TÀI LIỆU HTML, DHTML VÀ JAVASCRIPT

doc
Số trang TÀI LIỆU HTML, DHTML VÀ JAVASCRIPT 49 Cỡ tệp TÀI LIỆU HTML, DHTML VÀ JAVASCRIPT 682 KB Lượt tải TÀI LIỆU HTML, DHTML VÀ JAVASCRIPT 1 Lượt đọc TÀI LIỆU HTML, DHTML VÀ JAVASCRIPT 9
Đánh giá TÀI LIỆU HTML, DHTML VÀ JAVASCRIPT
4.2 ( 5 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

TÀI LIỆU HTML, DHTML VÀ JAVASCRIPT HA NOI 9/2008 TÀI LIỆU DÀNH CHO KHÓA HỌC CƠ BẢN VỀ HTML, JAVASCRIPT, CSS VÀ ASP  Tài liệu này chứa những gì? Tài liệu này chứa một số bài tập kèm giải thích nội dung kiến thức liên quan đến kỹ thuật lập trình Web cơ bản phía Client, bao gồm: Phần A Chương 0: Tạo các phần tử HTML. Chương I: Bài tập cơ bản về JavaScript. Chương II: Sử dụng các lớp (đối tượng) xử lý Chuỗi, Ngày tháng, Toán học. Chương III: Xử lý sự kiện trong trang HTML với JavaScript Chương IV: Định dạng các phần tử HTML bằng CSS Chương V: Tạo và xử lý các tầng (Layer) Chương VI: Nội dung động và định vị động  Ai nên đọc tài liệu này Là Sinh viên, giáo viên hoặc những người cần có kiến thức về lập trình Web.  Cần có những kiến thức gì trước khi đọc tài liệu này? Cần có kiến thức cơ bản về lập trình nói chung.  Giáo trình lý thuyết - HTML, DHTML & JavaScript của Aptech worldwide  Các trang web nên ghé thăm - www.3schools.com Search với từ khóa Java Script tutorial; Java script Introduction 2 MỤC LỤC Chương 0: Tạo các phần tử HTML cơ bản....................................4 1. Cú pháp chung:..................................................................................................................4 2. Tạo một số phần tử cơ bản.................................................................................................4 Chương I: Bài tập cơ bản về JavaScript.......................................6 Chương II: Sử dụng các lớp xử lý Chuỗi, Ngày tháng, Toán học.....9 Chương III: Xử lý sự kiện trong trang HTML với JavaScript..........17 Chương IV: Định dạng các phần tử HTML bằng CSS....................26 Chương V: Tạo và xử lý các tầng (Layer)...................................36 Chương VI: Nội dung động và định vị động................................42 3 Chương 0: Tạo các phần tử HTML cơ bản. Mục tiêu: Kết thúc chương này, người học có thể  Tạo các phần tử HTML cơ bản bằng cách code trực tiếp  Dùng Notepad tạo một trang web chứa các phần tử HTML Nội dung Giới thiệu Trong nhiều ứng dụng web không phải lúc nào chúng ta cũng có thể sử dụng trình soạn thảo tích hợp kiểu như Frontpage hay Dreamweaver để thiết kế giao diện, đặc biệt là khi giao diện này có liên quan đến yếu tố lập trình, khi đó người lập trình phải tạo các phần tử HTML hoàn toàn thủ công (Code chứ không dùng kéo thả). Do vậy, việc hiểu cú pháp để tạo các phần tử HTML là vô cùng quan trọng. 1. Cú pháp chung:  = “Giá trị” = “Giá trị”… >   Kết hợp cả hai cách. Trong đó : Tên loại phần tử HTML Button Text File Hidden Select TextArea CheckBox Thuộc tính Name VALUE MAXLENGTH ReadOnly Disable Cols, Rows Multiple TYPE Phần “giá trị” có thể đặt trong cặp ngoặc kép hoặc cặp ngoặc đơn hoặc không cần !! Nếu đặt thuộc tính theo cách 2, thì có thể tham chiếu bảng sau (gọi là theo cú pháp CSS) 2. Tạo một số phần tử cơ bản  Tạo nút nhấn  Tạo ô nhập 4  Tạo vùng nhập (Textarea)  Tạo ô nhập Password  Tạo listbox  Tạo ComboBox (chỉ cần bỏ thuộc tính size)  Tạo hộp kiểm Visual Basic Active Server Pages  Tạo nút Radio Tên giống nhau thì sẽ thuộc về cùng một nhóm (Groups)  Phần tử chọn File  Tạo textbox ẩn (Hidden). Tạo các phần tử và đặt thuộc tính: + Tạo một textbox và đặt thuộc tính font: + Tạo một textbox và đặt thuộc tính thông qua phong cách CSS: + Tạo một nhãn có font chữ xanh, có hiệu ứng: 5

