Quyết định số 32/2017/QĐ-­UBND Tỉnh Quảng Trị

doc
Số trang Quyết định số 32/2017/QĐ-­UBND Tỉnh Quảng Trị 15 Cỡ tệp Quyết định số 32/2017/QĐ-­UBND Tỉnh Quảng Trị 98 KB Lượt tải Quyết định số 32/2017/QĐ-­UBND Tỉnh Quảng Trị 0 Lượt đọc Quyết định số 32/2017/QĐ-­UBND Tỉnh Quảng Trị 7
Đánh giá Quyết định số 32/2017/QĐ-­UBND Tỉnh Quảng Trị
4.6 ( 8 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 32/2017/QĐ-UBND Quảng Trị, ngày 20 tháng 11 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH V/V BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TRÁCH NHIỆM VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Căn cứ Quyết định số 19/2016/QĐ-TTg ngày 06/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2017. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Như Điều 2; - Cục Kiểm tra văn bản - BTP; - BCĐ 389 Quốc gia; - Thường trực HĐND - Sở Tư pháp; - Lưu: VT, TM Nguyễn Đức Chính QUY CHẾ TRÁCH NHIỆM VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ (Ban hành kèm theo Quyết định số: 32/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh Quảng Trị) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định trách nhiệm theo lĩnh vực, địa bàn và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 2. Đối tượng áp dụng: a) Các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; b) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố (Ủy ban nhân dân cấp huyện); c) Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389/ĐP). Điều 2. Nguyên tắc xác định trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động 1. Trách nhiệm: a) Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và phân công trách nhiệm trong Quy chế này chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý theo nguyên tắc: - Bảo đảm đúng quy định của pháp luật hiện hành về chức năng, nhiệm vụ đối với công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả: - Mỗi địa bàn, lĩnh vực do một cơ quan chịu trách nhiệm chính, chủ trì và tổ chức phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; các cơ quan khác có trách nhiệm phối hợp, tham gia với cơ quan chủ trì theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Trường hợp phát hiện hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả trên địa bàn hoặc lĩnh vực cơ quan khác chủ trì thì cơ quan phát hiện thông báo ngay cho cơ quan có trách nhiệm chủ trì xử lý để phối hợp hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao. b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm toàn diện trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối với phạm vi địa bàn quản lý. c) Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động tổ chức việc phối hợp hoạt động, trong đó có phân định đơn vị chủ trì và đơn vị phối hợp để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong chỉ đạo, điều hành hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo từng chuyên đề, lĩnh vực và địa bàn cụ thể, chịu trách nhiệm trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao. 2. Quan hệ phối hợp trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả: a) Tuân thủ đúng pháp luật, đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao; chủ động hỗ trợ lẫn nhau, tránh sơ hở, chồng chéo; b) Thực hiện nguyên tắc kịp thời, hiệu quả; không gây khó khăn, phiền hà hoặc kéo dài thời gian trong kiểm tra, xử lý hàng hóa buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; c) Việc trao đổi thông tin tội phạm, điều tra, xử lý và thực hiện các biện pháp công tác nghiệp vụ phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả phải bảo đảm quy định về chế độ bảo mật. Chương II TRÁCH NHIỆM TRONG ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI, HÀNG GIẢ Điều 3. Trách nhiệm của Ban Chỉ đạo 389/ĐP Căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao, Ban Chỉ đạo 389/ĐP có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau: 1. Xây dựng kế hoạch, biện pháp phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong từng thời kỳ; chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh và các địa phương thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 2. Chỉ đạo việc phối hợp giữa các cơ quan, địa phương và các lực lượng chức năng phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nghiêm trọng, có tổ chức. 3. Theo dõi, rà soát, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị với Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 4. Dự báo tình hình thị trường, các biến động về cung cầu hàng hóa, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh. 5. Thành lập các đoàn liên ngành để kiểm tra, xử lý các vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có tổ chức, quy mô lớn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế, xã hội; kiểm tra việc xử lý các vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có dấu hiệu vi phạm về quy trình và biện pháp xử lý; kiểm tra tình hình phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại một số địa bàn trọng điểm và kiểm tra mang tính chất chuyên đề theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 