thiết kế hệ thống điện nông thôn, chương 17

pdf
Số trang thiết kế hệ thống điện nông thôn, chương 17 12 Cỡ tệp thiết kế hệ thống điện nông thôn, chương 17 154 KB Lượt tải thiết kế hệ thống điện nông thôn, chương 17 0 Lượt đọc thiết kế hệ thống điện nông thôn, chương 17 0
Đánh giá thiết kế hệ thống điện nông thôn, chương 17
4.6 ( 18 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 12 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

Chương 17: m¸y biÕn ¸p 2 pha - 2 pha 3 cuén d©y,ng©m trong dÇu, ®Æt ngoµi trêi. - KiÓu m¸y biÕn ¸p ph©n phèi hoÆc m¸y biÕn ¸p kiÓu kÝn. - §iÒu chØnh ®iÖn ¸p khi kh«ng cã ®iÖn : ± 2x2,5%. - Bé chuyÓn ®æi cÊp ®iÖn ¸p thao t¸c tõ bªn ngoµi m¸y biÕn ¸p. C«ng suÊt (kVA) 15 25 37,5 50 CÊp ®iÖn ¸p 22(6-1015)/2x0,23kV 35(22)/2x0,23kV 22(6-1015)/2x0,23kV 35(22)/2x0,23kV 22(6-1015)/2x0,23kV 35(22)/2x0,23kV 22(6-1015)/2x0,23kV 35(22)/2x0,23kV Tæn hao (W) Dßng ®iÖn Ng¾n Kh«ng m¹ch kh«ng t¶i (Io% t¶i ë o ) 75 C §iÖn ¸p ng¾n m¹ch Uk% 65 75 300 2 4 110 135 500 2 4 130 160 600 2 4 190 235 1000 2 4 1-2.3.3. m¸y biÕn ¸p 1 pha: - 1 pha 3 cuén d©y,ng©m trong dÇu, ®Æt ngoµi trêi. - KiÓu m¸y biÕn ¸p ph©n phèi hoÆc m¸y biÕn ¸p kiÓu kÝn. - §iÒu chØnh ®iÖn ¸p khi kh«ng cã ®iÖn : ± 2x2,5%. - Bé chuyÓn ®æi cÊp ®iÖn ¸p thao t¸c tõ bªn ngoµi m¸y biÕn ¸p. C«ng suÊt (kVA) 15 25 37,5 50 75 CÊp ®iÖn ¸p 12,7(6-108,66)/2x0,23kV 20,2(12,7)/2x0,23kV 12,7(6-108,66)/2x0,23kV 20,2(12,7)/2x0,23kV 12,7(6-108,66)/2x0,23kV 20,2(12,7)/2x0,23kV 12,7(6-108,66)/2x0,23kV 20,2(12,7)/2x0,23kV 12,7(6-108,66)/2x0,23kV 20,2(12,7)/2x0,23kV Tæn hao (W) Ng¾n Kh«ng m¹ch t¶i ë 75oC Dßng ®iÖn kh«ng t¶i (Io% ) §iÖn ¸p ng¾n m¹ch Uk% 54 62 219 2 4 69 85 343 2 4 95 117 433 2 4 111 137 587 2 4 152 175 961 2 4 1-3. C¸c thiÕt bÞ ®ãng c¾t 1-3.1. Recloser 35kV vµ 24kV (ký hiÖu REC-35 vµ REC-24) : - Tiªu chuÈn : IEC - 255 ; ANSI C37.60-1981 - KiÓu : Ba pha ®Æt ngoµi trêi. - B¶ng 1-3.1: C¸c th«ng sè kü thuËt : §iÖn ¸p danh ®Þnh (kV) §iÖn ¸p lµm viÖc (kV) §iÖn ¸p lµm viÖc lín nhÊt (kV) §iÖn ¸p chÞu ®ùng tÇn sè 