Thực trạng mức độ đáp ứng nhu cầu xã hội đối với sinh viên chuyên sâu Thể dục trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội

pdf
Số trang Thực trạng mức độ đáp ứng nhu cầu xã hội đối với sinh viên chuyên sâu Thể dục trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội 4 Cỡ tệp Thực trạng mức độ đáp ứng nhu cầu xã hội đối với sinh viên chuyên sâu Thể dục trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội 631 KB Lượt tải Thực trạng mức độ đáp ứng nhu cầu xã hội đối với sinh viên chuyên sâu Thể dục trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội 0 Lượt đọc Thực trạng mức độ đáp ứng nhu cầu xã hội đối với sinh viên chuyên sâu Thể dục trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội 0
Đánh giá Thực trạng mức độ đáp ứng nhu cầu xã hội đối với sinh viên chuyên sâu Thể dục trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội
4 ( 3 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

64 THEÅ DUÏC THEÅ THAO QUAÀN CHUÙNG VAØ TRÖÔØNG HOÏC Thöïc traïng möùc ñoä ñaùp öùng nhu caàu xaõ hoäi ñoái vôùi sinh vieân chuyeân saâu Theå duïc tröôøng Ñaïi hoïc Sö phaïm Theå duïc theå thao Haø Noäi ThS. Leâ Ngoïc Vinh; ThS. Leâ Thò Vaân Trang; ThS. Mai Thò Ngoaõn Q TOÙM TAÉT: Nghieân cöùu thöïc traïng nhu caàu xaõ hoäi ñoái vôùi sinh vieân (SV) chuyeân saâu Theå duïc (TD) tröôøng Ñaïi hoïc Sö phaïm Theå duïc theå thao Haø Noäi (ÑHSPTDTTHN) töø ñoù, nhaø tröôøng tieán haønh chænh söûa, boå sung noäi dung chöông trình ñaøo taïo, xaây döïng noäi dung ngoaïi khoùa cho SV sao cho saùt vôùi yeâu caàu ngheà nghieäp, nhaát laø ñoái vôùi tröôøng hoïc caùc caáp. Gaén ñaøo taïo vôùi nhu caàu söû duïng ñaùp öùng yeâu caàu ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc coù trình ñoä cao veà theå duïc theå thao (TDTT) cho ñaát nöôùc. Töø khoùa: sinh vieân chuyeân saâu theå duïc, nhu caàu xaõ hoäi. ABSTRACT: Research on the status of social needs for students in intensive education physical training and sports University of Hanoi since then, the school edited and added content of training program, content development extracurricular activities for students are close to professional requirements, especially for schools of all levels. To combine training with demands to meet the requirements of training human resources with high levels of physical training and sports for the country. Keywords: intensive student fitness, social needs. 