Xin chào

+ Tạo một nút nhấn có màu nền đỏ: Kết quả Chương I: Bài tập cơ bản về JavaScript Mục tiêu: Kết thúc chương này người học có thể:  Viết các câu lệnh JavaScript và nhúng vào trang web  Sử dụng được các đối tượng nhập xuất Promt, document.write.  Truy xuất thuộc tính của các phần tử HTML bằng câu lệnh JavaScript  Viết lệnh xử lý một số sự kiện đơn giản. Nội dung: 6 Ví dụ 1: Cho người dùng nhập vào tên và tuổi. Hãy viết lại tên và tuổi của người đó ra màn hình bằng hàm document.write, trong đó tên có màu đậm, tuổi được gạch chân. Giải mẫu: Ví dụ 2: Tạo một nút nhấn (button) có name là welcome, value là " Welcome ". Một textbox có tên là msg, value = "Welcome to". Hướng dẫn : Sử dụng phương thức (hàm) write của đối tượng document để tạo. Giải mẫu: Ví dụ 3: Tạo một nút như trong ví dụ 2 và thêm chức năng sau: Khi người dùng click vào nút welcome thì hiển thị thông báo "Welcome to JavaScript !" Hướng dẫn: Dùng thẻ để tạo nút nhấn và thêm thuộc tính onClick = ";" (Trong đó có thể là một lệnh JavaScript bất kỳ, ví dụ lệnh document.write, alert, prompt hoặc lệnh gọi hàm v.v...) Giải mẫu: Lưu ý quan trọng: Trong JavaScript, một hằng xâu được bao bởi cặp nháy đơn hoặc nháy kép, ví dụ các xâu: 'nháy đơn', "nháy kép" là những xâu hợp lệ, tuy nhiên bạn viết : 'abc" hay "xyz' là những xâu không hợp lệ. Trong trường hợp bạn muốn in chính bản thân dấu nháy đơn hoặc nháy kép ra màn hình thì bạn đặt trước nó một ký tự \, ví dụ bạn có thể in ra màn hình dòng chữ : Women's day ra màn hình bằng hai hàm alert và document theo các cách sau 7 đây : alert("Women's day"), alert('Women"s day'); v.v... document.write('Women\'s day'); alert("Women\"s day"); Ví dụ 4: Lấy (đọc) giá trị của một phần tử HTML Tạo 2 phần tử như trong ví dụ 2 bằng thẻ HTML, khi người dùng click chuột vào nút Welcome thì hiển thị nội dung chứa trong text có tên là msg. Hướng dẫn: Để lấy giá trị của một phần tử HTML, bạn viết .value Ví dụ: msg.value cho ta giá trị của text tên là msg. Giải mẫu: Ví dụ 5: Khai báo hàm trong JavaScript và cách liên kết nút nhấn với một hàm Tạo 2 phần tử như ví dụ 2, khi người dùng nhấn nút thì gọi một hàm có tên là HienThi, hàm hiển thị có chức năng hiển thị nội dung trong text có tên là msg ở trên. Hướng dẫn: Trong thẻ tạo button, bạn đặt thuộc tính onClick = "", trong trường hợp này bạn đặt OnClick = "HienThi()". Điều này có nghĩa là khi người sử dụng Click chuột (OnClick = Click chuột) thì trình duyệt hãy gọi hàm HienThi(). Cũng giống như trong ngôn ngữ C, Một hàm bắt buộc phải có cặp ngoặc đơn, cho dù có tham số hay không. Ví dụ khi gọi hàm HienThi thì bạn phải viết là HienThi(). Giải mẫu: Lưu ý: Trong C, để khai báo một hàm thường bạn viết, ví dụ: int HienThi() v...v.. Tuy nhiên, với JavaScript có hơi khác tí chút, thay vào đó bạn viết function HienThi() Còn các câu lệnh khác bạn viết tương tự như ngôn ngữ C đã học. Các hàm khi khai báo trong JavaScript bắt buộc phải đặt trong thẻ . 8 Chương II: Sử dụng các lớp xử lý Chuỗi, Ngày tháng, Toán học. Mục tiêu: Kết thúc bài học này, người học có thể.  Mô tả được công dụng của các lớp xử lý Chuỗi (String), xử lý ngày tháng (Date) và xử lý các hàm toàn học Math.  Sử dụng được một số phương thức, thuộc tính cơ bản của các lớp này.  Vận dụng viết một số trang web đơn giản có sử dụng đến 3 lớp trên. Nội dung: Bài tập 1: Minh hoạ cách khai báo và sử dụng đối tượng Date để ngày giờ của hệ thống. Yêu cầu: Hãy hiển thị ngày và giờ của hệ thống máy tính khi trang Web được nạp. Thông tin hiển thị ra có dạng như sau: Hôm nay là thứ 2, ngày 13 tháng 9 năm 2004 Hướng dẫn: Sử dụng đối tượng Date và sử dụng các hàm lấy thứ, ngày, tháng, năm để in thông tin ra màn hình. Chú ý đến các hàm tính tháng, ngày trong tuần bị hụt một đơn vị. Bài tập 2: Minh hoạ sử khai báo và dùng đối tượng Date để lấy Giờ, phút, giây của hệ thống Yêu cầu: Hiển thị Giờ và phút trong thanh tiêu đề của cửa sổ khi trang Web được nạp. Hướng dẫn: Giá trị hiển thị trong thanh tiêu đề của trang web được lưu trong thuộc tính title của đối tượng document, do vậy để hiển thị thông tin trên thanh tiêu đề, bạn cần viết: document.title = . Ví dụ, để hiển thị dòng chữ "Hello Every body !", bạn viết: document.title "Hello Every body !" Minh hoạ: Bài 3: Vận dụng biến đối tượng Date để tính tuổi của một người. Yêu cầu : Cho người dùng nhập vào năm sinh của họ, sau đó hiển thị tuổi tương ứng. Hướng dẫn: Sử dụng đối tượng Date để lấy năm hiện tại. Tuổi sẽ bằng năm hiện tại trừ đi năm sinh vừa nhập vào. Minh hoạ mẫu: Tính tuổi Bài 4: Tương tự như bài 3 nhưng Năm sinh nhập vào không được lớn hơn năm hiện tại. Hướng dẫn: Sử dụng vòng lặp do…while để yêu cầu nhập lại nếu năm sinh > năm hiện tại. Minh hoạ mẫu: Tinh tuoi Bài 5: Minh hoạ cách đặt các câu lệnh JavaScript vào trong các phần tử HTML để thực thi khi người dùng click chuột và sử dụng hàm open của đối tượng window để mở trang web. Yêu cầu: Viết đoạn Script cho người dùng nhập vào một số nguyên. Nếu người dùng nhập số 1 thì mở trang Web http://www.vnn.vn, nếu nhập số 2 thì mở trang http://www.mail.yahoo.com, nếu nhập số 3 thì mở trang http://www.echip.com.vn, còn nếu nhập một số khác với 1, 2 hay 3 thì mở trang http://www.google.com. Hướng dẫn: Để mở một trang Web bất kỳ trong cửa sổ hiện hành bạn viết như sau: window.open("Địa chỉ của trang cần mở"). Ví dụ : window.open(http://www.vnn.vnn) để mở trang chủ của VNN trong cửa sổ hiện tại. Như vậy, để giải quyết yêu cầu của bài toán trên , bạn cần cho người dùng nhập vào một số và sử dụng cấu trúc switch để kiểm tra và mở trang web tương ứng. Minh hoạ mẫu: Mở trang web với hàm open của đối tượng window Bài số 6: Minh hoạ việc khai báo và sử dụng biến đối tượng Array để lưu trữ danh sách và cách sử dụng các hàm của đối tượng Array như hàm sort và vòng lặp for…in Yêu cầu: Cho người dùng nhập vào danh sách tên của một lớp, sau đó sắp xếp theo vần Alphabet rồi hiển thị danh sách đã sắp xếp đó ra màn hình, mỗi người trên một dòng. Hướng dẫn: Sử dụng vòng lặp for để cho phép nhập danh sách họ tên và Lưu danh sách vào một mảng, sau đó sử dụng phương thức sort của đối tượng mảng để sắp xếp, tiếp theo dùng vòng lặp for…in để in các phần tử trong danh sách. Minh hoạ mẫu: Sắp xếp mảng *** Nhận xét: Nếu muốn sắp theo chiều giảm dần thì sau khi sort bạn gọi hàm reverse. Bài số 7: Minh hoạ việc đưa các câu lệnh JS vào trong một thẻ khi người dùng click chuột. Yêu cầu: Tạo một nút nhấn (Button) có name = "DangKy", value = "Đăng ký". Khi người dùng Click vào nút này thì thông báo là "Đăng ký dịch vụ E-Mail". Hướng dẫn: Đối với các phần tử HTML, như textbox, button, checkbox, Select v.v… Các trình duyệt đều cho phép ta thực thi một hoặc nhiều câu lệnh JavaScript khi người sử dụng click chuột lên các phần tử đó. Vấn đề ở chỗ, viết các câu lệnh đó như thế nào ? Để viết các câu lệnh JavaScript khi người dùng click chuột lên một phần tử nào đó, trong thẻ của phần tử này, ta viết như sau: OnClick = "Các câu lệnh JavaScript". 11 "Các câu lệnh JavaScript" ở đây là bất kỳ câu lệnh JavaScript nào và chúng phải được cách nhau bởi dấu chấm phảy. Ngoài ra, các câu lệnh phải đặt trong cặp dấu nháy kép (Hoặc nháy đơn). Ví dụ một số cách đưa câu lệnh JavaScript cần thực thi khi người dùng click chuột 1. Onclick = "alert('Hello world';" 2. OnClick = 'document.write("Welcome to JavaScript");' 3. OnClick = "var x,y; x = 10; y = 20; alert('Tổng là : ' + (x + y)); " 4. OnClick = "var Tuoi; Tuoi = txtTuoi.value; KiemTra(Tuoi);" 5. OnClick = "KiemTra();" Theo ví dụ trên, Khi người sử dụng Click : 1 : Thực hiện câu lệnh alert('Hello world') 2 : Thực hiện câu lệnh document.write('Welcome to JavaScript'); 3 : Thực hiện NHIỀU câu lệnh JavaScript 4 : Thực hiện nhiều câu lệnh JavaScript và có lời gọi đến hàm KiemTra(Tuoi) 5 : Thực hiện câu lệnh gọi hàm KiemTra(). Minh hoạ mẫu: Minh hoạ đưa câu lệnh JavaScript vào các phần tử Bài số 8: Minh hoạ cách thay đổi thuộc tính của một đối tượng thông qua việc viết các câu lệnh JavaScript. Tạo một nút có name = ThayMauNen, value = "Thay đổi màu nền". Khi người dùng click chuột vào nút này thì thay đổi màu nền của trang Web thành màu "xanh". Hướng dẫn: Để thay đổi màu nền của trang Web thành màu, ta cần thay đổi thuộc tính document.bgColor = "blue". (Màu đỏ là red, tìm : magenta, đen: black, trắng: white, vàng: Yellow, tím nhạt: lavender). Như vậy, câu lệnh này sẽ được đặt trong phần onClick như sau: Thay mau nen bang click chuot

