thiết kế hệ thống điện nông thôn, chương 18

pdf
Số trang thiết kế hệ thống điện nông thôn, chương 18 16 Cỡ tệp thiết kế hệ thống điện nông thôn, chương 18 133 KB Lượt tải thiết kế hệ thống điện nông thôn, chương 18 0 Lượt đọc thiết kế hệ thống điện nông thôn, chương 18 0
Đánh giá thiết kế hệ thống điện nông thôn, chương 18
4.1 ( 14 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 16 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

Chương 18: C¸c yªu cÇu kü thuËt vÒ c¸p vµ d©y dÉn 1-6.1. D©y c¸p ®ång bäc PVC (4 lâi) ®iÖn ¸p 0,6/1,0kV (Ký hiÖu PVC3M ... + M ...) - VËt liÖu lâi : D©y ®ång nhiÒu sîi - Sè l-îng lâi : 4 lâi - VËt liÖu c¸ch ®iÖn : C¸c líp vá c¸p , líp bäc vµ líp ®én ®-îc chÕ t¹o b»ng nhùa tæng hîp PVC vµ ®-îc thö nghiÖm vÒ : + §é dµy c¸ch ®iÖn + §é bÒn c¬ häc + §é bÒn vÒ nhiÖt + §é bÒn vÒ ®iÖn m«i + §iÖn trë Theo c¸c tiªu chuÈn TCVN5844-1994 vµ c¸c tiªu chuÈn IEC 227.2; IEC332-1 vµ c¸c phÇn t-¬ng øng cña IEC 811. - §iÖn ¸p c¸ch ®iÖn tiªu chuÈn : 1kV - C¸c ®Æc ®iÓm kü thuËt chÝnh kh¸c : Lo¹i c¸p TiÕt diÖn §iÖn trë danh ®Þnh lâi dÉn (mm2) ®iÖn tèi ®a ë to D©y D©y 20oC pha T/TÝ nh (/Km) §iÖn trë §iÖn ChiÒu c¸ch ¸p dµi ®iÖn tèi thö chÕ o thiÓu t c¸p t¹o o = 20 C (kV) (m) (M/K m) 69 PVC 4M50 3x5 0 1x5 0 PVC 3M70+M35 3x7 0 PVC3M95+ M50 0,3688 10 3,5 500 1x3 0,2723/0,5 5 238 10 3,5 500 3x9 5 1x5 0,1944/0,3 0 688 10 3,5 500 PVC3M120+ M70 3x1 20 1x7 0,1560/0,2 0 723 10 3,5 500 PVC3M150+ M70 3x1 50 1x7 0,1238/0,2 0 723 10 3,5 500 PVC3M185+ M95 3x1 85 1x9 0,1001/0,1 5 944 10 3,5 500 PVC3M240+ M120 3x2 40 1x1 0,0789/0,1 20 56 10 3,5 500 1-6.2. D©y c¸p ®ång bäc PVC (1 lâi) ®iÖn ¸p 0,6/1kV (Ký hiÖu PVC1M ... ) : - VËt liÖu lâi : D©y ®ång nhiÒu sîi - Sè l-îng lâi : 1 lâi - VËt liÖu c¸ch ®iÖn : C¸c líp vá c¸p , líp bäc vµ líp ®én ®-îc chÕ t¹o b»ng nhùa tæng hîp PVC vµ ®-îc thö nghiÖm vÒ : + §é dµy c¸ch ®iÖn + §é bÒn c¬ häc + §é bÒn vÒ nhiÖt + §é bÒn vÒ ®iÖn m«i , ®iÖn trë 70 - Theo c¸c tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN5844-1994 vµ c¸c phÇn t-¬ng øng cña IEC 227.2 ; IEC332-1. §iÖn ¸p c¸ch ®iÖn tiªu chuÈn : 1kV - C¸c ®Æc ®iÓm kü thuËt