Tác động từ việc cho vay lãi suất của ngân hàng thương mại

pdf
Số trang Tác động từ việc cho vay lãi suất của ngân hàng thương mại 3 Cỡ tệp Tác động từ việc cho vay lãi suất của ngân hàng thương mại 250 KB Lượt tải Tác động từ việc cho vay lãi suất của ngân hàng thương mại 0 Lượt đọc Tác động từ việc cho vay lãi suất của ngân hàng thương mại 0
Đánh giá Tác động từ việc cho vay lãi suất của ngân hàng thương mại
4.2 ( 15 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

DIEN OAN NGHIEN CLAJ V^ ^ ^ n i CHlNH TitN Tac dong tir cho vay no trg lai suat TRONG CAC GIAI PHAP 001 PHO VOI KHUNG HOANG TAI CHJNH 6 VIET NAM HIEN NAY, CHINH PHU OA RAT N 6 LI;C VA TRIET OE TRONG VIEC H 6 TRO CAC DOANH NGHIEP VIET NAM VE NGUON VON, TRONG 0 0 OANG CHU Y NHAT LA CHU TRUONG CHO CUA NGAN HANG THUQNG MAI VIET NAM VAY H 6 T R O LAI SUAT NGAN HAN VA GAN DAY LA TRUNG VA DAI HAN. PGS.TS.LeHOANGNGA V di Quydt dinh sd 131/QO-TTg ngay 23/1/2009 hd ttg Ity USD (17.000 ty ddng), d e doanh nghiep dugc vay ngan hang vdi lai sua't ngan ban tha'p, hd ttg 4% /ndm dd bd sung vdn luu ddng. Ddy Id lin dau tidn, d c doanh nghidp thudc ddi tugng vay vdn dugc hudng su uu ddi Idn vd ngudn vdn vd ldi suat ttong didu kidn suy giim kinh td. Oidu ndy dng d y nghTa khi md vdo ndm 2008, d c NHTM phii ban chd tfn dung dd thue hidn vide kidm chd lam phat. Do dd, qua gin 3 thing ttidn khai,ti'nhddn ngiy 23/4/2009, hdttidngngdn hdng ttiuong mai (NHTM) dd dat dugc sd du ng cho vay hd ttg Idi suat Id 254.900 ty ddng, trong dd d e NHTMNN vd QTDND giii ngdn dugc 187.660<^ ddng, NHTMCP dat eon sd 55.245 ty ddng, khdi d c ngdn lidng nude ngoai la 11.042 ty ddng. Sd lidu thdng ke eiia NHNN cho ddn cudittidng3/2009 d o bidt du ng t d n ngdnh udc tdng 2,67% so vdi eudi nam 2008, ttong dd du ng bing VND udc tdng ddn 3,9%. Ngdy 4/4/2009, dng ddng doanh nghidp lai ddn nhdn Quydt djnh sd 443/QO-TTg vd vide hd ttg lai suit cho td ddc, d nhdn vay vdn hd ttg ldi s d t 4% dd diu tu mdi phdtttidnd n xuat kinh doanh, co d ha tang. Trong didu kidn khd khdn chung d a dit nude, d ttid ttid'y cdc nd luc to kSn vd quydt tdm ciia Chfnh phuttongvide gdp phin giii quydt d c khd khdn d a doanh nghidp, md rdng ngudn vdn eho vay mo rdng ddi tugng dugc vay vdn vdi ldi suitttiap,md rdng Bay li lan dau lien, dc doanh nghidp thugc ddi tugng vay vdn dugc hudng si/uu dii ldn v6 ngudn v6n vi ISi suSt trong dieu ki^n suy giim kinh tS. ttidi hgn cho vay tdi ngdy 31/12/2011. Qua dd, d c doanh nghidp d chidn luge san xuat kinh doanh tdt d co hdi tidp can ngudn vdn ngdn hdng nhidu ban, giam d i ^hi dau vdo, td dd md giim gid thdnh sin phi'm. Theo didu tta ban dau d a Ngan hang A Chau (ACB) ddi vdi 72 doanh nghidp dugc vay vdn