Thay đổi màu nền sử dụng đối tượng document

12 Bài số 9: Minh hoạ việc đọc giá trị trong phần tử text và hiển thị ra màn hình Yêu cầu: Tạo một hộp text có tên là HoTen. Một nút có tên là HienThi, value = "Hiển thị". Khi người dùng click vào nút HienThi thì hiển thị nội dung trong hộp text đó bằng hàm alert. Hướng dẫn: Để lấy giá trị của một phần tử HTML nào đó, chúng ta viết .value Trong đó: chính là giá trị của thuộc tính name khi bạn tạo thẻ. Ví dụ : - Hoten.value, DangKy.value, GioiTinh.value, Password.value v.v… Minh hoạ : Đọc giá trị trong hộp text

Hãy gõ văn bản vào trong hộp text và click vào nút Hiển thị

 Lưu ý: Khi muốn lấy giá trị của phần tử nào đó bằng JavaScript thì bạn phải đặt cho nó một cái tên, như ví dụ ở trên, để lấy giá trị trong hộp text ta đã đặt cho hộp text này tên (name) là HoTen. Bài số 10: Minh hoạ việc thay đổi giá trị của hộp textbox Yêu cầu: Tạo ra ba hộp text lần lượt tên là SoHang1, SoHang2, KetQua và một nút có tên là TinhTong, để thực hiện phép tính tổng. Khi người dùng nhập hai số hạng vào hộp SoHang1 và SoHang2, sau đó click vào nút TinhTong thì kết quả tổng sẽ được lưu vào trong hộp text KetQua. Hướng dẫn: Để thay đổi giá trị một thuộc tính nào đó của phần tử HTML, bạn viết theo cách sau: . = Trong đó: Tên phần tử chính là giá trị của thuộc tính name khi bạn tạo thẻ. Ví dụ: HoTen.value = "Đây là văn bản mới", DangKy.value = "Sign Up now", v.v… Thay đổi giá trị của thuộc tính

