Quyết định Số: 1686/QĐ-UBND BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 09-NQ/TW NGÀY 09 THÁNG 12 NĂM 2011 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ (KHÓA XI) VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA ĐỘI NGŨ DOANH NHÂN VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

pdf
Số trang Quyết định Số: 1686/QĐ-UBND BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 09-NQ/TW NGÀY 09 THÁNG 12 NĂM 2011 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ (KHÓA XI) VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA ĐỘI NGŨ DOANH NHÂN VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ 8 Cỡ tệp Quyết định Số: 1686/QĐ-UBND BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 09-NQ/TW NGÀY 09 THÁNG 12 NĂM 2011 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ (KHÓA XI) VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA ĐỘI NGŨ DOANH NHÂN VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ 210 KB Lượt tải Quyết định Số: 1686/QĐ-UBND BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 09-NQ/TW NGÀY 09 THÁNG 12 NĂM 2011 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ (KHÓA XI) VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA ĐỘI NGŨ DOANH NHÂN VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ 0 Lượt đọc Quyết định Số: 1686/QĐ-UBND BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 09-NQ/TW NGÀY 09 THÁNG 12 NĂM 2011 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ (KHÓA XI) VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA ĐỘI NGŨ DOANH NHÂN VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ 1
Đánh giá Quyết định Số: 1686/QĐ-UBND BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 09-NQ/TW NGÀY 09 THÁNG 12 NĂM 2011 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ (KHÓA XI) VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA ĐỘI NGŨ DOANH NHÂN VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ
5 ( 22 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------Số: 1686/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------Quảng Bình, ngày 26 tháng 7 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 09-NQ/TW NGÀY 09 THÁNG 12 NĂM 2011 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ (KHÓA XI) VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA ĐỘI NGŨ DOANH NHÂN VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Căn cứ Chương trình hành động số 13-CT/TU ngày 17 tháng 5 năm 2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về "Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế"; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 876/KHĐT-KT ngày 29 tháng 6 năm 2012, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 09- 1 NQ/TW ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về "Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế". Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Xuân Quang KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 09-NQ/TW NGÀY 09 THÁNG 12 NĂM 2011 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ (KHÓA XI) VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA ĐỘI NGŨ DOANH NHÂN VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ (ban hành kèm theo Quyết định số 1686/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình) Thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về "Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế", Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy như sau: 2 I. Mục tiêu - Xây dựng đội ngũ doanh nhân tỉnh ngày càng lớn mạnh cả về số lượng, đảm bảo về chất lượng, có đủ năng lực, trình độ để quản lý, điều hành doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, sức cạnh tranh cao đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà ngày càng lớn mạnh. - Nâng cao ý thức trách nhiệm của doanh nhân đối với xã hội, đối với doanh nghiệp, đối với người lao động; nâng cao phẩm chất đạo đức, ý thức của doanh nhân trong giai đoạn hiện nay. - Các ngành, các cấp tạo mọi điều kiện cùng hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nhân phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực. II. Nhiệm vụ và giải pháp 1. Tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết số 09-NQ/TW, nâng cao nhận thức về vai trò của đội ngũ doanh nhân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. - Thủ trưởng các cơ quan, địa phương, đơn vị tạo mọi điều kiện để cấp ủy Đảng tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân nghiên cứu, học tập quán triệt sâu rộng Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị; Chương trình hành động số 13/CTr-TU ngày 17 tháng 5 năm 2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Mặt khác, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động bằng mọi biện pháp nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của doanh nhân, doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay. - Các sở, ban, ngành theo chức năng nhiệm vụ của mình phối hợp với Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức đoàn thể tổ chức thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" và các cuộc vận động khác được Ðảng, Nhà nước phát động phục vụ doanh nghiệp, doanh nhân. - Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình và các phương tiện thông tin đại chúng khác tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về vai trò của đội ngũ doanh nhân trong sự 3 nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; chú trọng tuyên truyền về các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi; kịp thời phát hiện, biểu dương các doanh nghiệp, doanh nhân điển hình tiên tiến, tôn vinh những tấm gương doanh nghiệp, doanh nhân điển hình trong sự nghiệp xây