá taùc ñoäng vaøo thu nhaäp caù nhaân 1.7.3 Thueá taùc ñoäng thöông maïi Quoác teá vaøo P: Giaù HH 1.7.1- Thueá taùc ñoäng leân giaù caû haøng hoùa, dòch vuï+ Giaù thò cạnh tröôøng maø Để Tröôùc ngöôøi mua traû tranh vaø D P’. khi coù baùn ñöôïc + Nhaø saûn xuaát chæ thu saûn thueá E’ñöôïc P’’ -Khi Nhaø phaåm, P’ thì E saûn nöôùc nhaø S’ S ñaùnh moät xuaát T laø E P khoaûn cuõng ñieåm thueá chòu laø T gaùnh P’ E’ =>giaù caân phaàn D moät ’ ’ taêng; (P thueá S’ S baèng caàu ngöôøi giaûm P’’); 0 vaø cung tieâu duøng Q: Soá löôïng Q’ Q SS: Ñöôøng giaûmthueá theo. chòu HH cung P: Giaù HH 1.7.1- Thueá taùc ñoäng leân giaù caû haøng hoùa, dòch vuï (tt) D P’ P’ P P’’ P’’ 0 SS: cung S’ S Ñöôøng *Tröôøng hôïp ñoä S’ doác E’ ñöôøng T S caàu DD lôùn, E gaùnh E’ naëng D thueá coù ’ xu höôùng löôïng Q’ Q Q: Soánghieâng veà HH Giaù 1 P saûn phaåm X P’ D E’ S’ P S SS: cung DD: Ñöôøng Ñöôøng S’ Thueá S E D Q =Q’ Neáu ñöôøng caàu thaúng ñöùng (khoâng co giaõn – haøng hoùa thieát yeáu), thì ngöôøi tieâu duøng gaùnh Q (Soá chòu thuế hoaøn toaøn löôïng saûn 1.7.1 Thueá taùc ñoäng leân giaù caû HHDV Như vậy: Tyû troïng chòu thueá ngöôøi tieâu duøng vaø nhaø xuaát tuøy thuoäc quan cung caàu cuûa haøng treân thò tröôøng. cuûa saûn heä hoùa 1.7.1 Thueá taùc ñoäng leân giaù caû HHDV Neáu ñöôøng caàu naèm ngang (hoaøn toaøn co giaõn) thì gaùnh naëng thueá seõ do ngöôøi saûn xuaát chòu hoaøn toaøn. Giaù 1 saûn phaåm D X P’ S’ S E’ Thue á P D E S’ S Q= Q’ Q (Soá löôïng saûn phaåm X) 1.7.2 Thueá taùc ñoäng vaøo thu nhaäp caù nhaân Ñaây chính laø thueá thu nhaäp caù nhaân vôùi thueá suaát luõy tieán töøng phaàn. Thueá taêng cuøng vôùi möùc thu nhaäp cuûa caù nhaân. Chính phuû thu cuûa ngöôøi giaøu theo tyû leä cao hôn so vôùi ngöôøi ngheøo. Thu nhaäp sau thueá C F H E G D B A 45 Oo A Thu nhaäp tröôùc 1.7.2 Thueá taùc ñoäng vaøo thu nhaäp caù nhaân  Ñöôøng OBC vôùi ñoä doác 450 seõ töông öùng vôùi tröôøng hôïp khoâng ñaùnh thueá.  Möùc thu nhaäp tröôùc khi ñaùnh thueá OA treân truïc hoaønh töông öùng vôùi möùc thu nhaäp nhö vaäy treân truïc tung sau khi ñaùnh thueá OA, vaø ñoù chính laø khoaûng thu nhaäp döôùi ngöôõng chòu thueá.  