Quyết định số 1875/QĐ-BGDĐT

pdf
Số trang Quyết định số 1875/QĐ-BGDĐT 10 Cỡ tệp Quyết định số 1875/QĐ-BGDĐT 612 KB Lượt tải Quyết định số 1875/QĐ-BGDĐT 0 Lượt đọc Quyết định số 1875/QĐ-BGDĐT 12
Đánh giá Quyết định số 1875/QĐ-BGDĐT
4.7 ( 9 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

BQ GIAO DIN VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIVT NAM DOc 14p - Tty do - 114nh phtic s6: /QD - BGDDT Ha Noi, ngay, thong 5 nom 2018 QUYET DINH Ve viec ban hanh Dieu le Giai Vovinam sinh vien town qu4c Ian thin I nom 2018 BQ TRVONG BQ GIAO DI,JC VA DAO TAO Can cir Nghi dinh so 123/2016/ND-CP ngay 01/9/2016 cua Chinh phu quy dinh chirc nang, nhiem v1,1, quyen han va co cdu to chirc dm BO, co quan ngang BO; Can cir Nghi dinhs6 69/2017/ND-CP ngay 25/5/2017 dm Chinh phu quy dinh chirc nang, nhiem vg, quyen han va co cau to chirc Gila BO Giao dgc va.Dao tao; Xet de nghi cua 'Ong Vg truong Vg Giao dgc the chdt, QUYET DINH: Dieu 1. Ban hanh kem then Quyet dinh nay Dieu le Giai Vovinam sinh vien toan qu'Oc lan th-Cr I nom 2018. Dieu 2. Quyet dinh nay có hieu lgc ke ttr ngay k3"/. Dieu 3. Cac Ong (ba) Chanh Van phong, Vg truong Vg TO chtrc can bO, Vg truong Vg Ke hooch - Tai chinh, Vg twang Vg Giao dvc the chat, Giam dOc cac hoc vien, dai h9c, Hieu truang cac trueng dai h9c, cao clang, TruOng ban To chirc Giai, Thu truong cac co quan có lien quan va cac thanh vien tham dg Giai chiu trach nhiem thi hanh Quyet dinh nay./. Noi nhOn: - Nhu Di'eu 3; - BT. PhUng Xuan Nha (cue b/c); - Cac DH, HV, truong DH,CD; - LD Vovinam Viet Nam; - Cac Hoi TTDH & CN tinh, TP; - Website cua BGDDT; - Luu: VT, Vu GDTC (10 ban). TRIIONG Rlf ONG Nguyen Thi Nghia BQ GIAO DIN VA DAO TAO CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VItT NAM Doc lap - Tu' do - Hanh phtic DIEU LE GIAI VOVINAM SINH VIEN TOAN QUOC LAN TH1 I NAM 2018 (Ban hanh theo Quyect Binh so /1g1:5 /QD - BGDDT ngaydd /5 /2018 cUa .131() ' truang Bo Giao dye va Dao tao) Dieu 1. Muc dich va yeu c'au 1. Mtic dich - Tiep tvc duy tri va day mg.nh phong trap ren luyen than the theo gucmg Bac Ho vi dai, thuomg xuyen tap luyen va thi dau cac mon the thao trong sinh vien, dac biet la tap luyen mon Vovinam Viet Vo D4o, mon vei thuat cua dan t9c Viet Nam de nang cao sirc khoe, phat trial the chat, gop phan giao dvc toan dien cho sinh vien; khoi ggi tinh than yeu nuerc, tinh doan ket dan t9c, long tir hao Viet Nam, "Hoc rej Viet Yeu nu& Viet" nham phuc vu tot cho cong cu9c xay dung va bao ve quoc; - Chao mirng Dai h'9i Dai bieu H9i The thao Dai h9c va Chuyen nghiep Viet Nam khOa VIII l(ST 2018-2022 va cac ngay le lOn cua dat nu& nam 2018; - Chao mirng kS7 them 80 nam thanh lap Mon phai Vovinam Viet VO Dqo (1938 — 2018). 