6. Tiến hành tổng kết, đánh giá công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả định kỳ và theo chuyên đề, báo cáo UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia. 7. Đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Chỉ đạo xử lý đối với tập thể, cá nhân có dấu hiệu bao che, bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 8. Chỉ đạo các Sở, Ban, ngành và lực lượng chức năng cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 9. Thực hiện công tác phối hợp với Ban Chỉ đạo 389 các tỉnh, thành phố trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Điều 4. Trách nhiệm của các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh 1. Sở Công Thương a) Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh, lưu thông hàng hóa, xuất khẩu, nhập khẩu, các hoạt động thương mại, dịch vụ thương mại trên thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan trong tỉnh chủ động nắm diễn biến giá cả, cung cầu hàng hóa, dự báo tình hình, nhất là đối với những mặt hàng thiết yếu, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân vào các dịp lễ, tết và những thời điểm nhạy cảm trong năm; kiểm tra, rà soát năng lực các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng dịch vụ hàng hóa phục vụ trong các dịp lễ, tết để có kế hoạch cung ứng hàng hóa, cân đối cung cầu, đảm bảo ổn định thị trường; c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành công thương trên địa bàn tỉnh; d) Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường; - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng, các huyện, thị xã, thành phố thực thi công tác quản lý thị trường trên phạm vi toàn tỉnh; kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh, lưu thông hàng hóa trong nước, các hoạt động thương mại nội địa, hoạt động xuất nhập khẩu, dịch vụ thương mại; chống đầu cơ, găm hàng, kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả và các vi phạm về giá, ghi nhãn hàng hóa, sở hữu trí tuệ và các hành vi gian lận thương mại, kinh doanh vi phạm pháp luật khác trên thị trường; xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật; - Chủ trì tổ chức kiểm tra, kiểm soát chất lượng hàng công nghiệp lưu thông trên thị trường; phối hợp với Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thanh tra, kiểm tra về an toàn vệ sinh thực phẩm; phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trong kiểm tra xử lý các vi phạm về sở hữu công nghiệp, đo lường, chất lượng; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra xử lý vi phạm về bản quyền tác giả; phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra việc kê khai, niên yết giá, chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng lưu thông trên địa bàn tỉnh; - Chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng, kiểm tra giám sát hoạt động bán hàng đa cấp, thương mại điện tử; việc chấp hành các quy định về quản lý cạnh tranh, chống độc quyền, chống cạnh tranh không lành mạnh, chống bán phá giá để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh. 2. Sở Tài chính a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị quản lý giá theo thẩm quyền; b) Tham gia xác định giá trị tài sản là hàng hóa, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu sung quỹ Nhà nước làm cơ sở xác định khung phạt và xác định mức giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá; c) Quản lý, theo dõi số tiền thu được từ xử lý tài sản tịch thu trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và thanh toán chi phí quản lý, xử lý tài sản tịch thu cho các cơ quan, đơn vị chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả theo quy định; d) Căn cứ khả năng cân đối ngân sách tỉnh hàng năm để tham mưu UBND tỉnh bố trí dự toán chi phục vụ hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả của các cơ quan, đơn vị chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả thuộc tỉnh theo quy định. 3. Công an tỉnh a) Chỉ đạo lực lượng xác minh, điều tra, phát hiện, bắt giữ các đường dây, ổ nhóm buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu trên địa bàn; phối hợp, hỗ trợ các cơ quan chức năng liên quan trong việc kiểm tra, xử lý những vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu; b) Triển khai các kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, điều tra, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn đối với tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, sản xuất, vận chuyển, kinh doanh hàng giả và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật; b) Chỉ đạo lực lượng phối hợp, hỗ trợ các cơ quan chức năng liên quan phát hiện, dừng, kiểm tra và bắt giữ các phương tiện vận chuyển hàng lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng gian lận thương mại trên các tuyến đường bộ, đường sắt và đường thủy. 4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh a) Chỉ đạo lực lượng thực hiện nghiêm túc các quy định, tự kiểm tra, kiểm soát; kiên quyết đấu tranh phòng, chống, ngăn chặn và xử lý nghiêm đối với hành vi buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ, mua bán hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả và các hành vi mua, bán trái pháp luật khác trong các lực lượng vũ trang tỉnh. b) Chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền phối hợp với các đơn vị chức năng có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu; c) Chủ trì, kiểm tra kiểm soát, ngăn chặn và phối hợp xử lý các phương tiện quân sự, các đơn vị kinh tế thuộc quân đội quản lý có những hành vi vận chuyển, tàng trữ hàng hóa nhập lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng gian lận thương mại thuộc địa bàn, phạm vi quản lý. 5. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh a) Chủ trì công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động xuất nhập cảnh, tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới đất liền và biên giới trên biển kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vận chuyển hàng hóa, tiền tệ trái phép qua biên giới; phát hiện điều tra các tụ điểm, ổ nhóm, đường dây buôn bán, vận chuyển kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả trên địa bàn khu vực biên giới và hai bên biên giới. Trường hợp có căn cứ xác định hàng hóa buôn lậu, phương tiện vận tải chở hàng hóa buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới đang di chuyển ra ngoài địa bàn quản lý thì tiếp tục truy đuổi người, phương tiện có hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa từ biên giới vào nội địa, đồng thời thông báo ngay cho cơ quan Công an, Quản lý thị trường trên địa bàn để phối hợp bắt giữ, xử lý; c) Phối hợp với Hải quan và các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, kiểm soát các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa; phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ tại cửa khẩu, cảng biển và các địa bàn kiểm soát hải quan; d) Phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân ở khu vực biên giới tích cực tham gia tố giác, đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, không tiếp tay cho các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới. 6. Hải đội 202 - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 a) Chủ trì tuần tra, kiểm tra, kiểm soát đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại trên các vùng biển trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung vào những vùng biển trọng điểm, nhiều khả năng xảy ra các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, những vùng biển, luồng, tuyến quốc tế có mật độ tàu thuyền vận chuyển hàng hóa lớn; kịp thời phát hiện xử lý các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật; b) Tuyên truyền, vận động nhân dân, các tổ chức, cá nhân hoạt động trên biển tích cực tham gia đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, không tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới và trên biển; c) Chủ trì hợp tác với lực lượng tuần tra, kiểm soát thực thi pháp luật trên biển của các tỉnh lân cận trong việc tuần tra, kiểm soát theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; trao đổi thông tin, phối hợp điều tra bắt giữ tội phạm. 7. Cục Hải quan tỉnh a) Chủ trì kiểm tra, giám sát, kiểm soát đối với hàng hóa, phương tiện vận tải trong phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; thực hiện và tổ chức phối hợp trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới và các hành vi vi phạm pháp luật hải quan; xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật; b) Ngoài phạm vi địa bàn hoạt động, lực lượng hải quan có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng liên quan thực hiện các biện pháp đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và các hành vi khác vi phạm pháp luật hải quan; trao đổi thông tin hải quan và công tác điều tra, bắt giữ, chuyển giao tội phạm. c) Trường hợp có căn cứ xác định hàng hóa buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới, phương tiện vận tải chở hàng hóa buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới đang di chuyển từ địa bàn hoạt động hải quan ra ngoài địa bàn hoạt động hải quan thì cơ quan hải quan tiếp tục truy đuổi, thông báo cho cơ quan Công an, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển, Quản lý thị trường trên địa bàn để phối hợp, đồng thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn, xử lý theo quy định của pháp luật: d) Thực hiện hợp tác quốc tế, trao đổi thông tin và quan hệ phối hợp với lực lượng hải quan các tỉnh, thành phố khác; lực lượng hải quan các nước liên quan trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 8. Cục Thuế tỉnh Chủ trì thanh tra, kiểm tra thuế và giám sát việc chấp hành chính sách, pháp luật về thuế; triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp chống thất thu ngân sách: quản lý chặt chẽ và xử lý nghiêm các đối tượng sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để hợp thức hóa hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ; chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan phòng, chống gian lận về thuế; xử lý các hành vi vi phạm về thuế theo thẩm quyền. 