Quyết định số 3946/BGDĐT-GDTC

pdf
Số trang Quyết định số 3946/BGDĐT-GDTC 8 Cỡ tệp Quyết định số 3946/BGDĐT-GDTC 276 KB Lượt tải Quyết định số 3946/BGDĐT-GDTC 0 Lượt đọc Quyết định số 3946/BGDĐT-GDTC 0
Đánh giá Quyết định số 3946/BGDĐT-GDTC
4.3 ( 6 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

BO GIAO KC VA DA° TAO LONG HOA XA HOT CHU NGHIA VIVI' NAM Doc 14p — Tv do — H#nh pink sa: 3 6/BGDDT-GDTC V/v Inning clan time hien nhiem vu gido Mx the chat, hoat deng the thao va y to trtreyng hoc nam h9c 2018-2019 Ha Noi, ngay thcingg nam 2018 Kinh giri: - Cac s& gido due va dao tao; - Cac dai h9c, hoc vien, tnrling dai hoc; , - Cac tnrling cao Bang su pham, trung cap su pham. Can Cu Chi thi s6 2919/CT-BGDDT ngdy 10/8/2018 oh Be tnrang BO Gila° due va Dao tao ye nhiem va chti yeu nam hoc 2018 - 2019 cna nganh Gido due; Quyet Binh so 2071/QD-BGDDT ngay 16/6/2017 dm Be twang Be GDDT ban hanh Khung ke hoach thlii gian nam hoc d6i vai gido due mam non, Oa° due phe thong va gido chic thuling xuyen ap citing tir nam hoc 2017-2018, Be Gido due va Dao tao (GDDT) huang dan thtfc hien nhiem vu giao duc the chat (GDTC), hoat deng the thao va y to truling hoc nam hoc 2018-2019 nhtr sau: A. Nhi"On vu chung Tie') tut trien khai that hien Chuang, trinh hanh deng Chinh pha thuc hien Nghi quyet so 29-NQ/TW dm Ban Chap hanh Trung trung Dang ve doi mai can ban, toan dien gido due va dao tao, Nghi quye't so 88/2014/QH13 ngay 28/11/2014, Nghi quy6t so 51/2017/QH14 ngay 21/11/2017 dm Quec Wei va Chi thi so 16/CT-TTg ngdy 16/6/2018 dm Thu twang Chinh phu ye doi mai chuung trinh sach giao khoa giao duc the thOng; to chirc thuc hien CO chat filling, hieu qua not dung chucmg trinh mon hoc GDTC va hoat deng the thao truling hoc nham tang culing sire kh6e, pita trien the life, trang bi kien thirc, k-y7 'tang van deng co' ban, hinh thanh thai quen tap luyen the duc the thao, thuc hien mac tieu gido duc toan dien cho hoc sinh, sinh vien, (HSSV); ding co, kien toan va tang mon& hieu qua hoat y to truling h9c, day manh ding -lac chain sac sire kh6e, to van, pilling, ; &Mg • chOng dich benh, benh h9c duling va cat benh kitting lay nhiem doi vat tre em, HSSV, tich cut trien khai ding tac bao hiem y to (BHYT) HSSV, phan dau 100% HSSV tham gia BHYT; day math xay dung twang hoc an toan, phong, tranh tai nan thucmg tich, tang culing tong tac tuyen truyen gido due phong, tranh tai nan duoi nuac, dac biet vao cac dip nghi he, nghi le, day manh viec day bui cho HSSV; tiep tac tham muu dau to ca sor vat chat, dam bao dieu kien to chirc hieu qua mon hoc GDTC, cac boat dOng thi dau the thao HSSV, nha gido, can be quan ly (CBQL); thtrling xuyen to chirc bei duang nang cao nang luc, trinh de chuyen mon cho dei ngu nha gido, CBQL lam tong tac GDTC, the thao va y to truling hoc dap ung yeu cau doi mai can ban toan dien gido due va dao tao. B. Nh*n vu cu the I. C6ng tac giao due the