thiết kế hệ thống điện nông thôn, chương 11

pdf
Số trang thiết kế hệ thống điện nông thôn, chương 11 7 Cỡ tệp thiết kế hệ thống điện nông thôn, chương 11 79 KB Lượt tải thiết kế hệ thống điện nông thôn, chương 11 0 Lượt đọc thiết kế hệ thống điện nông thôn, chương 11 0
Đánh giá thiết kế hệ thống điện nông thôn, chương 11
4.7 ( 9 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

chương 11: NÐo cét - §Ó hç trî chÞu lùc cho cét vµ mãng t¹i c¸c vÞ trÝ cét nÐo th¼ng, nÐo gãc, nÐo cuèi... sö dông c¸c bé d©y nÐo vµ mãng nÐo. - Sè l-îng c¸c bé d©y nÐo, mãng nÐo ®-îc chän phô thuéc vµo yªu cÇu chÞu lùc vµ s¬ ®å bè trÝ cét. - C¸c bé d©y nÐo cã thÓ b¾t trùc tiÕp vµo xµ, vµo cét qua bu l«ng m¾t hoÆc cæ dÒ, còng cã thÓ b¾t gi¸n tiÕp qua cét chuyÓn tiÕp vµ d©y ch»ng khi bè trÝ d©y nÐo qua ®-êng. - D©y nÐo cã thÓ sö dông c¸c lo¹i c¸p thÐp hoÆc d©y thÐp trßn tr¬n m¹ kÏm nhóng nãng víi chiÒu dµy líp m¹ tèi thiÓu lµ 80m. - ChiÒu dµi d©y nÐo phô thuéc vµo chiÒu cao cét vµ s¬ ®å cét. - Phô kiÖn d©y nÐo ph¶i ®-îc ma kÏm nhóng nãng víi chiÒu dµy líp m¹ tèi thiÓu lµ 80m. - Mãng nÐo ®-îc ch«n s©u d-íi ®Êt tù nhiªn kho¶ng 1,5 ®Õn 2m vµ ®-îc ®Çm chÆt khi lÊp ®Êt tr¶ l¹i. D©y nÐo vµ mãng nÐo ®-îc liªn kÕt qua c¸c bé t¨ng ®¬ hoÆc kÑp xiÕt. - Mãng nÐo ®-îc ®óc s½n b»ng bª t«ng cèt thÐp m¸c 200. b. ®-êng c¸p ®iÖn 3-9. chän tiÕt diÖn c¸p 3-9.1. TiÕt diÖn (S) cña c¸p ph¶i ®-îc lùa chän theo mËt ®é dßng ®iÖn kinh tÕ theo c«ng thøc: S = Imax/Jkt Trong ®ã: - Imax lµ dßng ®iÖn tÝnh to¸n cùc ®¹i cña ®-êng c¸p trong chÕ ®é lµm viÖc b×nh th-êng. - Jkt lµ mËt ®é dßng ®iÖn kinh tÕ ®-îc tham kh¶o trong Phô lôc. Sau ®ã tiÕt diÖn tÝnh to¸n ®-îc quy vÒ tiÕt diÖn chuÈn gÇn nhÊt. 3-9.2. Sau khi ®-îc lùa chän c¸p ph¶i ®-îc tÝnh to¸n kiÓm tra theo c¸c ®iÒu kiÖn tæn thÊt ®iÖn ¸p vµ ®é ph¸t nãng cho phÐp. 3-9.3. Dßng ®iÖn liªn tôc cho phÐp cña c¸p ®iÖn ¸p ®Õn 35kV cã c¸ch ®iÖn giÊy tÈm dÇu, cao su, nhùa tæng hîp, vá bäc PVC ®-îc lÊy theo theo nhiÖt ®é ph¸t nãng cho phÐp cña ruét c¸p lµ 500C. Trong tr-êng hîp nhµ chÕ t¹o ®-a ra c¸c th«ng sè cho phÐp hoÆc ®Þnh møc cô thÓ th× lÊy theo sè liÖu cña nhµ chÕ t¹o. 3-9.4. §èi víi c¸p ®Æt trong ®Êt dßng ®iÖn liªn tôc cho phÐp ®-îc tÝnh víi tr-êng hîp c¸p ®Æt trong hµo ë ®é s©u 0,7 - 1,0m, khi ®Êt cã nhiÖt ®é lµ 150C vµ nhiÖt trë suÊt lµ 120 cm.0K/W. Trong tr-ßng hîp nhiÖt trë suÊt cña ®Êt kh¸c 120 cm.0K/W th× dßng ®iÖn cho phÐp cña c¸p ®-îc hiÖu chØnh theo c¸c hÖ sè phô thuéc vµo ®é Èm cña ®Êt theo b¶ng d-íi ®©y: §¨c ®iÓm cña ®Êt C¸t cã ®é Èm trªn 9%, ®Êt sÐt pha c¸t, ®é Èm trªn 1% §Êt vµ c¸t cã ®é Èm 7-9%,®Êt sÐt pha c¸t ®é Èm 12-14% C¸t cã ®é Èm trªn 4% vµ nhá h¬n 7%, ®Êt sÐt pha c¸t cã ®é Èm 8-12% C¸t cã ®é Èm tíi 4%, NhiÖt trë suÊt cm.0K/W HÖ sè hiÖu chØnh 80 1,05 120 1,00 200 0,87 ®Êt ®¸ 300 0,75 3-9.5. §èi víi c¸p ®Æt trong n-íc, dßng ®iÖn liªn tôc cho phÐp (xem Phô lôc) ®-îc tÝnh víi nhiÖt ®é cña n-íc lµ 150C. §èi víi c¸p ®Æt trong kh«ng khÝ, dßng ®iÖn liªn tôc cho phÐp ®-îc tÝnh víi kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c c¸p khi ®Æt trong nhµ, ngoµi trêi vµ trong hÇm kh«ng nhá h¬n 35mm, cßn khi ®Æt trong m-¬ng th× kho¶ng c¸ch ®ã kh«ng nhá h¬n 50mm, víi sè l-îng c¸p bÊt kú vµ nhiÖt ®é kh«ng khÝ lµ 250C. §èi víi c¸p ®¬n ®Æt trong èng ch«n d-íi ®Êt kh«ng cã th«ng giã nh©n t¹o th× dßng ®iÖn liªn tôc cho phÐp còng lÊy nh- khi ®Æt c¸p trong kh«ng khÝ. 3-9.6. Khi tuyÕn c¸p ®i qua c¸c vïng ®Êt cã ®iÒu kiÖn m«i tr-êng kh¸c nhau, ph¶i lùa chän tiÕt diÖn vµ kÕt cÊu theo ®o¹n tuyÕn cã ®iÒu kiÖn m«i tr-êng kh¾c nghiÖt nhÊt (kÓ c¶ trong tr-êng hîp ®o¹n tuyÕn cßn l¹i ®i qua khu vùc cã ®iÒu kiÖn m«i tr-êng tèt h¬n vµ chiÒu dµi kh«ng v-ît qu¸ chiÒu dµi chÕ t¹o cña c¸p). 3-10. chän ph-¬ng thøc ®Æt c¸p, lo¹i c¸p 3-10.1. §èi víi l-íi ®iÖn n«ng th«n, ph-¬ng thøc ®i c¸p th«ng th-êng lµ ®Æt ch×m trong ®Êt, ®i men theo ®-êng, hoÆc ®i bªn c¹nh c¸c gi¶i ®Êt trèng, h¹n chÕ c¾t c¸c tuyÕn ®-êng cho xe c¬ giíi. 3-10.2.C¸p ®Æt trùc tiÕp trong ®Êt hoÆc trong n-íc ph¶i lµ c¸p bäc thÐp cã phñ líp chèng t¸c dông ho¸ häc. C¸c lo¹i c¸p cã vá bäc kh«ng ph¶i b»ng