Quyết định 819/QĐ-CTN năm 2013

pdf
Số trang Quyết định 819/QĐ-CTN năm 2013 2 Cỡ tệp Quyết định 819/QĐ-CTN năm 2013 128 KB Lượt tải Quyết định 819/QĐ-CTN năm 2013 0 Lượt đọc Quyết định 819/QĐ-CTN năm 2013 0
Đánh giá Quyết định 819/QĐ-CTN năm 2013
4.9 ( 11 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2013 Số: 819/QĐ-CTN QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO TRỞ LẠI QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 163/TTr-CP ngày 24/4/2013, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cho trở lại quốc tịch Việt Nam đối với 02 cá nhân: 1. Tranová Thứ, sinh ngày 27/10/1967 tại Nam Định Có tên gọi Việt Nam là: Trần Thị Thứ Hiện cư trú tại: Dolní 84 Zábreh, Ostrava, Cộng hòa Séc. 2. Vũ Duy Thành, sinh ngày 20/02/1995 tại Séc Có tên gọi Việt Nam là: Vũ Duy Thành Hiện cư trú tại: Dolní 84 Zábreh, Ostrava, Cộng hòa Séc. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trương Tấn Sang
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.