dựng phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà. 2. Tạo môi trường sản xuất, kinh doanh bình đẳng và thuận lợi cho doanh nhân - Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương có biện pháp để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); thực hiện công khai, minh bạch các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ để định hướng cho doanh nhân, doanh nghiệp đầu tư theo quy hoạch, kế hoạch phát triển và bảo đảm quyền lợi đầu tư, giảm rủi ro kinh doanh cho doanh nhân. Tạo điều kiện để các doanh nghiệp tư nhân tiếp cận các nguồn lực phát triển, nhất là trong việc thực hiện các dự án, công trình theo hình thức hợp tác công - tư (PPP). Khuyến khích tư nhân góp vốn vào các doanh nghiệp Nhà nước để tham gia quản lý và kinh doanh. Thúc đẩy hình thành các doanh nghiệp lớn, có hiệu quả và sức cạnh tranh cao. - Sở Tư pháp cùng với các sở, ban, ngành theo chức năng nhiệm vụ của mình tạo điều kiện để tất cả các loại hình doanh nghiệp tiếp cận nhanh với hành lang pháp lý như Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế, Luật Hải quan... nhanh chóng gia nhập thị trường hàng hóa, thị trường vốn, đất đai, lao động... từ đó tổ chức sản xuất và kinh doanh một cách có hiệu quả. Phát triển đồng bộ, vận hành thông suốt, lành mạnh các thị trường, nhất là thị trường tài chính, thị trường bất động sản, thị trường lao động, thị trường khoa học - công nghệ. - Thủ trưởng các cơ quan, địa phương, đơn vị trực tiếp chỉ đạo sâu sát và quyết liệt công tác rà soát, sửa đổi, đơn giản hóa thủ tục hành chính; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt cơ chế "Một cửa liên thông", đặc biệt là thủ tục hành chính đối với các doanh nghiệp; đồng thời kiến nghị đề xuất bãi bỏ, bổ sung, sửa đổi những quy định không phù hợp, chồng chéo gây phiền hà khi giải quyết các công việc của nhà đầu tư và doanh nghiệp nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai, cấp phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận đầu tư. 4 - Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng và thực hiện tốt cơ chế đối thoại, tham vấn ý kiến của doanh nhân trong quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, phát triển kinh tế vùng và địa phương. Đẩy mạnh việc công khai hóa các quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị, quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng dân sinh trên phạm vi các địa phương để các doanh nghiệp của các thành phần kinh tế lựa chọn, đầu tư phát triển. - Thủ trưởng các cơ quan, địa phương, đơn vị phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để bảo đảm tính minh bạch trong quan hệ giữa các cơ quan, công chức, viên chức Nhà nước với doanh nghiệp, doanh nhân, nhằm ngăn ngừa, đẩy lùi những hiện tượng móc nối trục lợi hay gây khó khăn, phiền hà đối với doanh nhân trong quá trình sản xuất kinh doanh. 3. Hỗ trợ đội ngũ doanh nhân mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, khuyến khích phát triển doanh nhân khu vực nông thôn. - Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ban, ngành liên quan, Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh xây dựng Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp gắn với quá trình tái cơ cấu lại doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp Nhà nước, chuyển dịch cơ cấu ngành, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Khuyến khích liên kết, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp, tăng nhanh số lượng doanh nghiệp có quy mô vừa; thúc đẩy hình thành và phát triển doanh nghiệp lớn; thực hiện tốt việc sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước. - Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế, Cục Hải quan, Sở Công Thương, Ngân hàng Nhà nước tỉnh trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của mình thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay nhất là về vốn, mặt bằng, nhân lực, thị trường tiêu thụ. Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư Nhà nước, tăng cường thu hút, giải ngân các nguồn vốn ODA. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi trong đầu tư và kinh doanh của doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 13/NQ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ. - Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện tốt các cơ chế chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư. Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, mở rộng quan hệ với các đối tác, cải thiện môi trường đầu tư, 5 tăng cường công tác thông tin quảng bá trong và ngoài nước nhằm tạo cơ hội và điều kiện cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đầu tư vào tỉnh Quảng Bình. - Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành xây dựng chính sách và biện pháp khuyến khích các doanh nghiệp xúc tiến thương mại trên thị trường trong nước, khu vực và thế giới. - Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành có chính sách hỗ trợ doanh nhân xây dựng thương hiệu sản phẩm gắn với doanh nghiệp; chú trọng xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm chủ lực của tỉnh; có chính sách hỗ trợ và biện pháp để tạo thuận lợi cho doanh nhân đầu tư nghiên cứu đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, nghiên cứu thiết kế, thử nghiệm sản phẩm, dịch vụ mới; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. - Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý Khu kinh tế theo chức năng nhiệm vụ của mình cần xây dựng và phát triển mạnh các ngành công nghiệp mà tỉnh có lợi thế. Phát huy hiệu quả các khu, cụm công nghiệp, làng nghề, vùng chuyên canh sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy hải sản. Tăng cường liên kết, hợp tác đầu tư giữa các doanh