Sơ yếu lý lịch (Kèm theo giấy đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề luật sư)

doc
Số trang Sơ yếu lý lịch (Kèm theo giấy đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề luật sư) 3 Cỡ tệp Sơ yếu lý lịch (Kèm theo giấy đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề luật sư) 43 KB Lượt tải Sơ yếu lý lịch (Kèm theo giấy đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề luật sư) 61 Lượt đọc Sơ yếu lý lịch (Kèm theo giấy đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề luật sư) 629
Đánh giá Sơ yếu lý lịch (Kèm theo giấy đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề luật sư)
4.9 ( 21 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

TP-LS-02 Ảnh 3x4 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc SƠ YẾU LÝ LỊCH (Kèm theo Giấy đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư) Họ và tên:........................................................... Nam, nữ................................................ Tên thường gọi:................................................................................................................ Sinh ngày:......./....../............ Nơi sinh:.............................................................................. Chứng minh nhân dân số:........................................ Ngày cấp:....../......./......................... Nơi cấp:........................................................................................................................... Dân tộc:.......................................................... Tôn giáo:.................................................. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:..................................................................................... Ngày kết nạp vào Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh:......../........./......................... Ngày kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam:......./......./.............. Ngày chính thức:......./......./.............. Bằng cử nhân luật số:..................................... Ngày cấp.........../........../........................... Nơi cấp:........................................................................................................................... Giấy chứng nhận tốt nghiệp khoá đào tạo nghề luật sư số:.............................................. Ngày cấp:........../........../.................... Nơi cấp:................................................................. Được miễn đào tạo nghề luật sư (ghi rõ lý do):................................................................ Là người tập sự hành nghề luật sư của Đoàn luật sư:....................................................... Thời gian tập sự hành nghề luật sư từ........./......../................ đến ......./....../..................... Nơi tập sự:....................................................................................................................... Được miễn tập sự hành nghề luật sư (ghi rõ lý do):......................................................... Giấy Chứng nhận kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư số:...................................... Ngày cấp:......./......./.............. HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH 1. Họ tên bố:.................................................................... năm sinh:................................. Nghề nghiệp:.................................................................................................................... 2/ Họ tên mẹ:................................................................... năm sinh:................................. Nghề nghiệp:.................................................................................................................... 3/ Họ tên vợ hoặc chồng:................................................... năm sinh:............................... Nghề nghiệp:.................................................................................................................... Nơi làm việc hiện nay:..................................................................................................... Hộ khẩu thường trú:......................................................................................................... QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BẢN THÂN Từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm Làm gì Ở đâu Ghi chú KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT (ghi rõ hình thức khen thưởng, kỷ luật) ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. Xác nhận của Đoàn luật sư hoặc Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn Tỉnh (thành phố), ngày... tháng... năm.... NGƯỜI KHAI (Ký và ghi rõ họ tên)
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.