Quyết định 1086/QĐ-UBND năm 2013

pdf
Số trang Quyết định 1086/QĐ-UBND năm 2013 2 Cỡ tệp Quyết định 1086/QĐ-UBND năm 2013 111 KB Lượt tải Quyết định 1086/QĐ-UBND năm 2013 0 Lượt đọc Quyết định 1086/QĐ-UBND năm 2013 0
Đánh giá Quyết định 1086/QĐ-UBND năm 2013
4 ( 3 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------Vĩnh Phúc, ngày 06 tháng 5 năm 2013 Số: 1086/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ CHO THUÊ NHÀ, ĐẤT THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC CHƯA ĐƯỢC CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ PHÚC YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC ỦY BAN NHÂN DÂN Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Nhà ở số 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Căn cứ Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/06/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật nhà ở; Căn cứ Quyết định số 17/2008/QĐ-TTg ngày 28/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng giá chuẩn cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại; Căn cứ Thông tư số 11/2008/TT-BXD ngày 05/05/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung Quyết định số 17/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Căn cứ nội dung thống nhất Hội nghị Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 02/5/2013; Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 221/TTr-STC ngày 05/4/2013 (sau khi thống nhất với các Sở: Tài nguyên Môi trường, Xây dựng, Tư pháp và UBND thị xã Phúc Yên), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành đơn giá thuê nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo xây dựng lại, áp dụng trên địa bàn thị xã Phúc Yên – tỉnh Vĩnh Phúc, theo vị trí đường, phố như sau: 1. Đơn giá thuê nhà, đất (nhà gắn liền với đất): Đơn vị tính: (đồng/m2/năm) STT Tên Đường, phố Giá tiền 1 Đường Lạc Long Quân – phường Trưng Trắc 141.660 2 Đường Sóc Sơn – phường Trưng Trắc 149.160 3 Đường Trưng Trắc – phường Trưng Trắc 156.660 4 Phố Phan Bội Châu – phường Trưng Trắc 111.660 5 Đường Mê Linh – phường Trưng Trắc 107.910 6 Đường Trưng Nhị – phường Trưng Trắc 141.660 7 Tổ 5 phố Sóc Sơn – phường Trưng Trắc 70.410 8 Khu Bách hóa số 2 phường Xuân Hòa 9 Phố Chùa Cấm - phường Trưng Nhị 81.660 10 Ngõ 1 Phố Chùa Cấm - phường Trưng Nhị 62.910 11 Khu Tập thể cửa hàng ăn số 2 cũ – phường Hùng Vương 68.160 12 Ngõ 3 tổ 8 phường Trưng Nhị 77.710 104.160 2. Đơn giá thuê đất đối với các trường hợp diện tích đất còn lại không có nhà trên đất: Đơn giá thuê đất = Đơn giá đất x 1,5% x 0,5 Trong đó: Đơn giá thuê đất được xác định theo giá đất do UBND tỉnh Vĩnh Phúc công bố hàng năm. 3. Đơn giá thuê nhà vắng chủ: Các trường hợp nhà vắng chủ cho thuê áp dụng theo đơn giá thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước áp dụng tại điều 1 của Quyết định này. 4. Thời gian ổn định đơn giá thuê nhà, đất: Đơn giá thuê nhà, đất được ổn định 5 năm. Điều 2. Giao các Sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên Môi trường và UBND thị xã Phúc Yên hướng dẫn, đôn đốc và giám sát thực hiện đơn giá và các quy định nói tại Điều 1, theo đúng quy định hiện hành. Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định trước đây về giá cho thuê nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại và nhà vắng chủ thuộc thị xã Phúc Yên đều bãi bỏ. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Tài nguyên Môi trường, Xây dựng, Tư pháp; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã Phúc Yên và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đặng Quang Hồng
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.