1. ÑAËT VAÁN ÑEÀ Giaùo duïc laø neàn taûng cô baûn ñeå phaùt trieån coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù ñaát nöôùc, taïo ra nhieàu vieäc laøm cho ngöôøi lao ñoäng. Ñaàu tö cho giaùo duïc laø ñaàu tö cho söï phaùt trieån. Baát cöù quoác gia naøo muoán ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu ñeà ra caàn phaûi phaùt trieån giaùo duïc, bôûi vì giaùo duïc gaén vôùi vieäc ñaøo taïo con ngöôøi, nhaân toá quan troïng nhaát trong caùc nguoàn löïc ñeå phaùt trieån ñaát nöôùc. Noäi dung chöông trình cuûa baát kyø cô sôû ñaøo taïo ñaïi hoïc naøo cuõng caàn ñöôïc ñònh kyø boå sung, ñieàu chænh (AÛnh minh hoïa) döïa treân cô sôû tham khaûo caùc yù kieán phaûn hoài töø caùc nhaø tuyeån duïng lao ñoäng nhaèm ñaùp öùng nhu caàu nguoàn nhaân löïc phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi cuûa ñòa phöông hoaëc caû nöôùc. Ñaây cuõng laø yeâu caàu baét buoäc khi xaây döïng, ñieàu chænh, boå sung cô sôû ñaøo taïo trong cô sôû giaùo duïc ñaïi hoïc. Tröôøng ÑHSPTDTTHN ñaõ coù söï nghieân cöùu, phoái hôïp vôùi caùc cô sôû ñaøo taïo ngoaøi nhaø tröôøng, phoûng vaán caùc cô quan tuyeån duïng, SV ñaõ toát nghieäp ñi laøm veà vieäc söû duïng kieán thöùc ñaõ hoïc coù phuø hôïp vôùi thöïc tieãn ôû ñòa phöông, cô sôû. Töø ñoù, nhaø tröôøng tieán haønh chænh söûa, boå sung noäi dung chöông trình ñaøo taïo, khuyeán khích caùc ñôn vò tröïc thuoäc toå chöùc ngoaïi khoùa cho SV sao cho saùt vôùi yeâu caàu ngheà nghieäp, nhaát laø ñoái vôùi tröôøng hoïc caùc caáp, gaén ñaøo taïo vôùi nhu caàu söû duïng, traùnh laõng phí nguoàn löïc. Xuaát phaùt töø nhöõng lyù do treân chuùng toâi löïa choïn nghieân cöùu: “Thöïc traïng möùc ñoä ñaùp öùng nhu caàu xaõ hoäi ñoái vôùi sinh vieân moân chuyeân saâu Theå duïc tröôøng ÑHSPTDTTHN”. Trong quaù trình nghieân cöùu chuùng toâi söû duïng caùc SOÁ 6/2019 KHOA HOÏC THEÅ THAO THEÅ DUÏC THEÅ THAO QUAÀN CHUÙNG VAØ TRÖÔØNG HOÏC phöông phaùp sau: phaân tích vaø toång hôïp taøi lieäu, phoûng vaán, quan saùt sö phaïm vaø toaùn hoïc thoáng keâ. 2. KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU 2.1. Keát quaû phoûng vaán cöïu SV chuyeân saâu TD veà vieäc laøm sau khi toát nghieäp Ñeå thaáy ñöôïc möùc ñoä ñaùp öùng nhu caàu xaõ hoäi veà nhöõng kieán thöùc cuûa moân chuyeân saâu TD ñaõ hoïc ñöôïc trong nhaø tröôøng, chuùng toâi tieán haønh phoûng vaán baèng phieáu hoûi 127/182 cöïu SV chuyeân saâu TD tröôøng ÑHSPTDTTHN töø khoùa 40 - khoùa 45 vaø 26 ñôn vò söû duïng lao ñoäng (caâu laïc boä theå thao, tröôøng ñaïi hoïc, cao ñaúng, tröôøng phoå thoâng, trung taâm TDTT ôû thaønh phoá, quaän, huyeän, xaõ, phöôøng vaø thò traán) treân