Hãy nhập hai số và click vào nút Tính tổng

+ =  Lưu ý: - Giá trị lưu trong hộp text luôn là một xâu, do vậy để thực hiện phép cộng được đúng, bạn cần phải chuyển giá trị sang dạng số bằng hàm parseFloat (Hoặc parseInt) như ở trên. - Việc thay đổi này có thể áp dụng cho các phần tử khác như button, checkbox, v.v… 13 Bài tập 11: Minh hoạ việc gọi hàm khi người dùng click vào một nút Yêu cầu: Tạo ra 4 text có tên lần lượt là : MauNen, MauChu, TieuDe, TrangThai và một nút có tên là ThayDoi, value là "Thay đổi". Khi người dùng click vào nút ThayDoi thì màu nền, màu chữ, tiêu đề của tài liệu và thanh trạng thái của cửa sổ trình duyệt sẽ được thay đổi bằng các giá trị trong text tương ứng Hướng dẫn: Bạn hoàn toàn có thể viết nhiều câu lệnh trong thuộc tính OnClick như các ví dụ trước, tuy nhiên nếu có nhiều lệnh thì chương trình trông không được sáng sủa cho lắm. Khi đó bạn có thể nhóm các câu lệnh vào trong một hàm và trong thuộc tính OnClick bạn chỉ việc gọi hàm này ra. Minh hoạ mẫu Thay đổi thuộc tính của trang Web