50Hz trong 1 phót (kV) 75 80 50 §iÖn ¸p lín nhÊt chÞu xung sÐt (kV) 180 190 125 Dßng ®iÖn ®Þnh møc (Cho REC) (A)  400  400 Dßng ®iÖn ®Þnh møc (Cho LBS vµ DS) (A)  200  200 Dßng ®iÖn ®Þnh møc (Cho FCO) (A)  100  100 §ßng ®iÖn ng¾n m¹ch ®Þnh møc (kA/1 s)  20  12,5 Tæng thêi gian ®ãng (Cho REC) (ms)  100  100 Tæng thêi gian c¾t (Cho REC) (ms)  80  80 Lß so Lß so C¬ cÊu truyÒn ®éng (Cho REC) 35 35 22 35 38,5 40,5 23 24 Sè lÇn thao t¸c c¬ khÝ (lÇn) TÇn sè (Hz)  500 0 50  6000 50 1-3.2. CÇu dao phô t¶i 35kV vµ 24kV (Ký hiÖu LBS - 35 vµ LBS - 24) - Tiªu chuÈn : TCVN 5768 - 1993; IEC -129 ; IEC - 265 ; IEC 694 - KiÓu : 3 pha ®Æt ngoµi trêi - C¸c th«ng sè kü thuËt : (Xem b¶ng 1-3.1) 1-3.3. CÇu dao 3 pha 35kV vµ 24kV (Ký hiÖu DS - 35 vµ DS 22) - Tiªu chuÈn : TCVN 5768 - 1993; IEC - 129 ; IEC - 265 - KiÓu 3 pha ®Æt ngoµi trêi, ®ãng c¾t liªn ®éng 3 pha. - C¸c th«ng sè kü thuËt : (Xem b¶ng 1-3.1) 1-3.4. CÇu ch¶y tù r¬i 35kV vµ 22kV ( Ký hiÖu FCO - 35 vµ FCO - 22) - Tiªu chuÈn : IEC - 282 - 1 - KiÓu cÇu ch¶y tù r¬i 1 pha ®Æt ngoµi trêi - C¸c th«ng sè kü thuËt : (Xem b¶ng 1-3.1) 1-3.5. CÇu ch¶y tù r¬i 0,4kV ( Ký hiÖu CZ51) - KiÓu cÇu ch¶y tù r¬i 3 pha ®Æt ngoµi trêi - C¸c th«ng sè kü thuËt : + §iÖn ¸p danh ®Þnh (kV) : + §iÖn ¸p lµm viÖc lín nhÊt ( kV ) : + §iÖn ¸p chÞu xung sÐt ( kV ) : + §iÖn ¸p chÞu tÇn sè 50Hz trong 1 phót ( kV ): + Dßng ®iÖn danh ®Þnh ( A ) : + Dßng ®iÖn d©y ch¶y ( A ) : 0,4 0,6 2,5 1,0 160 ChØnh ®Þnh 1-4. C¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ 1-4.1. Chèng sÐt van (Ký hiÖu LA): - Tiªu chuÈn : TCVN 5717 – 1993; IEC - 99.4 - KiÓu : Ngoµi trêi lo¹i « xÝt kÏm ( ZnO ), chèng sÐt cã khe hë. - C¸c th«ng sè kü thuËt : + §iÖn ¸p danh ®Þnh kV 35 35* 22 15 10 6 + §iÖn ¸p lµm viÖc liªn kV 38,5 22,2 13,9 9,6 tôc lín nhÊt cña chèng sÐt 11 6,6 + §iÖn ¸p chÞu ®ùng tÇn kV sè c«ng nghiÖp 70 70 50 36 25 15 + §iÖn ¸p d- øng víi kV 126 sãng 8/20s dßng phãng 5kA 95 60 45 45 30 + Kh¶ n¨ng hÊp thô n¨ng kJ/ l-îng kV 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Ghi chó : §iÖn ¸p danh ®Þnh 35* ¸p dông cho l-íi 35kV cã trung tÝnh trùc tiÕp nèi ®Êt. 1-5. C¸c yªu cÇu kü thuËt vÒ c¸ch ®iÖn 1-5.1. C¸ch ®iÖn ®øng: - VËt liÖu : Gèm hoÆc thñy tinh - Tiªu chuÈn : TCVN-4759-1993; TCVN-5851-1994 hoÆc theo tiªu chuÈn quèc tÕ t-¬ng ®-¬ng. - Ch©n sø ph¶i ®-îc chÕ t¹o tõ vËt liÖu cã lùc ph¸ huû c¬ häc qui ®Þnh khi chÞu uèn kh«ng ®-îc nhá h¬n 1,1 lÇn lùc ph¸ huû c¸ch ®iÖn g¾n vµo ch©n kim lo¹i. - ViÖc g¾n ch©n kim lo¹i vµo c¸ch ®iÖn hoÆc gi÷a c¸c phÇn tö c¸ch ®iÖn víi nhau ph¶i tu©n thñ tiªu chuÈn chÊt l-îng : TCVN - 4759 - 1993. - C¸c ®Æc ®iÓm kü thuËt c¸ch ®iÖn : Lo¹i c¸ch ®iÖn §¬n vÞ 35 kV 22kV + CÊp ®iÖn ¸p danh ®Þnh l-íi ®iÖn kV 35 22 + §iÖn ¸p duy tr× tÇn sè 50Hz : * Tr¹ng th¸i kh« * Tr¹ng th¸i -ít kV kV  110(110)  75(85)  85(85)  55(60) + §iÖn ¸p ®¸nh thñng 50Hz kV  200(200)  160(160) + §iÖn ¸p xung duy tr× 1,2 / 50s kV  190(195)  125(150) + Lùc ph¸ huû c¬ häc khi uèn kg 1600(1500 ) 1300(140 0) mm  595(595)  360(440) + ChiÒu dµi dßng dß : : * Khu vùc b×nh th-êng * Khu vùc « nhiÔm : mm  770(-)  484(-) Ghi chó: Sè ghi trong ngoÆc (..) ¸p dông víi c¸ch ®iÖn thuû tinh. 1-5.2. C¸ch ®iÖn treo: - Tiªu chuÈn: TCVN 5849 - 1994; TCVN 5850 - 1994; IEC-305-1978 ChiÒu dµi ®-êng rß cña b¸t c¸ch ®iÖn kh«ng nhá h¬n 250mm. 1-5.2.1. C¸c yªu cÇu kü thuËt ®èi víi c¸ch ®iÖn kiÓu b¸t sø gèm, b¸t thuû tinh ghÐp nèi : - Lùc ph¸ huû c¬ häc kN 70 40 + Tr¹ng th¸i kh« kV 82 60 + Tr¹ng th¸i -ít kV 55 40 - §iÖn ¸p xung tiªu chuÈn kV 125 120 - §iÖn ¸p ®¸nh thñng kV 120 - §iÖn ¸p duy tr× tÇn sè c«ng nghiÖp trong 1 phót : 90 1-5.2.2. C¸c yªu cÇu kü thuËt ®èi víi c¸ch ®iÖn kiÓu chuçi liÒn COMPOSITE (SILICON, RUBBER) : 35 §iÖn ¸p danh ®Þnh kN 22 B×nh th-ên g ¤ nhiÔ m kN 70 70 70 40 - ChiÒu dµi ®-êng dß tèi mm thiÓu 770 970 500 600 - Lùc ph¸ huû c¬ häc B×nh ¤ th-ên nhiÔ g m - §iÖn ¸p duy tr× tÇn sè c«ng nghiÖp trong 1 phót : + Tr¹ng th¸i kh« kV 165 165 105 105 + Tr¹ng th¸i -ít kV 90 90 60 60 kV 230 230 170 170 - §iÖn ¸p xung tiªu chuÈn
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.