ñòa baøn Haø Noäi. Keát quaû ñöôïc trình baøy taïi baûng 1: Phaân tích keát quaû ôû baûng 1 cho thaáy: chæ coù 18.89 % cöïu SV chuyeân saâu TD chöa xin ñöôïc vieäc khi ra tröôøng. Coøn laïi, coù 81.11 % cöïu SV coù vieäc laøm, trong ñoù thôøi gian töø 1 - 6 thaùng sau khi toát nghieäp laø 15.53 %; töø 7 - 12 thaùng laø 35.92 %; töø 13 - 24 thaùng laø 31.07 %; sau 24 thaùng coù 14.56 % vaø 2.91 % SV ñöôïc ñôn vò tuyeån duïng trong khi ñang theo hoïc. Ñieàu naøy chöùng toû caùc ñôn vò tuyeån duïng coù nhu caàu lôùn ñoái vôùi SV chuyeân saâu TD. 2.2. Keát quaû phoûng vaán ñôn vò coâng taùc cuûa SV chuyeân saâu TD sau khi toát nghieäp ra tröôøng Ñeå thaáy ñöôïc thöïc traïng ñôn vò tuyeån duïng yeâu caàu 65 caùc noäi dung cuûa moân TD trong coâng vieäc. Chuùng toâi tieán haønh phoûng vaán laõnh ñaïo, phuï traùch lónh vöïc GDTC trong caùc ñôn vò coâng taùc cuûa cöïu SV chuyeân saâu TD. Keát quaû phoûng vaán ñöôïc trình baøy taïi baûng 2: Phaân tích keát quaû ôû baûng 2 cho thaáy: ñôn vò thu huùt nhieàu cöïu SV chuyeân saâu TD laøm vieäc laø caùc tröôøng phoå thoâng chieám tyû leä 50.49 %; ñaïi hoïc, cao ñaúng, trung hoïc chuyeân nghieäp 17.48 %; cô quan haønh chính 10.69 %; caùc ñôn vò khaùc chieám tyû leä ít hôn. Ñieàu naøy theå hieän, SV chuyeân saâu TD ra tröôøng coù taâm lyù muoán laøm vieäc taïi caùc tröôøng trong heä thoáng giaùo duïc vôùi hy voïng vaøo bieân cheá ñeå oån ñònh coâng taùc vaø nhu caàu tuyeån duïng cuûa tröôøng hoïc caùc trong khu vöïc Haø Noäi vaãn raát lôùn. 2.3. Keát quaû phoûng vaán lónh vöïc coâng taùc cuûa cöïu SV chuyeân saâu TD Chuùng toâi tieáp tuïc tieán haønh phoûng vaán lónh vöïc coâng taùc cuûa SV chuyeân saâu TD sau khi toát nghieäp ñeå laøm roõ hôn caùc noäi dung cuûa moân TD ñaõ ñöôïc söû duïng trong caùc cô quan, ñôn vò. Keát quaû ñöôïc trình baøy ôû baûng 3: Phaân tích keát quaû ôû baûng 3 cho thaáy: Lónh vöïc GDTC vaø TDTT tröôøng hoïc coù nhieàu cöïu SV chuyeân saâu TD laøm vieäc, chieám tyû leä laø 67.96 %; TD, theå thao quaàn chuùng chieám tyû leä laø 14.56 %; caùc lónh vöïc khaùc chieám tyû leä ít hôn. Tuy nhieân, vaãn coù 5.83 % cöïu SV chuyeân saâu TD khoâng tìm ñöôïc vieäc laøm ñuùng Baûng 1. YÙ kieán phaûn hoài cuûa cöïu SV chuyeân saâu TD tröôøng ÑHSPTDTTHN veà vieäc laøm sau khi toát nghieäp (n = 127) STT 1 2 Noäi dung phoûng vaán Chöa coù vieäc laøm (n1 = 24) Soá löôïng 24 Soá löôïng 103 Sau khi toát nghieäp Sau khi toát nghieäp töø 1 - 6 thaùng töø 7 - 12 thaùng SL % SL % 16 15.53 15 14.56 Coù vieäc laøm (n2 = 