Tài liệu cung cấp điện

pdf
Số trang Tài liệu cung cấp điện 49 Cỡ tệp Tài liệu cung cấp điện 503 KB Lượt tải Tài liệu cung cấp điện 0 Lượt đọc Tài liệu cung cấp điện 2
Đánh giá Tài liệu cung cấp điện
4 ( 3 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 49 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Lêi Nãi ®Çu. Trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ cña n­íc ta, c«ng nghiÖp ®iÖn lùc gi÷ vai trß ®Æc biÖt quan träng, bëi v× ®iÖn n¨ng lµ nguån n¨ng l­îng ®­îc dïng réng r·i nhÊt trong c¸c ngµnh kinh tÕ quèc d©n. Tuy nhiªn trong sù nghiÖp hiÖn ®¹i ho¸, c«ng nghiÖp ho¸ ®Êt n­íc th× viÖc sö dông ®iÖn n¨ng sao cho võa tiÕt kiÖm võa ®¶m b¶o yªu cÇu cung cÊp ®iÖn lµ mét vÊn ®Ò ®ang cÇn gi¶i quyÕt. §Ó ®¸p øng nhu cÇu sö dông ®iÖn ngµy cµng t¨ng vµ ®Ó sö dông tèt nguån ph¸t sao cho viÖc cung cÊp ®iÖn, ph©n phèi ®iÖn ®­îc an toµn nhanh chãng vµ liªn tôc. §ßi hái ph¶i ph¸t triÓn vµ c¶i t¹o m¹ng ®iÖn, n©ng cÊp l­íi ®iÖn. §Ó gióp sinh viªn nghiªn cøu tèt h¬n vÒ m«n häc nµy chóng t«i biªn so¹n ®Ò c­¬ng m«n häc cung cÊp ®iÖn 1. ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái sai sãt, rÊt mong nhËn ®­îc ý kiÕn ®ãng gãp cña b¹n ®äc ®Ó cuèn s¸ch nµy ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n. Ngµy 01 th¸ng 12 n¨m 2006. Nhãm biªn so¹n 1 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Ch­¬ng I : Kh¸I qu¸t vÒ cung cÊp ®iÖn 1.1 §Æc ®iÓm cña cung cÊp ®iÖn xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp. *. §Æc ®iÓm cña ®iÖn n¨ng. - §iÖn n¨ng s¶n xuÊt ra kh«ng dù tr÷ ®­îc nã mang tÝnh ®ång thêi ( trõ mét sè tr­êng hîp c¸ biÖt víi c«ng suÊt nhá nh­ pin, ¾c quy…). T¹i mäi lóc ta ph¶i ®¶m b¶o c©n b»ng gi÷a ®iÖn n¨ng ®­îc s¶n xuÊt víi ®iÖn n¨ng tiªu thô kÓ c¶ tæn thÊt do truyÒn t¶i. - §iÖn n¨ng ®­îc t¹o ra tõ c¸c nguån n¨ng l­îng kh¸c vµ ng­îc l¹i. - Qu¸ tr×nh vÒ ®iÖn x¶y ra rÊt nhanh. VÝ dô: Sãng ®iÖn tõ lan truyÒn trong d©y dÉn víi tèc ®é  3.108 m/s. Qu¸ tr×nh qu¸ ®é x¶y rÊt nhanh. V× vËy ®ßi hái sö dông c¸c thiÕt bÞ tù ®éng trong vËn hµnh vµ trong ®iÒu khiÓn mét c¸ch cã hiÖu qu¶. - C«ng nghiÖp ®iÖn lùc cã liªn quan chÆt chÏ ®Õn hÇu hÕt c¸c ngµnh kinh tÕ quèc d©n. §ã lµ mét trong nh÷ng ®éng lùc t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng t¹o lªn sù ph¸t triÓn nhÞp nhµnh trong cÊu tróc kinh tÕ. - Vèn ®Çu t­ lín. - Thêi gian hoµn thµnh l©u. *. §Æc ®iÓm cña cung cÊp ®iÖn xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp. - ViÖc cung cÊp ®iÖn ph¶i ®¶m b¶o tÝnh ®ång thêi cïng víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Sù kh¸c biÖt so víi m¹ng ®iÖn n«ng th«n, ®« thÞ ®­îc thÓ hiÖn Lµ nh÷ng hé tiªu thô ®iÖn tËp trung c«ng suÊt lín . §iÖn n¨ng cÊp cho xÝ nghiÖp tõ c¸c tr¹m trung gian b»ng c¸c ®­êng d©y trung ¸p. 1.2 C¸c d¹ng nguån ®iÖn. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô ®iÖn n¨ng th× tån t¹i rÊt nhiÒu d¹ng nguån ®iÖn. VÝ dô: Nhµ m¸y thuû ®iÖn, nhiÖt ®iÖn, ®iÖn nguyªn tö, m¸y ph¸t ®iÖn Diezen, c¸c tr¹m sö dông n¨ng l­îng ®iÖn cña giã vµ mÆt trêi … 1.2.1 Nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn: *. Nguyªn lý ho¹t ®éng: Nhµ m¸y ho¹t ®éng dùa trªn nguyªn lý sau: nhiÖt ®é ®­îc t¹o ra do ®èt nhiªn liÖu( than, dÇu …) sÏ lµm nãng h¬i n­íc tíi th«ng sè cao: ( ¸p suÊt P =130  240 Kg/cm2, to = 540  5650c) råi ®­a ®Õn tua bin quay m¸y ph¸t dÉn ®Õn ®iÖn n¨ng. *. ¦u nh­îc ®iÓm: - ¦u ®iÓm: + TËn dông nguån nguyªn liÖu s½n cã. + ViÖc s¶n xuÊt tíi ®©u ®­îc ®­a ngay lªn l­íi ®iÖn cao ¸p. - Nh­îc ®iÓm: + TÝnh linh ho¹t kÐm. + ViÖc khëi ®éng vµ t¨ng phô t¶i c + HiÖu suÊt thÊp 30%  40%. 2 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. + Khèi l­îng nguyªn liÖu lín, lµm « nhiÔm m«i tr­êng. 1.2.2 Nhµ m¸y thuû ®iÖn. *. Nguyªn lý ho¹t ®éng: Lµ sö dông nguån n­íc ®Ó lµm quay tua bin thuû n¨ng, ch¹y m¸y ph¸t ®iÖn, c¬ b¶n ®ã lµ: Thuû n¨ng dÉn ®Õn c¬ n¨ng, dÉn ®Õn ®iÖn n¨ng. C«ng suÊt nhµ m¸y ®­îc x¸c ®Þnh: P 9.8/QH. Trong ®ã Q: lµ l­u l­îng n­íc ( m3/sec ) H: lµ chiÒu cao cét n­íc ( m)  : lµ hiÖu suÊt tua bin. *. ¦u nh­îc ®iÓm: - ¦u ®iÓm: + Gi¸ thµnh ®iÖn n¨ng rÎ. + Møc ®é tù ®éng ho¸ ®­îc thùc hiÖn dÔ dµng. + Më m¸y nhanh lªn ®¸p øng ®­îc nhu cÇu. + Ýt sù cè. + VËn hµnh ®¬n gi¶n. + HiÖu suÊt cao trªn 80%. - Nh­îc ®iÓm: + So víi nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn cã cïng c«ng suÊt th× vèn ®Çu t­ nhiÒu h¬n. + Thêi gian x©y dùng l©u h¬n. + Phô thuéc nhiÒu vµo thêi tiÕt do l­u l­îng n­íc ®æ vÒ. 1.2.3 Nhµ m¸y ®iÖn nguyªn tö. *. §Æc ®iÓm: Lµ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®iÖn n¨ng tõ nhiÖt n¨ng do ph¶n øng h¹t nh©n t¹o ra. *. Nguyªn lý ho¹t ®éng: NhiÖt n¨ng do ph¶n øng h¹t nh©n t¹o ra sÏ biÕn thµnh c¬ n¨ng vµ tõ c¬ n¨ng biÕn thµnh ®iÖn n¨ng. *. ¦u, nh­îc ®iÓm: - ¦u ®iÓm: + Kh¶ n¨ng lµm viÖc ®éc lËp. + Tèn Ýt nhiªn liÖu. + VËn hµnh linh ho¹t, hiÖu suÊt. + Kh«ng th¶i khÝ ra ngoµi khÝ quyÓn. - Nh­îc ®iÓm: + Vèn x©y dùng lín. + Nguy hiÓm cho ng­êi vµ thiÕt bÞ do phãng x¹. *. NhËn xÐt: §iÖn n¨ng lµ mét d¹ng n¨ng l­îng ®Æc biÖt kh«ng dù tr÷ ®­îc ( ViÖc s¶n xuÊt lu«n ®ång hµnh cïng víi tiªu thô). HiÖn nay trªn thÕ giíi nãi chung vµ ViÖt Nam nãi riªng, viÖc s¶n xuÊt ®iÖn n¨ng lµ rÊt phong phó, ngoµi c¸c nhµ m¸y nh­ nhiÖt ®iÖn (U«ng bÝ) thuû ®iÖn ( S¬n la), ®iÖn nguyªn tö, ta cßn sö dông n¨ng l­îng giã, mÆt trêi ®Ó s¶n xuÊt nh»m ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña ng­êi tiªu dïng. 1.3 M¹ng l­íi ®iÖn c«ng nghiÖp. *. Kh¸i niÖm vÒ m¹ng ®iÖn: Bao gåm c¸c tr¹m biÕn ¸p vµ c¸c ®­êng d©y t¶i ®iÖn. 3 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - M¹ng l­íi ®iÖn c«ng nghiÖp lµ mét phÇn n»m trong nhiÖm vô truyÒn t¶i vµ cung cÊp ®iÖn n¨ng. - Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ra s¶n phÈm ®ßi hái ph¶i æn ®Þnh vµ liªn tôc cña ®iÖn n¨ng. ViÖc cung cÊp cho m¹ng ph©n phèi riªng lµ cÇn thiÕt. - Tuú theo nhu cÇu sö dông mµ viÖc cung cÊp ®iÖn cho khu c«ng nghiÖp lµ kh¸c nhau. 1.4 Héi tiªu thô vµ ph©n lo¹i. *. Kh¸i niÖm: Héi tiªu thô lµ tÊt c¶ c¸c m¸y mãc, dông cô dïng ®Ó biÕn ®æi ®iÖn n¨ng thµnh c¸c d¹ng n¨ng l­îng kh¸c. *. Ph©n lo¹i: Tuú theo tÇm quan träng trong nÒn kinh tÕ vµ x· héi, héi tiªu thô ®­îc cung cÊp víi ®iÖn víi møc ®é tin cËy kh¸c nhau vµ ®­îc ph©n ra lµm 3 lo¹i. - Hé tiªu thô lo¹i 1: §Æc ®iÓm lµ nh÷ng hé tiªu thô mµ khi ngõng cung cÊp ®iÖn sÏ dÉn ®Õn tæn thÊt vÒ kinh tÕ ®e do¹ ®Õn tÝnh m¹ng con ng­êi hoÆc ¶nh h­ëng ®Õn chÝnh trÞ quèc gia. Ph­¬ng ¸n cung cÊp cho phô t¶i lo¹i nµy tõ nguån ®éc lËp, thêi gian mÊt ®iÖn cho phÐp b»ng thêi gian ®ãng thiÕt bÞ dù tr÷. Tøc nã yªu cÇu cÇn ph¶i n©ng cao tÝnh liªn tôc cung cÊp ®iÖn ®Õn tèi ®a. - Hé tiªu thô lo¹2: §Æc ®iÓm lµ nh÷ng hé tiªu thô mµ nÕu ngõng cung cÊp ®iÖn chØ liªn quan ®Õn hµnh lo¹t s¶n phÈm kh«ng s¶n