9. Sở Y tế a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh đối với phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm; b) Chủ trì, phối hợp với ngành các liên quan thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực dược, dược liệu, mỹ phẩm và các hoạt động trong lĩnh vực trang thiết bị y tế; c) Chủ trì, phối hợp với ngành thanh tra, kiểm tra quá trình sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm; d) Phối hợp với Sở Tài chính và các liên ngành quan quản lý về giá thuốc, thực hiện các biện pháp bình ổn giá thuốc trên thị trường nội tỉnh, xử lý các hành vi vi phạm. 10. Sở Khoa học và Công nghệ a) Hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; sở hữu trí tuệ theo lĩnh vực được giao; các hoạt động đánh giá sự phù hợp liên quan đến giám định, thử nghiệm hàng hóa phục vụ cho công tác chống hàng giả và gian lận thương mại; b) Chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng, UBND cấp huyện thực hiện hoạt động thanh tra, kiểm tra, để xử lý các hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa, nhãn hàng hóa và sở hữu trí tuệ theo lĩnh vực được giao. 11. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn a) Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi khai thác, vận chuyển và tiêu thụ gỗ lậu, động vật và các sản phẩm động vật hoang dã, quý hiếm và những loài thủy sinh, thực vật, động vật rừng, nguy cấp, quý hiếm; b) Chủ trì, phối hợp với các trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, nhập khẩu, kinh doanh, vận chuyển, quảng cáo và sử dụng các loại nguyên liệu, vật tư phục vụ nông nghiệp và vật tư phục vụ nuôi trồng thủy sản, lâm nghiệp, thủy sản giả, kém chất lượng, cấm sử dụng và ngoài danh mục cho phép, nhập lậu giống vật nuôi, cây trồng; c) Chủ trì, phối hợp với các ngành thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản và muối theo quy định của pháp luật; Kiểm tra việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ gia súc, gia cầm và các sản phẩm từ gia súc, gia cầm; ngăn chặn gia súc, gia cầm và các sản phẩm từ gia súc, gia cầm nhập lậu chưa qua kiểm dịch, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. 12. Sở Giao thông vận tải a) Chủ trì, phối hợp với các kiểm tra, giám sát hoạt động vận chuyển hàng hóa buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả bằng các phương tiện vận tải; b) Chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền quản lý tạo điều kiện cho các ngành trong việc kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng nhập lậu trong hoạt động vận tải đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy nội địa; chỉ đạo lực lượng bảo vệ tàu hỏa, bảo vệ nhà ga, cảng biển, bến xe, bến thuyền, cán bộ, nhân viên trong ngành tham gia phối hợp đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; c) Phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác quản lý, kiểm soát phương tiện vận tải tạm nhập, mang biển số nước ngoài lưu hành tại Việt Nam nhằm phát hiện kịp thời các phương tiện nhập lậu hoặc lưu hành trái phép hoặc đăng kiểm an toàn kỹ thuật và môi trường không phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam. 13. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chủ trì, phối hợp với các ngành trong công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát về quyền tác giả, quyền liên quan đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật; về bản quyền phần mềm; chống buôn lậu văn hóa phẩm, in sang băng đĩa lậu; thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. 14. Sở Tư pháp a) Chủ trì, phối hợp với các ngành trong việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật, công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; b) Tổ chức việc bán đấu giá hàng hóa, tài sản bị tịch thu do các chuyển giao trong quá trình đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; cung cấp thông tin bán hàng đấu giá cho các liên quan để giám sát, đấu tranh việc lợi dụng hóa đơn, chứng từ đấu giá để hợp thức hóa vận chuyển, mua bán hàng nhập lậu; c) Phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do địa phương ban hành có nội dung liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới cho phù hợp. 15. Sở Thông tin và Truyền thông a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm trong việc nhận, gửi, chuyển phát thư, bưu kiện, gói hàng hóa qua mạng bưu chính; xuất bản phẩm, sản phẩm in không phải là xuất bản phẩm được nhập khẩu, xuất bản, in và phát hành trái phép, viễn thông và công nghệ thông tin; b) Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí phối hợp với các tổ chức tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, những tác động xấu đối với kinh tế xã hội của hành vi buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả và gian lận thương mại. 16. Sở Tài nguyên và Môi trường a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra hoạt động nhập khẩu đối với hàng hóa có ảnh hưởng tới môi trường thuộc diện cấm hoặc hạn chế nhập khẩu bao gồm cả phế liệu làm nguyên liệu sản xuất phù hợp với quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý các vụ việc liên quan đến khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản trái phép; c) Hỗ trợ, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị chức năng thực hiện công tác tiêu hủy hàng hóa bị tịch thu. 17. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Chủ trì hoặc phối hợp với các ngành trong công tác kiểm soát luồng ngoại tệ vào và ra khỏi Việt Nam; việc sử dụng ngoại tệ trên lãnh thổ Việt Nam; hoạt động kinh doanh vàng; xử lý các loại tiền giả lưu thông trên thị trường. 18. Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Thường xuyên tự kiểm tra, nắm tình hình về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, trong khu vực quản lý; phối hợp, cung cấp thông tin cho các ngành và tạo điều kiện cho trong việc kiểm tra kiểm soát, phòng ngừa và đấu tranh kịp thời các đối tượng làm ăn bất chính, tàng trữ trái phép hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả trong các doanh nghiệp, kho bãi nằm tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh. 19. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh a) Theo dõi tình hình, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh trong hoạt động chỉ đạo đối với công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh; b) Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định về cơ chế, chế độ, chính sách nhằm nâng cao hiệu quả của các ngành trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh. 20. Ban Dân tộc tỉnh Phối hợp với các ngành, đơn vị tuyên truyền, vận động nhân dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, không tiếp tay vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới 21. Các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh khác Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức việc quản lý sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật, phòng, chống các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả nhằm ổn định thị trường, thúc đẩy sản xuất phát triển, mở rộng giao lưu hàng hóa. Điều 5. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện 1. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật, các chủ trương, chính sách và sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389/ĐP và hướng dẫn của các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 2. Chỉ đạo các đơn vị chức năng trên địa bàn thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn; phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả theo thẩm quyền. 3. Phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo địa bàn quản lý. 4. Phối hợp với ngành chức năng có liên quan vận động nhân dân trên địa bàn cam kết không tham gia, không tiếp tay cho các hoạt động buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm, hàng nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả và các hành vi kinh doanh trái phép khác. 6. Đề xuất UBND tỉnh và Ban chỉ đạo 389/ĐP kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn. 7. Bố trí kinh phí đảm bảo điều kiện làm việc để thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại địa phương theo quy định. Chương III NỘI DUNG VÀ TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP TRONG ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ Điều 6. Nội dung phối hợp Căn cứ chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389/ĐP; tình hình thực tiễn trong từng giai đoạn, trên từng địa bàn, lĩnh vực và theo chức năng, nhiệm vụ được giao trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo các đơn vị chức năng phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc phạm vi, địa bàn quản lý chủ động xác lập quan hệ phối hợp hoạt động trong các nội dung sau: 1. Xây dựng quy chế phối hợp, kế hoạch, phương án công tác trong đó phân định rõ phạm vi trách nhiệm quản lý và hoạt động, các biện pháp quản lý theo ngành, lĩnh vực, địa bàn; những vấn đề có liên quan đến ngành hoặc địa phương khác cần có sự trao đổi, bàn bạc thống nhất với các cơ quan liên quan. 2. Phát hiện, thu thập trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu, gồm: a) Thông tin về tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong ngành và trên địa bàn, dự báo tình hình thị trường, cung cầu hàng hóa, giá cả; kết quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong từng giai đoạn. Trong trường hợp có những vấn đề đột xuất, phức tạp thì kịp thời báo cáo về Thường trực Ban Chỉ đạo 389/ĐP (qua Bộ phận Thường trực - Sở Công Thương) để báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo xử lý; b) Thông tin về những quy định mới của pháp luật trong hoạt động quản lý biên giới, chính sách xuất khẩu, nhập khẩu, lưu thông hàng hóa trong nước, chính sách khu kinh tế cửa khẩu, phi thuế quan, chính sách cư dân biên giới, chính sách quản lý đối với từng ngành hàng, mặt hàng; c) Thông tin về tình hình vi phạm pháp luật, quy luật, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng vi phạm; về các tổ chức, đường dây, ổ nhóm, các tuyến, địa bàn trọng điểm liên quan