THÔNG BÁO Số: 317/TB-VPCP

pdf
Số trang THÔNG BÁO Số: 317/TB-VPCP 2 Cỡ tệp THÔNG BÁO Số: 317/TB-VPCP 158 KB Lượt tải THÔNG BÁO Số: 317/TB-VPCP 0 Lượt đọc THÔNG BÁO Số: 317/TB-VPCP 1
Đánh giá THÔNG BÁO Số: 317/TB-VPCP
4.9 ( 21 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2010 Số: 317/TB-VPCP THÔNG BÁO Ý KIẾN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP CỦA BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG NHÀ QUỐC HỘI Ngày 8 tháng 12 năm 2010 tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo xây dựng Nhà Quốc hội. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Công an, Văn phòng Quốc hội, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Văn phòng Chính phủ, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới). Sau khi nghe báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới) và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau: 1. Bộ Xây dựng chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới) báo cáo tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà Quốc hội tại các cuộc họp của Ban Chỉ đạo xây dựng Nhà Quốc hội. 2. Viện Khoa học Xã hội Việt Nam hoàn thiện phương án thiết kế trưng bày di tích, di vật khảo cổ học trong khu vực tầng hầm của Nhà Quốc hội trong tháng 12 năm 2010. 3. Bộ Xây dựng làm việc với Viện Khoa học Xã hội Việt Nam để rà soát lại tính pháp lý của việc khai quật khảo cổ học khu vực xây dựng nơi đỗ xe ngầm tại lô E, hạng mục đường hầm và trạm đặt máy phát điện dự phòng, bảo đảm phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật về di sản văn hóa. 4. Văn phòng Quốc hội, Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Viện Khoa học Xã hội Việt Nam hoàn thành kế hoạch đấu thầu các phần việc đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại công văn số 855/TTg-KTN ngày 25 tháng 5 năm 2010 về kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà Quốc hội trong tháng 12 năm 2010 để Bộ Xây dựng tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. 5. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp Bộ Ngoại giao, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ban Quản lý Lăng Chủ tịnh Hồ Chí Minh lập phương án và tổ chức thực hiện di dời các đơn vị để bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới) triển khai xây dựng nơi đỗ xe ngầm tại lô E, hạng mục đường hầm và trạm đặt máy phát điện dự phòng của Nhà Quốc hội; bảo đảm phù họp với các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. 6. Bộ Xây dựng chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới) thực hiện công tác đấu thầu các hạng mục theo kế hoạch đấu thầu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại công văn số 855/TTg-KTN ngày 25 tháng 5 năm 2010 về kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà Quốc hội. 7. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới) chủ động thuê địa điểm làm việc cho Ban Quản lý, phù hợp với quy định hiện hành. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, địa phương liên quan biết, thực hiện/ Nơi nhận: - Thủ tướng Chính phủ, PTT Hoàng Trung Hải; - Các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; - Viện Khoa học Xã hội Việt Nam; - Văn phòng Quốc hội; - UBND thành phố Hà Nội; - BQL Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; - BQL DA ĐTXD Nhà QH và HT Ba Đình (mới); - VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: KGVX, KTTH, TH, Cổng TTĐT; Lưu: VT, KTN (3). 27 KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM Văn Trọng Lý
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.