thiết kế hệ thống điện nông thôn, chương 10

pdf
Số trang thiết kế hệ thống điện nông thôn, chương 10 10 Cỡ tệp thiết kế hệ thống điện nông thôn, chương 10 105 KB Lượt tải thiết kế hệ thống điện nông thôn, chương 10 0 Lượt đọc thiết kế hệ thống điện nông thôn, chương 10 2
Đánh giá thiết kế hệ thống điện nông thôn, chương 10
4.6 ( 8 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

chương 10: Cét ®iÖn 3-5.1. Cét ®iÖn cña ®-êng d©y trung ¸p - Cét ®iÖn ®-îc sö dông cho ®-êng d©y trung ¸p chñ yÕu lµ cét ®iÖn bª t«ng li t©m (BTLT) hoÆc cét bª t«ng ly t©m øng lùc tr-íc (LT-ULT) có chiều cao tiêu chuẩn: 8,5-9-10-10,5-1214-16-18 vµ 20m. T¹i c¸c vÞ trÝ ®Æc biÖt khã kh¨n, c¸c vÞ trÝ v-ît, giao chÐo cÇn cét cã chiÒu cao lín h¬n 20m vµ c¸c vÞ trÝ cã yªu cÇu chÞu lùc lín, v-ît qu¸ kh¶ n¨ng chÞu lùc cña cét BTLT th× ®-îc phÐp sö dông cét thÐp. - Chiều cao cột được lựa chọn trên cơ sở tính toán kinh tế và các yêu cÇu kỹ thuật theo Quy phạm. - Cét bª t«ng ly t©m ®-îc chÕ t¹o theo tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 5847 1994. - KÝch th-íc cét bª t«ng ly t©m vµ lùc giíi h¹n ®Çu cét yªu cÇu ®-îc tham kh¶o trong phô lôc kÌm theo. - Cét thÐp ®-îc chÕ t¹o tõ thÐp h×nh, b¶o vÖ chèng gØ b»ng m¹ kÏm nhóng nãng víi chiÒu dµy líp m¹ kh«ng nhá h¬n 80m vµ ®-îc chÕ t¹o theo c¸c tiªu chuÈn ViÖt Nam t-¬ng øng víi c¸c yªu cÇu cô thÓ. - §èi víi cét BTLT, t¹i tÊt c¶ c¸c vÞ trÝ ch©n cét nªn ®-îc ®¾p ®Êt cao kho¶ng 0,3m. 3-5.2. S¬ ®å cét tæng thÓ - C¸c ®-êng d©y trung ¸p khi ®i qua khu vùc ®«ng d©n c-, khu vùc ®· cã qui ho¹ch d©n c- nªn ®-îc thiÕt kÕ dù phßng cho ®-êng d©y h¹ ¸p ®i chung ë phÝa d-íi. - T¹i c¸c vÞ trÝ cét ®ì th¼ng, ®ì v-ît, ®ì gãc nhá sö dông s¬ ®å cét ®¬n. - T¹i c¸c vÞ trÝ cét ®Æc biÖt nh- nÐo gãc, nÐo cuèi, nÐo v-ît c¸c kho¶ng réng trªn 200m cã yªu cÇu chÞu lùc lín h¬n giíi h¹n chÞu t¶i träng th-êng xuyªn cña cét, cÇn sö dông s¬ ®å cét ghÐp ®«i, cét thÐp hoÆc cét cæng ( h×nh  ). Khi tuyÕn d©y ®i qua khu vùc Ýt d©n c-, ®Êt réng r·i cã thÓ dïng s¬ ®å cét cét ®¬n kÕt hîp c¸c bé d©y nÐo vµ mãng nÐo, nh-ng kh«ng ®-îc ®Æt d©y nÐo ra s¸t ®-êng vµ khu vùc cã ng-êi vµ vËt nu«i th-êng xuyªn va quÖt. - T¹i c¸c vÞ trÝ cét cã yªu cÇu chÞu lùc lín nh- nÐo gãc, nÐo cuèi, nÐo v-ît c¸c kho¶ng v-ît trªn 200m nªn sö dông s¬ ®å