chat, hoat deng the thao trifling hoc 1. Cong tac giao due the chat 1 T6 chic thuc hien chuong trinh mon hoc GDTC dam bao tiled luting, phi." hop ye not dung, hinh thirc. Doi mai phucmg phap GDTC theo huang ph& trien nang luc HSSV, tao six himg thd, yeu thich cho HSSV khi tham gia gig hoc the due; - Chuan bi dieu kien ve del nga gido vien, co sa vat chat dam bao thuc hien chuong trinh GDTC thuc chuung trinh gido due phO thong mai; - Trien khai hieu qua Quyet dinh s6,1611/QD-BGDDT ngay 10/5/2017 dm Be tnrong BO GDDT ye viec ban hanh Ke hoach trien khai thuc hien Quyet dinh so 1076/QD-TTg rTay 17/6/2016 dm Thu Wang Chinh phit ye viec phe duyet De an tong the phat trien GDTC va the thao truang hoc giai doan 2016-2020 va dinh huang den nam 2025; - Nhang co sa gido due cid dugc tap huan Chuang trinh van Ong co ban Mizuno Hexathlon, met trong nliang not dung cita chuang trinh GDTC trong he thong gido due cua Nhjt Ban, c6 the van dung link hoat, phii hop vao qua trinh to chirc tap luyen va tro Choi van deng nham phat huy tinh tich ctrc cilia hoc sinh, dong thai tang cuang quail ly, sir dung cac trang thiet bi, dung cu phuc vu cho viec day hoc mon hoc GDTC, cac hoat deng the thao dat hieu qua. 2. Hoat deng the thao trugng hoc - Tang cuang to chirc hoat Ong the thao, tao dieu kien cho HSSV, can be nha gian (CBNG) dugc thuang xuyen tham gia tap luyen, thi dau nham duy tri, nang cao sire kh6e, the lye phuc IT tot cho lao deng, hoc tap; - Cac sa GDDT chi dao cac tnremg tien hoc (TH), trung hoc co. sa (THCS), trung hoc pho th6ng (THPT), phong GDDT cac quan/huyen to chin Wei kh6e Phil Bong cac cap trong nam hoc 2018-2019, huang tad Nei, kliee Phu Deng town qu6c lan thir X nam 2020 tai tinh Nam Dinh; chi dao, to chirc tuyen truyen, huang cian cac nha trueeng, co sa gido due khac phuc kho khan, tan dung toi da dieu kien hien CO cua nha twang, to chirc the due buoi sang, the cluc gitta gia hieu qua, darn bac) 100% hoc sinh trong toan trugng tham gia the due buoi sang, the due giaa ,gia thugng xuyen, hang ngdy. DOi vai cac truemg CO din gal hcp, huang clan de cac lap sir dung phong hoc, hanh lang va san truang de to chirc tap the due buoi sang va the due gifra gia cho hoc sinh; tiep tut trien khai hieu qua viec to chirc day vO co truyen trong nha truang. Tren co sa to chirc tot viec day 03 bai vO co truyen can ban ding phap, tong buac huang dan hoc sinh tap luyen 03 bai vO CO truyen mad "Than Deng quyen, Ngoc Tran quyen va Lao Mai quyen" do Tong cue The due the thao, Lien doan VO thuat CO truyen Viet Nam va Be GDDT phoi hop xay dung; nghien thu Dieu le Hei The thao hoc sinh Viet Nam, tham muu lanh dao UBND tinh, thanh pho cho phep van Ong thanh lap Hei The thao hoc sinh tai cac tinh, thanh pith; - Day manh viec thanh lap cac cau lac be the thao trong nha truang, co sa gido due; - T6 chirc cac lap bei du6ng chuyen mon, nghiep vu, trong tai cho CBNG, can