103) Sau khi toát nghieäp töø 13 - 24 thaùng SL % 32 31.07 Tyû leä % 18.89 Tyû leä % 81.11 Toát nghieäp sau 24 thaùng SL % 37 35.92 Ñôn vò tuyeån duïng ñaët haøng SL % 03 2.91 Baûng 2. YÙ kieán phaûn hoài cuûa ñôn vò cöïu SV chuyeân saâu TD coâng taùc (n = 103) STT 1 2 3 4 5 6 Noäi dung Tröôøng phoå thoâng Ñaïi hoïc, Cao ñaúng, Trung hoïc chuyeân nghieäp Caâu laïc boä theå thao Cô quan haønh chính (xaõ, phöôøng, thò traán, huyeän, tænh) Löïc löôïng vuõ trang Doanh nghieäp (coâng ty, xí nghieäp…) Toång soá KHOA HOÏC THEÅ THAO SOÁ 6/2019 n 52 18 10 11 06 06 103 Keát quaû Tæ leä% 50.49 17.48 9.71 10.69 5.83 5.83 100 66 THEÅ DUÏC THEÅ THAO QUAÀN CHUÙNG VAØ TRÖÔØNG HOÏC chuyeân moân. Nhö vaäy, ñeå taêng cô hoäi tìm vieäc laøm cho SV, cô sôû ñaøo taïo moân chuyeân saâu TD vaø caùc noäi dung ngoaïi khoùa caàn chuù troïng, öu tieân vaøo caùc lónh vöïc giaùo duïc theå chaát (GDTC), TDTT tröôøng hoïc vaø TDTT quaàn chuùng. 2.4. Caùc noäi dung moân chuyeân saâu TD ñöôïc cöïu SV söû duïng khi laøm vieäc Ñeå thaáy ñöôïc thöïc traïng söû duïng caùc noäi dung cuï theå cuûa moân TD trong coâng taùc, luaän aùn tieáp tuïc tieán haønh phoûng vaán 70 cöïu SV chuyeân saâu TD tham gia giaûng daïy/103 ngöôøi. Keát quaû ñöôïc trình baøy treân baûng 4: Phaân tích keát quaû ôû baûng 4 cho thaáy: Noäi dung ñöôïc söû duïng nhieàu trong giaûng daïy nhö TD phaùt trieån chung chieám tyû leä laø 100 %, Ñoäi hình ñoäi nguõ chieám tyû leä laø 81.43 %; TD Aerobic hay TD coå ñoäng cuøng chieám tyû leä laø 74.29 %; caùc noäi dung khaùc chieám tyû leä ít hôn. Vì vaäy, caàn öu tieân taêng cöôøng thôøi löôïng cho caùc noäi dung naøy vaø xaây döïng noäi dung ngoaïi khoùa cuï theå cho SV taäp luyeän. Hôn nöõa, caùc noäi dung môùi, hieän ñaïi nhöng chöa ñöôïc moïi ngöôøi bieát ñeán nhieàu caàn caäp nhaät, boå sung vaø tuyeân truyeàn kòp thôøi ñeå phaùt trieån, taïo thaønh phong traøo saâu roäng khoâng nhöõng ôû trong lónh vöïc GDTC vaø TDTT tröôøng hoïc maø coøn ñöôïc phoå bieán ra toaøn xaõ hoäi nhaèm taêng cöôøng söùc khoûe cho nhaân daân, ngöôøi lao ñoäng. 2.5. Thöïc traïng ñôn vò söû duïng lao ñoäng yeâu caàu veà caùc noäi dung cuï theå cuûa moân TD Ñoåi môùi noäi dung chöông trình moân hoïc theo thöïc tieãn ngheà nghieäp nhaèm ñaùp öùng nhu caàu veà chuyeân moân cho caùc ñôn vò thuoäc khu vöïc Haø Noäi vaø caû nöôùc. Ñoàng thôøi, xu theá ñaøo taïo phaûi ñaùp öùng yeâu caàu cuûa xaõ hoäi vaø SV deã coù cô hoäi vieäc laøm hôn khi toát nghieäp ra tröôøng. Vì vaäy, boä moân TD tröôøng ÑHSPTDTTHN coù söï