Quyết định Số: 2312/QĐ-TTg

pdf
Số trang Quyết định Số: 2312/QĐ-TTg 7 Cỡ tệp Quyết định Số: 2312/QĐ-TTg 162 KB Lượt tải Quyết định Số: 2312/QĐ-TTg 0 Lượt đọc Quyết định Số: 2312/QĐ-TTg 0
Đánh giá Quyết định Số: 2312/QĐ-TTg
4.9 ( 21 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

THỦ TƯỚNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 2312/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG PHONG TRÀO "TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA" THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Quyết định số 235/1999/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo cuộc vận động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; Căn cứ Quyết định số 473/QĐ-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Ban Chỉ đạo cuộc vận động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gồm các ông, bà có tên sau: 1. Ông Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng ban; 2. Ông Vũ Ngọc Hoàng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - Phó Trưởng ban; 3. Bà Hà Thị Liên, Phó Chủ tịch chuyên trách Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Phó Trưởng ban; 4. Ông Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên Thường trực; 5. Ông Hoàng Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Ủy viên Thường trực; 6. Ông Lê Hoàng Minh, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Ủy viên Thường trực; 7. Ông Phạm Sỹ Danh, Thứ trưởng Bộ Tài chính - Ủy viên; 8. Ông Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an - Ủy viên; 9. Ông Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - Ủy viên; 10. Ông Trần Quang Quý, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Ủy viên; 11. Ông Nguyễn Trọng Đàm, Thứ trưởng Bộ Lao độngThương binh và Xã hội - Ủy viên; 12. Bà Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ - Ủy viên; 13. Ông Hoàng Xuân Lương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc - Ủy viên; 14. Ông Nguyễn Tuấn Dũng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - Ủy viên; 15. Bà Trần Thị Bích Thủy, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương - Ủy viên; 16. Bà Trần Thanh Bình, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Ủy viên; 17. Ông Phùng Khắc Đăng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam - Ủy viên; 18. Ông Dương Văn An, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - Ủy viên; 19. Ông Lâm Kiết Tường, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam - Ủy viên; 20. Ông Đào Duy Hứa, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam - Ủy viên; 21. Ông Nguyễn Xuân Thắng, Phó Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam - Ủy viên; 22. Ông Đỗ Kim Cuông, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam - Ủy viên. Điều 2. Ban Chỉ đạo Trung ương được sử dụng con dấu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương được dự toán trong ngân sách của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 639/QĐ-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về danh sách thành viên Ban Chỉ đạo cuộc vận động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: PHÓ THỦ TƯỚNG - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính Nguyễn Thiện Nhân phủ; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Văn phòng Trung ương Đảng; - Ban Tuyên giáo Trung ương; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Quốc hội; - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - Các thành viên Ban Chỉ đạo TW; - VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, ĐP, TCCV, NC, Công báo; - Lưu: VT, KGVX (5b).
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.