be phi' trach cong tac GDTC, the thao trugng hoc; - Tang cuang cong tac,kiem tra viec thtrc hien nhiem vu GDTC, hoat Ong the thao, cong tat phong, thong tai nan duoi ntrac HSSV doi vai cac truemg, co sa gido cluc; 2 - BO tri kinh phi, to chirc va tham gia cac hoat dOng the duc, the thao cua HSSV nam hoc 2018-2019, cu the: 2.1. Ca.c hog Ong the thao co ser -,Cac giao due va dao tao, ca so' glop duc dai hoc, cao dang su pham, cap su pham, hoc can cur vao dieu kien thuc te, de xuat, tham muu, chi dao to chdc cac giai the thao cap twang, cum twang, cap nganh cho HSSV va CBNG tham gia thi dau; - To chirc dOi tuyen tham gia cac giai thi dau the thao tai khu vuc va toan quec. 2.2. Du kien cac hoat deng the thao HSSV toan quec nam hoc 2018-2019. (co phy lye kern theo) 2.3. Cac hoat deng the thao quec - Dai hei The thao hoc sinh Dong Nam A fan thir 11 tai Indonesia, thang 7/2019; - Dai hOi The thao sinh vien The giai Ian thir 30 tai Napo Italia, thang 7/2019; Doi vai hoat ding the due the thao HSSV qu'Oc te, cac so GDDT, ca so' gido duc dai hoc, cao dang su pham, trung cap su pham can dr kha nang kinh phi va dieu kien dm dia phuang xem xet, ltra chgn, bac) ca.() UBND tinh/Tp truc thuOc Trung nang cho phep va dang ky vai BO de cur HSSV tham gia. 3. COng tac ph6ng, chong tai nan duoi ntrac - Trien khai hieu qua ding tac phOng, chong tai nan duoi nulic doi veri HSSV, chit trong nOi dung tuyen truyen, gido duc furling dan HSSV ky- nang nhan biet, ky nang chit dOng phong, tranh tai nan duoi ntrac; - Be tri ngan sach dia phuang, ket hop nguen xa hOi h6a de dau to xay dung be bai trong truang hoc; chi dao, khuyen khich nha truang, ca so gido chic tang cuemg to chirc day bai cho HSSV trong va ngoai nha truang bang cac hinh thirc phit h9p; - Da xuat chinh sach he trg, khuyen khich hoc bai d6i vlii hoc sinh, tax) (Icing luc cho hoc sinh, cha me hoc sinh tich cuc hue:mg itng, tham gia; - Chi dao hieu truling cac truang TH, THCS, THPT giao nhiem vu cho giao vien, hang ngay danh 3-5 phut cac tiet hoc cuoi truac khi hoc sinh tan truang de pan xuyen, nhac nha khuyen cao cac em tren duling tilt nha den truang, tilt truang ye nha va thai gian nghi he tuyet doi khong dugc chai, dua nFhich gan ao, ho, song suei,, kenh, rach, ho cong trinh, nai tiem an nguy co duoi ntrac, to hoc nhau tam, di bai khi khong CO nguai lan di cimg. 4. Hei than, hei nghi, tap huan chuyen mon - Le Phat Ong hoc bai "ngdy hei xueng ntrac cua hoc sinh", phong chong tai nan duoi nuac nam hoc 2018-2019; - Tap huan, bei duang phuang phap, ky nang day bai, curu duel; ky,nang phOng, tranh tai nan thuang tich, duel mac cho doi ngil can 1)0 gido vien cot can cilia cac GDDT; - Tap huan, huang clan trien khai day mon vO co truyen trong truang hoc; - Tap huan chuyen mon, ky thuat mon VO Vovinam cho can be gido vien gido duc the chat trong truang hoc; 3 - T6 chirc Tap hudn cac mon the thao trong chuong trinh Hei khoe Phu Bong cho can be gido vien giao chic the chat trong truang hoc. II. Cong tat Y to truomg hoc 1. Tiep tuc chi dao the co sa giao duc thuc hien nghiem -Luc cong tac y t6 tnrang hoc, tap trung vao cac not dung chn yen sau: - Cung co, kien toan, phat trien, va to chirc kiem tra, donh gia tinh hinh thuc hien hoat Ong y to twang hoc tai cac co so giao duc theo quy dinh tai Thong to lien tich so 13/2016/TTLT-BYT-BGDDT ngay 12/5/2016 dm lien Be Y to va Be GDDT quy dinh ve cong tac y to truang hoc del vai co sa giao duc main non, phe thong va Thong to so 03/2000/TTLT-BYT-BGDDT , ngay 01/3/2000 d6i vai co sa gido due dai hoc, cao Bang six pham, trung cap su pham; - Nang cao vai trO, trach nhiem cua nguai dirng dau trong cong tac bao ve, chain soc va nang cao sue kh6e, giir gin ve sinh ca nhan, ve sinh moi truang, su dung, va bao an cong trinh ntrac sach, cong trinh ve sinh trong nha truang theo Quyet dinh so 1680/QD-BGDDT ngay 26/4/2018 cna Be truing Be GDDT ban hanh Ke hoach hanh Ong dm Be GDDT trien khai Nghi quyet so 139/NQ-CP ngay 31/12/2017 cda Chinh phu ve viec ban hanh Chuong trinh hanh Ong cna Chinh phd thuc hien Nghi quy'et se 20-NQ/TW ngay 25/10/2017 dm Hai nghi Ian thd sau Ban Chap hanh Trung ucmg Bang khea XII ye tang cuong cong tac bao ve, chain soc va nang cao sirc kh6e nhan dan trong tinh hinh mai. , 2. Mei hop vii nganh Y tai phuong to chirc cac hoat deng phong, chong cac dich, benh, tat trong trixeyngs hoc (cum A H1N1, dim AH5N1, dim AH7N9 va cac chung vi gia cam lay sang nguai, tay chan mieng, seri, rubella, sot xuat huyet, lao, nha hoc ,dtrang, mat hoc dueeng, cong veo cot song, giun va cac dich, benh xuat hien theo cac cong dien, van ban chi dao ye cong tac phOng, cluing dich, benh cua Thu Wong Chinh phu, Be, Y to va Be GDDT. Tham gia va to chdc cac hei nghi, hei thao, tap huan cac cap ye chuyen mon, nghiep vu y to truang hoc. 3. Thgc hien cac quy Binh an toan truang hoc - Tiep tuc trien khai thuc hien cac quy dinh ve phong, chong tac hai cua thuc la va lam dung do ueng co con theo Chi thi so 6036/CT-BGDBT ngay 17/12/2014 ciia, Be twang Be GDDT ye viec tang cuong thuc hien phong, chong tac hai cua thuoc la va lam dung do uong co con trong nganh Giao due; ,dam bao an toan ve sinh thuc pham trong cac co s& giao duc theo Thong tir tich so 08/2008/BYT-BGDDT ngay 08/7/2008 ciia lien Be Y to va Be GDDT; Cac quy dinh ye hoat deng Chit Thap do trong truang hoc theo Thong to se 07/2014/TT-BGDDT ngay 14/3/2014 dm Be truang Be GDDT; - To chirc thuc hien cac quy dinh ve cong tac an toan twang hoc, dam bao moi truong truang hoc xanh, sach, del), an toan, khOng trong cac loaf cay co dec to trong khu vgc nha truang; to chIrc bfra an ban tro trong cac nha trung dam bao dinh duong hop 13'f, trien khai thuc hien phan mem "Xay di,mg thuc don can bang dinh duong" theo Quyet dinh se 196/QD-BGDDT ngay 16/01/2017 dm Be