thiết kế hệ thống điện nông thôn, chương 20

pdf
Số trang thiết kế hệ thống điện nông thôn, chương 20 12 Cỡ tệp thiết kế hệ thống điện nông thôn, chương 20 108 KB Lượt tải thiết kế hệ thống điện nông thôn, chương 20 0 Lượt đọc thiết kế hệ thống điện nông thôn, chương 20 0
Đánh giá thiết kế hệ thống điện nông thôn, chương 20
4.4 ( 7 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 12 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

Chương 20: Cét bªt«ng cho ®-êng d©y h¹ ¸p C¸c cét bª t«ng vu«ng vµ bª t«ng ly t©m dïng cho ®-êng d©y h¹ ¸p ph¶i ®-îc chÕ t¹o theo c¸c tiªu chuÈn ViÖt Nam vÒ kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp víi c¸c th«ng sè c¬ b¶n sau ®©y: TT Ký hiÖu cét ChiÒu dµi cét ( m) 1 H6,5A 6,5 140 x 140 230 x 310 2 H6,5B 6,5 140 x 140 230 x 310 360 3 H6,5C 6,5 140 x 140 230 x 310 460 4 H7,5A 7,5 140 x 140 240 x 340 230 5 H7,5B 7,5 140 x 140 240 x 340 360 6 H7,5C 7,5 140 x 140 240 x 340 460 7 H8,5A 8,5 140 x 140 250 x 370 230 8 H8,5B 8,5 140 x 140 250 x 370 360 9 H8,5C 8,5 140 x 140 250 x 370 460 KÝch th-íc ngoµi ( mm x mm) §Ønh cét §¸y cét Lùc giíi h¹n ®Çu cét (kG) 230 Ghi chó TT Ký hiÖu cét ChiÒu dµi cét ( m) KÝch th-íc ngoµi ( mm x mm) §Ønh cét §¸y cét 10 T7,5A 7,5 D =160 D = 257 Lùc giíi h¹n ®Çu cét (kG) 230 11 T7,5B 7,5 D = 160 D = 257 320 12 T7,5C 7,5 D = 160 D = 257 420 13 T8,5A 8,5 D = 160 D = 270 300 14 T8,5B 8,5 D = 160 D = 270 400 15 T8,5C 8,5 D = 160 D = 270 500 Ghi chó - ChiÒu dµy líp bª t«ng víi cét bª t«ng vu«ng lµ  60mm, víi cét BTLT lµ  50mm ë ®Çu cét vµ  60mm ë ch©n cét. - Bª t«ng ®óc cét tèi thiÓu cã m¸c M200 víi cét ch÷ H vµ M300 víi cét bª t«ng ly t©m. - Cèt thÐp chÞu lùc (cèt däc) cã ®-êng kÝnh d  16mm, cã c-êng ®é chÞu lùc tèi thiÓu RHXmin  2600daN/cm2 (lo¹i C2 trë lªn). 2-1.1. tr¹m biÕn ¸p 35/0,4kv - 3 pha - S¬ ®å Tr¹m biÕn ¸p 35/0,4kV - 3 pha PhÝa h¹ ¸p sö dông ¸pt«m¸t - MÆt b»ng bè trÝ thiÕt bÞ trªn 2 cét TBA35/0,4kV - 3 pha - PhÝa h¹ ¸p sö dông ¸pt«m¸t - MÆt b»ng bè trÝ thiÕt bÞ trªn 1 cét TBA35/0,4kV - 3 pha - PhÝa h¹ ¸p sö dông ¸pt«m¸t - S¬ ®å Tr¹m biÕn ¸p 35/0,4kV - 3 pha PhÝa h¹ ¸p sö dông cÇu ch¶y - MÆt b»ng bè trÝ thiÕt bÞ trªn 2 cét TBA35/0,4kV - 3 pha - PhÝa h¹ ¸p sö dông cÇu ch¶y - MÆt b»ng bè trÝ thiÕt bÞ trªn 1 cét TBA35/0,4kV - 3 pha - PhÝa h¹ ¸p sö dông cÇu ch¶y 2-1.2. tr¹m biÕn ¸p 35/0,4kv - 2 pha - S¬ ®å Tr¹m biÕn ¸p 35/0,4kV - 2 pha PhÝa h¹ ¸p sö dông ¸pt«m¸t - MÆt b»ng bè trÝ thiÕt bÞ trªn 1 cét TBA35/0,4kV - 2 pha - PhÝa