Quyết định 35/2020/QĐ-UBND tỉnh Ninh Thuận

doc
Số trang Quyết định 35/2020/QĐ-UBND tỉnh Ninh Thuận 5 Cỡ tệp Quyết định 35/2020/QĐ-UBND tỉnh Ninh Thuận 33 KB Lượt tải Quyết định 35/2020/QĐ-UBND tỉnh Ninh Thuận 0 Lượt đọc Quyết định 35/2020/QĐ-UBND tỉnh Ninh Thuận 8
Đánh giá Quyết định 35/2020/QĐ-UBND tỉnh Ninh Thuận
4.6 ( 18 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------Số: 35/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------Ninh Thuận, ngày 21 tháng 02 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THANH TOÁN HỌC PHÍ KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP CỦA TỈNH NINH THUẬN GIAI ĐOẠN 2020 - 2025 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt; Căn cứ Nghị định số 80/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt; Căn cứ Quyết định số 291/2006/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020 tại Việt Nam; Căn cứ Quyết định số 2545/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020; Căn cứ Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội; Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021; Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, tiếp tục nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế và phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 214/TTr-GDĐT ngày 04 tháng 02 năm 2020, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Đề án thanh toán học phí không dùng tiền mặt tại các cơ sở giáo dục công lập của tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2020 - 2025, với các nội dung chủ yếu sau đây: 1. Mục tiêu: a) Từ tháng 08 năm 2020 đến tháng 12 năm 2021: Triển khai tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, các lớp đào tạo tại Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận. Cuối năm 2021, tổ chức tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm để triển khai diện rộng. b) Từ tháng 01 năm 2022: Triển khai tại các cơ sở giáo dục từ cấp mầm non đến cấp trung học tại đóng trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, các trường trung học phổ thông, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tại địa bàn thị trấn của các huyện. c) Từ tháng 01 năm 2023: Khuyến khích triển khai tại các cơ sở giáo dục công lập còn lại. 2. Đối tượng áp dụng: - Áp dụng đối với tất cả các cấp học, các trình độ, các cơ sở giáo dục và đào tạo, giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. - Cha mẹ của trẻ em học mầm non; cha mẹ và học sinh; sinh viên, học viên đang học tại các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập. 3. Giải pháp thực hiện: a) Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn và bảo vệ người đóng học phí trong thanh toán qua ngân hàng. - Tăng cường phổ biến, quán triệt, thông tin, tuyên truyền, vận động nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện thanh toán học phí không dùng tiền mặt qua ngân hàng; thông tin, tuyên truyền về quy trình, thủ tục thanh toán qua ngân hàng, những lợi ích và hiệu quả của việc sử dụng dịch vụ thanh toán học phí qua ngân hàng; - Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, các cơ sở giáo dục và đào tạo khác trên địa bàn tỉnh phối hợp với các ngân hàng thương mại, đơn vị truyền thông tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, quảng bá hình thức thanh toán học phí không dùng tiền mặt qua ngân hàng; qua đó, khuyến khích và thúc đẩy người dân tham gia; tăng mạnh số người dân được tiếp cận các dịch vụ thanh toán qua ngân hàng; - Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng để tuyên truyền, phổ biến kiến thức, hướng dẫn phụ huynh, học sinh bằng các hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả về thanh toán học phí qua ngân hàng; - Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhân viên của các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán có trình độ, kỹ năng tốt để hướng dẫn khách hàng sử dụng các dịch vụ, phương tiện thanh toán qua ngân hàng. Phân tích, đánh giá rủi ro, những tồn tại, bất cập trong dịch vụ thanh toán qua ngân hàng nhằm bảo vệ người và tài sản của người dùng; - Xây dựng kênh tiếp nhận, xử lý thông tin trực tuyến để người dân có thể phản ánh, cập nhật các hành vi gian lận, giả mạo, lừa đảo, biện pháp nhận biết rủi ro, cách phòng tránh và xử lý khi bị lợi dụng trong hoạt động thanh toán qua ngân hàng; - Vận động, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tăng cường sử dụng các phương thức thanh toán qua ngân hàng thông qua tài khoản (thực hiện chuyển khoản trực tiếp trên máy ATM, sử dụng thanh