cét cæng ( h×nh  ) - T¹i vÞ trÝ nÐo v-ît c¸c kho¶ng réng trªn 400m, cã kh¶ n¨ng tËn dông ®-îc ®é cao ®Þa h×nh nªn sö dông s¬ ®å cét ba ( hoÆc 4) th©n , mçi th©n cét nÐo 1 d©y dÉn. - T¹i c¸c vÞ trÝ v-ît s«ng réng, yªu cÇu cét cã chiÒu cao trªn 20m th× sö dông cét ®ì v-ît (theo s¬ ®å NÐo-§ì-§ì-NÐo) b»ng thÐp. S¬ ®å cét nÐo v-ît b»ng thÐp chØ sö dông trong tr-êng hîp ®Æc biÖt. 3-5.3. Kho¶ng cét cña c¸c ®-êng d©y trung ¸p ®-îc tÝnh to¸n phï hîp víi tõng dù ¸n cô thÓ. Th«ng th-êng th× kho¶ng cét cña ®-êng d©y 22kV cã thÓ lÊy trong kho¶ng 100-150m; cña ®-êng d©y 35kV trong kho¶ng 150-200m. 3-5.4. T¹i c¸c vÞ trÝ ®Æt cét ë nh÷ng n¬i dÔ xãi lë (ven s«ng, ven ®åi...), cÇn tÝnh ®Õn kh¶ n¨ng lò lôt víi tÇn suÊt 2% 3-6. Xµ gi¸ ®-êng d©y 3-6.1. CÊu h×nh xµ Tuú theo s¬ ®å chÞu lùc cô thÓ mµ cã thÓ chän c¸c cÊu h×nh xµ nh- sau : - Xµ b»ng (c¸ch ®iÖn ®-îc bè trÝ ngang ) ¸p dông cho c¸c vÞ trÝ ®ì th¼ng, ®ì v-ît, nÐo cét ®¬n khi cÇn tËn dông chiÒu cao cét. - Xµ tam gi¸c (c¸ch ®iÖn ®-îc bè trÝ tam gi¸c) ¸p dông cho c¸c vÞ trÝ ®ì th¼ng, ®ì gãc, ®ì v-ît, nÐo cét ®¬n khi cÇn gi¶m hµnh lang, níi réng kho¶ng c¸ch pha ®Ó kÐo dµi kho¶ng cét. - Xµ lÖch (c¸ch ®iÖn ®-îc bè trÝ chñ yÕu vÒ mét bªn) ¸p dông cho c¸c vÞ trÝ cét ë gÇn c¸c ®èi t-îng (nhµ cöa, c«ng tr×nh) ®ßi hái cã kho¶ng c¸ch an toµn ®Õn d©y dÉn ®iÖn mµ kh«ng ph¶i di rêi. - Xµ h×nh  ¸p dông cho c¸c vÞ trÝ nÐo gãc cã yªu cÇu chÞu lùc lín, cÇn kÐo réng kho¶ng c¸ch pha. - Xµ ®¬n pha ¸p dông cho c¸c vÞ trÝ cét v-ît sö dông s¬ ®å cét ®¬n pha. - Xµ rÏ nh¸nh ¸p dông cho c¸c vÞ trÝ rÏ cña ®-êng d©y. 3-6.2. VËt liÖu xµ gi¸: - TÊt c¶ c¸c xµ gi¸ ®-êng d©y trung ¸p ®Òu ®-îc gia c«ng tõ thÐp h×nh ®-îc m¹ kÏm nhóng nãng víi chiÒu dµy líp m¹ tèi thiÓu lµ 80m. - C¸c bu l«ng, ®ai èc phô kiÖn ph¶i ®-îc m¹ kÏm nhóng nãng vµ ®-îc chÕ t¹o theo tiªu chuÈn ViÖt Nam (TCVN). 3-7. Mãng cét 3-7.1. C¸c lo¹i mãng cét cña ®-êng d©y trung ¸p 3-7.1.1. Mãng cèc ( KiÓu lä mùc ) - Mãng cèc ®-îc sö dông t¹i khu vùc cã ®Þa chÊt nÒn kh«ng cho phÐp ®µo m¸i hè mãng th¼ng ®øng, ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh t¹i vÞ trÝ ®Æt cét kh«ng b»ng ph¼ng, bÒ mÆt ch©n cét dÔ bÞ thay ®æi bëi ®iÒu kiÖn m«i tr-êng vµ khu vùc cã ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt däc tuyÕn thay ®æi nhiÒu . - §é s©u