Sơ yếu lý lịch (Mẫu sơ yếu lý lịch cá nhân chuẩn phổ thông)

pdf
Số trang Sơ yếu lý lịch (Mẫu sơ yếu lý lịch cá nhân chuẩn phổ thông) 4 Cỡ tệp Sơ yếu lý lịch (Mẫu sơ yếu lý lịch cá nhân chuẩn phổ thông) 113 KB Lượt tải Sơ yếu lý lịch (Mẫu sơ yếu lý lịch cá nhân chuẩn phổ thông) 7 Lượt đọc Sơ yếu lý lịch (Mẫu sơ yếu lý lịch cá nhân chuẩn phổ thông) 84
Đánh giá Sơ yếu lý lịch (Mẫu sơ yếu lý lịch cá nhân chuẩn phổ thông)
4.1 ( 4 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Ảnh mầu 4x6cm (có đóng dấu giáp lai của của cơ quan xác nhận lý lịch) SƠ YẾU LÝ LỊCH TỰ THUẬT Họ và tên:........................................................................................Nam, nữ: ........................ Sinh ngày......... tháng......... năm.............................................................................................. Nơi ở đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: ......................................................................... .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. Chứng minh thư nhân dân số:............................................. Nơi cấp: ..................................... Ngày................. tháng......... năm.............................................................................................. Số Điện thoại liên hệ: Nhà riêng ................................ Di động.............................................. Khi cần báo tin cho ai? ở đâu?: .............................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. Số hiệu:.................................. Ký hiệu:.................................. Họ và tên: ................................................................ Bí danh:................................................. Tên thường gọi: ...................................................................................................................... Sinh ngày......... tháng......... năm...................Tại:.................................................................... Nguyên quán: .......................................................................................................................... .................................................................................................................................................. Nơi đăng ký thường trú hiện nay: .......................................................................................... .................................................................................................................................................. Dân tộc: ........................................................Tôn giáo:........................................................... Thành phần gia đình sau cải cách ruộng đất (hoặc cải tạo công thương nghiệp) ................. .................................................................................................................................................. Thành phần bản thân hiện nay: .............................................................................................. Trình độ văn hoá: ............................................ Ngoại ngữ:.................................................... Trình độ chuyên môn: .............................................Loại hình đào tạo:.................................. Chuyên ngành đào tạo: ........................................................................................................... Kết nạp Đảng cộng sản Việt Nam ngày........... tháng............năm ........................................ Nơi kết nạp: ............................................................................................................................ Ngày vào Đoàn TNCSHCM ngày............ tháng...........năm................................................... Nơi kết nạp: ............................................................................................................................ Tình hình sức khoẻ: ..................................... Cao...........................Cân nặng:............. kg....... Nghề nghiệp hoặc trình độ chuyên môn: ............................................................................... Cấp bậc: ............................................ Lương chính hiện nay: ................................................ Ngày nhập ngũ: .................................Ngày xuất ngũ: ............................................................ Lý do: ...................................................................................................................................... HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH Họ và tên bố: ....................................................... Tuổi:......... Nghề nghiệp .......................... Trước cách mạng Tháng 8 làm gì? Ở đâu? ............................................................................ .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? Ở đâu? ..................................................... .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu? (Ghi rõ tên cơ quan, xí nghiệp hiện nay đang làm) .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. Họ và tên mẹ: ...................................................... Tuổi:......... Nghề nghiệp .......................... Trước cách mạng Tháng 8 làm gì? Ở đâu? ............................................................................ .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? Ở đâu? ..................................................... .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu? (Ghi rõ tên cơ quan, xí nghiệp hiện nay đang làm) .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. HỌ VÀ TÊN ANH CHỊ EM RUỘT (Ghi rõ tên, tuổi, chỗ ở, nghề nghiệp và trình độ chính trị của từng người) .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. Họ và tên vợ hoặc chồng: ........................................... Tuổi: .................................................. Nghề nghiệp: ........................................................................................................................... Nơi làm việc: .......................................................................................................................... Chỗ ở hiện nay: ....................................................................................................................... Họ và tên các con: 1) ...........................................................Tuổi:............. Nghề nghiệp:..................................... 2) ...........................................................Tuổi:............. Nghề nghiệp:..................................... 3) ...........................................................Tuổi:............. Nghề nghiệp:..................................... 4) ...........................................................Tuổi:............. Nghề nghiệp:..................................... 5) ...........................................................Tuổi:............. Nghề nghiệp:..................................... QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BẢN THÂN Từ tháng năm đến tháng năm Làm công tác gì? Ở đâu? Giữ chức vụ gì? KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT Khen thưởng: .......................................................................................................................... Kỷ luật: ................................................................................................................................... LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực và chịu trách nhiệm về những lời khai đó. Nếu sau này cơ quan có thẩm quyền phát hiện vấn đề gì không đúng. Tôi xin chấp hành biện pháp xử lý theo quy định./. Xác nhận của Thủ trưởng Cơ quan, Xí nghiệp, Chủ tịch UBND Xã, Phường ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ...............,ngày……tháng……năm…… Người khai ký tên
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.