h¹ ¸p sö dông ¸pt«m¸t - S¬ ®å Tr¹m biÕn ¸p 35/0,4kV - 2 pha PhÝa h¹ ¸p sö dông cÇu ch¶y - MÆt b»ng bè trÝ thiÕt bÞ trªn 1 cét TBA35/0,4kV - 2 pha - PhÝa h¹ ¸p sö dông cÇu ch¶y 2-1.3. tr¹m biÕn ¸p 35/0,4kv - 1 pha - S¬ ®å Tr¹m biÕn ¸p 35/0,4kV 1 pha - PhÝa h¹ ¸p sö dông ¸pt«m¸t - MÆt b»ng bè trÝ thiÕt bÞ trªn 1 cét TBA35/0,4kV - 1 pha - PhÝa h¹ ¸p sö dông ¸pt«m¸t - S¬ ®å Tr¹m biÕn ¸p 35/0,4kV - 1 pha PhÝa h¹ ¸p sö dông cÇu ch¶y - MÆt b»ng bè trÝ thiÕt bÞ trªn 1 cét TBA35/0,4kV - 1 pha - PhÝa h¹ ¸p sö dông cÇu ch¶y 2-1.4. tr¹m biÕn ¸p 22/0,4kv - 3 pha - S¬ ®å Tr¹m biÕn ¸p 22/0,4kV - 3 pha PhÝa h¹ ¸p sö dông ¸pt«m¸t - MÆt b»ng bè trÝ thiÕt bÞ trªn 2 cét TBA22/0,4kV 3 pha - PhÝa h¹ ¸p sö dông ¸pt«m¸t - MÆt b»ng bè trÝ thiÕt bÞ trªn 1 cét TBA22/0,4kV - 3 pha - PhÝa h¹ ¸p sö dông ¸pt«m¸t - S¬ ®å Tr¹m biÕn ¸p 22/0,4kV - 3 pha PhÝa h¹ ¸p sö dông cÇu ch¶y - MÆt b»ng bè trÝ thiÕt bÞ trªn 2 cét TBA22/0,4kV - 3 pha - PhÝa h¹ ¸p sö dông cÇu ch¶y - MÆt b»ng bè trÝ thiÕt bÞ trªn 1 cét TBA22/0,4kV - 3 pha - PhÝa h¹ ¸p sö dông cÇu ch¶y 2-1.5. tr¹m biÕn ¸p 22/0,4kv - 2 pha - S¬ ®å Tr¹m biÕn ¸p 22/0,4kV - 2 pha PhÝa h¹ ¸p sö dông ¸pt«m¸t - MÆt b»ng bè trÝ thiÕt bÞ trªn 1 cét TBA22/0,4kV - 2 pha - PhÝa h¹ ¸p sö dông ¸pt«m¸t - S¬ ®å Tr¹m biÕn ¸p 22/0,4kV - 2 pha PhÝa h¹ ¸p sö dông cÇu ch¶y - MÆt b»ng bè trÝ thiÕt bÞ trªn 1 cét TBA22/0,4kV - 2 pha - PhÝa h¹ ¸p sö dông cÇu ch¶y 2-1.6. tr¹m biÕn ¸p 22/0,4kv - 1 pha - S¬ ®å Tr¹m biÕn ¸p 22/0,4kV - 1 pha PhÝa h¹ ¸p sö dông ¸pt«m¸t - MÆt b»ng bè trÝ thiÕt bÞ trªn 1 cét TBA22/0,4kV - 1 pha - PhÝa h¹ ¸p sö dông ¸pt«m¸t - S¬ ®å Tr¹m biÕn ¸p 22/0,4kV - 1 pha PhÝa h¹ ¸p sö dông cÇu ch¶y - MÆt b»ng bè trÝ thiÕt bÞ trªn 1 cét TBA22/0,4kV - 1 pha - PhÝa h¹ ¸p sö dông cÇu ch¶y 2-1.7. tr¹m biÕn ¸p 22/0,4kv 3 m¸y biÕn ¸p 1 pha - S¬ ®å Tr¹m biÕn ¸p 22/0,4kV - 3 MBA 1 pha PhÝa h¹ ¸p sö dông ¸pt«m¸t - MÆt b»ng bè trÝ thiÕt bÞ trªn 1 cét TBA22/0,4kV - 3 MBA 1 pha PhÝa h¹ ¸p sö dông ¸pt«m¸t - S¬ ®å Tr¹m biÕn ¸p 22/0,4kV - 3 MBA 1 pha PhÝa h¹ ¸p sö dông cÇu ch¶y - MÆt b»ng Bè trÝ thiÕt bÞ trªn 1 cét TBA22/0,4kV - 3 MBA 1 pha PhÝa h¹ ¸p sö dông cÇu ch¶y 2-1.8. tr¹m trÖt 35-22/0,4kv - - S¬ ®å Tr¹m trÖt 35-22/0,4kV - 3 pha PhÝa h¹ ¸p sö dông ¸pt«m¸t - MÆt b»ng tr¹m trÖt 35-22/0,4kV - 3 pha PhÝa h¹ ¸p sö dông ¸pt«m¸t - S¬ ®å Tr¹m trÖt 35-22/0,4kV - 3 pha PhÝa h¹ ¸p sö dông cÇu ch¶y - MÆt b»ng trÖt 35-22/0,4kV - 3 pha PhÝa h¹ ¸p sö dông cÇu ch¶y
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.