hd ttg Idi suit ngdn ban Uii qua vide tidp d n ngudn vdn uu ddi ndy, doanh nghidp chii ddng bantiongtiiuchidn phuang dn kinh doanh, giim gid ttianh khoing 4,65%, giam d i phf khoang 36,64%, tao ttidm vide Idm khoang 18,36%. Theo didu tta d a Sd Cdng ttiuong TP.HCM, d i phf ttong sin xudt kinh doanh dd giim 3%*ddi vdi ngdnhtiiucpham, 0,95% ddi vdi ngdnh dugc, 0,62% ddi vdi doanh nghidp ngdnh hda dat. Odi vdi NHTM, ndu nhu du ngtindung bj giim di do thuc hidn chiitiuongkidm did lam phdt ttong ndm 2008 ttii vdi dfnh sidh hd ttg iai suit, d e NHTM da tang duge d du ng ddng kd va ngudn Uiu tiif iai do dd ma sd gia tdng. Nhidu NHTM, nha't Id khdi NHTMCP dd d kd hoad di'y manh tin dung rat Idn ttong nim 2009. D6\ vdi ttij ttudng dimg khodn, dinh sdd hdttgldi suittiungddi han d tdc dung nhidu ban so vdi hd ttg ldi suit ngin ban do diu tu vdo kdt d'u ha ting, td dd dd ttidi ludng gid IHI IRUONG Iiil CHlNH I1(N If • Si 9(282) • 1/5/2009 a DIEN OAN NGHIEN CLTU VE TAI CHlNH TIEN TE ...DOI VOI CAC DOANH NGHIEP, LAI SUAT VAY VON mdi eho hoat ddng eiia khdi doanh nghiep, hda hen Igi nhuan nim 2009 tang ldn, ldm cho gia chdng khoan d tiij ttudng tip ttung d su dio chidu tang gid khd ngoan muc td dau thdng 4/2009 sau nhidu thdng chim lang. Cd thd thay rang, qua ddttethdi gian, d e bidn phdp eho vay hd ttg lai sua't ngan,ttxingvd ddi ban da vd sd gdp phan giam tdc dd suy giam kinh td d Viet Nam tiJ cudi quy 2/2009 ttd di. Cdc td chdc tdi dfnh qudc td nhu WB da danh gia eao chii ttuong nay ciia Chfnh phii. Nhdng tdc ddng tdt ddi vdi ndn kinh td td chii tiuong hd ttg iai sua't Id ra't Idn, khdi doanh nghiep va NHTM dang tan dung chii ttuong ndy dd da'y manh d e ydu td dau vao nham thue hidn kd hoach ttong nam eiia minh. Nhin rdng ban, ddi vdi d 2 khdi ndy, d c khd khdn cung chua phii da duge giai tda ngay, d n phii tidp tuc thio gd. Kli6 khdn UlA vol khft'l doanh nghiep: - Oidu hidn nhidn la doanh nghidp phii nim ttong dditi/gngdugc vay vdn (ddi vdi hd ttd lai suit ngan lian) v i d du i n d hidu qua (b-ong hd ttg iai suit ttung dai han, vi dugc ttiue hidnttieocho vay thdng thudng). Ody la mdt khd khan ddi vdi hg khi md thu tuc vay vdn khd ttian ttgng, ehitidt,d a t che d khi vay vdn lan khi sd dung vdn. Do dd, d c doanh nghidp vua vd nhd khdng d nhidu eo hditidpd n ngudn vdn ndy, ma ddy lai la khdi doanh nghidp nang ddng va tao nhidu d n g dn vide ldm, ttong khi ludn ludn tiiidu vdn dau tu, d c didu kidn vay vdn ngdn hdng ttiudng I IRDONG lil CHlNH nf N If • 5< 9(282) • 1/5/2009 NGAN HANG VAO THOI GIAN NAY KHONG PHAI LA VAN DE GAY CAN. VAN DE KHO KHAN HON LA T H ! TRU'ONG TIEU T H U SAN P H A M 6 TRONG VA NGOAl NUOC... Id khd thue hidn. - Trong didu kidn mdt bing