truang Be GDDT; tang cuong cong tac bao ve, chain soc, giao duc tre em, darn bao quyen tre em, tao co hei hoc tap cho tre em c6 hoan canh kho khan, hoc sinh khuyet tat, hoc sinh ngheo; tang cuang cong tac cham soc, bao ve tre em, phong, chong xam hai tre 4 ve em trong cac co giao dgc theo quy dinh tai Luat tre em, Nghi dinh so 80/2017/ND-CP ngay 17/7/2017 dm Chinh phu quy dinh ye moi trtdmg giao dpc an toan, lanh manh, than thien, phOng ch6ng bao lgc hoc clu6ng, Chi thi so 18/CT-TTg ngay 16/5/2017 dm Thu tugng Chinh phu ye viec tang cueng giai phap phOng, chong bao luc, xam hai tre em, Ke hoach hanh &Ong vi tre em so 129/KH-BGDDT ngay 07/02/2013 dm nganh Giao dpc giai loan 2013-2020; chi dao cac twang mam non, tieu hoc tang etrong tuyen truyen ye lgi ich cua viec cho tre u6ng sua; san pliant saa cho hoc sinh ban,tra phai dam bao chat lugng theo quy dinh; hi/Ong dan tre em mam non, hoc sinh tieu hoc u6ng saa theo quy dinh. 4. Ph6i hgp chat the vgi co quan Bao hiem Xa hei cac cap tiep tpc day manh huang dan, tuyen truyen cho cha me HSSV va van &Ong HSSV tham gia BHYT bat buOc theo quy dinh tai Utast so 46/2014/QH13 ngay 13/6/2014 sira doi, b6 sung mot so lieu dm Ludt BHYT, Nghi dinh so 105/2014/ND-CP ngay 15/11/2014 cua Chinh phu quy dinh chi tie't va huomg dan thi hanh met so Dieu dm Lust BHYT; Thong to lien tich so 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngay 24/11/2 014 huong dan thirc hien BHYT va Quyet dinh so 1167/QD-TTg ngay 28/6/2016 dm Thu Wong Chinh phu ye viec dieu chinh giao chi tieu thgc hien BHYT giai doan 2016 -2020. Phan (tau dat ty le 100% HSSV tham gia BHYT. Trien khai nghiem titc Quyet dinh s8 2276/QD-BGDDT ngay 22/6/2018 dm BO Giao dpc va Dao tao Ban hanh Ke hoach hanh dung cua nganh Gido dpc trien khai Chuang trinh hanh clOng cua Chinh phit thgc hien Nghi quyet so 21NQ/TW ngay 25 thang 10 nam 2017 cila HOi nghi lan thir sau Ban Chap hanh Trung trong Bang kh6a XII ye cong tac dan so trong tinh hinh mai. Chu trong giao due dan so, giao due gigi tinh, sirc khoe sinh san cho hoc sinh sinh vien. 5. T8 chirc cac hog dOng giao dpc ngoai gi6 len lop, to van va truyen thong ye giao dpc sue kh6e, ,ve sinh nhan, ye sinh moi tru6ng; cham soc sire kh6e tam than cho HSSV. To chirc cac ,hoat dOng truyen thong hu6ng img Ngay BHYT Viet Nam (01/7); ngay nu& the giai (22/3); tuan le quoc gia nubs sach, ve sinh moi trugng; ngay toan dan hien mau nhan dao (07/4); ngay the gigi khong thu6c Id (31/5); ngay mai trueng the gigi (05/6); ngay ve sinh yeu nugc (02/7); thang hanh //Ong vi tre em (tir 01-30/6); tuan le tiem chUng (09-15/5); thang hanh Ong vi chat lugng ve sinh an toan thgc pham (15/4-15/5) va cac sg kien khdc lien quan den cong tac truyen thong chant soc sirc khoe HSSV. hien nghiem tdc cac quy dinh ve an toan thgc pham, dam bao de 'thong6. de xay ra nge dec thgc pham trong trueng hoc. Tiep tpc trien khai thgc hien c6 