nghiệp, doanh nhân với công nhân, nông dân và các nhà khoa học. - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có chính sách khuyến khích phát triển doanh nghiệp, doanh nhân đầu tư khu vực nông nghiệp, nông thôn theo hướng chất lượng, bền vững; tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên cơ sở đổi mới công nghệ; nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm; ưu tiên phát triển các ngành nghề, sản phẩm có giá trị gia tăng cao; cải thiện và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nông nghiệp cạnh tranh bình đẳng, tiếp cận nguồn lực và thị trường. Có chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển lực lượng doanh nhân khu vực nông nghiệp, nông thôn; nâng cao khả năng tiếp cận thông tin tài chính, công nghệ và thị trường của doanh nhân ở khu vực này; chú trọng gắn kết chặt chẽ, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà kinh doanh và nhà nông. 4. Tạo sự chuyển biến trong đào tạo và bồi dưỡng doanh nhân. - Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các chương trình đào tạo doanh nhân, chương trình đào tạo về khởi sự doanh nghiệp; trang bị cho doanh 6 nhân mới những kiến thức cần thiết về kinh doanh, về pháp luật và trách nhiệm xã hội. - Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa phối hợp với Trường Đại học Quảng Bình tăng cường mối quan hệ hợp tác liên kết đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. - Trường Đại học Quảng Bình thường xuyên đổi mới nội dung chương trình, phương pháp và nâng cao chất lượng đào tạo các bộ môn kinh tế, quản trị kinh doanh tại trường; các trường trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề đẩy mạnh đào tạo theo hướng nâng cao tính thực tiễn của các chương trình đào tạo và khả năng thực hành của học viên. - Trường Đại học Quảng Bình và các trường trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề trên địa bàn tăng cường mối quan hệ, liên kết giữa nhà trường với các doanh nghiệp; gắn đào tạo của nhà trường với yêu cầu của doanh nghiệp và xã hội; khuyến khích doanh nhân có trình độ, năng lực trong sản xuất kinh doanh tham gia đầu tư và giảng dạy trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. 5. Ðề cao đạo đức, văn hóa kinh doanh, trách nhiệm xã hội, tinh thần dân tộc của đội ngũ doanh nhân, xây dựng quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp - Cộng đồng doanh nhân của tỉnh cần có tinh thần xây dựng quê hương, tinh thần dân tộc, ý thức tuân thủ pháp luật; có khát vọng vươn lên làm giàu cho mình, không ngừng nâng cao năng lực kinh doanh và quản trị doanh nghiệp; có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội và có đạo đức, văn hóa kinh doanh, góp phần chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; các doanh nhân luôn luôn có tinh thần trách nhiệm để đóng góp cho xã hội và cho tỉnh. - Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành phát động các phong trào thi đua để thúc đẩy sự phấn đấu vươn lên của doanh nhân. Kịp thời khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, chương trình vì cộng đồng. - Các doanh nhân cần đẩy mạnh việc xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định, tiến bộ và tăng cường sự gắn bó giữa doanh nhân và người lao động trong doanh nghiệp. Doanh nhân có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành, phát triển các tổ chức Đảng, Công đoàn, các đoàn thể khác trong doanh nghiệp. 7 6. Phát huy vai trò của các tổ chức đại diện của cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân - Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Bình cần củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội để làm tốt vai trò là tổ chức xã hội nghề nghiệp, là tổ chức đại diện, tư vấn, hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các doanh nghiệp trên địa bàn. - Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Bình phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội và các hội doanh nghiệp trên địa bàn vận động, thuyết phục đội ngũ doanh nhân bằng nhiều hình thức thích hợp để đầu tư sản xuất kinh doanh có hiệu quả; tập hợp, phản ánh ý kiến, nguyện vọng của đội ngũ doanh nhân; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về các chính sách phát triển doanh nghiệp; xây dựng đạo đức, văn hóa kinh doanh, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, doanh nhân; hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nhân hội nhập kinh tế quốc tế. - Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cần tăng cường hợp tác, tham vấn, đối thoại giữa Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa, các doanh nghiệp, doanh nhân; tạo điều kiện cho các doanh nhân tham gia vào việc xây dựng, triển khai các quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội, quy hoạch phát triển ngành, sản phẩm và quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh. III. Tổ chức thực hiện 1. Trên cơ sở Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị; Chương trình hành động số 13/CTr-TU ngày 17 tháng 5 năm 2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các nội dung của Kế hoạch này Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trực tiếp chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai và cụ thể hóa thành các nhiệm vụ công tác hàng tháng, quý và hàng năm của đơn vị mình. 2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn đôn đốc, kiểm tra các địa phương, đơn vị thực hiện Kế hoạch này, định kỳ 6 tháng và hàng năm tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình thực hiện và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết những vấn đề phát sinh, đảm bảo Kế hoạch được thực hiện đồng bộ và có hiệu quả./. 8
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.