ldi suat ttiap nhu hidn nay, Idi sui't cho vay thdng tiiudng re (khoing 7-8%/nam), iai sui't hdttglai suit ttia'p (tdng dng khoang 6-7%, doanh nghidp d l phaittakhoang 2-3%/nam) thi eo hgi lua don Id nhidu. Ddi vdi d e doanh nghiep "khoe", hg d eo hgi lua chgn sd dung ngudn vd'n vay hd ttg lai suit hodc vay vdn thdng ttiudng dd tangttidmvdn boat ddng. Rd rdng la, ndu nhu tiiii tue hd ttg Idi suat chat, hiu kidm dat thi hg se dung vdn vay dudi hinh ttidc ttidng ttiudng nhidu hdn, vayttad n g phdng, vd nhu vay, mong mudn day manh du ng ciia ngan hang se bj inh hudng mdt phan. - Do d nhidu eo hdi vdi nhidu ky ban d o vay, vide d c doanh nghidp" dao no" Id hoan toan d ttid xay ra. Vdi ldi suat huy ddng (khoang 17-18%/nam) vd eho vay cao (khoang 20-21 %/nim) ttong nim 2008. vdi d c doanh nghidp vay vdnttiiddy la co hdi dd hg vay vdn lai suit ttiap dd tti ng khdn vay d lai suat cao, xin tti ng vay 2r/o/ndm ttudc han. NHTM khdng Uid tu ddi, d Uid ddi phd bang dch hoin ddi lai sui't, keo dai ky han, khuydn khfch k h i d hdng tat toan tdi khoin tidn gdi ttudc han... gup doanh nghidp giam d i phi, vdi doanh nghidp d du an tdt Uii ddy khdng phii Id didu khdng ndn. NHTM Uiu hdi vdn da cho vay, giam ng xau, d co hdi tang vdng quay vdn. Ndu nhu NHNN khdng chap nhin dio ng, khoanh ng md chua d bidn phdp giii quydt hidn ttang ndyttiikhi ndng vay vdn ndng eiia doanh nghidp dd tat todn na ttudc han (ddi vdi khoin na ttudc ngay 1/2/2009) sd tang Idn. - D6\ vdi d c doanh nghidp, Idi sui't vay vdn ngdn hdng vdo ttidi gian niy khdng phai Id van dd gay d'n. Van dd khd khdn hdn la ttij ttudng tidu thu sin phi'm d ttong v i ngodi nude khi ma suy giam kinh td dang Idttdoluu dung, mdctieudung cua ddn eu giim manh d d thj ttifdng nhd v i sidu ttij, mdctidudiing d o dau tu chua gia tang. Xuat khau dang Id khd khdn ddi vdi d e nude, cQng nhu Vidt Nam. Chfnh phii dang Uiuc hidn mdt d giai phap kfeh tidu dung ttong ddn cu, nhu gidn thud thu nhip d nhfln cho tdi ngdy 31/5/2009, tdng luong tdittiiducho khdi dng chdc vidn d d c tdi 650.000 ddng/ttiing, luang huu tdng 5% \ij ngdy 1/5/2009...Tuy nhidn, khdi Uiu hudng dfnh s i d luong vd luong huu chi khoing 7-8 ttidu ngudi/85 ttidu ddn. Vi vay, d c bidn phdp kfehtidudung, tao ttii ttudng la van dd ciia ngdy hdm nay - Mdt didu kidn vay vdn ngdn hdng Id d tai d n ttid dap. Trong tinh hinhti'ndung khd khdn d a nam 2008, nhidu doanh nghidp da ttid d a p tai d n dd vay vdn ngdn hang vdi iai suat cao, ddn luc nay It d tai d n ttid chap dd tidp tuc vay v6n ngfln hdng, duttiudcddi tugng h6ttoIdi suit vd d nhu d u vay v6n. DIEN OAN NGHIEN CLRJ vf r ^ B TAI CHINH TliN T£ L ^ Gia tii tai sin dim bio khi dd duge djnh gia ttiap do ngan