Quyết định Số: 2294/QĐ-TTg

pdf
Số trang Quyết định Số: 2294/QĐ-TTg 1 Cỡ tệp Quyết định Số: 2294/QĐ-TTg 146 KB Lượt tải Quyết định Số: 2294/QĐ-TTg 0 Lượt đọc Quyết định Số: 2294/QĐ-TTg 0
Đánh giá Quyết định Số: 2294/QĐ-TTg
4.8 ( 20 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------Số: 2294/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ NHIỆM KỲ 2004-2011 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị quyết 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội về việc kéo dài nhiệm kỳ hoạt động 2004 – 2009 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; Căn cứ Nghị định 107/2004/NĐ-CP ngày 1 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu Thành viên Ủy ban nhân dân các cấp; Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ tại Tờ trình số 4287/TTr-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2010 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 4348/TTr-BNV ngày 13 tháng 12 năm 2010, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2004 – 2011 của ông Nguyễn Doãn Khánh, để nhận nhiệm vụ mới. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ và ông Nguyễn Doãn Khánh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Như Điều 2; - Thủ tướng và các Phó Thủ tướng CP; - VPCP: BTCN - Cổng TTĐT; - Lưu: VT, TCCV (5b). Nguyễn Tấn Dũng
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.