Nhập vào các giá trị và nhấn nút Thay đổiNhận xét: Ở ví dụ trên, khi người dùng click chuột lên nút ThayDoi thì hàm CapNhat( ) sẽ được gọi. Thanh Thanh tiêu tiêu đề đề của cửa của cửa sổ sổ Thanh Thanh trạng trạng thái thái của của cửa cửa sổ sổ 14 Đối tượng String Bất kỳ một biến xâu hoặc một hằng xâu đều được coi là một đối tượng xâu. Ví dụ ta có: var s = "Hung Yen-Aptech", "JavaScript" hay var x = new String("Welcome to Aptech") thì biến s, x và hằng "Hưng Yên - Aptech" đề là các đối tượng xâu và đều có các phương thức và thuộc tính dưới đây. Thuộc tính Tên thuộc tính ý nghĩa length Cho biết độ dài của một xâu x Tên phương thức charAt(n) ý nghĩa Cho ta ký tự tại vị trí: n Cho ta vị trí xuất hiện của xâu s trong xâu s. Nếu không thấy thì vị trí trả về là -1. Cho ta vị trí cuối cùng của xâu x trong xâu s Lấy ra một xâu con trong xâu s, lấy từ vị trí n1 đến n2 (số ký tự lấy ra là n2-n1 ký tự) Chuyển xâu s thành chữ thường indexOf(x) lastIndexOf(x) substring(n1, n2) toLowerCase() Phương thức Ví dụ var x = "abc"; alert(x.length); // 3 alert("Aptech".length); // 6 Ví dụ alert(s.charAt(0)); //H s.indexOf("Aptech") -> 9 "Hello".indexOf("e") -> 1 "Java".indexOf("C") -> -1 s.lastIndexOf("n") -> 7 "Hello".lastIndexOf("l") -> 3 s.substring(0,3) -> "Hun" s.substring(2,4) -> "ng" "Hello".substring(2,5) ->"llo" s.toLowerCase() -> "hung yen-aptech" "Hello".toLowerCase()->"hello" s.toUpperCase() -> "HUNG YENAPTECH" "Hello".toUpperCase() -> "HELLO" document.write(s.big()) document.write("abc".big()) document.write(s.bold()) document.write("abc".bold()) toUpperCase() Chuyển xâu s thành chữ HOA big() In to xâu s bold() In đậm xâu s fontcolor(m) In xâu s với màu m. ví dụ màu: "red", "blue" m"magenta" v.v.. document.write(s.fontcolor("blue")) document.write("abc".fontcolor("red")) fontsize(n) In xâu s với kích cỡ font là n document.write(s.fontsize(30)) document.write("Java".fontsize(20)) strike() In xâu s với đường gạch ngang document.write(s.strike()) sub() In xâu s ở dưới dòng hiện tại sup() In xâu s ở trên dòng hiện tại anchor(A) Tạo một điểm neo, có tên là A, phần hiển thị là s. document.write(s.anchor("TOP")) link(A) Tạo một liên kết đến điểm neo A, phần hiển thị là s document.write(s.link("#TOP")) document.write("Về đầu trang".link("#TOP")) document.write(s.sub()) document.write("H"+"2".sub()+"O")// H2O document.write(s.sub()) document.write("x" + "2".sup());// -> x2 Đối tượng Math Với đối tượng Math, Khi khai báo biến thuộc đối tượng này, bạn không được viết dạng như : var m = new Math(); Khi muốn sử dụng các thuộc tính và phương thức của đối tượng này bạn gọi trực tiếp các thuộc tính và phương thức, ví dụ: Math.sin(3.14), Math.PI, Math.abs(x) v.v... Thuộc tính Tên thuộc tính ý nghĩa PI Cho ta hằng số PI (tức 3.14159) E Cho ta hằng số E (= 2.718…) Ví dụ var BanKinh = 10; alert("Diện tích hình tròn là :" + Math.PI * BanKinh*BanKinh); alert("Hằng số E là: " + Math.E) 15 SQRT2 Cho ta căn bậc 2 của 2 : (=1.4142) Cho ta (căn bậc 2 của 2) / 2 SQRT1_2 Tên phương thức ý nghĩa abs(x) Cho ta trị tuyệt đối của x sin(x), cos(x) Tính sin và cos của x sqrt(x) Tính căn bậc hai của x pow(x,y) Tính xy round(x) Làm tròn số x. Nếu phần lẻ sau phần thập phân > = 0.5 thì bỏ phần thập phân và cộng thêm 1. Trái lại thì bỏ phần thập phân nhưng và không cộng gì max(a,b) Cho ta giá trị lớn nhất trong hai số a và b min(a,b) Cho ta giá trị nhỏ nhất trong hai số a và b Phương thức ceil(x) floor(x) Làm tròn số x, Nếu số x có phần thập phân thì phần thập phân bị cắt đi sau đó cộng thêm 1 vào x Làm tròn số x, nếu x có phần lẻ thập phân thì bị cắt đi, chỉ lấy phần nguyên. alert("Căn bậc 2 của 2 = " + Math.SQRT2); alert("Căn bậc 2 của 2 /2 = " + Math.SQRT1_2); Ví dụ alert(Math.abs(-19)); // -> 19 alert(Math.abs(-1.5));// -> 1.5 alert("Sin(1.5) = " + Math.sin(1.5)); alert("Cos(0) = " + Math.cos(0)); alert("Căn 16 = " + Math.sqrt(16)); //4 alert("6^2="+ Math.pow(6,2)); //->36 alert("9^0.5="+ Math.pow(9,0.5));//3 alert(Math.round(3.5));//->4 alert(Math.round(3.6));//->4 alert(Math.round(3.49));//->3 var a = 10, b = 100; alert("Max(a,b) = ",Math.max(a,b)); //100 alert(Math.max(-1,2));//->2 var a = 10, b = 100; alert("Min(a,b)=",Math.min(a,b));//10 alert(Math.min(-1,2));//->-1 var x = 1.1, y = 2.5, z = 4.8; alert(Math.ceil(x), Math.ceil(y),Math.ceil(z)); // ->235 var x = 1.1, y = 2.5, z = 4.8; alert(Math.floor(x), Math.floor(y),Math.floor(z)); // ->124 Đối tượng Date Khai báo biến thuộc đối tượng Date như sau: var = new Date(); Ví dụ ngày, giờ hiện tại là thứ hai 20/12/2004, 6h30' 20'', ta có các kết quả sau: Tên phương thức getDay() getDate() getMonth() getYear() getHours() getMinutes() getSeconds() ý nghĩa Lấy thứ hiện tại trong tuần (Chủ nhật ứng với 0, thứ hai ứng với 1, ..., thứ 7 ứng với 6) Lấy ngày hiện tại Lấy tháng hiện tại (0->tháng 1, 1-> tháng 2) Lấy năm hiện tại Lấy giờ hiện tại (Tính theo 24 h) Lấy phút hiện tại Lấy giây hiện tại Ví dụ var D = new Date(); alert(D.getDay()); //-> 1 alert(D.getDate()); //->20 alert(D.getMonth()); //->11 alert(D.getYear());//->2004 alert(D.getHours());//->6 alert(D.getMinutes());//->30 alert(D.getSeconds());//->20 D.setDate(10); setDate(n) Đặt ngày là n alert(“Bây giờ: “+D.getDate()); //10 các phương thức setYear(n), setHours(n) cũng làm tương tự. Chú ý, số n phải là số nguyên. và việc set đó chỉ làm thay đổi giá trị ngày, tháng năm, giờ, phút, giây ... của đối tượng Date chứ không làm thay đổi ngày giờ của hệ thống máy tính. 16 Chương III: Xử lý sự kiện trong trang HTML với JavaScript Mục tiêu của chương: - Giúp học viên nhận biết được khi nào sự kiện xảy ra - Viết các câu lệnh JavaScript đặt vào các sự kiện khi nó xảy ra - Vận dụng linh hoạt vào viết chương trình Nội dung: 1. Nhắc lại khái niệm sự kiện (event) Sự kiện là những hành động do người dùng hoặc hệ thống gây ra. Các hành động do người dùng gây ra có thể là di chuyển chuột, nhấn chuột, nhả chuột, nhấn phím, nhả phím, copy, kéo giãn cửa sổ, di chuyển cửa sổ v.v... Các sự kiện do hệ thống gây ra có thể là nạp tài liệu, đóng cửa sổ v.v... Khi sự kiện xảy ra, nó sẽ tự động thực thi các câu lệnh JavaScript tương ứng với sự kiện đó (nếu chúng ta đã định nghĩa chương trình xử lý sự kiện tương ứng). 2. Bảng liệt kê các sự kiện và tên tương ứng Mỗi sự kiện khi xảy ra chúng đều có một cái tên và thường bắt đầu bằng từ on, ví dụ như onClick, onChange.... cụ thể được mô ta như trong bảng dưới đây: Tên Sự kiện Chỉ áp dụng cho phần tử Mô tả Onabort Image Được kích hoạt khi người sử dụng huỷ bỏ việc tải một hình ảnh bằng cách kích vào một kết nối hoặc nút Stop Onblur Window, frame, all form element Khi phần tử bị mất focus Onclick Button, radio button, check box, submit button, reset button, link được kích hoạt khi người sử dụng kích trái chuột vào phần tử. Onchange Text field, textarea, select list Nó được kích hoạt khi người sử dụng thay đổi giá trị của phần tử. Onfocus Window, frame, all form element Nó được kích hoạt khi người sử dụng đặt focus vào một cửa sổ, khung, hay phần tử form Onload Document, applet, frameset, img, link, object, script, style, window Nó được kích hoạt khi tài liệu được trình duyệt nạp xong. Onmousedown Button, document, link Nó được kích hoạt khi người sử dụng ấn nút con chuột Onmouseout Area, layer, link Nó được kích hoạt khi người sử dụng di chuyển con trỏ ra khỏi một phần tử. Onmouseover Area, layer, link Nó được kích hoạt khi người sử dụng di chuyển con trỏ khắp một phần tử. Onmouseup Button, document, link Nó kích hoạt khi người sử dụng nhả nút con chuột đã được ấn. Onreset Form Khi người sử dụng click vào nút reset form Onresize Window, frame Nó kích hoạt khi người sử dụng kéo giãn cửa sổ hoặc một khung. onsubmit Form Nó được kích hoạt khi người sử 17 dụng click vào nút submit của form. onunload Document, frameset, image, window Nó được kích hoạt khi người sử dụng chuyển sang (mở) một trang khác. Vậy áp dụng tên các sự kiện đã liệt kê ở trên như thế nào ? Nếu bạn đã biết khi nào một sự kiện xảy ra thì bạn hoàn có thể thực thi các câu lệnh JavaScript tương ứng với sự kiện đó. Cú pháp khai báo để trình duyệt thực thi các câu lệnh JavaScript khi một sự kiện xảy ra như sau: a/ Cách 1: = " " ..... > Lưu ý: Một câu lệnh JavaScript có thể là bất kỳ câu lệnh nào mà bạn đã học. Câu lệnh này phải được đặt trong cặp nháy kép (hoặc cặp nháy đơn). Ví dụ1 : Ví dụ 2: Ví dụ 3:

Hello !