hdngttiatchattindung. Kh6 khan ddi vol Cic NHTM: - Thii tue cho vay hd ttg lai suit ngan ban chat d e . Thdngttiudng,thii tuc d pti'ndung d a NHTM thuc hien ttieo quy ttinh, NHTM chi d o vay vdi d c danh nghiep d du an tdt, quin tii tdt. Neu nhu thuc hien d o vay hd ttg Idi suit d thu tue vd didu kidn nghiem ngdt till khdi lugng cdng vide eho tid phdn ti'n diing sd ting Idn. Vide NHNN Uiuc hidn thanh tta, kidm sodt vide cho vay hd ttg lai suit eiia d c NHTM se Idm tang dp luc vd ttdeh nhidm ddi vdi hg khi md doanh nghiep vay vdn hd ttg ldi suit nhidu. - Vdi cdc NHTM huy ddng vdn vdi ldi suit caottongndm 2008 ma chua d t dugc vi ky ban ttii ap luc Id se la Idn. Cae doanh nghidp lam thu tuc vay hd ttg Idi suit ngan, ttiing ddi ban nhidu thi ngudn vdn cho vay dang ttd ndn dng ttiing ddi vdi ngdn hdng. Rat dd hidu Id ldi sui't huy ddng gin day da ting Idn dd thu hdt vdn vd ngdn hdng (mdt sd NHTMCP quy md nhd da nang lai suit tidn gdi ddn 8,8%/nam), lam cho Idi suit dau vdo tdng manh trong khi ldi suit diu ra bj vudng d ttin Idi suit 150% so vdi Iai suit co bin Uieo quy djnh ciia Luit Ddn su. Ridng didu ndy cQng dd ldm giim khi ndng loi nhuin eho ngan hang do chdnh Ideh lai sui't Uiip. Ndu xdt vd ttiu hiit vdn, vdo thdi gian ndy, ldi suit huy ddng d a NHTM tang len chua d i e dd ttiu hut vdn vd nhidu do ddng vdn bj phdn tdn sang d e kdnh khic nhu ttij ttudng ddng khdn (hidn 2 chi sd ddng khodn ddu ting didm kha manh, vdi khoing 310-320 didm d i sd VNIndex va khoang 111 didm d f d Haste-Index). Uij ttudng vang sdi ddng \ii sau tdt Nguydn din... Ddng vdn xa hdi hidn quay vdng vdo ddng khoan kha nlianh va kSn, ttung binh mdi phidn giao d j d khoing 600-700 ty ddng /phidn. Ndu ngudn vdn huy ddng khdng tang manh thi khi ndng cho vay hd tixf Idi suit d a NHTM sd gdp khd khan. - Ngudn tti ng cho vay hd ttg ldi suit duoc Iiy tu gdi kich d u ciia Chfnh phu da dugc dng bd la 1 ty USD, tdc la khoing 17.000 ty ddng, dugc dng bd vao thang 11/2008. Hidn nay, ddy Id ngudn vdn ttdng thiy dugc. Nhung ndu thuc hidn eho vay hd ttg Idi suit ttung ddi han tdi 24 ttidng tidp theo thi ngudn vdn tta ng nay eo le tiep tue lay tu ngudn du tir/ nhd nude tii gia 2030.000 ty ddngttongngudn 100.000 ty ddng ma Chinh phii ddnh dd kich d u . Vd Idu ddi d n phai ed ngudn tia ng De gAp phan gl^l quyet mot so nrong mac n^y, tac gi^ xin cb 4 kien nghj nhu sau: - Vd ngudn vdn tra ngttongcho vay hd trg ldi suit: vd Idu ddi, Chinh phii nen dd'y manh vide phat hdnh ttai phieu Chfnh phii d d c ky banttungddi ban. Phuang tiiuc phdt ...CHINH SACH HO TRO LAI SUAT TRUNG D A I HAN SE HUU iCH LAU HON, DAC DAI BIET CHil TRONG VAO DOI TU'ONG DOANH NGHIEP VAY VON L A DOANH NGHIEP VffA VA NHO, CAC