2. Yeu cAu - Chap hanh nghiem chinh Dieu le Giai Vovinam sinh vien toan qu9c lan thtr I nam 2018 (sau day gpi tat la: Giai), Luat va cac van ban quy dinh dm Ban Chi d4o va Ban T9 chirc Giai; - Doan ket, h9c tap fasn nhau, phat huy tinh than cao thugng trong the thao va dam bao an toan tuy'et doi trong qua trinh thi dau. Dieu 2. DOi tuvng va do'n vi thi dAu 1. Wir tuvng 1.1. D9i tugng dirge tham dir Giai - La sinh vien hien dang hoc tap tai cac dai h9c, h9c vien, tnxong dai h9c va cao clang tren toan quoc trong nam 2018; - Co xac nhan du sdc khoe thi dau mon Vovinam cua co quan co tham quyen; - CO d4o dire tot va h9c hrc tir trung binh tro. len; 2 - DO tu6i tir 18-28 tu6i (sinh tir 1990-2000); - Co trinh d9 chuyen mon ve Vovinam tir Lam dai nhat cap -tro len. , 1.2. D6i tong khong dugc tham dg Sinh vien da c6 dang cap Kin Wong, cap 1 quoc gia mon Vovinam nam 2016, 2017, khOng thuec dOi tugng tham dg Giam d6c cac dai h9c, h9c vien, Hieu trugng cac truong cao ding, dai h9c c6 dOi tham dg chiu trach nhiem quan 13'T ,to chirc qua trinh tap luyen va thi dau, dam bao an toan va hieu qua, tao m9i dieu kien thujn lgi de cac van dOng vien (sinh vien) dugc tham dg day du, dimg doi tugng theo quy dinh dm Dieu le Giai va chiu trach nhiem tru6c 139 trugng B9 Gido dgc va Dao tao ve nhan sir cua doan minh khi tham du 2. Dun vi thi d'Au - Cac dai h9c, h9c vien va cac truerng thanh vien; - Cac truemg dai h9c, cao clang; - Cac lien doan Vovinam cap tinh, thanh ph6, c6 xac nhjn cua lanh dao trueeng dai hoc, cao dang nal sinh vien dang theo h9c. Dieu 3. ThM gian va dia diem thi dAti 1. Thad gian: tir ngdy 09/10 den 16/10/2018; - Ngdy 09/10/2018: Don tiep cac doan, Ban T6 chirc, tr9ng tai; - Ngay 10/10/2018: Kiem tra he, so', lam the van deng vien cho cac doan; + Ngdy 11/10/2018: Ban T6 chirc hop chuyen mon vii cac Tru6ng doan; + Ngay 12/10/2018: Khai mac giai va thi dau theo lich; + Ngdy 16/10/2018: Be mac va trao thong; 2. Dia diem thi dau: Nha thi dau Truarng Dai hoc Can Tho. Dieu 4. Chi d4o va quail 157 Giai 1. Co' quan chi d4o: BO Giao dgc va Dao tao. 2. Cac quan to chlic - HOi The thao Dai h9c va Chuyen nghiep Viet Nam; - Lien doan Vovinam Viet Nam; - Trutyng Dai h9c Can Tho; 3 3. Co. quan thuirng triyc ciia Ban TO chile - Van phong HOi The thao Dai hoc va Chuyen nghiep Viet Nam (35 Dai CO Viet - Hai Ba Trung - Ha NOi; Email: tvlam64@gmail.com, DT: 0912728248 Ong Tran Van Lam) - Van phong Lien doan Vovinam Viet Nam: so 221 Ly ThuCmg Kiet, Phirong 15, Quan 11, thanh ph6 HO Chi Minh. DT. 08.38933007; Fax: 08.38685095; Email: vovinamvvf@gmail.com; DT: 0983095114, Ong Nguyen Binh Dinh). Dieu 5. Tinh chAt, n(ii dung va cac quy dinh ye thi dau 1. Tinh chat thi dau: doi khang va thi quyen theo the thirc dau loaf trkrc -dep. 2. NOi dung thi dau: 47 not dung (47 bo huy chuo'ng). 