đến buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, buôn bán, vận chuyển hàng nhập lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả và các hành vi gian lận thương mại khác; d) Thông tin về quy trình kiểm tra, xử lý mang tính nghiệp vụ của các lực lượng chức năng; thông tin về những khó khăn, vướng mắc và kinh nghiệm của từng Sở, Ban, ngành, từng lực lượng và từng địa phương trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; buôn bán, vận chuyển hàng nhập lậu; sản xuất, kinh doanh hàng giả và các hành vi gian lận thương mại khác; đ) Thông tin về kỹ thuật phòng, chống và các tiến bộ khoa học, kỹ thuật có thể áp dụng khi các ngành thi hành nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; e) Các thông tin, tài liệu khác theo đề nghị của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan. 3. Tổ chức tuần tra, thanh tra, kiểm tra, điều tra nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vụ việc vi phạm về buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, gian lận thương mại, gồm: a) Tổ chức lực lượng kiểm tra, phương tiện để ngăn chặn; tư vấn, trao đổi nghiệp vụ chuyên môn để xử lý vụ việc theo yêu cầu; b) Phối hợp trong quá trình điều tra theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và theo quy định của các cơ quan pháp luật; Khi xử lý có sự bàn bạc thống nhất giữa các bên tham gia; c) Trong quá trình kiểm tra, kiểm soát nếu phát hiện tổ chức, cá nhân được kiểm tra, kiểm soát có những hành vi vi phạm mà không thuộc phạm vi chức năng, thẩm quyền xử lý của mình, thì đơn vị kiểm tra, kiểm soát thông báo và chuyển hồ sơ vụ việc cho có ngành, các cấp thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định pháp luật; d) Khi cần thiết có thể tổ chức lực lượng kiểm tra, kiểm soát liên ngành để phối hợp kiểm tra. Cơ quan chủ trì, phối hợp kiểm tra liên ngành chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức kiểm tra và xử lý kết quả kiểm tra theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. Các cơ quan tham gia hỗ trợ lực lượng chuyên môn, phương tiện trong quá trình kiểm tra và xử lý các vụ việc có tính chất phức tạp. 4. Kiến nghị sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách pháp luật khi phát sinh những vấn đề mới trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, sản xuất, kinh doanh hàng giả và các hành vi gian lận thương mại khác để các Bộ, ngành liên quan sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước. 5. Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, xây dựng lực lượng theo yêu cầu công tác: hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động hợp tác quốc tế liên quan đến đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ thực thi; tổ chức giao lưu, tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, tuyên truyền, phổ biến pháp luật. 6. Phối hợp trong công tác thông tin tuyên truyền: a) Tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh chống các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; b) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 7. Phối hợp với các doanh nghiệp, các Hiệp hội ngành hàng, Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam, Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp, của người tiêu dùng; cung cấp thông tin nhận biết hàng thật, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ làm căn cứ kiểm tra và xử lý vi phạm. Điều 7. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị phối hợp 1. Thực hiện đầy đủ, đúng mục đích, yêu cầu, nội dung, nguyên tắc các quy chế, chương trình, kế hoạch, phương án phối hợp đã tham gia ký kết với các đơn vị phối hợp. 2. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo thường xuyên hoặc đột xuất với cơ quan chủ trì theo quy định chung về tình hình thị trường, công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả của đơn vị mình. 3. Tham gia phối hợp kiểm tra liên ngành khi cần thiết; trường hợp khẩn cấp theo yêu cầu của đơn vị chủ trì thì đơn vị được yêu cầu phối hợp phải hỗ trợ, tạo điều kiện, tăng cường lực lượng, phương tiện kịp thời ngăn chặn, xử lý các vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 4. Tham gia xử lý các vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có liên quan đến trách nhiệm của đơn vị mình đảm bảo khách quan, đúng quy định của pháp luật. 5. Tham dự các phiên họp do Sở, Ban, ngành thành viên chủ trì triệu tập và chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho phiên họp theo yêu cầu. Điều 8. Trách nhiệm trong chỉ đạo công tác phối hợp 1. Trách nhiệm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389/ĐP, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389/ĐP: a) Ban Chỉ đạo 389/ĐP Chỉ đạo việc tổ chức các quan hệ phối hợp giữa các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện trong hoạt động đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ theo quy định tại Điều 3 Quy chế này; b) Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389/ĐP (Sở Công Thương) Tham mưu chỉ đạo công tác phối hợp hoạt động và điều