Neáu thueá suaát ñoái vôùi möùc thu nhaäp bò ñaùnh thueá laø khoâng ñoåi (khoâng luõy tieán) thì möùc thu nhaäp caù nhaân laø ñöôøng OBDEF thaáp hôn ñöôøng OBC vaø thu nhaäp caøng cao thì phaûi chòu thueá nhieàu hôn. 1.7.3 Thueá taùc ñoäng vaøo TM quoác teá X treân thò tröôøng Quoác teá ôû möùc giaù P. Ngöôøi tieâu duøng trong nöôùc muoán mua Qd. Ñieåm caân baèng taïi G treân ñöôøng caàu, caân ñoái hieäu quaû saûn xuaát, caùc Coâng ty noäi ñòa chæ muoán saûn xuaát Qs haøng hoùa X ñeå baùn taïi möùc giaù naøy, ñieåm caân baèng taïi C treân ñöôøng cung. Söï cheânh leäch giöõa möùc cung trong nöôùc Qs vôùi möùc caàu trong nöôùc Qd laø löôïng haøng hoùa X nhaäp khaåu. Giaù 1 haøng hoùa X D O E P' T Thueá NK C P S I F H Löôïng NKsau thueá Giaù quoác teá coäng thueá nhaäp khaåu G Giaù quoác teá Löôïng nhaäp khaåu tröôùc Qd’ O Qs Qs’ thueá Löôïng hhoùa X D Qd 1.7.3 Thueá taùc ñoäng vaøo TM quoác teá Giaû söû Nhaø nöôùc ñaùnh thueá nhaäp khaåu laø T. Ngöôøi NK phaûi maát vôùi giaù P’ ñeå mua haøng hoùa X keå caû tieàn ñoùng thueá (P’ = P + T). Ngöôøi nhaäp khaåu saün saøng baùn moät löôïng baát kyø haøng hoùa X ôû thò tröôøng trong nöôùc vôùi giaù laø P’. AÛnh höôûng cuûa thueá quan laøm naâng giaù noäi ñòa leân cao hôn so vôùi giaù quoác teá. Nhö vaäy, söï keát hôïp cuûa vieäc taêng saûn xuaát noäi ñòa vaø giaûm tieâu duøng noäi ñòa seõ laøm giaûm haøng hoùa nhaäp khaåu (töø QsQd xuoáng coøn Qs’Qd’) 1.7.3 Thueá taùc ñoäng vaøo TM quoác teá Tröôùc khi ñaùnh thueá (giaû ñònh neáu khoâng coù thueá)  Ñaùnh thueá E’ : ñieåm caân baèng môùi DD laø ñöôøng caàu veà haøng hoùa X. SS laø ñöôøng cung haøng hoùa X. Tröôùc khi coù thueá thì E laø ñieåm caân baèng. Khi Nhaø nöôùc ñaùnh moät khoaûn thueá laø T + giaù taêng; + caàu giaûm vaø cung giaûm theo. + ñöôøng cung SS thaønh S’S’ + E’ ñieåm caân baèng môùi. 1.7.3 Thueá taùc ñoäng vaøo TM quoác teá Do coù thueá T Khi ñoù: + Giaù thò tröôøng maø ngöôøi mua traû P’. + Nhaø saûn xuaát chæ thu ñöôïc P’’ + Nhaø nöôùc thu ñöôïc thueá laø T ( T = P’ – P’’). + Nhö vaäy, nhaø saûn xuaát chòu thueá (P – P’’); ngöôøi tieâu duøng chòu thueá (P’ – P); vaø (P’ – P’’) laø thueá nhaø nöôùc thu ñöôïc. Tyû troïng chòu thueá cuûa ngöôøi tieâu duøng vaø nhaø saûn xuaát tuøy thuoäc quan heä cung caàu cuûa haøng hoùa treân thò tröôøng. 1.7.3 Thueá taùc ñoäng vaøo TM quoác teá  Neáu ñöôøng caàu thaúng ñöùng (hoaøn toaøn khoâng co giaõn) thì thueá ñaùnh vaøo saûn phaåm tieâu duøng seõ do ngöôøi tieâu duøng gaùnh chòu hoaøn toaøn. Giaù 1 P saûn phaåm X P’ D E’ S’ P S S’ Thueá S E D Q =Q’ Q (Soá löôïng saûn www.themegallery.com
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.