thiết kế hệ thống điện nông thôn, chương 19

pdf
Số trang thiết kế hệ thống điện nông thôn, chương 19 5 Cỡ tệp thiết kế hệ thống điện nông thôn, chương 19 105 KB Lượt tải thiết kế hệ thống điện nông thôn, chương 19 0 Lượt đọc thiết kế hệ thống điện nông thôn, chương 19 1
Đánh giá thiết kế hệ thống điện nông thôn, chương 19
4.6 ( 8 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

Cét bª t«ng li t©m Chương 19: 1-9.1. Cét ®iÖn bªt«ng cèt thÐp ly t©m : Tiªu chuÈn chÕ t¹o : C¸c cét bª t«ng li t©m ®-îc chÕ t¹o theo tiªu chuÈn TCVN 5847 - 1994. Cho phÐp sö dông c¸c lo¹i cét BTLT 10,5m; 12A1 víi c¸c th«ng sè c¬ b¶n ®-îc nªu trong b¶ng sau vµ ph¶i ®-îc chÕ t¹o theo c¸c tiªu chuÈn ViÖt Nam vÒ kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp. T T Ký hiÖu cét 1 LT.10 A 2 LT.10 B 3 LT.10 C 4 LT.10, 5A 5 LT.10, 5B 6 LT.10, 5C 7 LT.12 A1 8 LT.12 A 9 LT.12 B 1 LT.12 0 C ChiÒu dµi cét (m) 10 KÝch th-íc Lùc giíi ngoµi h¹n ®Çu §¸y §Ønh cét cét cét ( kG ) (mm) (mm) 190 323 320 Ghi chó Th©n liÒn 10 190 323 420 Th©n liÒn 10 190 323 520 Th©n liÒn 10,5 190 330 300 Th©n liÒn 10,5 190 330 400 Th©n liÒn 10,5 190 330 500 Th©n liÒn 12 190 350 340 Th©n liÒn 12 190 350 540 Th©n liÒn 12 190 350 720 Th©n liÒn 12 190 350 900 Th©n liÒn T T Ký hiÖu cét ChiÒu dµi cét (m) 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 LT.14 A LT.14 B LT.14 C LT.16 B LT.16 C LT.18 B LT.18 C LT.20 B LT.20 C LT.20 D 14 14 14 16 16 18 18 20 20 20 KÝch th-íc Lùc giíi ngoµi Ghi chó h¹n ®Çu §¸y §Ønh cét cét cét ( kG ) (mm) (mm) 190 377 650 Th©n liÒn hoÆc nèi 10m + 4m 190 377 850 Th©n liÒn hoÆc nèi 10m + 4m 190 377 1.100 Th©n liÒn hoÆc nèi 10m + 4m 190 403 920 Nèi bÝch 10m + 6m 190 403 1.100 Nèi bÝch 10m + 6m 190 429 920 Nèi bÝch 10m + 8m 190 429 1.200 Nèi bÝch 10m + 8m 190 456 920 Nèi bÝch 10m + 10m 190 456 1.000 Nèi bÝch 10m + 10m 190 456 1.300 Nèi bÝch 10m +10m + ChiÒu dµy líp bªt«ng ë ®Çu cét  50mm vµ ë ch©n cét  60mm. + Bªt«ng ®óc cét tèi thiÓu cã m¸c > M300. + Cèt thÐp chÞu lùc (cèt däc) cã ®-êng kÝnh d  16mm, cã c-êng ®é tÝnh to¸n tèi thiÓu RHXmin  2600daN/cm2 (Lo¹i C2 trë lªn). + C¸c cét ph¶i cã dÊu m¸c ch×m ghi râ lo¹i cét, nhµ m¸y chÕ t¹o. 1-9.2. Cét bª t«ng li t©m øng lùc tr-íc : C¸c chØ tiªu kü thuËt: TT Ký hiÖu cét ChiÒu dµi (m) 1 LT-6(ULT) KÝch th-íc ngoµi Lùc giíi h¹n ®Çu cét (kG) §Ønh cét (m) §¸y cét (m) 6,0 120 184 100 6,5 160 230 150 6,5 160 230 230 7,5 160 244 200 7,5 160 344 300 8,5 160 255 200 8,5 160 255 300 10,5 190 330 320 10,5 190 330 420 10,5 190 330 480 11 LT-12A(ULT) 12 190 350 350 12 LT-12B(ULT) 12 190 350 540 13 LT-12C(ULT) 12 190 350 720 2 3 4 5 6 7 8 9 10 LT6,5A(ULT) LT6,5B(ULT) LT7,5A(ULT) LT7,5B(ULT) LT8,5A(ULT) LT8,5B(ULT) LT10,5A(ULT) LT10,5B(ULT) LT10,5C(ULT) Ghi chó Th©n liÒn Th©n liÒn Th©n liÒn Th©n liÒn Th©n liÒn Th©n liÒn Th©n liÒn Th©n liÒn Th©n liÒn Th©n liÒn Th©n liÒn Th©n liÒn Th©n 14 LT-12D(ULT) 12 190 350 900 15 LT-14B(ULT) 14 190 377 650 16 LT-14C(ULT) 14 190 377 900 17 LT-14D(ULT) 14 190 377 1100 18,5 190 436 1000 19 LT-20C(ULT) 20 190 456 1000 20 LT-20D(ULT) 20 190 456 1300 18 LT18,5C(ULT) liÒn Th©n liÒn Th©n liÒn Th©n liÒn Th©n liÒn LT8GC+ LT10,5C LT8GC+ LT-12C LT8GD+ LT-12D
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.