Quyết định 1077/QĐ-UBND năm 2013

pdf
Số trang Quyết định 1077/QĐ-UBND năm 2013 22 Cỡ tệp Quyết định 1077/QĐ-UBND năm 2013 250 KB Lượt tải Quyết định 1077/QĐ-UBND năm 2013 0 Lượt đọc Quyết định 1077/QĐ-UBND năm 2013 0
Đánh giá Quyết định 1077/QĐ-UBND năm 2013
4.1 ( 14 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 22 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU -------Số: 1077/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 06 tháng 05 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC LĨNH VỰC TÔN GIÁO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 205/TTr-SNV ngày 24 tháng 4 năm 2013, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 07 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Phụ lục chi tiết kèm theo). Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2013. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. CHỦ TỊCH Trần Minh Sanh PHỤ LỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC LĨNH VỰC TÔN GIÁO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU (Ban hành kèm theo Quyết định số 1077/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) PHẦN I DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC LĨNH VỰC TÔN GIÁO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU Stt Tên thủ tục hành chính Đã được công bố tại Quyết định Lĩnh vực tôn giáo Thủ tục đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở. Số 774/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 2 Thủ tục đăng ký người vào tu. Số 774/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 3 Thủ tục tiếp nhận và giám sát việc thực hiện thông Số 774/QĐ-UBND ngày 05 báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tháng 4 năm 2013 của Chủ tôn giáo trong phạm vi một xã. tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 4 Thủ tục tiếp nhận thông báo việc sửa chữa, cải tạo, Số 774/QĐ-UBND ngày 05 nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo tháng 4 năm 2013 của Chủ (Trường hợp không phải xin cấp giấy phép xây tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dựng). 5 Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo. Số 774/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 6 Thủ tục tiếp nhận thông báo người đại diện hoặc Ban Quản lý cơ sở tín ngưỡng của cộng đồng. Số 774/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 7 Thủ tục tiếp nhận thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng. Số 774/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 1 PHẦN II NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC TÔN GIÁO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU. 1. Thủ tục đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở. - Trình tự thực hiện: Bước 1. Tổ chức tôn giáo chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. Bước 2. Nộp hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp xã. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: + Trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận viết giấy biên nhận giao cho người nộp (đối với hồ sơ nộp trực tiếp). + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn để tổ chức tôn giáo bổ sung đầy đủ theo đúng quy định. Bước 3. Tổ chức tôn giáo nhận kết quả tại Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp xã. Cán bộ trả kết quả kiểm tra giấy hẹn (nếu có) sau đó trả kết quả cho người đến nhận. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày Tết, lễ. - Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện. - Thành phần, số lượng hồ sơ: (01 bộ) gồm: Bản đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo sẽ diễn ra vào năm sau ( Theo mẫu quy định). - Thời hạn giải quyết: Sau 15 ngày làm việc kể từ ngày gửi bản đăng ký hợp lệ, nếu Ủy ban nhân dân cấp xã không có ý kiến khác thì tổ chức tôn giáo cơ sở được hoạt động theo nội dung đã đăng ký. - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã. + Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không. + Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã. + Cơ quan phối hợp (nếu có): Không. - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo (Mẫu B21). - Lệ phí: Không. - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tiếp nhận Bản đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở. - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Hàng năm trước ngày 15 tháng 10, người phụ trách tổ chức tôn giáo cơ sở có trách nhiệm gửi bản đăng ký hoạt động tôn giáo sẽ diễn ra vào năm sau tại cơ sở đó đến Ủy ban nhân dân cấp xã. - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: + Pháp lệnh Tín ngưỡng tôn giáo ngày 18 tháng 6 năm 2004; + Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo; + Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là phần được sửa đổi, bổ sung. Mẫu B21 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------……..(1), ngày ….. tháng ….. năm ….. ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO (Năm ……) Kính gửi: (2) …………………. …………………………………………….. Tên tổ chức tôn giáo cơ sở: ..................................................................................... Người phụ trách tổ chức tôn giáo cơ sở: Họ và tên: …………….…………………...………………………………Năm sinh ....... Tên gọi trong tôn giáo (nếu có) ................................................................................. Chức vụ, phẩm trật ................................................................................................... Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo với nội dung sau: TT Tên hoạt động tôn giáo Người tổ chức Nội dung hoạt Thời động tôn giáo gian tổ chức Dự kiến số lượng người tham dự Ghi chú 1 2 n TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO CƠ SỞ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ) ____________ (1) Địa danh nơi có tổ chức tôn giáo cơ sở. (2) Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có cơ sở tôn giáo. 2. Thủ tục Đăng ký người vào tu. - Trình tự thực hiện: Bước 1. Người phụ trách cơ sở tôn giáo chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. Bước 2. Nộp hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp xã. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: + Trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận viết giấy biên nhận giao cho người nộp (đối với hồ sơ nộp trực tiếp). + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn để tổ chức tôn giáo bổ sung đầy đủ theo đúng quy định. Bước 3. Tổ chức tôn giáo nhận kết quả tại Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp xã. Cán bộ trả kết quả kiểm tra giấy hẹn (nếu có) sau đó trả kết quả cho người đến nhận. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày Tết, lễ. - Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện. - Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ gồm: + Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người vào tu có hộ khẩu thường trú; + Ý kiến bằng văn bản của cha mẹ hoặc người giám hộ (với người chưa thành niên vào tu); + Văn bản đăng ký người vào tu (Theo mẫu quy định). - Thời hạn giải quyết: Trong ngày. - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã. + Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không. + Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã. + Cơ quan phối hợp (nếu có): Không. - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đăng ký người vào tu (Mẫu B23). - Lệ phí: Không - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tiếp nhận Bản đăng ký người vào tu của người phụ trách cơ sở tôn giáo. - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Người phụ trách cơ sở tôn giáo có trách nhiệm gửi hồ sơ đăng ký người vào tu đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở tôn giáo trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận người vào tu. - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: + Pháp lệnh Tín ngưỡng tôn giáo ngày 18 tháng 6 năm 2004; + Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo; + Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Bộ Nội vụ Ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là phần được sửa đổi, bổ sung. Mẫu B23 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------………(1), ngày……tháng……năm…… ĐĂNG KÝ NGƯỜI VÀO TU Kính gửi: (2) ….……………………………………………………………....................... Người phụ trách cơ sở tôn giáo: Họ và tên: ……………………….…………………………………….…Năm sinh......... Tên gọi trong tôn giáo (nếu có) ............................................................................... Chức vụ, phẩm trật ................................................................................................. Cơ sở tôn giáo: ....................................................................................................... Đăng ký danh sách người vào tu với nội dung sau: TT Họ và tên Giấy CMND Số GCMND 1 2 .. .. n Ngày cấp Nơi cấp Ngày Quê Nơi cư Tên gọi trong tháng quán trú tôn giáo (nếu có) năm sinh Kèm theo đăng ký gồm: sơ yếu lý lịch người vào tu có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người vào tu; ý kiến bằng văn bản của cha mẹ hoặc người giám hộ đối với người chưa thành niên. NGƯỜI PHỤ TRÁCH CƠ SỞ TÔN GIÁO (Ký, ghi rõ họ tên) ____________ (1) Địa danh nơi có cơ sở tôn giáo nhận người vào tu. (2) Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có cơ sở tôn giáo 3. Thủ tục Tiếp nhận và giám sát việc thực hiện thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã. - Trình tự thực hiện: Bước 1. Tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. Bước 2. Nộp hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp xã. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: + Trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận viết giấy biên nhận giao cho người nộp (đối với hồ sơ nộp trực tiếp). + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn để tổ chức tôn giáo bổ sung đầy đủ theo đúng quy định. Bước 3. Tổ chức tôn giáo nhận kết quả tại Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp xã. Cán bộ trả kết quả kiểm tra giấy hẹn (nếu có) sau đó trả kết quả cho người đến nhận. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày Tết, lễ. - Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện. - Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ gồm: Văn bản thông báo của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo về việc tổ chức quyên góp (Theo mẫu quy định). - Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm trả lời bằng văn bản và giám sát việc thực hiện theo nội dung thông báo; trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do. - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã. + Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không. + Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã. + Cơ quan phối hợp (nếu có): Không. - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo về việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo (Mẫu B30). - Lệ phí: Không - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời. - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: + Việc quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo phải công khai, rõ ràng mục đích sử dụng và trước khi quyên góp phải thông báo với Ủy ban nhân dân nơi tổ chức quyên góp + Không lợi dụng việc quyên góp để phục vụ lợi ích cá nhân hoặc thực hiện những mục đích trái pháp luật. - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: + Pháp lệnh Tín ngưỡng tôn giáo ngày 18 tháng 6 năm 2004; + Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo; + Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Bộ Nội vụ Ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là phần được sửa đổi, bổ sung. Mẫu B30 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------………(1), ngày……tháng……năm…… THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC QUYÊN GÓP CỦA CƠ SỞ TÍN NGƯỠNG, TỔ CHỨC TÔN GIÁO Kính gửi: (2) ……..………………………..…………………………………. Tên cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo: ................................................................. Địa chỉ: ..................................................................................................................... Người đại diện: Họ và tên .................................................................................................................. Thông báo về việc tổ chức quyên góp với nội dung sau: Mục đích quyên góp: ................................................................................................. Phạm vi tổ chức quyên góp:...................................................................................... Cách thức quyên góp: .............................................................................................. Thời gian thực hiện quyên góp: ................................................................................ Cơ chế quản lý, sử dụng tài sản được quyên góp: .................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. NGƯỜI ĐẠI DIỆN (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) ____________ (1) Địa danh nơi có cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.