hieu qua cong tac nu& sach va ve sinh moi truang trong tragng hoc, chit trong viec xay dung, sir dung va bao quan cac cong trinh cap ntrac va cong trinh ve sinh trong tnrong hoc, darn bao dieu kien uha ve sinh tnreng hoc; To chirc cho HSSV lao &Ong ve sinh cong trinh ve sinh tru6ng hoc. 7. PhOng, ch6ng tai nan thuong tich HSSV - Day manh cong tac truyen thong gido dpc xay dgng truang hoc an toan, ph6ng, chong tai nan thuong tich theo Thong to so 13/2010/TT-BGDDT ngay 15/4/2010 quy dinh ye xay dung trugng hoc an toan, phOng, chong tai nan thuang tich trong co sa gido dpc mam non; Quyet dinh so 4458/QD-BGDDT ngay 5 22/8/2007 quy dinh ve xay dung tnrOng h9c an toan, phong, ch6ng tai nan thuong tich trong cac truing pito thong; - Chi dao cac co so: giao dkic thuc hi6n c6 hi6u qua cong tic dam bao an toan, ve sinh lao d6ng, phOng chong chay no trong cac co so' gido dkic, c6 ke hoach thong ke, kiem soat, bao quart, thu gom va xir ly cac h6a chat d6c hai nguy hiem trong cac nha truOng; - Chi dao cac nha truing, co sor gido chic ra soat, kiem tra, th6ng ke toan ber he thong co so: vat chat truing, lop, thiet bi phuc vu viec day, hoc; thiet bi phac va cac hoat d6ng vui choi, sinh hoat cua HSSV (phong h9c, do dung thi nghi6m, Wong, rao, lan can... trong khuon vien nha truing), kip thin sira chira, hoac bao cao, de xuat cap co tham quyen phucrng an sira china, thay the, khac phac kip thOi tinh trang co so' vat chat, cac thiet bi day h9c da di, qua han c6 nguy co xay ra tai nan, nham dam bao an toan doi vai HSSV khi khai giang nam hoc; - Tang cuOng gido dac HSSV kyT nang phong, tranh cac loai hinh tai nan thuong tich trong m6i truing nha tn.rOng va ngodi cong dong; nlfac nh6: hoc sinh khong choi cac trO choi nguy hiem nhu no dui, chay nhay a hanh lang cac tang cao, leo treo tuOng rao, lan can, ban day nit... 8. T6 chirc cac boat d6ng nghien cat khoa hoc cac cap v6 cong tic y t6 truOng hoc. Xay dung va pho bien cac mos hinh tot ye cong tic y t6 truOng hoc tai dia phuong, tong hop va bao cao ye B6 GDDT de nghien ciru trien khai va nhan r6ng. Thkrc hi6n nghiem tOc the d6 bao cao dinh ky hang nam va bao cao d6t xuat ye cong tic y to truing hoc. , 9. Phi hop vo'i cac co quan y t6 tren dia ban trong to chirc thuc hi6n va kiem tra, dinh gia ket qua thuc hi6n. C. To chic thuc hi0 1. Tren co so: not • dung van ban huerng dart thuc hi6n nhi6rn vu Gido dkic th6 chat, hoat d6ng the thao va y t6 twang hoc nam hoc 2018-2019, cac GDDT xay dung ke hoach nam hoc, to chirc quart triet, trien khai den tat ca cac phOng gido dac va dao tao, cac co sa gido dkic va nha gido, can b6 cong chixc, vien chirc, nguari hoc trong toan Nganh thuc hi6n. , 2. Cac h9c, hoc vien, tnrOng dai hoc, truorng cao ding su pham va trung cap su pham can cd not dung huOng din nhi6m vu Gido dac the chat, hoat dcing the thao va y to tnrOng hoc dm nam hoc 2018-2019, xay dung ke hoach nam