Quyết định 892/QĐ-CTN năm 2013

pdf
Số trang Quyết định 892/QĐ-CTN năm 2013 3 Cỡ tệp Quyết định 892/QĐ-CTN năm 2013 135 KB Lượt tải Quyết định 892/QĐ-CTN năm 2013 0 Lượt đọc Quyết định 892/QĐ-CTN năm 2013 0
Đánh giá Quyết định 892/QĐ-CTN năm 2013
4.8 ( 20 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2013 Số: 892/QĐ-CTN QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 166/TTr-CP ngày 24/4/2013, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 07 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản (có danh sách kèm theo). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trương Tấn Sang DANH SÁCH CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI NHẬT BẢN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM (Kèm theo Quyết định số 892/QĐ-CTN ngày 17 tháng 5 năm 2013 của Chủ tịch nước) 1. Trần Thanh Thùy, sinh ngày 01/5/1990 tại Nhật Bản Hiện trú tại: Osakafu, Higashi Osakashi, Ohasuminami 4-9-9 Giới tính: Nữ 2. Trần Thị Thanh Uyên, sinh ngày 15/01/1988 tại Nhật Bản Hiện trú tại: Osakafu, Higashi Osakashi, Ohasuminami 4-9-9 Giới tính: Nữ 3. Nguyễn Ngọc Khang, sinh ngày 12/12/1978 tại TP Hồ Chí Minh Hiện trú tại: Osakafu, Kadomashi, Sakaemachi, 6-25-202 Giới tính: Nam 4. Nguyễn Thị Ngọc Trâm, sinh ngày 08/7/1981 tại TP Hồ Chí Minh Hiện trú tại: Osakafu, Kadomashi, Sakaemachi 6-25, Kadoma Royaru Haitsu 202 Giới tính: Nữ 5. Lê Thị Mỹ Dung, sinh ngày 10/9/1978 tại Phú Yên Hiện trú tại: Hyogoken, Himejishi, Hanadacho, Kanoharada 871-14 Giới tính: Nữ 6. Trần Minh Thông, sinh ngày 13/5/1998 tại Nhật Bản (con c. Dung) Hiện trú tại: Hyogoken, Himejishi, Hanadacho, Kanoharada 871-14 Giới tính: Nam 7. Trần Minh Thương, sinh ngày 15/4/2009 tại Nhật Bản (con c. Dung) Hiện trú tại: Hyogoken, Himejishi, Hanadacho, Kanoharada 871-14. Giới tính: Nam
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.