thÐp ph¶i chÞu ®-îc t¸c ®éng c¬ häc khi l¾p ®Æt ë bÊt kú vïng ®Êt nµo; khi kÐo, luån c¸p vµ chÞu ®-îc t¸c ®éng nhiÖt trong qu¸ tr×nh vËn hµnh, söa ch÷a. 3-10.3. §èi víi c¸c khu vùc ®Êt bÞ nhiÔm mÆn, bïn lÇy, ®Êt ®¾p cã chøa xØ, vËt liÖu x©y dùng hoÆc ho¹t chÊt ¨n mßn ®iÖn ho¸ ph¶i sö dông lo¹i c¸p vá bäc b»ng ch× hoÆc nh«m víi líp b¶o vÖ bªn ngoµi b»ng nhùa tæng hîp. T¹i c¸c khu vùc bïn lÇy khi lùa chän c¸p ph¶i tÝnh ®Õn c¸c ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt, ho¸ häc vµ c¬ häc. 3-10.4. §èi víi c¸c vïng ®Êt kh«ng æn ®Þnh ph¶i chän lo¹i c¸p cã vá bäc b»ng ®ai hoÆc sîi thÐp vµ cã biÖn ph¸p phßng chèng t¸c ®éng nguy h¹i ®Õn c¸p khi ®Êt dÞch chuyÓn (dù phßng chiÒu dµi c¸p, lÌn chÆt ®Êt, ®ãng cäc...). 3-10.5. T¹i nh÷ng chç tuyÕn c¸p ®i qua suèi, b·i båi, kªnh r¹ch còng dïng lo¹i c¸p t-¬ng tù nh- c¸p ®Æt trong ®Êt. C¸c èng dÉn c¸p ®Æt trong ®Êt hoÆc trong n-íc ®Òu ph¶i cã gi¶i ph¸p b¶o vÖ chèng ¨n mßn. 3-10.6. C¸c tuyÕn c¸p ®-îc l¾p ®Æt trong ®Êt theo ph-¬ng thøc: c¸p ®-îc ®Æt trong hµo c¸p, phÝa d-íi gi¶i mét líp ®Êt mÞn, phÝa trªn còng phñ ®Êt mÞn kh«ng lÉn sái, ®¸, xi m¨ng hoÆc r¸c. Däc theo chiÒu dµi tuyÕn c¸p ph¶i cã b¶o vÖ ®Ó tr¸nh t¸c ®éng vÒ c¬ häc nh- phñ lªn mÆt hµo c¸c tÊm ®an b»ng bª t«ng cã chiÒu dÇy kh«ng nhá h¬n 50mm ®èi víi c¸p ®iÖn ¸p tõ 35kV. §èi víi c¸p ®iÖn ¸p d-íi 35kV cã thÓ phñ b»ng c¸c tÊm ®an bª t«ng hoÆc x©y g¹ch (kh«ng dïng g¹ch silic¸t, g¹ch lç, g¹ch rçng) hoÆc b»ng c¸c vËt liÖu cã ®ñ ®é cøng cÇn thiÕt. §èi víi c¸c tuyÕn c¸p ®iÖn ¸p ®Õn 22kV, nÕu ®-îc ch«n s©u tõ 1m trë lªn th× kh«ng ph¶i cã biÖn ph¸p b¶o vÖ tr¸nh t¸c ®éng c¬ häc trõ tr-êng hîp tuyÕn c¸p chui qua ®-êng xe c¬ giíi, ®-êng s¾t. 3-10.7 §é s©u ®Æt c¸p so víi cèt chuÈn quy ho¹ch ®-îc quy ®Þnh kh«ng nhá h¬n: 0,7m ®èi víi c¸p ®iÖn ¸p 22kV vµ 1,0m ®èi víi c¸p ®iÖn ¸p 35kV. §èi víi c¸c ®o¹n c¸p cã chiÒu dµi d-íi 5m, hoÆc t¹i c¸c vÞ trÝ dÉn vµo toµ nhµ, giao chÐo víi c¸c c«ng tr×nh ngÇm, cho phÐp gi¶m ®é ch«n s©u cßn 0,5m.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.