hoc, to chirc quail tri6t, trien khai den tat ca, cac phong, ban chirc nang, giang vien, can b6, cong chirc, vien chirc, ngtrOi hoc d6 thkrc hi6n. 3. Cap nhat th'Ong tin va the d6 bao cao - ThtrOng xuyen tip nhan, cap nhat, khai thac thong tin lien quan den cac van ban quy pham phap luat, van,ban chi dao, tin bai ye cac boat d6ng gido due the chat, boat dOng the thao va y te, truOng hoc; cac tam guong ngtrOi tot — vi6c tot trong h9c sinh, sinh vien tren Cong Thong tin dm B6 Gido dac va Dao tao (http://www.moet.gov.vn), tren facebook cua Vu Gido dac The chat tai dia chi: https://wvvw.facebook.comNu-Giao-duc-the-chat-Bo-GDDT-862000567307944/. 6 - Bao cao sa ket trien khai thvc hien nhiem vu GDTC, hoat dOng the thao va y to tnxerng hoc hgc ky I till& ngay 19/01/2019; Bao cao tong ket nam hoc 2018-2019 truck ngay 20/6/2019. Bao cao clOt xuat khi dugc yeu cau va c6 vv viec xay ra (ke ca khi da giai quyet). Bao cao giri ve BO Gia.o dne va Dao tao (qua IN Gido dvc The chAt), dia chi: SO 35 Dai CO Viet, Hai BA Trung, Ha Nei, email: vugdtc@moet.gov.vn; Dien thoai: 024. 38694029. C.. -Nal nhOn: - Nhu tren; - Be twang (de b/c); - Cac Thir truang; - Cac don vi thuOc BO GDDT; - Cac BO: VHTTDL, LDTBXH, CA, YT, TWDoan TNCSHCM, Hei LHPNVN, HOi Khuyen hoc VN; - UBND tinh, TP trirc thuOc TW; - Uy ban quocgia d6i mai GDDT; - HOi dong quoc gia Gido chic va Phat trien nhan luc; - HOi Bong chirc danh Gido su nha mac; - Ong down Gido chic Viet Nam; - Wei Cuu Giao chdc Viet Nam; - Hiep hei cac tru6ng DH, CD Viet Nam; - Hiep hei Thiet bi GD Viet Nam; - C6ng th6ng tin dien tir dm BO GDDT; - Luu: VT, VII GDTC. Nguy'L Thi Nghia 7 BO GIAO DUC VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VItT NAM DOci;ap — Tir do — Hanh phtic PHI.]I LJC Cac host long the thao HSSV to chfrc nam hoc 2018-2019 (kem theo cong van so 6b/BGDDT-GDTC ngayitthang nam 2018 TT NOi dung I 1 Giai the thao danh cho h9c sinh phO thong Giai VO c6 truyen h9c sinh phO thong toan quoc lan thir 2 Giai Bai hoc sinh, thieu nien va nhi dOng toan quoc Giai vo dich Taekwondo hoc sinh pho thong toan quoc Ian thin 9 Giai Vovinam hoc sinh pho thong toan quoc Ian thin 3 Giai Dien kinh hoc sinh pho thong toan (ILI& HOi thi The thao hoc sinh khuyet tat toan qu6c Ian thir VII Giai Bong cid HKPD h9c sinh tieu hoc va THCS toan quoc 2 3 4 5 6 7 8 II 7 8 9 10 Giai Bong nem hoc sinh toan quoc 2018 Giai the thao danh cho sinh vien Giai VO co truyen sinh vien toan qu6c Ian thir 1 Giai Vovinam sinh vien toan qu6c lan thin 2 Giai B6ng da sinh vien toan quoc Giai Bong r6 Sinh vien toan qu6c Thai gian to chtiv Dia diem to chfic 7/2019 Nam Dinh 8/2019 Khanh Hoa 3/2019 3 khu vuc Bac — Trung - Nam 7/2019 6/2019 12/2019 Thanh H6a Quang Ngai 3-7/2019 6/2019 05 khu, vuc va toan quoc tai Ha NOi Ha NOi 10/2019 10/2019 11/2019 10/2019 DHSP Ha NOi DH Hue Hai Ph6ng Bac Ninh
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.