QUYẾT ĐỊNH Số: 2374/QĐ-TTg

pdf
Số trang QUYẾT ĐỊNH Số: 2374/QĐ-TTg 2 Cỡ tệp QUYẾT ĐỊNH Số: 2374/QĐ-TTg 198 KB Lượt tải QUYẾT ĐỊNH Số: 2374/QĐ-TTg 0 Lượt đọc QUYẾT ĐỊNH Số: 2374/QĐ-TTg 0
Đánh giá QUYẾT ĐỊNH Số: 2374/QĐ-TTg
4.8 ( 20 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------Số: 2374/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CƠ CHẾ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẢNG CÁ LOẠI II TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 346/QĐ-TTG NGÀY 15 THÁNG 3 NĂM 2010 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH HỆ THỐNG CẢNG CÁ, BẾN CÁ ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thủy sản ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 3110/TTr-BNN-TCTS ngày 24 tháng 9 năm 2010) và ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7359/BKH-KTNN ngày 15 tháng 10 năm 2010), Tài chính (công văn số 14755/BTC-ĐT ngày 02 tháng 11 năm 2010), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bổ sung điểm b khoản 4, mục VII, Điều 1 tại Quyết định số 346/QĐ-TTg ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch hệ thống cảng cá, bến cá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 như sau: “Ngân sách Trung ương ngoài việc đảm bảo khả năng hỗ trợ cho các địa phương đầu tư xây dựng cảng cá loại I vẫn còn khả năng hỗ trợ thì đối với các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách, ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư một số hạng mục cơ sở hạ tầng thiết yếu của cảng cá loại II, bao gồm: nạo vét luồng lạch ra vào cảng, nạo vét vùng nước đậu tàu; xây dựng bến cầu tàu; xây dựng kè bờ, đê, kè chắn sóng, chắn cát; các công trình neo buộc tàu; hệ thống phao tiêu báo hiệu, hệ thống thông tin liên lạc chuyên ngành của cảng. Mức hỗ trợ vốn đầu tư các hạng mục thiết yếu của cảng cá loại II cho các địa phương cụ thể như sau: - Đối với các địa phương được ngân sách Trung ương hỗ trợ cân đối thu chi ngân sách địa phương trên 50% thì được hỗ trợ tối đa là 50%; - Đối với các địa phương được ngân sách Trung ương hỗ trợ cân đối thu chi ngân sách địa phương còn lại thì được hỗ trợ tối đa là 30%; - Đối với các địa phương điều tiết về ngân sách Trung ương tự bố trí ngân sách địa phương để thực hiện. Các địa phương được ngân sách Trung ương hỗ trợ vốn đầu tư các hạng mục thiết yếu của cảng cá loại II phải bố trí ngân sách địa phương đối với phần vốn còn lại để thực hiện đúng tiến độ. Căn cứ khả năng ngân sách nhà nước và trên cơ sở tiến độ thực hiện các dự án theo quy hoạch hệ thống cảng cá, bến cá đã được phê duyệt, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính có trách nhiệm cân đối, bố trí vốn hỗ trợ theo kế hoạch 5 năm và hàng năm, trên cơ sở đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đảm bảo tập trung hoàn thành dứt điểm từng công trình”. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển; - Văn phòng TW và các Ban của Đảng; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của QH; - Văn phòng Quốc hội; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện kiểm sát nhân dân tối cao; - VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: VT, KTN (4). Nguyễn Sinh Hùng
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.