xuÊt ®­îc dÉn ®Õn thiÖt h¹i vÒ mÆt kinh tÕ do h­ háng s¶n phÈm, ngõng trÖ s¶n xuÊt, l·ng phÝ lao ®éng…..c¸c ph©n x­ëng c¬ khÝ, xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp nhÑ th­êng lµ lo¹i 2. Qua ®©y nãi lªn tÇm quan träng trong viÖc cung cÊp ®iÖn hé 2 nµy vÒ thiÖt h¹i chñ yÕu vÒ mÆt kinh tÕ. Ph­¬ng ¸n cung cÊp cã hoÆc kh«ng cã nguån dù tr÷, viÖc chän ph­¬ng ¸n cÇn dùa vµp kÕt qu¶ so s¸nh gi÷a vèn ®Çu t­ ph¶i t¨ng thªm vµ gi¸ trÞ thiÖt h¹i kinh tÕ do ngõng cung cÊp ®iÖn vµ thêi gian mÊt ®iÖn cho phÐp b»ng thêi gian ®ãng nguån dù tr÷ b»ng tay. - Hé tiªu thô lo¹i 3 : §Æc ®iÓm lµ nh÷ng hé cßn l¹i cho phÐp víi møc ®é tin cËy thÊp( khu nhµ ë, nhµ kho, tr­êng häc…) cho phÐp mÊt ®iÖn trong thêi gian söa ch÷a, thay thÕ thiÕt bÞ sù cè nh­ng th­êng kh«ng cho phÐp qu¸ 1 ngµy ®ªm ( 24h). Ph­¬ng ¸n cung cÊp ®iÖn ta cã thÓ dïng mét nguån ®iÖn. NhËn xÐt: ViÖc ph©n lo¹i vµ ®¸nh gi¸ mét c¸ch ®óng ®¾n hé tiªu thô, ®ã lµ kÕt qu¶ b­íc ®Çu. Qua ®ã lùa chän ph­¬ng ¸n cung cÊp ®iÖn cho hîp lý, phï hîp nhÊt c¶ vÒ mÆt kinh tÕ vµ kü thuËt. §Ó x¸c ®Þnh lo¹i hé tiªu thô ®iÖn n¨ng cña c¸c ngµnh s¶n xuÊt kh¸c nhau ta cÇn nghiªn cøu c¸c ®Æc ®iÓm ­u cÇu vµ nh÷ng h­íng dÉn cÇn thiÕt cña ngµnh ®ã 1.5 Nh÷ng yªu cÇu vµ néi dung chñ yÕu khi thiÕt kÕ cung cÊp ®iÖn. Môc tiªu chÝnh cña thiÕt kÕ cung cÊp ®iÖn lµ ®¶m b¶o cho hé tiªu thô lu«n lu«n ®ñ ®iÖn n¨ng víi chÊt l­îng n»m trong ph¹m vi cho phÐp. 1.5.1 Mét ph­¬ng ¸n cung cÊp ®iÖn xÝ nghiÖp, c«ng nghiÖp ®­îc xem lµ hîp lý khi tho¶ m·n nh÷ng nhu cÇu sau. - Vèn ®Çu t­ nhá, chó ý tiÕt ®Õn tiÕt kiÖm. - Chi phÝ vËn hµnh hµng n¨m thÊp. 4 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - §¶m b¶o ®é tin cËy cung cÊp ®iÖn cao tuú theo tÝnh chÊt hé tiªu thô. - §¶m b¶o an toµn cho ng­êi vµ thiÕt bÞ. - ThuËn tiÖn cho vËn hµnh, söa ch÷a… - ChÊt l­îng ®iÖn ¸p ®­îc ®¸nh gi¸ 2 chØ tiªu( U vµ f ) .sai sè n»m trong ph¹m vi gi¸ trÞ cho phÐp so víi ®Þnh møc. 1.5.2 Nh÷ng néi dung chñ yÕu khi thiÕt kÕ cung cÊp ®iÖn. CÇn tu©n thñ c¸c b­íc sau: - B­íc 1: Thu thËp d÷ liÖu ban ®Çu. + NhiÖm vô, môc ®Ých thiÕt kÕ cung cÊp ®iÖn. + §Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ cña ch­¬ng tr×nh sÏ ®­îc cung cÊp ®iÖn. + D÷ liÖu vÒ nguån ®iÖn, c«ng suÊt h­íng