phoái hôïp, nghieân cöùu trong vieäc bieân soaïn, söûa ñoåi, boå sung, hoaøn thieän chöông trình moân hoïc vôùi caùc cô sôû ñaøo taïo ngoaøi nhaø tröôøng nhö caùc tröôøng ñaïi hoïc TDTT, thaêm doø thoâng qua phoûng vaán SV ñang Baûng 3. YÙ kieán phaûn hoài veà lónh vöïc coâng taùc cuûa SV chuyeân saâu TD sau toát nghieäp (n = 103) STT 1 2 3 4 5 6 7 Noäi dung GDTC vaø TDTT tröôøng hoïc TDTT quaàn chuùng Kinh doanh theå thao Quaûn lyù TDTT Truyeàn thoâng, söï kieän theå thao Huaán luyeän theå thao Laøm vieäc khoâng ñuùng chuyeân moân Toång soá Keát quaû n 70 15 03 02 03 04 06 103 Tæ leä% 67.96 14.56 2.91 1.94 2.91 3.88 5.83 100 Baûng 4. YÙ kieán phaûn hoài noäi dung chuyeân saâu TD ñöôïc söû duïng trong coâng taùc sau toát nghieäp cuûa cöïu SV (n = 70) STT I 1 2 3 II 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Caùc noäi dung moân chuyeân saâu TD ñöôïc söû duïng trong coâng taùc Nhoùm TD phaùt trieån chung Caùc baøi taäp TD phaùt trieån chung Ñoäi hình ñoäi nguõ TD ñoàng dieãn Nhoùm TD thi ñaáu TD duïng cuï Xaø ñôn Xaø keùp TD töï do Nhaûy choáng Xaø leäch Caàu thaêng baèng Voøng treo Ngöïa voøng TD thaåm myõ TD Aerobic TD coå ñoäng TD theå hình Caùc noäi dung khaùc Soá löôïng Tæ leä% 70 57 18 100 81.43 25.71 33 36 15 12 04 00 00 00 47.14 51.43 21.43 17.14 5.71 0.00 0.00 0.00 52 52 24 12 74.29 74.29 34.29 17.14 SOÁ 6/2019 KHOA HOÏC THEÅ THAO THEÅ DUÏC THEÅ THAO QUAÀN CHUÙNG VAØ TRÖÔØNG HOÏC 67 Baûng 5. YÙ kieán phaûn hoài cuûa ñôn vò tuyeån duïng veà caùc noäi dung moân TD (n = 26) STT I 1 2 3 II 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 YÙ kieán phaûn hoài cuûa ñôn vò tuyeån duïng veà caùc noäi dung moân TD Nhoùm TD phaùt trieån chung Caùc baøi taäp TD phaùt trieån chung Ñoäi hình ñoäi nguõ TD ñoàng dieãn Nhoùm TD thi ñaáu TD duïng cuï Xaø ñôn Xaø keùp TD töï do Nhaûy choáng Xaø leäch Caàu thaêng baèng Voøng treo Ngöïa voøng TD thaåm myõ TD Aerobic TD coå ñoäng TD theå hình Caùc noäi dung khaùc theo hoïc, SV ñaõ toát nghieäp. Ñaëc bieät laø tìm hieåu, ñieàu tra caùc cô quan tuyeån duïng veà vieäc söû duïng nhöõng noäi dung moân TD coù phuø hôïp vôùi thöïc tieãn ôû ñòa phöông, ñôn vò. Töø nhöõng vaán ñeà treân, ngoaøi vieäc tham khaûo taøi lieäu chuyeân moân, chuùng toâi tieán haønh tham khaûo yù kieán caùc ñôn vò tuyeån duïng veà vieäc yeâu caàu caùc noäi dung cuï theå cuûa moân TD, thoâng qua phoûng vaán laõnh ñaïo, phuï traùch coâng taùc GDTC vaø TDTT tröôøng hoïc cuûa caùc ñôn vò naøy. Keát quaû trình baøy ôû baûng 5: Phaân tích keát quaû baûng 