thiết kế hệ thống điện nông thôn, chương 8

pdf
Số trang thiết kế hệ thống điện nông thôn, chương 8 6 Cỡ tệp thiết kế hệ thống điện nông thôn, chương 8 64 KB Lượt tải thiết kế hệ thống điện nông thôn, chương 8 2 Lượt đọc thiết kế hệ thống điện nông thôn, chương 8 0
Đánh giá thiết kế hệ thống điện nông thôn, chương 8
4.8 ( 20 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

C¸ch ®iÖn vµ phô kiÖn ®-êng d©y chương 8: 3-2.1. Bè trÝ c¸ch ®iÖn - §ì d©y dÉn t¹i c¸c vÞ trÝ cét ®ì ®-êng d©y trung ¸p cã thÓ dïng c¸ch ®iÖn ®øng hoÆc chuçi ®ì tuú theo ®-êng kÝnh d©y dÉn vµ yªu cÇu chÞu lùc ®èi víi c¸ch ®iÖn. - Khi ®ì d©y dÉn b»ng c¸ch ®iÖn ®øng nªn bè trÝ nh- sau : + T¹i c¸c vÞ trÝ ®ì th¼ng dïng 1 c¸ch ®iÖn ®øng ®ì 1 d©y dÉn. + T¹i c¸c vÞ trÝ ®ì v-ît ®-êng giao th«ng hoÆc v-ît c¸c ®-êng d©y kh¸c dïng 2 c¸ch ®iÖn ®øng ®Æt ngang tuyÕn. + T¹i c¸c vÞ trÝ ®ì gãc nhá, ®ì th¼ng trªn ®-êng d©y trung ¸p cã trung tÝnh c¸ch ly ®i chung víi ®-êng d©y h¹ ¸p dïng 2 c¸ch ®iÖn ®øng ®Æt däc tuyÕn. + Trªn c¸c ®-êng d©y trung ¸p cã trung tÝnh trùc tiÕp nèi ®Êt ®i chung víi ®-êng d©y h¹ ¸p cho phÐp dïng 1 c¸ch ®iÖn ®øng ®ì 1 d©y dÉn. - Khi sö dông c¸ch ®iÖn chuçi ®ì cho ®-êng d©y th× bè trÝ mçi d©y dÉn 1 chuçi ®ì. - §èi víi c¸c ®-êng d©y cã tiÕt diÖn d©y dÉn tõ 240mm2 trë lªn nãi chung ho¨c tõ 120mm2 trë lªn t¹i khu vùc chÞu ¶nh h-ëng trùc tiÕp cña giã b·o nªn dïng c¸ch ®iÖn chuçi ®ì ®Ó ®ì d©y dÉn. - T¹i c¸c vÞ trÝ nÐo cuèi, nÐo gãc, nÐo th¼ng, víi d©y dÉn cã tiÕt diÖn tõ 70mm2 trë lªn ph¶i dïng c¸ch ®iÖn chuçi nÐo ®Ó nÐo d©y dÉn. - T¹i c¸c vÞ trÝ cét ®ì v-ît, nÐo v-ît cã chiÒu cao trªn 40m ph¶i dïng hai chuçi ®ì hoÆc hai chuçi nÐo ®Ó ®ì hoÆc nÐo d©y dÉn vµ ph¶i t¨ng thªm mét b¸t c¸ch ®iÖn cho mçi ®o¹n 10m cét t¨ng thªm. 3-2.2. Lùa chän lo¹i c¸ch ®iÖn - C¸ch ®iÖn ®øng ®-îc lùa chän theo cÊp ®iÖn ¸p cña l-íi ®iÖn: c¸ch ®iÖn 38,5kV cho c¸c ®-êng d©y 35kV vµ c¸ch ®iÖn 24kV cho c¸c ®-êng d©y 22kV. - C¸ch ®iÖn ®øng ®-îc sö dông lµ lo¹i c¸ch ®iÖn gèm hoÆc thuû tinh víi c¸c tiªu chuÈn kü thuËt ®-îc nªu trong TCVN-4759-1993 vµ TCVN5851-1994. Tr-êng hîp c«ng tr×nh ®i qua khu vùc « nhiÔm, sö dông lo¹i c¸ch ®iÖn chèng s-¬ng muèi . - §èi víi c¸c chuçi ®ì vµ chuçi nÐo cã thÓ sö dông lo¹i c¸ch ®iÖn chuçi bao gåm c¸c b¸t gèm hoÆc thuû tinh hoÆc chuçi liÒn b»ng composit. - Khi sö dông c¸ch ®iÖn chuçi gåm c¸c b¸t gèm hoÆc thuû tinh th× sè l-îng b¸t c¸ch ®iÖn ®-îc lùa chän phô thuéc vµo ®iÖn ¸p lµm viÖc, møc ®é « nhiÔm m«i tr-êng vµ ®Æc tÝnh kü thuËt cña c¸ch ®iÖn: + Víi c¸c b¸t c¸ch ®iÖn cã chiÒu dµi ®-êng rß kh«ng nhá h¬n 250mm th× sè l-îng b¸t trong mét chuçi ®ì ë ®iÒu kiÖn b×nh th-êng ®-îc chän nh- sau :  3 b¸t ®èi víi ®-êng d©y ®iÖn ¸p 35kV  2 b¸t ®èi víi c¸c ®-êng d©y ®iÖn ¸p ®Õn 22kV  §èi víi chuçi composit cã chiÒu dµi dßng rß kh«ng nhá h¬n 25mm/kV. + Sè l-îng b¸t c¸ch ®iÖn cña chuçi nÐo ®-îc chän lín h¬n 1 b¸t so víi chuçi ®ì. + §èi víi khu vùc bÞ « nhiÓm nÆng nh- nhiÔm mÆn (c¸ch bê biÓn ®Õn 5km), nhiÔm bôi bÈn c«ng nghiÖp ( c¸ch nhµ m¸y ®Õn 1,5km ) hoÆc cã ho¹t chÊt ¨n mßn kim lo¹i, sè l-îng b¸t c¸ch ®iÖn ®-îc t¨ng thªm 1 b¸t cho chuçi ®ì vµ chuçi nÐo. + §èi víi c¸c ®-êng d©y sö dông c¸ch ®iÖn ®øng (®ì d©y dÉn) vµ c¸ch ®iÖn treo (chuçi nÐo) víi c¸c b¸t c¸ch ®iÖn cã chiÒu dµi ®-êng rß lín h¬n 250mm khi lùa chän sè b¸t c¸ch ®iÖn cho chuçi nÐo ph¶i tÝnh to¸n phèi hîp møc ®é c¸ch ®iÖn gi÷a c¸ch ®iÖn ®ì vµ c¸ch ®iÖn nÐo. + ViÖc lùa chän lo¹i c¸ch ®iÖn ph¶i c¨n cø vµo c¸c ®iÒu kiÖn c¬ lý, m«i tr-êng lµm viÖc vµ vËn chuyÓn trong qu¸ tr×nh thi c«ng, vËn hµnh vµ söa ch÷a ®-êng d©y sau nµy. §èi víi c¸c ®-êng d©y ®iÖn ¸p ®Õn 35kV, viÖc lùa chän sè l-îng b¸t trong mét chuçi c¸ch ®iÖn hoÆc chiÒu cao cña c¸ch ®iÖn ®øng kh«ng phô thuéc vµo ®é cao so víi mùc n-íc biÓn. - HÖ sè an toµn c¬ häc cña c¸ch ®iÖn (tû sè gi÷a t¶i träng c¬ häc ph¸ huû vµ t¶i träng tiªu chuÈn lín nhÊt t¸c ®éng lªn vËt c¸ch ®iÖn) ph¶i ®-îc chän kh«ng nhá h¬n 2,5 ®èi víi ®-êng d©y ®iÖn ¸p ®Õn 1kV vµ kh«ng nhá h¬n 2,7 ®èi víi ®-êng d©y ®iÖn ¸p trªn 1kV ë nhiÖt ®é trung b×nh n¨m kh«ng nhá h¬n 50C vµ kh«ng nhá h¬n 1,8 trong chÕ ®é sù cè cña ®-êng d©y. 3-2.3. Phô kiÖn ®-êng d©y - C¸c phô kiÖn ®-êng d©y nh- kho¸ ®ì, kho¸ nÐo, ch©n c¸ch ®iÖn ®øng ... ®Òu ph¶i ®-îc m¹ kÏm nhóng nãng vµ chÕ t¹o theo tiªu chuÈn ViÖt Nam. HÖ sè an toµn cña c¸c phô kiÖn ®-îc chän kh«ng nhá h¬n 2,5 ë chÕ ®é b×nh th-êng vµ kh«ng nhá h¬n 1,7 ë chÕ ®é sù cè. HÖ sè an toµn ch©n c¸ch ®iÖn ®øng kh«ng nhá h¬n 2 ë chÕ ®é b×nh th-êng vµ kh«ng nhá h¬n 1,3 ë chÕ ®é sù cè. - Nèi d©y dÉn trªn ®-êng d©y ph¶i ®-îc thùc hiÖn b»ng èng nèi. Trong 1 kho¶ng cét, mçi d©y chØ ®-îc phÐp nèi t¹i mét vÞ trÝ. Kh«ng ®-îc phÐp nèi d©y c¸c vÞ trÝ v-ît s«ng, v-ît quèc lé vµ giao chÐo quan träng. - Nèi d©y lÌo t¹i vÞ trÝ cét nÐo ph¶i dïng ®Çu cèt b¾t bu l«ng. - Cho phÐp nèi d©y dÉn b»ng 2 cÆp c¸p 3 bu l«ng t¹i vÞ trÝ rÏ nh¸nh vµ d©y lÌo t¹i vÞ trÝ nÐo khi d©y dÉn cã tiÕt diÖn ®Õn 50mm2. - §é bÒn c¬ häc t¹i c¸c vÞ trÝ kho¸ nÐo vµ mèi nèi ph¶i ®¶m b¶o kh«ng ®-îc nhá h¬n 90% lùc kÐo ®øt cña d©y dÉn.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.