cung cÊp ®iÖn, kho¶ng c¸ch ®Õn hé tiªu thô. + D÷ liÖu vÒ phô t¶i, c«ng suÊt ph©n bè vµ ph©n lo¹i hé tiªu thô. - B­íc 2: TÝnh to¸n phô t¶i. + Danh môc thiÕt bÞ ®iÖn. + TÝnh phô t¶i ®éng lùc, chiÕu s¸ng. - B­íc 3: Chän tr¹m biÕn ¸p, tr¹m ph©n phèi. + Dung l­îng, sè l­îng, vÞ trÝ cña tr¹m biÕn ¸p. + Sè l­îng, vÞ trÝ ph©n phèi, tñ ®éng lùc ë m¹ng h¹ ¸p. - B­íc 4: X¸c ®Þnh ph­¬ng ¸n cung cÊp ®iÖn. + §ã lµ m¹ng cao ¸p, h¹ ¸p. + S¬ ®å lèi d©y cña tr¹m biÕn ¸p, ph©n phèi. - B­íc 5: TÝnh to¸n ng¾n m¹ch. + TÝnh to¸n ng¾n m¹ch trong m¹ng cao ¸p, h¹ ¸p. - B­íc 6: Lùa chän c¸c trang thiÕt bÞ ®iÖn. + Lùa chän m¸y biÕn ¸p. + Lùa chän thiÕt bÞ d©y dÉn. + Lùa chän thiÕt bÞ øng víi ®iÖn ¸p cao, h¹ ¸p. - B­íc 7: TÝnh to¸n chèng sÐt vµ nèi ®Êt. + TÝnh to¸n chèng sÐt cho ch¹m biÕn ¸p. + TÝnh to¸n chèng sÐt cho ®­êng d©y cao ¸p. + TÝnh to¸n nèi ®Êt trung tÝnh cña m¸y biÕn ¸p h¹ ¸p. - B­íc 8: TÝnh to¸n tiÕp kiÖn ®iÖn vµ n©ng cao hÖ sè c«ng suÊt cos. + C¸c ph­¬ng ¸n tiÕp kiÖm vµ n©ng cao hÖ sè cos. + Ph­¬ng ph¸p bï b»ng tô ®iÖn: Tr­íc hÕt ta ph¶i x¸c ®Þnh dung l­îng tô vµ ph©n phèi hîp lý. - B­íc 9: B¶o vÖ r¬le vµ tù ®éng ho¸. + B¶o vÖ r¬le cho m¸y biÕn ¸p, ®­ên d©y cao ¸p, c¸c thiÕt bÞ ®iÖn c«ng suÊt lín lµ cÇn thiÕt. + C¸c biÖn ph¸p tù ®éng ho¸. + C¸c biÖn ph¸p th«ng tin ®iÒu khiÓn. - B­íc 10: Hå s¬ thiÕt kÕ cung cÊp ®iÖn. + B¶ng thèng kª c¸c d÷ liÖu ban ®Çu. + B¶ng vÏ mÆt b»ng c«ng tr×nh vµ ph©n bè phô t¶i. + S¬ ®å nguyªn lý. 5 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. + B¶n vÏ chi tiÕt c¸c bé phËn b¶o vÖ r¬le, ®o l­êng tù ®éng ho¸, nèi ®Êt, thiÕt bÞ chèng sÐt. + C¸c chØ dÉn vÒ vËn hµnh vµ qu¶n lý hÖ thèng cung cÊp ®iÖn. C©u hái «n tËp: C©u 1: §Æc ®iÓm cña m¹ng ®iÖn xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp cã g× gièng vµ kh¸c so víi m¹ng ®iÖn kh¸c nh­ n«ng th«n, ®« thÞ ? C©u 2: Kh¸i qu¸t chung ­u nh­îc ®iÓm cña c¸c d¹ng nguån ®iÖn ? C©u 3: Tr×nh bµy kh¸i qu¸t chung vÒ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn ? Ch­¬ng II: phô t¶I ®iÖn 2.1 Kh¸i niÖm chung: Gåm hé tiªu thô ®iÖn vµ phô t¶i ®iÖn. - Hé dïng ®iÖn lµ tÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc dông cô dïng ®Ó biÕn ®æi ®iÖn n¨ng thµnh c¸c d¹ng n¨ng l­îng kh¸c. - Phô t¶i ®iÖn: Lµ ®¹i l­îng biÓu thÞ møc ®é tiªu thô cña c¸c hé dïng ®iÖn nh­ I, U, P, A. 2.1.1 Ph©n lo¹i phô t¶i ®iÖn. 2.1.1.1 Theo ®é tin cËy cung cÊp ®iÖn. - Phô t¶i lo¹i 1: §Æc ®iÓm lµ nh÷ng hé tiªu thô mµ khi ngõng cung cÊp ®iÖn sÏ dÉn ®Õn tæn thÊt vÒ kinh tÕ ®e do¹ ®Õn tÝnh m¹ng con ng­êi hoÆc ¶nh h­ëng ®Õn chÝnh trÞ quèc gia. Kho¶ng thêi gian mÊt ®iÖn cho phÐp b»ng thêi gian ®ãng thiÕt bÞ dù tr÷. Ph­¬ng ¸n cung cÊp ®iÖn cho phô t¶i nµy tõ hai nguån ®éc lËp. - Phô t¶i lo¹i 2: Lµ nh÷ng phô t¶i khi mÊt ®iÖn chØ dÉn ®Õn thiÖt h¹i vÒ kinh tÕ do h­ háng s¶n phÈm, ngõng trÖ s¶n xuÊt vµ l·ng phÝ lao ®éng.Kho¶ng thêi gian mÊt ®iÖn cho phÐp b»ng thêi gian ®ãng ®iÖn b»ng tay. Ph­¬ng ¸n cung cÊp ®iÖn tõ mét hoÆc hai nguån. - Phô t¶i lo¹i 3: Lµ nh÷ng hé cßn l¹i cho phÐp cung cÊp ®iÖn víi møc ®é tin cËy thÊp. VÝ dô: Khu nhµ ë, phßng häc, nhµ kho … Cho phÐp mÊt ®iÖn trong thêi gian thay thÕ söa ch÷a. 2.1.1.2 Theo gãc ®é sö dông ®iÖn. - Phô t¶i c«ng nghiÖp. - Phô t¶i n«ng nghiÖp. - Theo chÕ ®é lµm. - Theo møc ®é ®iÖn ¸p vµ tÇn sè. 2.2 C¸c ®¹i l­îng vµ th«ng sè th­êng gÆp khi tÝnh to¸n phô t¶i ®iÖn. 2.2.1 C«ng suÊt ®Þnh møc ( P®m ). - Lµ th«ng sè chÝnh vµ ®­îc ghi trªn thiÕt bÞ hoÆc lý lÞch cña m¸y. 6 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - §èi víi ®éng c¬ ®iÖn kh«ng ®ång bé, ®éng c¬ mét chiÒu, c«ng suÊt ®Þnh møc kW ( c«ng suÊt t¸c dông ). - §èi víi ®éng c¬ ®ång bé, m¸y biÕn ¸p ®­îc ®o b»ng kVA ( c«ng suÊt biÓu kiÕn) vµ ®Þnh møc. 2.2.2 C«ng suÊt ®Æt ( P®). - Lµ c«ng suÊt ®Çu vµo cña thiÕt bÞ. Pn P® = n Trong ®ã: n: HiÖu suÊt ®Þnh møc cña ®éng c¬. Víi n = 0.80.95 V× n kh¸ cao lªn lÊy P®  P®m *.Chó ý: §èi víi c¸c thiÕt bÞ ®iÖn lµm viÖc ë chÕ ®é ng¾n h¹n lÆp l¹i nh­: CÇn trôc, m¸y hµn. Khi tÝnh phô t¶i ®iÖn cña chóng, ta ph¶i quy ®æi vÒ c«ng suÊt ®Þnh møc lµm viÖc dµi h¹n, tøc lµ quy ®æi vÒ chÕ ®é lµm viÖc cã hÖ sè tiÕp ®iÖn %=100%. C«ng thøc quy ®æi nh­ sau: + §èi víi ®éng c¬ ®iÖn P’®m = P®m .   ®m + §èi víi m¸y biÕn ¸p hµn P’®m = S®m.co s   ®m Trong ®ã: P’®m:Lµ c«ng suÊt ®Þnh møc ®· quy ®æi vÒ chÕ ®é lµm viÖc dµi h¹n, P®m, S®m , Co s®m.  ®m: C¸c tham sè ®Þnh møc cho trong lý lÞch m¸y. 2.2.3 Phô t¶i trung b×nh: - Lµ mét ®Æc tr­ng tÜnh cña phô t¶i trong mét kho¶ng thêi gian nµo ®ã. Phô t¶i trung b×nh tÝnh theo c«ng suÊt phô t¶i tiªu thô trung b×nh trong kho¶ng thêi gian bÊt kú. Ptb = t t  p(t )dt  Q(t )dt 0 t ; Qtb = 0 t Trong ®ã: Q(t); P(t): lµ hµm biÕn thiªn theo phô t¶i. t: thêi gian kh¶o s¸t (h). Trªn thùc tÕ phô t¶i trung b×nh cã thÓ x¸c ®Þnh theo møc tiªu thu ®iÖn n¨ng. Aq Ap Ptb= Qtb = t t §èi víi mét nhãm thiÕt bÞ . n Ptb =  ptbi (kW) ; i 1 n Qtb =  Qtbi (kVAr) i 1 Trong ®ã:Ap ,Aq: lµ ®iÖn n¨ng t¸c dông vµ ph¶n kh¸ng cña t¶i trong t Phô t¶i trung b×nh tÝnh theo dßng ®iÖn: Víi l­íi ®iÖn 3 pha: 7 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. P2tb + Q2tb Itb = Un. 3 Víi l­íi ®iÖn 1 pha : P2tb + Q2tb Itb = Un 2.2.4 Phô t¶i cùc ®¹i: (Pmax) a. phô t¶i cùc ®¹i æn ®Þnh: - Lµ c«ng suÊt tiªu thô lín nhÊt trong kho¶ng thêi gian 30 phót. - §©y lµ c«ng suÊt ®Ó ®¸nh gi¸ chÕ ®é lµm viÖc vµ Chän c¸c thiÕt bÞ ®iÖn theo ®iÖn ph¸t nãng cho phÐp. b. phô t¶i cùc ®¹i ®Ønh nhän: - Lµ c«ng suÊt hiÖn thêi gian ng¾n 1-2 (s) vµ th­êng xuÊt hiÖn khi khëi ®éng ®éng c¬. Gi¸ trÞ nµy ®Ó kiÓm tra dao ®éng ®iÖn ¸p, ®iÒu kiÖn tù khëi ®éng ®éng c¬. - NÕu sè nµy xuÊt hiÖn phñ t¶i nµy cµng lín th× møc ®é ¶nh h­ëng tíi sù lµm viÖc b×nh th­êng cña c¸c thiÕt bÞ kh¸c trong m¹ng cµng cao. 2.2.5 C«ng suÊt ph¶n kh¸ng(Q). - Khi mét thiÕt bÞ lµm viÖc nã tiªu thu mét l­îng c«ng suÊt ®iÖn dung Qc ®Ó trao ®æi víi ®iÖn tr­êngvµ mét c«ng suÊt ®iÖn c¶m Ql ®Ó trao ®æi víi tõ tr­êng. - Ngoµi ra Q cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p vµ dù tr÷ c«ng suÊt trong hÖ thèng ®iÖn. 2.2.6 Phô t¶i tÝnh to¸n: Ptt ; Qtt ; Stt. - Lµ phñ t¶i gi¶ thiÕt kh«ng ®æi l©u dµi cña c¸c phÇn tö trong hÖ thèng cung cÊp ®iÖn (m¸y biÕn ¸p, ®­êng d©y…) t­¬ng ®­¬ng víi phô t¶i thùc tÕ biÕn ®æi theo ®iÒu kiÖn t¸c dông nhiÖt nÆng nÒ nhÊt. - Phô t¶i tÝnh to¸n dïng ®Ó lùa chän m¸y biÕn ¸p, c¸c thiÕt bÞ ®iÖn ph¸t nãng cho phÐp. Quan hÖ gi÷a phu t¶i tÝnh to¸n vµ c¸c phô t¶i tÝnh to¸n kh¸c. Ptb  Ptt  Pma x 2.3 C¸c hÖ sè trong tÝnh to¸n phô t¶i. 2.3.1HÖ sè sö dông(ksd) Ptb ksd = (®èi víi mét thiÕt bÞ) P®m n Ptb  ptbi i 1 ksd = = P®m (®èi víi nhiÒu thiÕt bÞ) n  p®mi i 1 NÕu cã ®å thÞ phô t¶i nh­ h×nh vÏ. 8 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. p p1 p2 p3 pn t3 t2 t1 tn t P1t1+ P2t2+…+ Pntn ksd = P®m(t1+t2+…+tn) HÖ sè sö dông nãi lªn møc ®é sö dông, møc ®é khai th¸c c«ng suÊt cña thiÕt bÞ trong kho¶ng thêi gian xÐt. 2.3.2 HÖ sè cùc ®¹i : (kma x). Ptt kma x= Ptb HÖ sè cùc ®¹i phô thuéc vµo sè thiÕt bÞ hiÖu qu¶ vµ ksd. 2.3.3 HÖ sè ®ång thêi. Lµ tû sè gi÷a phñ t¶i cùc ®¹i nöa giê tÝnh tæng t¹i nót kh¶o s¸t cña ph©n x­ëng hay nhµ m¸y víi tæng c¸c phô t¶i cùc ®¹i nöa giê cña nhãm hé tiªu thô riªng biÖt hay ph©n xuëng riªng biÖt. P30 ph©n x­ëng §èi víi ph©n x­ëng: k®t = n  P30 nhãm hé tiªu thô i i 1 P30 nhµ m¸y §èi víi nhµ m¸y: k®t = n  P30 nhãm ph©n x­ëng thø i i 1 KÕt luËn: K®t lµ tû sè gi÷a c«ng suÊt t¸c dông tÝnh to¸n cùc ®¹i t¹i nót kh¶o s¸t cña hÖ thèng cung cÊp ®iÖn víi tæng c¸c c«ng suÊt t¸c dông tÝnh to¸n cùc ®¹i cña c¸c nhãm hé tiªu thô riªng biÖt nèi vµo nót ®ã. Ptt k® t= 9 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. n  Ptti i 1 HÖ sè ®ång thêi ph¶n ¸nh sù xª dÞch phô t¶i cùc ®¹i nöa giê cña phô t¶i riªng biÕt víi phô t¶i cùc ®¹i nöa giê chung cña tæng c¸c thiÕt bÞ. §èi víi ®­êng d©y cao ¸p k®t= 0,851 §èi víi thanh c¸I cña tram h¹ ¸p vµ ®­êng d©y phÝa bªn ngoµi xÝ nghiÖp k®t= 0,9  1. Chó ý: Ptt kh«ng ®­îc nhá h¬n Ptb t¹i nót ®ã. 2.3.4 HÖ sè nhu cÇu: knc 1 Lµ tû sè gi÷a c«ng suÊt ®Æt cña nhãm tiªu thô . Ptt Ptt Ptb knc=  =  .  = kma x .ksd P®m P®m Ptb 1 - ksd∑ knc= ksd ∑ + nhq 2.3.5 HÖ sè ®iÒn kÝn ®å thÞ phô t¶i. Lµ tØ sè gi÷a c«ng suÊt trung b×nh víi c«ng suÊt cùc ®¹i trong thêi gian kh¶o s¸t. Ptb k®k= Pma x NÕu lÊy Ptt =Pma x th× ta cã: 1 Ptb k®t =  =  Ptt kma x HÖ sè k®t lµ th«ng sè ®¸nh gi¸ ®å thÞ phô t¶i. NÕu k ®t cµng lín th× chªnh lÖch c«ng suÊt gi÷a phô t¶i t¹i thêi ®iÓm cùc tiÓu cµng nhá. 2.3.6 HÖ sè ®ãng ®iÖn hé tiªu dïng. T® k® =  tc Lµ tØ sè ®ãng ®iÖn víi thêi gian kh¶o s¸t. 2.3.7 Sè thiÕt bÞ hiÖu qu¶: (nhq) Sè thiÕt bÞ tiªu thô ®iÖn n¨ng hiÖu qu¶. Gi¶ thiÕt cã mét nhãm gåm n thiÕt bÞ cã c«ng suÊt ®Þnh møc vµ chÕ ®é lµm viÖc kh¸c nhau, ta gäi nhq lµ sè thiÕt bÞ tiªu thô ®iiÖn n¨ng hiÖu qu¶ cña nhãm ®ã. §Êy lµ mét sè quy ®æi gåm nhq thiÕt bÞ cã c«ng suÊt ®Þnh møc vµ chÕ ®é lµm viÖc nh­ nhau vµ t¹o nªn phô t¶i tÝnh to¸n b»ng phô t¶i tiªu thô bëi n thiÕt bÞ tiªu thô. 10
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.