chÝnh kh¸c : Lo¹i c¸p TiÕt §iÖn trë §iÖn §iÖn trë ¸p diÖn lâi dÉn thö danh ®iÖn tèi ®a c¸ch to ®iÖn tèi c¸p ®Þnh ë thiÓu (kV) (mm2 20oC To = ) (/Km) 20oC (M/K m) ChiÒu dµi chÕ t¹o (m) PVC M50 50 0,3688 10 3,5 500 PVC M70 70 0,2723 10 3,5 500 PVCM95 95 0,1944 10 3,5 500 PVCM120 120 0,1560 10 3,5 500 PVCM150 150 0,1238 10 3,5 500 PVCM185 185 0,1001 10 3,5 500 PVCM240 240 0,0789 10 3,5 500 1-6.3. Th«ng sè kü thuËt c¸p vÆn xo¾n (ABC) ruét nh«m chÞu lùc ®Òu: Th«n §¬n TiÕt diÖn danh ®Þnh cña ruét dÉn, mm2 g sè vÞ 16 25 35 50 70 95 120 150 Sè 2/3/ 2/3/ 2/3/ ruét 2/4 4 2/4 4 4 4 4 4 dÉn 71 D¹ng ruét dÉn Sè l-îng sîi nh«m trong 1 ruét dÉn §-ên g kÝnh ruét dÉn nhá nhÊt §-ên g kÝnh ruét dÉn lín nhÊt §iÖn trë mét chiÒu lín nhÊt cña ruét dÉn ë 20oC. Lùc kÐo ®øt nhá nhÊt cña TiÕt diÖn trßn, bÖn vµ Ðp chÆt 7 7 7 19(*) 19(*) mm 4,5 5,8 6,8 8,0 9,6 11,3 12,8 14,1 mm 6,1 7,2 8,4 10,1 11,9 13,5 14,9 7 4,8 19(*) 19(*) /k 1,91 1,20 0,86 0,64 0,44 0,32 0,25 0,20 0 0 8 1 3 0 3 6 m kN 2,2 3,5 4,9 7,0 9,8 13,3 16,8 21,0 72 ruét dÉn (LK§ ) ChiÒu dµy trung b×nh nhá nhÊt cña c¸ch ®iÖn kh«ng kÓ mm 1,3 1,3 1,3 1,5 1,5 1,7 1,7 1,7 g©n næi (kh«n g ®o ë c¸c vÞ trÝ kh¾c ch×m, g©n næi). ChiÒu dµy nhá nhÊt cña mm 1,07 1,07 1,07 1,25 1,25 1,43 1,43 1,43 c¸ch ®iÖn ë vÞ trÝ bÊt kú ChiÒu dµy mm 1,9 1,9 1,9 2,1 2,1 2,3 2,3 2,3 lín nhÊt 73 cña c¸ch ®iÖn ë vÞ trÝ bÊt kú (kh«n g ®o ë c¸c vÞ trÝ kh¾c ch×m, g©n næi) §-ên g kÝnh lín nhÊt cña mm ruét (kh«n g kÓ g©n næi) T¶i träng nhá nhÊt ®èi víi ®é b¸m dÝnh kg c¸ch kg ®iÖn - X90 & XFP-90 - Víi 7,9 9,2 + + + + 10,3 11,9 13,6 15,9 17,5 18,9 + + 100 + 140 + 190 110 240 + 300 + 74 X-FP90 Ghi chó: (*) Cho phÐp dung sai  1 sîi d©y nh«m. "+": Ch-a x¸c ®Þnh. 1-6.4. D©y nh«m bäc PVC (1 lâi) ®iÖn ¸p 0,38/0,66kV (Ký hiÖu AV...) - - VËt liÖu lâi : Nh«m nhiÒu sîi Sè l-îng lâi : 1 lâi nhiÒu sîi VËt liÖu c¸ch ®iÖn : Líp bäc c¸ch ®iÖn ®-îc chÕ t¹o b»ng nhùa tæng hîp PVC vµ ®-îc thö nghiÖm vÒ : + §é dµy c¸ch ®iÖn + §é bÒn c¬ häc + §é bÒn vÒ nhiÖt + §é bÒn vÒ ®iÖn m«i , ®iÖn trë Theo c¸c tiªu chuÈn TCVN5064-1994; IEC227.2; IEC332-1 vµ c¸c phÇn t-¬ng øng cña IEC 811 §iÖn ¸p