Hp GIA DJNH, KHU VyC NONG NGHIEP- NONG THON... hdnh nen su dung diu gia lai suit tai So giao djch chdng khodn Hd Ndi, ttidi didm phat hanh ndn ttiudng xuydn. Loai ttdi phidu ehinh phii ndn da dang, nhat Id ttdi phidu cdngttinh,phti hgp vdi ddi tugng vay vdn hd tttf ldi sui't ttung dai ban. Oidu nay d k)i d chd: 1/ ttnh chit ngudn vdn tta ng d tinh hidu qui eao ttid hidn d muc dfeh sd dung vdn eu ttid; 2/ tao ra hdng hda chottijttudng ttii phidu Chfnh phii duydn bidt, md qua thue te kinh doanh ttai phieu d a cdc NHTM nam 2008 cho thay, tiong hon 40 NHTM chuydn hudng sang kinh doanhttaiphieu till hon 1/2 NHTM cd lai tU hangttamty ddng tdi hang ngan ty ddng; 3/ tao hang hda cho ttij tn/dng md ciia NHNN, ma qua didu hanh ciia NHNN sap tdi, viec thuc hien nghiep vu thj ttudng md se la ttgng tdm ttong chinh sach tien te eiia Viet Nam; 4/ giam ngudn vdn hdttgti^fngan sach nha nude. - Cho dii chinh sad hd ttg lai sua't cd lam tang vdn dau tu cho d c doanh nghidp, nhung khdng phai doanh nghidp ndo cung vay neu nhu khdng cd nhu d u , khdng d tiij tivdng. Vi vay, chinh sdd hd ttg Iai suit tiling dai ban se huu ich ddi lau hon, dae bidt chii ttgng vdo ddi tugng doanh nghidp vay vdn la doanh nghiep vUa va nhd, d c hd gia dinh, khu vuc ndng nghidp - ndng thdn. Chii trgng giai quyet khau thj ttudng tidu Uiu (ttong tidu diing vd ttong dau fcj) cung vdi d c giai phdp giai quydt dau vdo nhu vda thdng qua kfeh d u diu tu vd hdttgsin xui't kinh doanh. - NHNN d n ban hdnh hudng dan vd tdi thd'm djnh cdc khoan vay ciia doanh nghidp ttude ngdy 1/2/2009, ndu nhu cdc khoin vay Idnh manh. Mat khdc,ttidigian dd hudng uu ddi Idi suit theo quydt djnh sd 131/QD-TTg ehi ddn ngdy 31/12/2009 Id khdng ddi, ttong khi Quyet djnh sd 443/QD-TTg dang d hidu luc. Vd mat ttidi gian, lidu cd Uid gian ttidi ban hudng uu dai hd ttg lai sdt theo QD d 131/QD-TTg duge khdng? - cac NHTM phii da dang va linh hoat ban nda ttong vide huy ddng vdn vi day la didu kidntidnquydt vd eOng Id Idu ddi ddi vdi ngdn hdng. Trong boat ddng huy ddng vdn, khdi NHTMCP tiiudng linh boat hon so vdi khdi NHTMNN, kha ndng vd vdn ttiudng khd khdn hon. Qua Uieo ddi ttij ttudng tidn gCri ngdn hdng eho Uiiy, cudc dua vd iai suit tidn gdi thdi gian gin ddy nhidu khi d d c NHTMCP vd NHTM nhd dan dat, mdc du Idi suit ehi Id mdt ydu td d a huy ddng vdn« Til lieu ttiam khao • www.vneconomy.com.vn - Quyfl djnh s6 131/OD-ng ngSy 23/1/2009, Quyft dinh s6 443/00-ng ngdy 4/4/2009 v/v cho vay h6 trg IH suit • BAo cio cua NHNN VN IhSng 3«X)9 - Tap chi Ngan hing s6 3 Ihiig 2/2009 - Bdo Diu chCmg khodn s6 42.43 Ih^g 4/2009 IHI IRUONG Ul CHlNH I|(N If • S< 9(282) • 1/5/2009
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.