toán qua POS, sử dụng các dịch vụ thanh toán hiện đại khác). b) Phát triển hạ tầng thanh toán điện tử - Tiếp tục phát triển (cả về số lượng, chất lượng) kết hợp với sắp xếp hợp lý, hiệu quả mạng lưới máy giao dịch tự động (ATM), thiết bị chấp nhận thẻ (POS) trong trường học phù hợp với các giải pháp được lựa chọn; không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ ATM, tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn, bảo mật trong giao dịch ATM, làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ lợi ích của người dân; mở rộng mạng lưới ATM đến các khu vực nông thôn, vùng đồng bằng để tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận với dịch vụ thẻ ngân hàng. - Hoàn thiện và tăng cường kết nối giữa hạ tầng thanh toán điện tử của hệ thống ngân hàng với hạ tầng thanh toán của các cơ sở giáo dục để đáp ứng tốt hơn yêu cầu thanh toán điện tử trong thương mại điện tử. Đẩy mạnh phát triển, ứng dụng các phương tiện và mô hình thanh toán hiện đại, dễ sử dụng (thanh toán qua điện thoại di động, thiết bị kỹ thuật số,...) và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương nhằm thúc đẩy dịch vụ thanh toán qua ngân hàng. 4. Tổ chức thực hiện a) Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội: - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để tuyên truyền, hướng dẫn triển khai Đề án. - Xây dựng kế hoạch và triển khai các nội dung Đề án trên phạm vi toàn tỉnh. - Xây dựng quy trình kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện Đề án theo kế hoạch đã xây dựng. - Lập nhu cầu kinh phí hàng năm để trình UBND tỉnh có kế hoạch trang bị các máy móc thiết bị cần thiết ban đầu để phục vụ cho công tác thanh toán học phí không dùng tiền mặt tại từng cơ sở giáo dục công lập trên toàn tỉnh (nếu có). - Thực hiện 6 (sáu) tháng/lần tổng hợp việc thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện, đề xuất giải quyết những khó khăn, vướng mắc để Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết. - Quý IV/2021, thực hiện tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm trong việc thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và nâng cao hiệu quả của Đề án. b) Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh nguồn kinh phí hàng năm để đầu tư trang bị các máy móc thiết bị để thực hiện có hiệu quả Đề án; tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện hiệu quả Đề án. c) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Chỉ đạo các Phòng Giáo dục Đào tạo, nghiên cứu để tham mưu cho UBND huyện, thành phố thực hiện các nội dung của Đề án theo đúng yêu cầu và tiến độ đề ra. d) Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận: Chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đầu tư hạ tầng, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng hệ thống phần mềm dịch vụ thanh toán học phí qua ngân hàng. đ) Các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh: - Phối hợp với các cơ sở giáo dục công lập liên quan trang bị, nâng cấp phần mềm chuyên dụng tại các trường học, lắp đặt hệ thống POS tại các vị trí thích hợp; - Hỗ trợ, hướng dẫn các cơ sở giáo dục trong giai đoạn đầu triển khai thực hiện Đề án, đồng thời phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Đề án; - Hỗ trợ các cơ sở giáo dục phát hành thẻ thanh toán học phí qua ngân hàng miễn phí cho học sinh. e) Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình, cùng các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh: Đề nghị tăng cường công tác thông tin, truyền thông để mọi người dân hiểu và thực hiện tốt đề án. f) Các cơ sở giáo dục công lập: - Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, định hướng, quyền lợi và hiệu quả của việc nộp học phí không dùng tiền mặt để cha mẹ học sinh, học sinh, người giám hộ và nhân dân biết để phối hợp thực hiện; - Triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nội dung Đề án tại đơn vị; - Mỗi 6 (sáu) tháng/lần báo cáo về cơ quan quản lý cấp trên và Sở Giáo dục và Đào tạo. Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện Đề án theo quy định; định kỳ báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Giám đốc Ngân hàng nhà nước và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ Giáo dục và Đào tạo (b/c); - TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh (b/c); - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - VPUB: LĐ, KTTH; - Lưu: VT, VXNV. NAM. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Văn Bình
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.