Tên và nhãn trong công thức – PHẦN 4

pdf
Số trang Tên và nhãn trong công thức – PHẦN 4 2 Cỡ tệp Tên và nhãn trong công thức – PHẦN 4 81 KB Lượt tải Tên và nhãn trong công thức – PHẦN 4 2 Lượt đọc Tên và nhãn trong công thức – PHẦN 4 2
Đánh giá Tên và nhãn trong công thức – PHẦN 4
4.1 ( 14 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

Tên và nhãn trong công thức – PHẦN 4 Phần 4 : Dynamic Ranges (tt) Tôi giả sử cột dữ liệu của tôi là cột A và nhập liệu từ hàng 1 gồm những dạng Format khác nhau vừa Text, vừa Number. Để đặt tên cho cột a, tôi dùng hộp thoại Insert/Name/Define như trên. Trong hộp Refers to nhập : 1/ Vùng dữ liệu mở rông về phía dưới đến hàng có số dưới cùng : =OFFSET($A$1,0,0,MATCH(1E+300,$A:$A,1),1) (1E+300 : số 1 và 300 số 0) (Nếu bạn nhập 1 số nhỏ, td :20, vùng mở rộng sẽ kéo xuống hàng dưới cùng có số 20) 2/Vùng dữ liệu mở rộng về phía dưới đến hàng có dạng Text ở dưới cùng : =OFFSET($A$1,0,0,MATCH("*",$A:$A,-1),1) 3/Vùng dữ liệu mở rông về phía dưới dựa trên giá trị của 1 Cell Td : Ở Cell B1 ta nhập số 40 =OFFSET($A$1,0,0,$B$1,1) Vùng dữ liệu sẽ là : A1:A40 4/ Vùng dữ liệu động nằm trong một vùng dữ liệu khác : Giả sử tại cột A tôi có một danh sách được sắp xếp theo thứ tự tăng dần (A:Z). Bây giờ, chúng ta sẽ đặt tên cho một vùng động gồm những tên bắt đầu bằng chữ "H", nghĩa là vùng bắt dầu từ tên đầu tiên và kết thúc bằng tên cuối cùng có chữ "H". Để thực hiện, chúng ta đặt vào hộp Refers to công thức : =OFFSET(INDIRECT(ADDRESS(MATCH("H*",Sheet1!$A$2:$A $1000,0)+1,1)),0,0,COUNTIF(Sheet1!$A$2:$A$1000,"H* ",1) Chúng ta bắt đầu bằng Cell A2 để có tiêu đề cột Để thấy rõ vấn đề này, chúng ta hãy nhập một số tên trong cột A và sắp xếp tăng dần, và chắc chắn rằng trong số những tên này có một số tên bắt đầu bằng chữ "H". Ta add công thức trên vào hộp Refer to xong, gọi tên dãy bằng cách nhấn F5 và trong hộp thoại Go To / Reference nhập tên dãy. Click OK, sau đó, nhập thêm một số tên và sắp xếp lại, gọi lại hộp thoại Go To / Reference để xem kết quả.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.