2.1. Thi quyen: 26 not dung a) Dom luyen Nix - Bai 1: Vien phuung quyen; - Bai 2: Long hO quyen; - Baf 3: Song dao phap; - Bai 4: Tinh hoa nghi kiem phap. b) Dom luyen Nam - Bai 1: Long 116 quyen; - Bai 2: Ngil mon quyen; - Bai 3: Nhat nguye't daf dao phap; - Bai 4: Tinh hoa luOng nghi kiem phap. c) Song luyen Nu - Bai 1: Song luyen 1; - Bai 2: Song luyen 3; - Bai 3: Song luyen dao; - Bai 4: Song luyen kiem. d) Song luyen Nam - Bai 1: Song luyen 2; 4 - Bai 2: Song luy6n 3; - Bai 3: Song luy6n dao; - Bai 4: Song luy6n ma tau (ltru .)').• tie so 01 clen so 08). e) Da luy6n Nam - Bai 1: Da luy6n tay khong nam; - Bai 2: Da luy6n vu khi nam. g) Da luy6n Na - Bai 1: Da luy6n tay khong nit; - Bai 2: Da luy6n vu khi nu. h) Quy6n d6ng dOi nam (05 ngtati clang di6n): bai Long H6 quy6n. i) Quy6n d6ng d6i nit (05 ngued d6ng di6n): bai Thap tir quy6n. k) DOn chan tan cong Nam: mc>i van dOng vien thi 04 don chan x 04 van dung vien (tit so 06 d6n so 21). 1) Tu v6 Nir: Thuc hi6n t6i thi6u 12 don, khong qua 03 philt, trong do bat bu6c phai thuc hi6n t6i thi6u 05 ky thuat phan don Vovinam. m) D'ong d6i 1(3'T thuat can ban nam: 03 cap van dOng vien nam (06 ngu6i). n) D6ng d6i 1Cy thuat can ban nix: 03 cap van dOng vien nit (06 ngtrei). - M6i not dung phai có tit 03 don vi tr.& len tham gia Ban to chtrc mod to chirc thi dL. Ke't qua bai thi duvc danh gia bang tong so di6m cUa 3/5 trong tai giam dinh (b6 di6m cao nhat va thap nhat); - Cach xep hang: xep hang theo thin to tit di6m cao d6n di6m thap cho tong bai thi. Neu co 02 hay nhieu van dOng vien, tap, the bang diem nhau thi xet van dOng trong tai chain diem cao hon se ducyc xep thir hang tren. vien, tap the nao có Neu van bang nhau thi xep &Ong hang. 2.2. Thi dau d6i khang ca nhan: 21 not dung - Nam 11 hang can: (lath 45kg, 48kg, 51kg, 54kg, 57kg, 60kg, 64kg, 68kg, 72kg, 77kg, 82kg; - Nir 10 hang can: duoi 42kg, 45kg, 48kg, 51kg, 54kg, 57kg, 60kg, 63kg, 66kg, 70kg. 5 - Tru6c 60 phdt moi buOi dau dau tien trong ngay cdc van dOng vien tham gia thi dau trong ngay do se can chinh thdc, nhang van dOng vien thira can se bi loai, van dOng vien con WI thang k"'T thuat. - M6i hang can phai c6 dr 03 van deng vien dm 03 don vi tro° len tham gia Ban TO chirc m6i to chdc thi dau. 2.3. Quy dinh chuyen mon a) DOi khang: Thi dau xep hang 1, 2, 3 trong tong hang can nam, nir theo the thdc doi khang loci trirc field 1 lan thua. + M6i don vi dupe cir t6i da 07/11 hang can nam va 06/10 hang can nit; + Dang kY 01 van
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.