Ví dụ 4: Ta hãy đi phân tích ví dụ 1. Trong ví dụ này ta đã tạo ra một textbox và viết (khai báo) sự kiện click như sau : onClick = "alert('Bạn đã click vào textbox');" Ở đây có 2 phần: - Phần onClick : là tên của sự kiện click chuột (xin tham khảo ở bảng trên). - Phần thứ 2 sau dấu =, là một câu lệnh JavaScript tương ứng sẽ được thực thi khi sự kiện click chuột xảy ra đối với textbox đó. ở đây là câu lệnh alert. Điều này có nghĩa là, bất cứ khi nào người dùng click chuột vào textbox này thì trình duyệt sẽ tự động thực thi câu lệnh alert('Bạn đã click vào textbox');  Kết luận: Nếu chúng ta muốn trình duyệt thực thi một câu lệnh nào đó khi một sự kiện xảy ra thì cần khai báo trong phần định nghĩa thẻ như sau: = ""    Tương tự trong ví dụ 2: Bất cứ khi nào người dùng di chuyển chuột trong textbox (tên sự kiện là onMouseMove) thì lệnh "alert('Bạn di chuột');" sẽ được thực thi. Trong ví dụ 3: Bất cứ khi nào bạn click chuột vào dòng chữ "Hello !" thì thanh trạng thái của cửa sổ sẽ có dòng chữ : "Văn bản bị click chuột" Trong ví dụ 4: Theo bạn, thông báo "Đã được gửi" khi nào thì xuất hiện !? b/ Cách 2: Bạn có thể không chỉ viết một câu lệnh khi một sự kiện xảy ra đối với một phần tử nào đó mà JavaScript còn cho phép bạn thực thi nhiều câu lệnh đồng thời, với điều kiện các câu lệnh này phải được phân cách nhau bởi dấu chấm phảy ";". Cú pháp viết như sau: =" ; ; ...; " .... > Ví dụ 1: Trong ví dụ này, ta đã tạo một textbox và khi người dùng click chuột vào textbox này thì trình duyệt sẽ thực thi 2 câu lệnh tương ứng như ta đã chỉ ra trong thẻ : window.status='Click chuột' và alert('Bạn đã click chuột'). 2 lệnh này được phân cách nhau bởi dấu chấm phảy. Ví dụ 2: 18 Trong ví dụ này ta cũng tạo ra một textbox và khi textbox này nhận được focus (click chuột) thì trình duyệt sẽ tự động thực thi 3 câu lệnh :  Hoten.value=' '  window.status='Họ tên đã nhận focus'  window.document.title = 'Nội dung trong textbox đã bị xoá' Nhận xét: Nếu số câu lệnh cần thực thi khi một sự kiện xảy ra là ít (Một hoặc hai câu lệnh) thì ta có thể khai báo đoạn chương trình xử lý sự kiện sử dụng theo cách 1 hoặc cách 2. Còn trong trường hợp số câu lệnh cần xử lý là lớn, thì cách nên sử dụng cách khác mà ta sẽ đề cập dưới đây. C/ Cách 3: Gọi một hàm khi một sự kiện xảy ra. Về bản chất cách này chính là cách một, có điều câu lệnh là một lời gọi hàm. Cách này thường được sử dụng khi :  Số lệnh cần thực thi khi một sự kiện xảy ra là lớn  Đảm bảo cho chương trình sáng sủa và dễ đọc, dễ quản lý và bảo trì Cú pháp khai báo hàm trong định nghĩa sự kiện như sau: = "Tên hàm cần gọi([Tham số nếu có] )" .... > Ví dụ: 1/ 2/ 3/ Trong đó, Ham1(), GuiThongTin() và KiemTra() là các hàm. Tóm lại: Tuỳ vào trường hợp cụ thể mà khi một sự kiện xảy ra, bạn có thể viết một lệnh, nhiều lệnh hoặc một hàm tương ứng sẽ được thực thi trong định nghĩa thẻ. Tuy nhiên, một qui tắc chung là: Nếu đoạn chương trình xử lý sự kiện chỉ có một lệnh thì nên viết theo cách a, còn trái lại thì nên viết các lệnh trong một hàm (tức theo cách viết b). 3. Một số bài tập minh hoạ Ví dụ 1: Hãy tạo một nút nhấn (button) có value = "Thử". Khi người dùng click vào nút này thì tiêu đề của cửa sổ sẽ là "Bạn đã click chuột" Hướng dẫn: Trước hết ta cần xác định xem các lệnh nào cho phép ta thay đổi tiêu đề của cửa sổ thành "Bạn đã click chuột", tiếp theo là đặt các lệnh đó vào đâu để khi người dùng click chuột thì nó được thực thi theo như yêu cầu bài toán  Lệnh để thay đổi tiêu đề như sau: document.title = "Bạn đã click chuột"  Như ta đã biết khi người dùng click thì sự kiện onClick xuất hiện, do vậy câu lệnh trên sẽ được đặt tương ứng vào sự kiện onClick, như sau: Hay click vao nut o duoi va quan sat tieu de Ví dụ 2: Tạo một trang Web, có 2 phần tử : Phần tử button có value = "Gửi", và một phần tử textbox.Yêu cầu: khi người dùng click vào nút Gửi thì thông báo trên màn hình là : "Bạn đã click vào nút gửi" còn khi người dùng click vào textbox thì thông báo là "Bạn đã click vào textbox". Hướng dẫn: Theo yêu cầu của bài thì dòng thông báo "Bạn đã click chuột vào nút gửi" xuất hiện chỉ khi người dùng click chuột vào nút gửi, do vậy các lệnh thực hiện hiển thị thông báo sẽ được đặt trong sự kiện onclick của nút nhấn. Còn dòng thông báo "Bạn đã click chuột vào text box" khi người dùng click chuột vào textbox, do vậy các lệnh thực hiện hiển thị dòng thông báo sẽ được đặt trong sự kiện onclick của textbox : Minh hoạ: 19 Hay click vao nut va textbox o duoi va quan sat tieu de Ví dụ 3: Tạo 2 nút, nút thứ nhất có value = "Xanh", nút thứ hai có value = "Đỏ". Yêu cầu: Khi người dùng click vào nút xanh thì màu nền của tài liệu là xanh (blue), còn khi người dùng click vào nút đỏ thì màu nền của tài liệu là: Đỏ (red). Hướng dẫn: Thuộc tính màu nền của tài liệu được lưu trong thuộc tính bgColor của đối tượng document. Thuộc tính này có thể thay đổi được. Minh hoạ: Ví dụ 4: Tạo một danh sách lựa chọn gồm có 4 màu: red, blue, brown và lavender. Khi người dùng chọn một màu thì màu nền của tài liệu sẽ thay đổi tương ứng. Hướng dẫn: Để thay đổi màu nền của tài liệu ta làm tương tự như ví dụ 3 Minh hoạ: Bạn hãy chọn màu nền: Ví dụ 5 : Tạo một textarea có tên là NoiDung, một Textbox có tên là : SoKyTu. Với yêu cầu như sau: Khi người sử dụng gõ các phím vào trong textarea thì số lượng ký tự (Độ dài xâu) chứa trong textarea đó sẽ được hiển thị trong textbox. Nếu số lượng ký tự trong textarea gõ vào vượt quá 200 ký tự thì thông báo : "Bạn đã gõ quá số ký tự cho phép !". 20 Số ký tự đã gõ :
Ở ví dụ trên: Hàm kiểm tra sẽ được gọi mỗi khi sự kiện nhấn phím (onKeyUp) xuất hiện hay nói cách khác là khi người dùng gõ thêm một ký tự vào trong textarea. Ở đây ta không đặt hàm kiểm tra vào trong sự kiện onClick; Màn hình cho ví dụ này có dạng như sau: Ví dụ 6: Tạo một nút có value = "Gửi", textbox có name = "HoTen", 2 nút radio có tên là GioiTinh và nhãn tương ứng là Nam, nữ. Yêu cầu: Khi người dùng di chuyển chuột vào phần tử nào thì hiển thị thông báo tương ứng dưới thanh trạng thái. Ví dụ nếu người sử dụng di chuyển chuột qua nút nhấn "Gửi" thì thanh trạng thái sẽ là "Bạn đang di chuyển chuột vào nút"... Hướng dẫn: Khi người dùng di chuyển chuột thì sự kiện di chuyển chuột sẽ xuất hiện, sự kiện này có tên là : onMoseMove. Vậy ta sẽ viết lệnh trong sự kiện này. Minh hoạ: màn hình 21 Xu ly su kien
Nam Nữ Ví dụ 7: Tạo 3 textbox, có tên lần lượt là: SoLuong (Số lượng), DonGia (Đơn giá) và ThanhTien (Thành tiền); Yêu cầu: Khi người dùng nhập giá trị trong DonGia thì kết quả sẽ được cập nhật ngay trong ThanhTien. Hướng dẫn: Khi người dùng nhập giá trị trong textbox DonGia bằng cách nhấn các phím số thì sự kiện nhấn phím xuất hiện (sự kiện nhấn phím có tên là onKeyUp), do vậy ta sẽ viết các lệnh đáp ứng với sự kiện này. Các lệnh ở đây chỉ có một do vậy nên đặt ngay trong định nghĩa thẻ, như sau: Tinh tich