ch«n cét nªn lÊy b»ng 10 ®Õn 12% chiÒu cao cét. - §é s©u ch«n mãng b»ng ®é s©u ch«n cét céng thªm 0,3m - Bª t«ng mãng cét lµ lo¹i bª t«ng m¸c 200 ®óc t¹i chç 3-7.1.2. Mãng hép - Mãng hép ®-îc sö dông t¹i khu vùc cã ®Þa chÊt nÒn kh¸ tèt, cho phÐp ®µo m¸i hè mãng th¼ng ®øng, ®Þa h×nh vÞ trÝ ®Æt cét kh¸ b»ng ph¼ng, bÒ mÆt ch©n cét Ýt cã kh¶ n¨ng thay ®æi bëi ®iÒu kiÖn m«i tr-êng. - §é s©u ch«n cét nªn lÊy b»ng 10 ®Õn 14% chiÒu cao cét. - §é s©u ch«n mãng b»ng ®é s©u ch«n cét céng thªm 0,3m. - Bª t«ng mãng lµ lo¹i bª t«ng m¸c 150 ®óc t¹i chç. 3-7.1.3. Mãng giÕng - Mãng giÕng ®-îc sö dông cho ®-êng d©y ®i qua c¸c d¶i cån c¸t nÒn mãng cã hiÖn t-îng c¸t ch¶y, thµnh phè, thÞ x· víi c¸c vÞ trÝ ®Æt cét qu¸ chËt hÑp. - §é s©u ch«n cét nªn lÊy b»ng 14 ®Õn 16% chiÒu cao cét. - §é s©u ch«n mãng b»ng ®é s©u ch«n cét céng thªm 0,3m - Bª t«ng mãng lµ lo¹i bª t«ng m¸c 150 ®óc t¹i chç. 3-7.1.4. Mãng ®µ c¶n ( thanh ngang ) - mãng ®µ c¶n sö dông t¹i khu vùc cã ®Þa h×nh kh¸ b»ng ph¼ng, bÒ mÆt ch«n cét Ýt cã kh¶ n¨ng thay ®æi bëi ®iÒu kiÖn m«i tr-êng, khu vùc ®ßi hái mü quan kh«ng cao, hµnh lang an toµn kh«ng bÞ giíi h¹n kh¾t khe vµ khu vùc mµ c«ng tr×nh kh«ng chÞu ¶nh h-ëng trùc tiÕp cña giã b·o, ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt däc tuyÕn Ýt thay ®æi. - §é s©u ch«n cét b»ng kho¶ng 16 ®Õn 18% chiÒu cao cét. - §é cao ®Æt ®µ c¶n ( vÞ trÝ b¾t bu l«ng ) thÊp h¬n mÆt ®Êt tù nhiªn æn ®Þnh 0,5m hoÆc c¸ch ®¸y cét tèi thiÓu 0,2 m. - Cã thÓ sö dông c¸c s¬ ®å ®Æt ®µ c¶n sau : + Mét ®µ c¶n trªn cho cét ®ì. + Hai ®µ c¶n trªn ®Æt song song cho cét ®ì, cét nÐo t¹i n¬i cã nÒn ®Êt yÕu vµ dÔ lón. + Hai ®µ c¶n trªn ®Æt vu«ng gãc cho cét nÐo cã d©y nÐo, cét tr¹m treo. + Mét ®µ c¶n trªn, mét ®µ c¶n d-íi cho vÞ trÝ cét ®ì chÞu lùc lín t¹i n¬i ®Þa chÊt xÊu. - C¸c lo¹i ®µ c¶n ®Òu ®-îc ®óc s½n b»ng bª t«ng cèt thÐp m¸c 200. 3-7.1.5. Mãng ®Êt gia c-êng ( cét ch«n kh«ng mãng ) - Lo¹i mãng cét nµy ®-îc sö dông cho c¸c cét ®ì cã yªu cÇu chÞu lùc kh«ng lín vµ c¸c nh¸nh rÏ 1 pha t¹i c¸c khu vùc kh«ng chÞu ¶nh h-ëng trùc tiÕp cña giã b·o, ®Þa h×nh æn ®Þnh, bÒ mÆt ch©n cét kh«ng bÞ thay ®æi bëi ®iÒu kiÖn m«i tr-êng, ®Þa chÊt rÊt tèt vµ æn ®Þnh víi nÒn ®Êt cã c-êng ®é chÞu t¶i (RN) lín h¬n 2Kg/cm2, ®é sÖt () nhá h¬n 0,7, gãc ma s¸t () lín h¬n 15o vµ kh«ng bÞ t¬i bë khi gÆp n-íc. - §é s©u ch«n cét b»ng kho¶ng 18 ®Õn 20% chiÒu cao cét. - Khi thi c«ng c¸c lo¹i mãng ®Êt gia c-êng ph¶i ®¶m b¶o gi÷ nguyªn ®-îc tr¹ng th¸i tù nhiªn cña nÒn ®Êt khu vùc xung quanh vµ ®Êt ®¾p l¹i ph¶i ®-îc ®Çm nÐn theo ®óng qui ®Þnh. 3-7.1.6. Mãng trô : - Mãng trô ®-îc sö dông cho c¸c vÞ trÝ cét v-ît b»ng thÐp t¹i c¸c khu vùc cã ®Þa chÊt tèt, æn ®Þnh vµ ®Êt nÒn cã c-êng ®é chÞu nÐn tõ 1,0 daN/cm2 trë lªn. - Cao ®é mÆt trªn cña mãng trô (t¹i vÞ trÝ ®Æt bu l«ng nÐo) ph¶i cao h¬n mùc n-íc cao nhÊt lµ 0,5m. Tr-êng hîp møc n-íc t¹i vÞ trÝ ®Æt mãng qu¸ cao cÇn cã biÖn ph¸p b¶o vÖ ch©n cét thÐp b»ng mét líp bª t«ng bao phñ. - Mãng trô ph¶i ®-îc ®óc b»ng bª t«ng m¸c 200 víi cèt thÐp chÞu lùc ( cèt thÐp C2 ) cã c-êng ®é tÝnh to¸n tèi thiÓu tõ 2600daN/cm2 trë lªn. - Khi thiÕt kÕ mãng trô b¾t buéc ph¶i kiÓm tra vÒ ®é lón cuèi cïng, lón lÖch gi÷a c¸c mãng vµ ®é cøng cña mãng. 3-7.1.7.Mãng b¶n : - Mãng b¶n sö dông cho c¸c vÞ trÝ cét v-ît b»ng thÐp t¹i c¸c khu vùc cã ®Þa chÊt kÐm, ®Êt nÒn cã c-êng ®é chÞu nÐn nhá h¬n 1,0daN/cm2. - Khi thiÕt kÕ mãng b¶n, viÖc chän cao ®é mÆt trªn, m¸c bª t«ng cèt thÐp, gi¶i ph¸p b¶o vÖ ch©n cét thÐp vµ tÝnh to¸n kiÓm tra ®é lón, lÖch... ¸p dông t-¬ng tù nh- ®èi víi mãng trô. 3-7.2. Xö lý nÒn mãng vµ ch©n cét trong ®iÒu kiÖn ®Æc biÖt: - Tr-êng hîp mãng bª t«ng th-êng xuyªn n»m d-íi mùc n-íc nhiÔm mÆn, n-íc ngÇm cã ho¹t chÊt ¨n mßn bª t«ng, ph¶i sö dông lo¹i bª t«ng chèng thÊm, chèng ¨n mßn m¸c tõ 200 trë lªn. - Ch©n cét ph¶i ®-îc chän cao h¬n møc n-íc tÇn suÊt 2% Ýt nhÊt lµ 0,30m. Tr-êng hîp ch©n cét (cét BTLT hoÆc cét thÐp) kh«ng thÓ n©ng cao theo quy ®Þnh ®Ó tr¸nh bÞ ngËp n-íc nhiÔm mÆn, n-íc cã ho¹t chÊt ¨n mßn bª t«ng cèt thÐp th× xung quanh phÇn ngËp n-íc ph¶i ®-îc bäc mét líp bª t«ng chèng thÊm, chèng ¨n mßn cã m¸c tõ 200 trë lªn víi chiÒu dµy b¶o vÖ () tõ 20cm trë lªn vµ cao trªn møc n-íc cao nhÊt lµ 0,3m. - Tr-êng hîp ®Êt nÒn cã c-êng ®é chÞu t¶i qu¸ thÊp, cét vµ mãng lón qu¸ giíi h¹n cho phÐp ( nÒn ®Êt bïn, sÐt bïn...), tuú theo ph©n tÇng ®Þa chÊt cña khu vùc vµ yªu cÇu chÞu t¶i cã thÓ nghiªn cøu c¸c gi¶i ph¸p gia cè nÒn mãng theo ph-¬ng ph¸p cäc cõ b»ng bª t«ng cèt thÐp, tre, trµm, hoÆc ®Öm c¸t ph©n t¶i...
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.