Quyết định số 1219/QĐ-BCĐ389

doc
Số trang Quyết định số 1219/QĐ-BCĐ389 9 Cỡ tệp Quyết định số 1219/QĐ-BCĐ389 251 KB Lượt tải Quyết định số 1219/QĐ-BCĐ389 0 Lượt đọc Quyết định số 1219/QĐ-BCĐ389 1
Đánh giá Quyết định số 1219/QĐ-BCĐ389
4.6 ( 18 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ ------Số: 1219/QĐ-BCĐ389 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ TRONG CÔNG TÁC CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ CỦA CÁC BỘ, NGÀNH VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ Căn cứ Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 09/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Xét đề nghị của Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả - Bộ trưởng Bộ Tài chính, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Tiêu chí đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Điều 2. Tiêu chí đánh giá, phân loại này áp dụng cho các bộ, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Định kỳ 01 năm các đơn vị tự đánh giá, phân loại và báo cáo Ban Chỉ đạo 389 quốc gia (qua Văn phòng Thường trực) trước ngày 25 tháng 11 hàng năm. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia có trách nhiệm tiếp nhận kết quả tự chấm điểm của các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và tổng hợp báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia; kiểm tra, hướng dẫn thực hiện Quyết định này. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Điều 4. Các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TRƯỞNG BAN Nơi nhận: - Như Điều 4 (để chỉ đạo); - Các thành viên BCĐ389 quốc gia; - BCĐ389 các bộ, ngành, địa phương; - Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; - VPCP: V.I, Cổng thông tin điện tử; - Lưu: VT, BCĐ 389 (2b).KN 120 PHÓ THỦ TƯỚNG Trương Hòa Bình PHỤ LỤC I TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ TRONG CÔNG TÁC CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ CỦA CÁC BỘ, NGÀNH (Kèm theo Quyết định số 1219/QĐ-BCĐ389 ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả) I. BỘ TIÊU CHÍ STT NỘI DUNG, CÁC TIÊU CHÍ CỤ THỂ 1 2 Thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo của I Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia 1 TỔNG GHI CHÚ ĐIỂM (Lý do cụ ĐIỂM ĐIỂM ĐIỂM TỰ CHẤM thể, chênh CHUẨN TRỪ CHẤM CỦA lệch với VPTT điểm chuẩn) 3 4 40 Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch, công tác năm của các bộ, ngành 15 Đúng thời hạn 10 Không đúng thời hạn - 10 Không thực hiện - 15 Nội dung văn bản có chất lượng 5 - Tốt 5 - Khá 3 - Trung bình 1 Triển khai các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 2 389 quốc gia về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả Đúng thời hạn 20 15 Không đúng thời hạn - 15 Không thực hiện - 20 5 6 7 Thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo 5 Thực hiện không đầy đủ các văn bản chỉ đạo 3 -5 Thực hiện chỉ đạo về các vụ việc bắt giữ, điều tra, xử lý vi phạm 5 Đạt hiệu quả 5 Không đạt hiệu quả II Chấp hành chế độ thông tin báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia 1 Công tác báo cáo theo định kỳ Đúng thời hạn -5 40 20 10 Không đúng thời hạn Đầy đủ về nội dung - 10 5 Không đầy đủ -5 Chất lượng báo cáo 5 - Tốt 5 - Khá 3 - Trung bình 1 Không thực hiện 2 - 20 Công tác báo cáo đột xuất, báo cáo nhanh 20 Đúng thời hạn 10 Không đúng thời hạn Báo cáo đầy đủ - 10 5 Báo cáo không đầy đủ -5 Chất lượng báo cáo 5 - Tốt 5 - Khá 3 - Trung bình 1 Không thực hiện Chấp hành quy định về công tác thi III đua, khen thưởng của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia Chấp hành - 20 20 20 Không chấp hành TỔNG ĐIỂM - 20 100 II. CÁCH CHẤM ĐIỂM THI ĐUA, XẾP HẠNG 1. Trình tự tiến hành chấm điểm: a) Các bộ, ngành: - Tiến hành tự chấm điểm (tại cột (5)) đối với từng tiêu chí (tại cột (2) và ghi rõ lý do cụ thể, chênh lệch so với điểm chuẩn tại cột số (7)). - Lãnh đạo các bộ, ngành ký duyệt Bảng tự chấm điểm để gửi Ban Chỉ đạo 389 quốc gia trước ngày 25 tháng 11 hàng năm. b) Ban Chỉ đạo 389 quốc gia (Văn phòng Thường trực): - Có trách nhiệm tiếp nhận kết quả tự chấm điểm của các bộ, ngành. - Chấm điểm (tại cột (6) và ghi rõ lý do cụ thể, chênh lệch so với điểm chuẩn tại cột số (7)). - Tổng hợp báo cáo Phó Thủ tướng thường trực - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia. 2. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia xếp loại các bộ, ngành theo các mức sau: Loại A (Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ): Đạt từ 91 đến 100 điểm. Loại B (Hoàn thành tốt nhiệm vụ): Đạt từ 71 đến dưới 90 điểm. Loại C (Hoàn thành nhiệm vụ): Đạt từ 51 đến dưới 70 điểm. Loại D (Không hoàn thành nhiệm vụ): Đạt dưới 50 điểm. 3. Thời gian đánh giá kết quả công tác để chấm điểm. Từ ngày 16 tháng 11 của năm trước đến hết ngày 15 tháng 11 của năm báo cáo. 4. Cách thức gửi - Gửi theo đường bưu điện. - Gửi file điện tử ở dạng file.doc, kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 14 đến hộp thư điện tử theo địa chỉ: bcd389 - vptt@customs.gov.vn và phanxuanthuy389@gmail.com (gồm 01 file mềm và 01 bản scan có chữ ký, đóng dấu của lãnh đạo Ban Chỉ đạo 389 các bộ). Tên file điện tử: Thi đua - năm - tên đơn vị. 5. Địa chỉ nhận kết quả chấm điểm công tác Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Tầng 14, trụ sở Tổng cục Hải quan; địa chỉ: Lô E3, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; điện thoại: 024.3944.0845; fax: 024.3944.0848). PHỤ LỤC II TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ TRONG CÔNG TÁC CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG (Kèm theo Quyết định số 1219/QĐ-BCĐ389 ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả) I. BỘ TIÊU CHÍ TỔNG GHI CHÚ ĐIỂM ĐIỂM NỘI DUNG, CÁC TIÊU CHÍ CỤ ĐIỂM ĐIỂM (Lý do cụ thể, STT TỰ CHẤM THỂ CHUẨN TRỪ chênh lệch với CHẤM CỦA điểm chuẩn) VPTT 1 2 3 Thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo của I Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia 25 Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch, công tác năm của Ủy ban nhân 1 dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 10 Đúng thời hạn 7 Không đúng thời hạn -7 Không thực hiện - 10 Nội dung văn bản có chất lượng 3 - Tốt 3 - Khá 2 - Trung bình 1 Thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 2 389 quốc gia về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đúng thời hạn 10 5 Không đúng thời hạn -5 Không thực hiện - 10 Thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo 5 Thực hiện không đầy đủ các văn bản chỉ đạo 3 4 -5 Thực hiện chỉ đạo về các vụ việc bắt giữ, điều tra, xử lý vi phạm 5 Đạt hiệu quả 5 Không đạt hiệu quả -5 5 6 7 Công tác chấp hành chế độ thông II tin báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia 35 1 Công tác báo cáo theo định kỳ 10 Đúng thời hạn 5 Không đúng thời hạn Đầy đủ về nội dung -5 2 Không đầy đủ -2 Chất lượng báo cáo 3 - Tốt 3 - Khá 2 - Trung bình 1 Không thực hiện 2 -10 Công tác báo cáo đột xuất, báo cáo nhanh 10 Đúng thời hạn 5 Không đúng thời hạn Đầy đủ về nội dung -5 2 Không đầy đủ -2 Chất lượng báo cáo 3 - Tốt 3 - Khá 2 - Trung bình 1 Không thực hiện Công tác báo cáo kết quả xử lý thông 3 tin đường dây nóng của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia Đúng thời hạn - 10 15 7 Không đúng thời hạn Đầy đủ về nội dung -7 5 Không đầy đủ -5 Chất lượng báo cáo 3 - Tốt 3 - Khá 2 - Trung bình 1 Không thực hiện - 15 Công tác đăng ký, thực hiện chỉ tiêu về kết quả về phát hiện, đấu tranh, III bắt giữ, xử lý vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 1 Đăng ký chỉ tiêu Có 15 5 5 Không -5 2 Kết quả thực hiện 10 Vượt 10 Đạt 5 Chưa đạt -5 Công tác tuyên truyền về phòng, IV chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 1 20 Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyên truyền năm 5 Có 5 Không 2 -5 Công tác phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông 15 Tốt 15 Không tốt - 15 Chấp hành quy định về công tác thi V đua, khen thưởng của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia Chấp hành 5 5 Không chấp hành TỔNG ĐIỂM -5 100 II. CÁCH CHẤM ĐIỂM THI ĐUA, XẾP HẠNG 1. Trình tự tiến hành chấm điểm: a) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: - Tiến hành tự chấm điểm (tại cột (5)) đối với từng tiêu chí (tại cột (2) và ghi rõ lý do cụ thể, chênh lệch so với điểm chuẩn tại cột số (7)). - Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ký duyệt Bảng tự chấm điểm để gửi Ban Chỉ đạo 389 quốc gia trước ngày 25 tháng 11 hàng năm. b) Ban Chỉ đạo 389 quốc gia (Văn phòng Thường trực): - Có trách nhiệm tiếp nhận kết quả tự chấm điểm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. - Chấm điểm (tại cột (6) và ghi rõ lý do cụ thể, chênh lệch so với điểm chuẩn tại cột số (7)). - Tổng hợp báo cáo Phó Thủ tướng thường trực - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia. 2. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia xếp loại Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo các mức sau: Loại A (Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ): Đạt từ 91 đến 100 điểm. Loại B (Hoàn thành tốt nhiệm vụ): Đạt từ 71 đến dưới 90 điểm. Loại C (Hoàn thành nhiệm vụ): Đạt từ 51 đến dưới 70 điểm. Loại D (Không hoàn thành nhiệm vụ): Đạt dưới 50 điểm. 3. Thời gian đánh giá kết quả công tác để chấm điểm Từ ngày 16 tháng 11 của năm trước đến hết ngày 15 tháng 11 của năm báo cáo. 4. Cách thức gửi - Gửi theo đường bưu điện. - Gửi file điện tử ở dạng file.doc, kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 14 đến hộp thư điện tử theo địa chỉ: bcd389 - vptt@customs.gov.vn và phanxuanthuy389@gmail.com (gồm 01 file mềm và 01 bản scan có chữ ký, đóng dấu của lãnh đạo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương). Tên file điện tử: Thi đua - năm - tên đơn vị. 5. Địa chỉ nhận kết quả chấm điểm công tác Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Tầng 14, trụ sở Tổng cục Hải quan; địa chỉ: Lô E3, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; điện thoại: 024.3944.0845; fax: 024.3944.0848).
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.