Bạn hãy nhập vào số lượng và giá:

Số lượng: Đơn giá:
Thành tiền: USD 22 Ví dụ 8: Tương tự như ví dụ 7, nhưng viết theo cách khai báo 3 (Các lệnh viết trong hàm). Kết quả vẫn cho ta như ví dụ 7 Tinh tich Các liên kết Tin tức Các hoạt động Chương VI: Nội dung động và định vị động Mục tiêu của chương này giúp người học có thể:    Thay đổi nội dung của các thẻ trong trang web thông qua JavaScript Sử dụng JavaScript để di chuyển các tầng Vận dụng khả năng định vị động và nội dung động vào thiết kế web 42 C. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1. Nội dung động là khả năng cho phép thay đổi nội dung của trang web bằng các lệnh Script. Để thay đổi nội dung của một phần tử nào đó trong IE, chúng ta có thể thay đổi một trong 4 thuộc tính của nó :  innerText  innerHTML  outerText  outerHTML Cú pháp dùng để thay đổi giá trị của các thuộc tính như sau: document.all.. = Trong đó .style.pixelLeft = document.all..style.pixelTop = 2.2 Thay đổi trong Netsape Trong Netscape, muốn thay đổi bạn cũng chỉ việc thay đổi 2 thuộc tính là top và left, như sau: document..top = document..left = Trong đó, Tên tầng chính là giá trị của thuộc tính name do bạn đặt. 43 B. BÀI TẬP MẪU Bài số 1: Minh hoạ thay đổi thuộc tính innerText Yêu cầu: Tạo một dòng chữ "I am having fun" thành "This is great fun" khi người dùng click chuột. Hướng dẫn: Bạn có thể dùng bất kỳ thẻ gì (thẻ H, thẻ P v.v...) để tạo dòng chữ ở trên. Do đầu bài yêu cầu là chỉ thay đổi dòng văn bản, do vậy chúng ta sẽ thay đổi thuộc tính innerText, dòng lệnh này sẽ đặt trong sự kiện onClick. Minh hoạ :

