Tài chính quốc tế - Chương 3: Cán cân thanh toán

pdf
Số trang Tài chính quốc tế - Chương 3: Cán cân thanh toán 29 Cỡ tệp Tài chính quốc tế - Chương 3: Cán cân thanh toán 695 KB Lượt tải Tài chính quốc tế - Chương 3: Cán cân thanh toán 0 Lượt đọc Tài chính quốc tế - Chương 3: Cán cân thanh toán 6
Đánh giá Tài chính quốc tế - Chương 3: Cán cân thanh toán
4.4 ( 7 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 29 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

MÔN HỌC: TÀI CHÍNH QUỐC TẾ LOGO Chương 3 : cán cân thanh toán LOGO (The Balance of Payment – BOP) Một số khái niệm 1 2 Kết cấu cán cân thanh toán 3 Nguyên tắc bút toán kép BOP 4 Thặng dư và thâm hụt BOP 4 5 LOGO 1. Caùc khaùi nieäm  Caùn caân thanh toaùn:  “BOP laø moät baûn baùo caùo thoáng keâ toång hôïp, ghi cheùp laïi giaù trò taát caû caùc giao dòch kinh teá giöõa ngöôøi cö truù vôùi ngöôøi khoâng cö truù trong moät thôøi gian nhaát ñònh”  Ngöôøi cö truù vaø ngöôøi khoâng cö truù:  -Bao goàm: caùc caù nhaân; caùc gia ñình; caùc coâng ty; caùc toå chöùc quoác teá …  -Ngöôøi cö truù phaûi hoäi tuï caùc ñieàu kieän:  +Thôøi haïn cö truù töø 12 thaùng trôû leân  +Coù thu nhaäp töø quoác gia cö truù LOGO Ví dụ cán cân thanh toán (Triệu USD) Kyù hieäu Noäi dung hu T XK haøng hoaù NK haøng hoaù TB hi C -90 10 -80 20 chi traû thu nhaäp -10 Thu nhaäp Thu chuyeån giao vaõng h C i chuyeån giao vaõng -40 -160 h T u töø thu nhaäp lai -50 120 a C ùn caân dòch vuï IC -50 tích luyõ -20 XK dòch vuï NK dòch vuï CA Caùn caân 150 a C ùn caân thöông maïi SE Caùn caân boä phaän 30 Ví dụ cán cân thanh toán (triệu USD) LOGO o V án daøi haïn chaûy vaøo KL Voán daøi haïn chaûy 140 -50 ra Caùn caân voán daøi haïn K o V án ngaén haïn chaûy vaøo 90 KS Voán ngaén haïn chaûy 20 20 -5 ra a C ùn caân voán ngaén haïn -35 OM Loãi vaø sai soùt- OM 0 OB Caùn caân toång theå a C ùn caân buø ñaép chính thöùc -15 OFB NHTW baùn ngoaïi hoái 15 NHTW mua ngoaïi hoái 10 o T ång thu (+), chi (-) 580 -85 -580 LOGO 2. Kết cấu và các bộ phận của BP Kết cấu BOP Cán cân vãng lai Cán cân vốn CA (K) Cán cân tổng thể (Overall Balance-OB) Cán cân bù đắp chính thức ( Official Finance Balance – OFB) LOGO Cán cân thương mại Tổng hợp khoản thu và chi XNK hàng hoá Kết cấu cán cân bộ phận (Cán cân vãng lai) Cán cân dịch vụ Cán cân thu nhập CC chuyển giao VL một chiều Tổng hợp khoản thu và chi XNK dịch vụ -Các khoản thu và chi cho người lao động -Lãi và khoản thanh toán từ đầu tư -Viện trợ -Quà tặng -Hiện vật cho mục đích tiêu dùng CA = TB + SE + IC + Tr LOGO Kết cấu cán cân bộ phận Cán cân vốn (Capital Balance – K) Cán cân vốn dài hạn (KL) Cán cân vốn ngắn hạn(KS) Chuyển giao vốn một chiều -Đầu tư trực tiếp -Đầu tư gián tiếp (vốn dài hạn) -Tín dụng ngắn hạn -Kinh doanh ngoại hối -Vốn đầu cơ -Các khoản viện trợ kg hoàn lại -Khoản xoá nợ K =KL + KS + KTR LOGO Kết cấu cán cân bộ phận  Caùn caân cô baûn (Basic Balance – B)  -Caùn caân cô baûn = Caùn caân vaõng lai + Caùn caân voán daøi haïn ay  H : B = CA + KL  -YÙ nghóa cuûa B: phaûn aûnh laâu daøi söï oån ñònh neàn kinh teá vaø tæ giaù hoái ñoái  Caùn caân toång theå (Overall balance – )OB  OB = CA + K + nhaàm laãn sai soùt (OM) LOGO Kết cấu cán cân bộ phận  a C ùn caân buø ñaép Financing balance – OFB): chính thöùc (Official OFB   R  L  # R -Thay đổi dự trữ ngoại hối quốc gia L -Tín dụng với IMF và các ngân hàng trung trung ương khác # - Thay đổi dự trữ của các NHTW khác bằng Đồng tiền của quốc gia lập cán cân thanh toán
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.