tiªu chuÈn : 0,66 kV - C¸c ®Æc ®iÓm kü thuËt kh¸c : 75 Lo¹i d©y AV 35 AV 50 AV 70 AV 95 AV 120 AV 150 AV 185 AV 240 TiÕt §-êng §iÖn trë §iÖn trë §iÖn c¸ch tèi ®a diÖn kÝnh ¸p thö danh trung d©y dÉn ®iÖn tèi (kV) o ®Þnh b×nh ë To thiÓu T = 20oC (mm2 giíi = 20oC h¹n (/Km ) (M/K ) trªn m) (mm) 35 13,0 0,8347 10 3 50 15,0 0,5748 10 3 70 17,0 0,4131 10 3 95 19,0 0,3114 10 3 120 21,0 0,2459 10 3 150 23,0 0,1944 10 3 185 25,5 0,1574 10 3 240 28,5 0,1205 10 3 ChiÒu dµi chÕ t¹o (m) 2000 2000 1500 1500 1500 1000 1000 1000 1-6.5. D©y nh«m trÇn cã lâi thÐp (Ký hiÖu AC ...) - VËt liÖu : Nh«m nhiÒu sîi cã lâi thÐp chÞu lùc. - Tiªu chuÈn TCVN5064 - 1994 - C¸c yªu cÇu kü thuËt chÝnh : §iÖn Lo¹i d©y trë tèi ®a cña d©y TiÕt ®iÖn gÇn ®óng (mm2 ) Lùc ph¸ ho¹i ChiÒu dµi chÕ t¹o (m) 76 ®Én Nh« Th ®iÖn ë m Ðp To = 20oC ( /Km ) AC50/8 AC70/11 AC95/16 AC120/1 9 AC150/1 9 AC185/2 4 AC240/3 2 0,5951 48,2 8,0 0,4218 68,0 4 0,3007 95,4 11, 3 0,2440 118 15, 0,2046 148 9 0,1540 187 18, 0,1182 244 8 18, 8 24, 2 31, 7 Tæng 56,24 79,3 111,3 136,8 166,8 211,2 275,7 tèi thiÓu ( daN ) 1711 2413 3337 4152 4631 5807 7505 3000 2000 2000 2000 1500 1500 1500 1-6.6. D©y nh«m trÇn kh«ng lâi thÐp ( Ký hiÖu A ... ) - VËt liÖu : Nh«m nhiÒu sîi - Tiªu chuÈn TCVN5064-1994 - C¸c yªu cÇu kü thuËt chÝnh : 77 Lo¹i d©y TiÕt diÖn d©y dÉn gÇn ®óng (mm2) A35 A50 A70 A95 A120 A150 A185 A240 34,3 49,5 69,2 92,4 117 148 183 239 §iÖn trë d©y dÉn tèi ®a ë To = 20oC (/Km) 0,834 0,575 0,413 0,311 0,246 0,194 0,157 0,120 Lùc ph¸ ChiÒu dµi ho¹i tèi chÕ t¹o (m) thiÓu (daN) 591 820 1129 1478 1989 2442 2983 3819 3000 3000 2000 2000 2000 1500 1500 1500 1-6.7. D©y nh«m trÇn cã lâi thÐp chèng ¨n mßn (Ký hiÖu AC.A) - VËt liÖu : Nh«m nhiÒu sîi cã lâi thÐp chÞu lùc. cã b«i mì trung tÝnh chèng ¨n mßn cho c¶ d©y thÐp vµ d©y nh«m. Tiªu chuÈn TCVN5064-1994 C¸c yªu cÇu kü thuËt chÝnh : §iÖn trë Lùc K/l-î tèi ®a TiÕt ®iÖn gÇn ph¸ ng mì Lo¹i d©y cña d©y 2 ®óng (mm ) ho¹i trung ®Én ®iÖn tèi tÝnh ë To = thiÓu chÞu o 20 C nhiÖt ( /Km Nh« ThÐp Tæng ( daN (kg/k ) m ) m) Chi Òu dµi chÕ t¹o (m) 78
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.