5 cho thaáy: ñôn vò tuyeån duïng yeâu caàu caùc noäi dung cuï theå cuûa TD nhö baøi taäp TD phaùt trieån chung chieám tyû leä laø 100 %; TD Aerobic, Ñoäi hình ñoäi nguõ cuøng chieám tyû leä laø 88.46 Soá löôïng Tæ leä% 26 23 08 100 88.46 30.77 07 06 03 03 03 00 00 00 26.92 23.08 11.54 11.54 11.54 0.00 0.00 0.00 23 19 09 03 88.46 73.08 34.62 11.54 % hay TD coå ñoäng chieám tyû leä laø 73.08 %. Ngoaøi ra, caùc noäi dung khaùc nhö TD ñoàng dieãn, TD theå hình cuõng ñöôïc söû duïng nhieàu. 3. KEÁT LUAÄN Cöïu SV chuyeân saâu TD tröôøng ÑHSPTDTTHN ra tröôøng chuû yeáu laøm vieäc ôû caùc tröôøng thuoäc heä thoáng giaùo duïc, ñieàu ñoù theå hieän taâm lyù muoán ñöôïc vaøo bieân cheá, oån ñònh coâng vieäc vaø nhu caàu tuyeån duïng cuûa caùc tröôøng ôû khu vöïc Haø Noäi vaãn raát lôùn. SV chuyeân saâu TD chuû yeáu söû duïng caùc baøi taäp TD phaùt trieån chung, TD nhòp ñieäu, Ñoäi hình ñoäi nguõ hay TD coå ñoäng trong coâng vieäc, ñieàu naøy hoaøn toaøn phuø hôïp vôùi yù kieán phaûn hoài cuûa ñôn vò tuyeån duïng. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Boä GD-ÑT (2014), Vaên baûn hôïp nhaát soá 06/2014/VBHN-BGDÑT, ngaøy 04/3/2014 Veà hôïp nhaát Quyeát ñònh soá 65/2007/QÑ-BGDÑT, ngaøy 01/11/2007 vaø Thoâng tö soá 37/2012/TT-BGDÑT, ngaøy 30/10/2012 söûa ñoåi, boå sung moät soá ñieàu veà tieâu chuaån ñaùnh giaù chaát löôïng giaùo duïc tröôøng ñaïi hoïc. 2. Boä GD-ÑT(2015), Thoâng tö soá 07/2015/TT-BGDÑT, ngaøy 16/6/2015 cuûa Boä tröôûng BGD&ÑT Veà vieäc ban haønh khoái löôïng kieán thöùc toái thieåu veà naêng löïc ngöôøi hoïc phaûi ñaït ñöôïc sau khi toát nghieäp. 3. Nguyeãn Ñöùc Chính, Nguyeãn Phöông Nga, Leâ Ñöùc Ngoïc, Traàn Höõu Hoan, Jonh J McDonald (2002), Kieåm ñònh chaát löôïng trong giaùo duïc ñaïi hoïc, Nxb Ñaïi hoïc Quoác gia Haø Noäi, Haø Noäi. 4. Nguyeãn Maïnh Huøng (2015) “Ñaùnh giaù söï höùng thuù ñoái vôùi moân TD duïng cuï cuûa SV khoa GDTC tröôøng Ñaïi hoïc Vinh”, Taïp chí Khoa hoïc theå thao (3), Vieän Khoa hoïc TDTT, Haø Noäi, tr. 45 - 47. 5. Nguyeãn Hieán Leâ (2003), Töï hoïc moät nhu caàu thôøi ñaïi, Nxb Vaên hoùa thoâng tin, Haø Noäi, tr 14, 28. Nguoàn baøi baùo: trích töø ñeà taøi nghieân cöùu khoa hoïc caáp tröôøng: “Thöïc traïng möùc ñoä ñaùp öùng nhu caàu xaõ hoäi ñoái vôùi SV moân chuyeân saâu TD tröôøng ÑHSPTDTTHN” naêm 2017. (Ngaøy Toøa soaïn nhaän ñöôïc baøi: 14/9/2019; ngaøy phaûn bieän ñaùnh giaù: 8/11/2019; ngaøy chaáp nhaän ñaêng: 16/12/2019) KHOA HOÏC THEÅ THAO SOÁ 6/2019
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.