Quyết định số: 257/QĐ-UBND (2014)

pdf
Số trang Quyết định số: 257/QĐ-UBND (2014) 2 Cỡ tệp Quyết định số: 257/QĐ-UBND (2014) 112 KB Lượt tải Quyết định số: 257/QĐ-UBND (2014) 0 Lượt đọc Quyết định số: 257/QĐ-UBND (2014) 0
Đánh giá Quyết định số: 257/QĐ-UBND (2014)
5 ( 12 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC -------Số: 257/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Bình Phước, ngày 27 tháng 01 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO MẦM NON, LỚP 1, LỚP 6, VÀ LỚP 10 NĂM HỌC 2014 - 2015 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Thông tư số 02/2013/TT-BGDĐT ngày 30/01/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông; Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên và Quyết định số 49/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 86/TTr-SGDĐT ngày 20/01/2014, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch số 85/KH-SGDĐT ngày 20/01/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2014 - 2015 (kèm theo Kế hoạch số 85/KHSGDĐT ngày 20/01/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo). Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành, kể từ ngày ký./. Nơi nhận: - Bộ GD&ĐT; - TTTU; TT.HĐND tỉnh; KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH - CT, các PCT; - BTGTU; - Ban VHXH (HĐND tỉnh); - Như Điều 3 (SGD&ĐT: 05 bản); - LĐVP, các Phòng: VX, KTTH; - Lưu: VT. Nguyễn Huy Phong
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.