Quyết định 79/2004/QĐ-TTg về việc điều chỉnh một số nội dung của Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX ban hành kèm theo Quyết định số 51/2004/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2004 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

pdf
Số trang Quyết định 79/2004/QĐ-TTg về việc điều chỉnh một số nội dung của Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX ban hành kèm theo Quyết định số 51/2004/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2004 do Thủ tướng Chính phủ ban hành 3 Cỡ tệp Quyết định 79/2004/QĐ-TTg về việc điều chỉnh một số nội dung của Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX ban hành kèm theo Quyết định số 51/2004/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2004 do Thủ tướng Chính phủ ban hành 173 KB Lượt tải Quyết định 79/2004/QĐ-TTg về việc điều chỉnh một số nội dung của Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX ban hành kèm theo Quyết định số 51/2004/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2004 do Thủ tướng Chính phủ ban hành 0 Lượt đọc Quyết định 79/2004/QĐ-TTg về việc điều chỉnh một số nội dung của Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX ban hành kèm theo Quyết định số 51/2004/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2004 do Thủ tướng Chính phủ ban hành 0
Đánh giá Quyết định 79/2004/QĐ-TTg về việc điều chỉnh một số nội dung của Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX ban hành kèm theo Quyết định số 51/2004/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2004 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4.8 ( 20 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 79/2004/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 79/2004/QĐ-TTG NGÀY 11 THÁNG 5 NĂM 2004 VỀ VIỆCĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 9 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA IX BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2004/QĐ-TTG NGÀY 31 THÁNG 3 NĂM 2004 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Điều chỉnh một số nội dung của Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX ban hành kèm theo Quyết định số 51/2004/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2004 (gọi tắt là Chương trình hành động) như sau: 1. Điều chỉnh điểm d mục 4 Phần I của Chương trình hành động như sau: "d) Đề án về cơ chế tài chính khi chuyển các doanh nghiệp nhà nước giữ 100% vốn sang hoạt động theo chế độ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; đồng thời, ngay trong quý III năm 2004, thí điểm việc cổ phần hóa từ một đến hai tổng công ty lớn". 2. Điều chỉnh điểm 3 mục A Phần II của Chương trình hành động như sau: "3. Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thành đề án thành lập Công ty đầu tư tài chính của Nhà nước và phối hợp với Bộ Nội vụ nghiên cứu đề án về cơ quan quản lý nhà nước để thực hiện thống nhất và có hiệu quả chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp thuộc mọi ngành trong nền kinh tế quốc dân. Trước hết, thí điểm thành lập Công ty tài chính ở một số địa phương có nhiều doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa (quý II năm 2004)". 3. Điều chỉnh tiêu đề mục D Phần II của Chương trình hành động như sau: "D. Phát triển thị trường khoa học công nghệ gắn với cải thiện môi trường kinh doanh". 4. Điều chỉnh điểm 3 (gạch đầu dòng thứ nhất) của Phụ lục Chương trình hành động như sau: STT Nội dung công việc - Cơ chế tài chính khi chuyển các doanh nghiệp nhà nước giữ 100% vốn sang hoạt động theo chế độ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hình thức Thời gian hoàn thành Đề án Quý III năm 2004 5. Điều chỉnh điểm 3 (gạch đầu dòng thứ tư) của Phụ lục Chương trình hành động như sau: STT Nội dung công việc Hình thức Thời gian hoàn thành - Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 64/2002/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần để gắn cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước với niêm yết trên thị trường chứng khoán Nghị định Quý II năm 2004 6. Điều chỉnh điểm 3 (gạch đầu dòng thứ năm) của Phụ lục Chương trình hành động như sau: STT Nội dung công việc Hình thức Thời gian hoàn thành - Hoàn thành đề án thành lập Công ty đầu tư tài chính Nhà nước và phối hợp với Bộ Nội vụ nghiên cứu đề án về cơ quan quản lý nhà nước để thực hiện thống nhất và có hiệu quả chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp thuộc mọi ngành trong nền kinh tế quốc dân. Trước hết, thí điểm thành lập Công ty đầu tư tài chính ở một số địa phương có nhiều doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Đề án Quý II năm 2004 7. Điều chỉnh điểm 3 (gạch đầu dòng thứ chín) của Phụ lục Chương trình hành động như sau: STT Nội dung công việc - Thực hiện thí điểm việc cổ phần hóa từ một đến hai tổng công ty lớn. Hình thức Thời gian hoàn thành Quý III năm 2004 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế các nội dung trong Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX ban hành kèm theo Quyết định số 51/2004/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ trái với Quyết định này. Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Phan Văn Khải (Đã ký)
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.