I am having func

Bài số 2: Minh hoạ thay đổi thuộc tính innerHTML Yêu cầu: Tạo một dòng chữ "Click here". Khi người dùng click chuột vào thì dòng chữ đó biến thành nút có nhãn là "Having fun" Hướng dẫn:  Bạn có thể sử dụng bất kỳ thẻ nào để hiển thị dòng chữ "Click here"  Trong sự kiện click chuột (onMouseMove) bạn viết lệnh thay nội dung trong thẻ bằng nội dung mới (Nội dung này là thẻ tạo nút). Minh hoạ:

Click here

Bài số 3: Minh hoạ thay thế thuộc tính outerText. Yêu cầu: Tạo một nút có nhãn là "Open". Khi người dùng click vào nút này thì mở trang http://www.echip.com.vn, trong một cửa sổ mới và dòng nút đó sẽ thay bằng dòng chữ "Trang này đã mở". Hướng dẫn:  Để mở một trang web trong một cửa sổ mới, bạn viết: window.open("Địa chỉ URL của trang cần mở", "_Blank")  Thay thế nút bằng một dòng chữ thông qua thay đổi thuộc tính outerText của nút. Minh hoạ: 44 Bài số 4: Minh hoạ thay đổi thuộc tính outerHTML Yêu cầu: Tạo một dòng chữ "Click here" có màu xanh, kích cỡ H1. Khi người dùng click vào dòng chữ này thì thay bằng một liên kết đến trang http://www.vn.vn Hướng dẫn: Do ở đây khi người dùng click vào dòng chữ thì thay thế bằng một liên kết nên thuộc tính cần thay đổi sẽ là outerHTML. Câu lệnh thay đổi sẽ được đặt trong sự kiện Click chuột. Minh hoạ:

Click Here

Bài số 5: Minh họa việc định vị động trong IE Yêu cầu: Tạo một nút có nhãn là "Sign Up". Khi chuột di chuyển trong nút này thì hiển thị dòng nhắc là "Đăng ký hòm thư mới" có màu nền là vàng tại vị trí của con chuột. Khi chuột di chuyển ra ngoài thì dòng nhắc ẩn đi. Hướng dẫn: Bạn tạo ra một tầng chứa dòng chữ "Đăng ký hòm thư mới" có màu nền là vàng. Khi chuột di chuyển đến (onMouseMove) thì đặt thuộc tính visibility là 'visible' để cho hiện tầng đó và khi di chuyển chuột ra ngoài (onMouseOut) thì đặt lại thuộc tính visibility là 'hidden' để ẩn tầng. Lưu ý, vị trí của chuột được lưu trong thuộc tính event.clientX và event.clientY. Bạn sẽ gán vị trí này của chuột cho 2 thuộc tính pixelLeft và pixelTop để định vị tầng. Minh hoạ: 45 Kết quả khi chuột di chuyển vào trong nút Bài số 6: Minh hoạ nội dung trong Netscape Yêu cầu: Tạo một tầng có tên là Tang1, một nút nhấn có nhãn là "Nạp trang Web" và một hộp text có tên là DiaChi. Khi người dùng nhập địa chỉ vào trong hộp text và nhấn nút "Nạp trang web" thì nội dung của trang đó sẽ được nạp vào tầng Tang1. Hướng dẫn: - Dùng thẻ LAYER để tạo tầng và đặt tên cho nó là Tang1 - Viết trong sự kiện onCLick của nút "Nạp trang web" câu lệnh nạp tài liệu vào tầng. Cú pháp nạp tài liệu vào một tầng trong Netscape như sau: document..src = "Địa chỉ trang cần nạp" Trong trường hợp này sẽ là : document.Tang1.src = document.form1.DiaChi.value Minh hoạ: Hiển thị tooltip 46

Tầng này dùng để hiển thị trang Web bạn gõ trong hộpText !
C. BÀI TẬP TỰ GIẢI Bài số 1: Tạo một tầng có chứa dòng chữ "Hello", kích thước H1. và một nút nhấn có nhãn là "Thay đổi". Khi người dùng click vào nút này thì yêu cầu người dùng nhập vào một xâu, sau đó thay nội dung trong thẻ H1 bằng xâu nhập vào này (Theo 4 cách: thay thuộc tính innerText, innerHTML, outerText, outerHTML). Bài số 2: Tạo một thẻ H1, màu chữ xanh dùng để hiển thị thời gian của hệ thống (gồm giờ:phút:giây). Gợi ý: Viết hàm CapNhat để lấy giờ:phút:Giây trong máy tính sau đó gán cho thuộc tính innerText của thẻ H1. Sử dụng hàm setInterval("CapNhat();", 1000) để liên tục cập nhật thời gian theo từng giây. Bài số 3: Tạo 2 tầng trong IE, mỗi tầng chứa một bức ảnh. Tầng thứ nhất chạy từ trái sang phải màn hình, tầng thứ hai chạy từ trên xuống dưới màn hình. Gợi ý: Sử dụng 2 hàm setInterval để gọi 2 hàm di chuyển 2 tầng. Bài số 4: Tạo một tầng chứa 3 liên kết. Chuột click tại vị trí nào thì tầng sẽ được đặt tại vị trí đó. Gợi ý: Viết lệnh trong sự kiện onClick của thẻ BODY. Bài số 5: Tạo một form đăng ký E-Mail tương tự như của Yahoo (Bạn chỉ cần tạo một số phần tử, không cần tạo hết). Mỗi khi người dùng di chuyển chuột đến một phần tử nào đó thì hiển thị một lời chú thích bằng Tiếng việt. (Xem Bài số 5) Bài số 6: Tạo 3 tầng (Trong Netscape), mỗi tầng nạp một trang tương ứng như sau: http://www.vnn.vn, http://www.echip.com.vn và http://www.manguon.com. Bài số 7: Tạo một tầng chứa một bức ảnh, một nút có nhãn là "Di chuyển". Khi người dùng click vào nút này thì bức ảnh sẽ di chuyển chéo từ góc trên bên phải xuống góc dưới bên trái của màn hình. Gợi ý: Tăng dần pixelTop, giảm pixelLeft. Bài số 8: Hãy làm hết các bài tập trong sách giáo khoa của cuốn giáo trình HTML, DHTML & JavaScript. 47

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.