phối lực lượng phối hợp giữa các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên phạm vi toàn tỉnh; Tổng hợp, đánh giá, báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389/ĐP kết quả thực hiện quy chế phối hợp theo định kỳ 6 tháng, một năm và đột xuất khi có yêu cầu. 2. Trách nhiệm của các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh có chức năng thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả a) Tổ chức xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch, phương án phối hợp với các Sở, Ban, ngành và địa phương liên quan trong việc kiểm tra, kiểm soát phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối với lĩnh vực, địa bàn được phân công; b) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, lực lượng chức năng trực thuộc Sở, Ban, ngành mình phối hợp thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp liên quan đến các Sở, Ban, ngành khác do đơn vị thuộc Sở, Ban, ngành mình phụ trách; c) Yêu cầu đơn vị, lực lượng trực thuộc cung cấp thông tin, báo cáo đầy đủ và kịp thời tình hình có liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực do Sở, Ban, ngành mình phụ trách. Tổng hợp tình hình, đánh giá kết quả hoạt động để báo cáo Ban Chỉ đạo 389/ĐP; d) Đề xuất UBND tỉnh kiến nghị cấp có thẩm quyền về các chủ trương và biện pháp cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực Sở, Ban, ngành mình phụ trách; đ) Phối hợp kiểm tra liên ngành khi cần thiết; trường hợp khẩn cấp được yêu cầu các cơ quan liên quan tăng cường lực lượng, phương tiện để kịp thời ngăn chặn, bắt giữ các vụ việc buôn lậu, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách. 3. Trách nhiệm của UBND cấp huyện a) Chịu trách nhiệm toàn diện về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn phụ trách; b) Chỉ đạo tổ chức việc phối hợp kiểm tra liên ngành ở địa phương khi cần thiết; c) Chủ trì, phối hợp với các trong việc: - Tổ chức vận động nhân dân cam kết không tham gia, không tiếp tay cho hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả và gian lận thương mại; - Có biện pháp quản lý chặt chẽ đối với các tổ chức, cá nhân ở địa phương khác đến tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh, vận chuyển hàng hóa trên địa bàn; - Xây dựng và triển khai các kế hoạch, phương án kiểm tra, kiểm soát công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối với địa bàn quản lý. Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN Điều 9. Sơ kết, tổng kết, báo cáo và khen thưởng, kỷ luật 1. Công tác sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả và chế độ báo cáo a) Các Sở, Ban, ngành, lực lượng và địa phương tiến hành sơ kết (định kỳ 6 tháng), tổng kết (định kỳ năm) để đánh giá kết quả thực hiện công tác phối hợp theo Quy chế này để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo 389/ĐP; Thời gian gửi báo cáo về Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389/ĐP: báo cáo sơ kết chậm nhất ngày 15/6; báo cáo tổng kết chậm nhất ngày 15/12 hàng năm. b) Hình thức sơ kết, tổng kết - Ban Chỉ đạo 389/ĐP chủ trì tổ chức sơ kết, tổng kết các nội dung phối hợp hoạt động theo quy định tại Quy chế này kết hợp với Hội nghị sơ kết, tổng kết công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả do Ban Chỉ đạo 389 /ĐP trực tiếp chỉ đạo; - Các Sở, Ban, ngành, địa phương tổ chức sơ kết, tổng kết công tác phối hợp hoạt động theo mối quan hệ phối hợp, chức năng hoặc nội dung đã tham gia ký kết. 2. Khen thưởng và kỷ luật a) Khen thưởng Tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phối hợp, mang lại hiệu quả cao trong việc thực thi nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được khen thưởng theo quy định của pháp luật; b) Kỷ luật - Người đứng đầu sở, ngành, địa phương nếu để xảy ra tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả kéo dài hoặc nghiêm trọng thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý thì phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh; - Tập thể, cá nhân vi phạm Quy chế này sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật. Điều 10. Tổ chức thực hiện 1. Căn cứ Quy chế này, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành và lực lượng chức năng cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm: a) Xây dựng quy chế, kế hoạch, chương trình công tác cụ thể hàng năm, trong đó có nội dung quan hệ phối hợp để tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị mình phụ trách: b) Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các phòng, đơn vị chức năng trên địa bàn. 2. Khi pháp luật hiện hành có quy định khác với Quy chế này về trách nhiệm phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của cơ quan quản lý nhà nước thì phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật đó. 3. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh những khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị có liên quan phản ánh về Ban Chỉ đạo 389/ĐP (qua Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 389/ĐP) để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.